พิมพ์

อุปกรณ์ Wi-Fi Direct ไม่สามารถค้นหาทีวี

  • เปิดใช้งาน [Wi‑Fi Direct] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct]
  • หากไม่สามารถค้นหาทีวีได้แม้ว่าจะเปิดใช้งาน [Wi‑Fi Direct] แล้ว ให้ตั้งค่า [การตั้งค่าย่านความถี่] เป็น [อัตโนมัติ (ย่าน 2.4GHz)] กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [เครือข่าย] — [Wi‑Fi Direct] — [ตั้งค่าแบบแอดวานซ์] — [การตั้งค่าย่านความถี่] — [อัตโนมัติ (ย่าน 2.4GHz)]