In

[Mạng & Phụ kiện]

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Mạng & Phụ kiện] — tùy chọn mong muốn.

Tùy chọn khả dụng

[Mạng]
Thiết lập và kiểm tra kết nối mạng và máy chủ.
[Google Cast]
Hiển thị thông tin về tính năng Google Cast.
[Cài đặt Bluetooth]
Thiết lập đăng ký/bỏ đăng ký các thiết bị Bluetooth.
[Điều khiển từ xa bằng giọng nói]
Thiết lập ghép Điều khiển từ xa bằng giọng nói.
[Thiết lập thiết bị ghi] (chỉ dành cho các kiểu TV ghi lại HDD USB)
Định cấu hình cài đặt của các thiết bị HDD USB để ghi lại.
(Tùy chọn này có thể không khả dụng, tùy thuộc vào kiểu Tv/vùng/quốc gia của bạn.)