In

[Tài khoản]

Bấm nút HOME, sau đó chọn [Cài đặt] — [Tài khoản] — tùy chọn mong muốn.

[Google]
Đồng bộ tài khoản Google đã đăng ký hoặc xóa tài khoản.
[Thêm tài khoản]
Thêm các tài khoản dịch vụ khác nhau như tài khoản Google và tài khoản Sony Entertainment Network (SEN). Bạn có thể thêm nhiều tài khoản Google và chuyển đổi giữa chúng, tùy thuộc vào ứng dụng.