[1]

Početne operacije

 • Upotreba vodiča za pomoć
 • Korišćenje daljinskog upravljača
 • Glasovna pretraga
 • Obezbeđivanje ažuriranja TV-a
 • Predstavljamo Android TV™
 • Osnovni postupci
 • Funkcije pristupačnosti
 • Stranica za podršku
[2] Početne operacije

Upotreba vodiča za pomoć

Ovaj Vodič za pomoć objašnjava način upotrebe ovog TV-a. Takođe, možete pogledati i Vodič za podešavanje za opis instalacije TV-a i Referentni vodič za opise delova, specifikacije i postupak montiranja ovog TV-a na zid.

U ovom Vodiču za pomoć možete čitati željene informacije redom ili vršiti direktnu pretragu. Za pretragu, odaberite na vrhu ekrana.

Verzije Vodiča za pomoć

Postoje dve verzije Vodiča za pomoć na vašem TV-u: ugrađeni Vodič za pomoć i Vodič za pomoć na mreži. Da biste videli Vodič za pomoć na mreži, vaš TV mora biti povezan na Internet. Da biste prebacivali između ugrađene verzije i verzije na mreži, koristite taster za prebacivanje (A) na vrhu ekrana. Možete proveriti koji Vodič za pomoć se trenutno prikazuje tako što ćete pogledati naslov na vrhu ekrana.

 1. Povežite TV na internet.
 2. Izaberite (A) da biste promenili verziju Vodiča za pomoć.

Napomena

 • Da koristite najnovije funkcije koje su opisane u Vodiču za pomoć, možda ćete morati da ažurirate softver TV-a. Za pojedinosti o nadogradnjama softvera, pogledajte stranicu Ažuriranje softvera.
 • Nazivi postavki u Vodiču za pomoć se mogu razlikovati od onih koji su prikazani na TV-u u zavisnosti od datuma proizvodnje TV-a ili vašeg modela/zemlje/regiona.
 • Slike i ilustracije koje se koriste u Vodiču za pomoć mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg TV modela.
 • Dizajn i specifikacije podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.

Savet

 • Da biste videli da li je vaš TV opremljen jednom od funkcija koje su opisane u Vodiču za pomoć, pogledajte uputstvo u štampanoj formi ili Sony katalog proizvoda.
 • Ovaj Vodič za pomoć je napisan za sve regione/zemlje. Neki od opisa koji se nalaze u ovom Vodiču za pomoć nisu primenljivi u nekim regionima ili zemljama.
[3] Početne operacije

Korišćenje daljinskog upravljača

Veliki broj funkcija TV-a možete koristiti pomoću tastera / / / i .

Priloženi daljinski upravljač zavisi od vašeg modela. Za opis tastera daljinskog upravljača pogledajte Referentni vodič.

 1. Koristite tastere , , i za „fokusiranje“ na željenu stavku.
 2. Pritisnite centar tastera da biste izabrali stavku koja je trenutno u fokusu.

Da biste se vratili na prethodni ekran

Pritisnite taster BACK.

Savet

 • Za više informacija pogledajte srodne teme navedene ispod ili odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[4] Početne operacije

Glasovna pretraga

Daljinski upravljači koji podržavaju glasovnu pretragu poseduju taster i ugrađeni mikrofon. Izgovarajući reči u mikrofon možete pretraživati različite sadržaje.

 1. Pritisnite taster .
  Zasvetleće LED lampica na daljinskom upravljaču.
 2. Govorite u mikrofon.
  U zavisnosti od vašeg modela mogu biti prikazani primeri govora.

Kada pretragu ne možete da izvršite glasom

Registrujte glasovni daljinski upravljač koji poseduje taster na TV pritiskom na taster HOME i izborom [Подешавања] — [Glasovni daljinski upravljač]

Napomena

 • Za upotrebu Гласовна претрага-a neophodna je veza sa Internetom.
 • Tip daljinskog upravljača isporučen sa TV-om i dostupnost daljinskog upravljača sa ugrađenim mikrofonom se razlikuje u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Opcioni daljinski upravljač je dostupan za neke modele/regione/zemlje.
[5] Početne operacije

Obezbeđivanje ažuriranja TV-a

TV pribavlja podatke kao što su programski vodiči ili preuzima softver (kad je omogućena opcija [Automatsko preuzimanje softvera]) dok je u režimu pripravnosti. Da bi vam TV bio ažuriran, preporučujemo da ga normalno isključite pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

[6] Početne operacije

Predstavljamo Android TV™

 • Prikazivanje slike na malom ekranu
 • Instaliranje aplikacija sa Google Play Store
 • Premeštanje aplikacija u USB memorijski uređaj
 • Pregled medija na Internetu
 • Uživanje u bezbednim aplikacijama i uslugama video reprodukovanja (Безбедност и ограничења)
[7] Početne operacije | Predstavljamo Android TV™

Prikazivanje slike na malom ekranu

Možete prikazati sliku koju gledate (TV programi ili sadržaj sa uređaja koji su povezani putem HDMI-ja) na malom ekranu u uglu.

Položaj malog ekrana se menja u zavisnosti od vašeg TV-a.

Prikazivanje slike na malom ekranu

 1. Pritisnite dugme ACTION MENU dok gledate TV program ili sadržaj sa HDMI uređaja, a zatim izaberite [Slika u slici].
  Trenutna slika se prikazuje na malom ekranu u uglu.

Napomena

 • Mali ekran se prikazuje preko poslednje korišćene aplikacije. Međutim, prikazana aplikacija može varirati u zavisnosti od određenih uslova.
 • Postupci kao što je promena kanala su onemogućeni tokom prikazivanja slike na malom ekranu.
 • TV program, spoljni ulazni signali kao što je signal sa HDMI uređaja, aplikacije koje reprodukuju filmove ili neke aplikacije koje reprodukuju slike ili muziku se ne mogu istovremeno prikazivati.
 • Položaj malog ekrana se prilagođava automatski. Ne možete ga podesiti ručno.

Zatvaranje malog ekrana ili povratak na ceo ekran

 1. Pritisnite taster HOME da biste prikazali Glavni meni.
  Poruka za mali ekran se prikazuje na vrhu ekrana.
 2. U poruci o prikazanom malom ekranu izaberite [Отвори].
 3. Tastere ispod malog ekrana upotrebite da zatvorite mali ekran ili da se vratite na ceo ekran.
  Donja slika je vizuelna predstava i može se razlikovati od stvarnog izgleda ekrana.
[8] Početne operacije | Predstavljamo Android TV™

Instaliranje aplikacija sa Google Play Store

Aplikacije možete instalirati putem Google Play Store-a na TV, na isti način kao i na pametnom telefonu ili tablet računaru.

Napomena

 • Možete instalirati samo aplikacije koje su kompatibilne sa TV-ima. One se mogu razlikovati od aplikacija za pametne telefone/tablet računare.
 • Za instaliranje aplikacija putem Google Play Store-a neophodni su veza sa Internetom i Google nalog.

Savet

 • Ako nemate Google nalog ili želite da kreirate zajednički nalog, napravite nov nalog tako što ćete pristupiti sledećoj veb stranici.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Veb stranica koja je navedena iznad može da se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Takođe je podložan izmenama bez prethodnog obaveštenja. Za pojedinosti pogledajte Google početnu stranicu.
 • Preporučujemo da napravite Google nalog na računaru ili mobilnom uređaju.
 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite Google Play Store sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate.

Nakon preuzimanja, aplikacija se automatski instalira i dodaje na spisak aplikacija. Njena ikona se prikazuje na listi instaliranih aplikacija, što vam omogućava da je pokrenete.

O aplikacijama koje se plaćaju

Na Google Play Store-u postoje besplatne aplikacije i aplikacije koje se plaćaju. Za kupovinu aplikacije koja se plaća neophodni su kôd sa Google Play poklon kartice ili podaci sa platne kartice. Google Play poklon karticu možete kupiti na raznim maloprodajnim mestima.

Brisanje aplikacije

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, izaberite Google Play Store sa liste aplikacija, a zatim izaberite Моје апликације.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 2. Izaberite aplikaciju za brisanje, a zatim je deinstalirajte.
[9] Početne operacije | Predstavljamo Android TV™

Premeštanje aplikacija u USB memorijski uređaj

Preuzete aplikacije možete da premestite u USB memorijski uređaj kako biste povećali dostupni prostor na TV-u.

Napomena

 • Kada formatirate USB memorijski uređaj, svi sačuvani podaci na USB memorijskom uređaju će biti obrisani. Napravite rezervnu kopiju vaših važnih podataka pre formatiranja.
 • Obavljanjem ove procedure formatira se USB memorijski uređaj za isključivu upotrebu sa TV-om. Zato možda nećete moći da koristite USB memorijski uređaj sa računarom itd.
 • Neke aplikacije nije moguće premestiti na USB memorijski uređaj.
 1. Povežite USB memorijski uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME i izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — željeni USB memorijski uređaj.
 3. Formatirajte ga kao interni uređaj za skladištenje.
 4. Kada se formatiranje završi, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Апликације].
 5. Odaberite aplikaciju koju želite da premestite u USB memorijski uređaj.
 6. Odaberite USB memorijski uređaj iz upotrebljenog skladišta. Aplikacija je premeštena u USB memorijski uređaj.

Savet

 • Ponovite korake od 4 do 6 da premestite dodatne aplikacije u USB memorijski uređaj.

Da uklonite USB memorijski uređaj

 1. Pritisnite taster HOME i izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — željeni USB memorijski uređaj, a zatim odaberite opciju da ga uklonite.

Napomena

 • USB memorijski uređaj se koristi samo za čuvanje aplikacija. Da koristite USB memorijski uređaj za druge svrhe, morate ponovo da ga formatirate.
 • Ako obrišete aplikaciju u USB memorijskom uređaju pomoću računara, nećete moći da je pokrenete sa TV-a.
 • Ako uklonite USB memorijski uređaj sa TV-a, nećete moći da koristite aplikacije koje su premeštene u USB memorijski uređaj.
 • Ne možete da naznačite USB memorijski uređaj kao lokaciju za instalaciju aplikacije. Prvo instalirajte aplikaciju na TV-u na uobičajen način, a zatim je premestite u USB memorijski uređaj.
[10] Početne operacije | Predstavljamo Android TV™

Pregled medija na Internetu

Za gledanje sadržaja na Internetu možete koristiti servise za reprodukciju video materijala kao što su YouTube i Netflix. Dostupni servisi se razlikuju u zavisnosti od vaše zemlje i regiona. Ove servise možete pokrenuti izborom njihovih naslova u Glavnom meniju.

Napomena

 • Za gledanje sadržaja na Internetu neophodna je veza sa Internetom.
[11] Početne operacije | Predstavljamo Android TV™

Uživanje u bezbednim aplikacijama i uslugama video reprodukovanja (Безбедност и ограничења)

Možete da obezbedite bezbednu upotrebu TV-a tako što ćete postaviti ograničenja za instalaciju na aplikacijama koje su preuzete od nepoznatog izvora, ili ograničenja za godine za programe i video zapise.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — zatim opcije kao što su [Безбедност и ограничења] ili [Roditeljska blokada (Emitovanje)].

Napomena

 • Ako izmenite podešavanja [Безбедност и ограничења], vaš uređaj i lični podaci su ranjivi na napade od strane nepoznatih aplikacija iz izvora različitih od Play Store. Slažete se da ste jedini odgovorni za bilo kakvu štetu na vašem uređaju ili gubitak podataka do koga može doći usled upotrebe ovih aplikacija.

Savet

 • Mogu biti dostupna i druga posebna ograničenja u zavisnosti od aplikacije. Za više detalja, pogledajte pomoć aplikacije.
[12] Početne operacije

Osnovni postupci

 • Glavni meni
 • Upotreba Traka menija TV-a Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač ne poseduje dugme DISCOVER.
 • Upotreba „Traka sa sadržajima“-a (DISCOVER) Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme DISCOVER.
 • Upotreba Meni radnji
 • Izbor uređaja koji su povezani sa TV-om
 • Kako se pale LED lampice
[13] Početne operacije | Osnovni postupci

Glavni meni

Ekran koji se prikazuje kada pritisnete taster HOME na daljinskom upravljaču se naziva Glavni meni. Iz Glavnog menija možete pretraživati sadržaje i birati preporučene sadržaje, aplikacije i podešavanja.

Pretraga, Obaveštenja, Unos i Podešavanja (A)

/:
Upotrebite mikrofon na daljinskom upravljaču ili tastaturu prikazanu na TV-u da unesete ključne reči i pretražujete različite sadržaje.
Za glasovnu pretragu pogledajte stranicu Glasovna pretraga.
(Обавештења):
Prikazuje se kada imate prispelih obaveštenja, na primer ako postoji problem sa povezivanjem ili kada je moguće ažurirati softver. Broj označava broj obaveštenja.
(Улази):
Menja ulazni uređaj priključen na TV.
(Подешавања):
Podešavanje različitih postavki u vezi sa TV-om.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Podešavanja.

Апликације (B)

Prikažite svoje omiljene aplikacije.

 • Ako izaberete [Апликације], prikazuje se lista instaliranih aplikacija.
 • Izaberite [Додај апликацију у омиљене] da biste dodali aplikaciju u omiljene.
 • Ako izaberete dodatu aplikaciju i pritisnete i zadržite taster na daljinskom upravljaču, možete izmeniti redosled ili ukloniti omiljenu aplikaciju.
 • Ako izaberete aplikaciju za TV, možete gledati TV program ili ulazni signal.

Следеће (C)

Prikazuje šta možete da gledate sledeće u zavisnosti od sadržaja.

Kanali (D)

Redovi ispod Апликације (B) se zovu „Kanali“. Ovde možete gledati preporučene sadržaje sa servisa za reprodukciju video materijala.

Savet

 • Nedavno gledani kanali se prikazuju u [TV].
 • U Следеће možete dodati sadržaje tako što ćete izabrati sadržaj na bilo kom kanalu i pritisnuti i zadržati taster na daljinskom upravljaču.
 • U Glavnom meniju možete izmeniti redosled redova ispod „Следеће (C)“. Upotrebite tastere / da biste fokus pomerili na okruglu ikonu reda koji želite da pomerite i pritisnite (ili u zavisnosti od jezika prikaza TV-a) da biste mogli da red pomerate gore ili dole pritiskom na tastere /.

Прилагоди канале (E)

[Прилагоди канале] se koristi za prikazivanje ili skrivanje izabranih kanala.

Savet

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[14] Početne operacije | Osnovni postupci

Upotreba Traka menija TV-a

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač ne poseduje dugme DISCOVER.

Pritisnite taster TV dok gledate TV program da biste prikazali Traka menija TV-a. Traka menija TV-a omogućava pristup vašim Omiljeni kanali i prikazuje TV meni, koji obezbeđuje pristup listi programa, listi naslova snimljenih sadržaja ili listi tajmera.

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.

Dodavanje kanala u omiljene

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nadole da biste izabrali [Dodaj kanale u Omiljeno].
 3. Izaberite [Omiljeno]koje želite da podesite da biste ih dodali u svoje omiljene kanale.

Savet

 • Ako izaberete [Dodaj u omiljeno] iz [Meni radnji], kanal koji gledate možete da dodate u [Omiljeni kanali].

Da biste promenili podešavanje ove funkcije

 1. Pritisnite taster TV dok gledate TV program.
  Traka menija TV-a se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus do kategorije [Podešavanja].
 3. Izaberite željenu stavku da biste promenili podešavanja.

Dostupne opcije

[Prikaži/sakrij kategorije]
Izaberite kategorije sadržaja koje će se prikazivati u Traka menija TV-a. Ne možete sakriti [Podešavanja].
Možete sakriti [Najpopularniji naslovi] u zavisnosti od modela vašeg TV-a.
[Preuredi kategorije]
Izaberite kategoriju sadržaja za promenu redosleda.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključnih reči]
Dodajte ključne reči da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Sortiraj TV programe]
Izaberite tip sortiranja TV programa.
[Prikaži veličinu]
Izaberite veličinu menija na ekranu.

Napomena

 • Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
[15] Početne operacije | Osnovni postupci

Upotreba „Traka sa sadržajima“-a (DISCOVER)

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme DISCOVER.

Pomoću dugmeta „Traka sa sadržajima“ možete pretraživati različite sadržaje kao što su TV programi i video materijal na internetu. Sadržaj koji se prikazuje prilikom pritiska na dugme „Traka sa sadržajima“ se menja u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.


 1. Pritisnite taster DISCOVER.
  Traka sa sadržajima“ se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.

Da biste promenili podešavanje ove funkcije

 1. Pritisnite taster DISCOVER.
  Traka sa sadržajima“ se prikazuje na dnu ekrana.
 2. Pomerite fokus nadole do kategorije [Podešavanja].
 3. Izaberite željenu stavku da biste promenili podešavanja.

Dostupne opcije

[Prikaži/sakrij kategorije]
Izaberite kategorije sadržaja koje će se prikazivati u DISCOVER. Ne možete sakriti [Podešavanja].
Možete sakriti [Najpopularniji naslovi] u zavisnosti od modela vašeg TV-a.
[Preuredi kategorije]
Izaberite kategoriju sadržaja za promenu redosleda.
[Dodaj kanale u Omiljeno]
Dodajte vaše omiljene kanale u DISCOVER.
[Dodaj kategorije žanrova]
Dodajte žanrove da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Dodaj kategorije ključnih reči]
Dodajte ključne reči da biste napravili vašu prilagođenu kategoriju sadržaja.
[Prikaži veličinu]
Izaberite veličinu menija na ekranu.
[Sortiraj TV programe]
Izaberite tip sortiranja TV programa.

Napomena

 • Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.
[16] Početne operacije | Osnovni postupci

Upotreba Meni radnji

Pritiskom na taster ACTION MENU, pojavljuje se meni i pruža brz pristup funkcijama koje su dostupne za trenutno prikazani ekran, kao što su podešavanje slike, podešavanje zvuka, podešavanje jačine zvuka za povezani uređaj (kao npr. slušalice) i podešavanje prikaza/zvuka. Stavke u meniju se razlikuju u zavisnosti od izabranog ekrana.

 1. Pritisnite taster ACTION MENU.
 2. Pomerite fokus levo ili desno da biste izabrali željenu kategoriju.
 3. Pomerite fokus gore ili dole da biste izabrali željenu stavku.
 4. Pritisnite taster da biste pokrenuli izabranu stavku.
[17] Početne operacije | Osnovni postupci

Izbor uređaja koji su povezani sa TV-om

Da biste koristili uređaje koji su priključeni na TV, kao što su Blu-ray/DVD plejer, ili da biste gledali TV programe nakon upotrebe takvih uređaja, morate promeniti ulazni signal.

 1. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani uređaj.

Savet

 • Možete prebaciti na emitovanje TV programa jednostavnim pritiskom na taster TV na daljinskom upravljaču.

Prebacivanje sa Glavnog menija

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni izvor iz [Улази].
[18] Početne operacije | Osnovni postupci

Kako se pale LED lampice

Određene boje će se prikazati na sredini donjeg dela TV-a i one označavaju određenu aktivnost ili status.


Bela je „upaljena“ ili „trepti“
 • Kada je ekran isključen
 • Kada se TV uključuje
 • Kada prima signal sa daljinskog upravljača
 • Tokom ažuriranja softvera
itd.

Svetloplava „trepti“
 • Kada se mobilni uređaj (pametni telefon, tablet računar, itd.) povezuje sa TV-om na kućnoj mreži
itd.

Narandžasta je „upaljena“
 • Kada je podešen tajmer za uključivanje
 • Kada je podešen tajmer za gašenje
 • Kada je podešen tajmer za snimanje (dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/zemlje/regiona)
itd.

Ružičasta je „upaljena“
 • Kada TV vrši snimanje (dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/zemlje/regiona)
[19] Početne operacije

Funkcije pristupačnosti

Ovaj TV poseduje funkcije pristupačnosti u [Приступачност] kao što su funkcija pretvaranja teksta koji se prikazuje na ekranu u govor, zumiranje radi lakšeg čitanja teksta i prikaz titlova.

Pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Приступачност] za konfigurisanje funkcija za pomoć korisniku.

[Приступачност] poseduje prečicu pa ga možete uključiti ili isključiti tako što ćete pritisnuti i zadržati taster Mutingna daljinskom upravljaču na 3 sekunde.

Savet

 • Podrazumevana postavka funkcije koja se aktivira kada pritisnete i zadržite taster Mutingna daljinskom upravljaču na 3 sekunde je [Čitač ekrana]. Omogućite funkciju opcije [Prečica za pristupačnost] u [Приступачност] i izmenite dodeljenu funkciju opcijom [Usluga prečice].
 • Za upotrebu funkcije pretvaranja teksta u govor u Vodiču za pomoć, pregledajte Vodič za pomoć na veb stranici za podršku kompanije Sony pomoću računara ili pametnog telefona.

  http://www.sony.eu/support/
  http://www.sony.eu/support/

[20] Početne operacije

Stranica za podršku

Za najnovije informacije i Vodič za pomoć na mreži posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony:

http://www.sony.eu/support/
http://www.sony.eu/support/

[21]

Gledanje TV-a

 • Gledanje TV programa
 • Gledanje u 3D (samo 3D modeli)
[22] Gledanje TV-a

Gledanje TV programa

 • Upotreba programskog vodiča
 • Konfigurisanje podešavanja kanala
 • Upotreba interaktivnih emitovanih usluga
 • Razumevanje ikona na baneru sa informacijama
 • Gledanje TV programa pomoću YouView (samo modeli u U.K.)
[23] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa

Upotreba programskog vodiča

Možete brzo da pronađete svoje željene programe.

 1. Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali vodič za digitalne programe.
 2. Izaberite program koji ćete gledati.
  Prikazuju se detalji programa.
 3. Izaberite [Prikaži] da biste gledali program.

Da biste promenili programski vodič

Možete promeniti programski vodič na [TV selekcije] ili [Guide za žanr]. Neke od ovih opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje. Možete i da prebacite na programski vodič da biste videli [Lista snimljenih naslova] (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk) ili [Lista tajmera].

 1. Pomerite fokus na stavku koja je prva sa leve strane, a zatim ga ponovo pomerite ulevo da biste otvorili meni.
 2. Izaberite željeni programski vodič ili listu.

Da biste koristili opcione funkcije

 1. Dok je prikazan vodič za programe, pritisnite taster ACTION MENU i zatim izaberite željenu stavku.
[24] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa

Konfigurisanje podešavanja kanala

 • Prijem digitalnog signala
 • Prijem satelitskih signala (samo modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala)
 • Sortiranje kanala ili izmena liste programa
[25] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa | Konfigurisanje podešavanja kanala

Prijem digitalnog signala

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje digitalnih programa] — [Auto. podešavanje digitalnih kanala].
 2. Pratite uputstva na ekranu da biste pronašli sve dostupne digitalne kanale i sačuvali njihova podešavanja na TV-u.

Da promenite opseg za pretragu

Izaberite [Normalno] ili [Ceo] u [Opseg za automatsko podešavanje].

[Normalno]
Vrši pretragu kanala dostupnih u vašem regionu/zemlji.
[Ceo]
Vrši pretragu dostupnih kanala bez obzira na vaš region/zemlju.

Savet

 • Možete ponovo podesiti TV tako što ćete pokrenuti [Auto. podešavanje digitalnih kanala] nakon preseljenja, promene pružaoca usluge ili radi pronalaženja novih kanala.
[26] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa | Konfigurisanje podešavanja kanala

Prijem satelitskih signala (samo modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala)

Modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala imaju [Podešavanje satelita] u [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje].

Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru. Pogledajte dolenavedene opise koji će vam pomoći da odredite tip instalacije i podesite svoju satelitsku antenu.

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje satelita] — [Podešavanje digitalnog satelita].

Dostupne opcije

[Konfiguracija antene]
Vrši izbor tipa satelitske instalacije.
Vaš tip satelitske instalacije može biti distribucija sa jednog kabla, fiksirana antena ili DiSEqC.
Distribucija sa jednog kabla omogućava emitovanje programa na više prijemnika preko jednog koaksijalnog kabla. Svakom prijemniku ili tjuneru je dodeljen jedan korisnički opseg frekvencija.
DiSEqC instalacija omogućava priključivanje više satelitskih antena ili LNB-ova ako ih imate. Izbor između njih možete vršiti pomoću daljinskog upravljača TV-a.
Fiksirane antene su obično najjednostavniji tip instalacije kod koga postoji jedna satelitska antena i jedan LNB.
[Opseg]
Konfiguriše broj korisničkih opsega frekvencija dodeljenih TV-u ili tjuneru.
[Frekvencija opsega]
Prilagođava frekvenciju korisničkih opsega frekvencija dodeljenih TV-u ili tjuneru.
[Svi sateliti]/[Ostalo (Svi sateliti)]
Pretražuje satelitske usluge na osnovu grupe opštih podešavanja. Prikazana podešavanja variraju u zavisnosti od vašeg modela.
[DiSEqC kontrola]
Konfiguriše podešavanja za kontrolisanje dodatne satelitske opreme kao što su satelitske selekcione skretnice.
[Tip skeniranja]
Puno skeniranje: skenira sve dostupne frekvencije.
Skeniranje mreže: skeniranje na osnovu predefinisanih parametara mreže. Ako neke usluge nedostaju i nakon izvršavanja skeniranja mreže, pokušajte puno skeniranje.
Ručno skeniranje: omogućava vam da podesite frekvenciju za skeniranje i druge parametre transpondera.
[27] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa | Konfigurisanje podešavanja kanala

Sortiranje kanala ili izmena liste programa

Možete sortirati redosled prikaza kanala prema sopstvenoj želji.

Za satelitske kanale

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje satelita] — [Uređivanje liste satelitskih programa].
 2. Izaberite program koji želite da premestite.
 3. Izaberite novu poziciju gde želite da premestite izabrani program.

Za digitalne kanale

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje digitalnih programa] — [Izmena liste programa].
 2. Izaberite program koji želite da premestite.
 3. Izaberite novu poziciju gde želite da premestite izabrani program.

Za analogne kanale

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Sortiranje programa].
 2. Izaberite program koji želite da premestite.
 3. Izaberite novu poziciju gde želite da premestite izabrani program.

Napomena

 • Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.
[28] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa

Upotreba interaktivnih emitovanih usluga

Da biste prikazali informacije sa tekstom

Možete da gledate tekstualne i grafičke informacije zasnovane na tekstu, uključujući nacionalne vesti, informacije o vremenskoj prognozi i preglede TV programa. Možete pregledati informacije koje vas interesuju, a zatim, unosom broja, izabrati informacije koje želite da se prikažu.

 1. Pritisnite taster Textda biste prikazali tekstualne informacije.

O usluzi digitalnih tekstualnih informacija

Usluga digitalnog teksta nudi bogat sadržaj sa finom grafikom i slikama. Dostupne su razne funkcije kao što su veze ka stranicama i jednostavna navigacija. Ovu uslugu podržavaju brojne televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

O usluzi digitalnih interaktivnih aplikacija

Usluga interaktivnih aplikacija nudi digitalni tekst i grafiku visokog kvaliteta, zajedno sa naprednim opcijama. Ovu uslugu podržavaju televizijske kuće. (Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.)

Napomena

 • Interaktivna usluga je dostupna isključivo ako je pruža televizijska kuća.
 • Dostupne funkcije i sadržaj ekrana se razlikuju u zavisnosti od televizijske kuće.
 • Ako se izaberu titlovi, a vi pokrenete aplikaciju digitalnog teksta preko tastera Text, u nekim okolnostima titlovi mogu da prestanu da se prikazuju. Kada izađete iz aplikacije digitalnog teksta, prikaz titlova će se automatski nastaviti.

Da biste koristili uslugu NVOD/MF

NVOD (Near Video On Demand - bliski video na zahtev) i MF (Multi Feed - dobavljanje iz više izvora) su standardi za emitovanje nekoliko programa istovremeno na jednom kanalu.

NVOD obezbeđuje višestruke kopije programa po zadatom rasporedu, a MF vam omogućava da izaberete željeni program od nekoliko programa na jednom kanalu.

 1. Prilikom gledanja kanala NVOD/MF, pritisnite taster ACTION MENU.
 2. Izaberite [Dodatne usluge] — željeni program.

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna kada televizijski kanali pružaju uslugu NVOD/MF.
[29] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa

Razumevanje ikona na baneru sa informacijama

Kada menjate kanal, nakratko se pojavljuje baner sa informacijama. Sledeće ikone mogu da se pojave na baneru.

:
Usluga prenosa podataka (Aplikacija emitovanja)
:
Radio usluga
:
Šifrovana/Pretplatnička usluga
:
Višejezični audio dostupan
:
Titlovi dostupni
:
Titlovi i/ili audio dostupni za osobe oslabljenog sluha
:
Preporučen minimalni uzrast za trenutni program (od 3 do 18 godina)
:
Roditeljska blokada
:
Zaključavanje digitalnih programa
:
Audio dostupan za osobe oslabljenog vida
:
Govorni audio titl dostupan
:
Višekanalni audio dostupan
[30] Gledanje TV-a | Gledanje TV programa

Gledanje TV programa pomoću YouView (samo modeli u U.K.)

Da omogućite/onemogućite YouView

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Podešavanja za YouView].
 2. Izaberite [Omogući YouView] ili [Onemogući YouView], a zatim izaberite [Da].
 3. Pratite proceduru podešavanja.

Da upotrebite YouView Guide

Upotrebite YouView Guide da biste videli šta je trenutno na programu, šta će biti na programu sledeće nedelje, a možete i pomeriti ekran unazad da biste videli koje ste programe propustili u prethodnih sedam dana.

 1. Pritisnite taster GUIDE da biste prikazali vodič za programe.
 2. Pritisnite tastere / da biste izabrali program, a zatim pritisnite taster .
  Dostupni programi su označeni ikonom za reprodukciju.

Savet

 • Pritisnite taster TV na daljinskom upravljaču tokom gledanja TV-a da biste prikazali Mini Guide i videli šta je trenutno i šta će kasnije biti na programu. Međutim, ova funkcija se ne može koristiti u sledećim slučajevima.
  • Kada je STB uređaj povezan sa TV-om pomoću IR Blaster-a.
  • Na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač ne poseduje dugme DISCOVER.

Da proverite informacije o programu (Information Panel)

Information Panel vam omogućava da saznate više o programu, njegovom rejtingu i o tome da li je dostupan u HD formatu. Takođe možete reprodukovati još epizoda iste serije kada su dostupne na zahtev.

 1. Pritisnite taster Info, Text reveal.

Da pristupite On Demand, Discover i YouView Search (YouView Menu)

 1. Pritisnite plavi taster u YouView Guide ili Mini Guide da biste prikazali YouView Menu.
 2. Pronađite program koji želite da gledate pomoću sledećih opcija.
  Players : Pristupite BBC iPlayer, ITV Player, All 4 i Demand 5 na YouView.
  Discover : Lako i brzo pregledajte popularne ili nedavno dodate programe. Takođe možete otkriti nove programe prema žanru, npr. dečje, filmske itd.
  YouView Search : Pronađite poseban program koji se daje uživo ili se dobija na zahtev na YouView.

Napomena

 • Sledeće stavke menija nisu dostupne kada je YouView omogućen;

  • Satelitski programi
  • Omiljeno
  • Podsetnik
  • Zaključavanje digitalnih programa
  • Izmena liste programa
  • Prilagodite TV taster
  • Informacije o zemaljskim programima iz funkcije za pretragu na ekranu Glavnog menija (umesto toga upotrebite „YouView Search“)
  • Snimanje programa
 • Nazivi usluga podležu promeni bez prethodnog obaveštenja.
[31] Gledanje TV-a

Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

 • Razumevanje osnova 3D televizije (samo 3D modeli)
 • Priprema vaših 3D naočara (samo 3D modeli)
 • Gledanje TV-a u 3D (samo 3D modeli)
[32] Gledanje TV-a | Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

Razumevanje osnova 3D televizije (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

Preporučena udaljenost za gledanje 3D slike

Ako udaljenost za gledanje nije odgovarajuća, može se pojaviti dupla slika. Sedite na udaljenosti od TV-a koja iznosi najmanje 3 visine ekrana. Za najbolji ugođaj gledanja, preporučujemo da sedite direktno ispred TV-a.

Savet

 • Postoje dva tipa 3D naočara: pasivne i aktivne. Pogledajte specifikacije u Referentni vodič da biste videli koji tip 3D naočara TV podržava.

Opseg komunikacije TV-a i aktivnih 3D naočara

Aktivne 3D naočare komuniciraju sa TV-om kako bi vam prikazale slike u 3D.

Vaš položaj gledanja treba da bude u okviru propisnog opsega. Pogledajte sledeće dijagrame. Radna udaljenost zavisi od prepreka (osobe, metal, zidovi, itd.) i/ili elektromagnetnih smetnji.

 • Gledano odozgo
  1. 120°
  2. 1-6 m
 • Gledano sa strane
  1. 45°
  2. 1-6 m
  3. 30°

Napomena

 • Preporučeni ugao i udaljenost za gledanje mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije TV-a i uslova u prostoriji.

Briga o vašim naočarima

 • Obrišite naočare nežno mekom krpom.
 • Uporne fleke mogu da se uklone krpom lako navlaženom sa malo blage sapunice i toplom vodom.
 • Ako koristite krpu koja je prethodno tretirana hemijski, obavezno postupajte prema uputstvima navedenim na pakovanju.
 • Nikada za čišćenje ne koristite jake rastvarače kao što su razređivač, alkohol ili benzol.
[33] Gledanje TV-a | Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

Priprema vaših 3D naočara (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

Postoje dva tipa 3D naočara: pasivne i aktivne. Pogledajte specifikacije u Referentni vodič da biste videli koji tip 3D naočara TV podržava.

Za pasivne 3D naočare

Ako su pasivne 3D naočare isporučene sa vašim TV-om, koristite ih. Ako nikakve naočare nisu isporučene, kupite par pasivnih 3D naočara, model TDG-500P. Možete da gledate 3D tako što ćete samo staviti pasivne 3D naočare.

Za aktivne 3D naočare

Ako su aktivne 3D naočare isporučene sa vašim TV-om, koristite ih. Ako nikakve naočare nisu isporučene, kupite par aktivnih 3D naočara, model TDG-BT500A. Pre prvog korišćenja aktivnih 3D naočara, potrebno je da ih registrujete sa TV-om. Sledite korake u nastavku.

 1. Skinite foliju za izolaciju sa baterije.
 2. Uključite TV, a zatim držite naočare u opsegu od 50 cm od TV-a.
 3. Pritisnite i držite taster/indikator (napajanje) na naočarima 2 sekunde.

  Aktivne 3D naočare se uključuju i registracija započinje (taster/indikator (napajanje) trepti zeleno i žuto). Kada se registracija završi, na TV ekranu se pojavljuje poruka tokom 5 sekundi, a indikator svetli zeleno 3 sekunde.

  Ako registracija ne uspe, aktivne 3D naočare će se automatski ugasiti. U ovom slučaju, ponovite gorenavedenu proceduru.

 4. Stavite aktivne 3D naočare.

Od sledećeg puta, aktivne 3D naočare možete da koristite tako što ćete ih samo uključiti. Da biste ih isključili, pritisnite i držite taster/indikator (napajanje) na naočarima 2 sekunde. Da biste ih ponovo uključili, pritisnite taster/indikator (napajanje).

Savet

 • Da biste koristili aktivne 3D naočare sa drugim TV-om, potrebno je da registrujete naočare sa tim TV-om. Obavite gornju proceduru iz koraka 2.
[34] Gledanje TV-a | Gledanje u 3D (samo 3D modeli)

Gledanje TV-a u 3D (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

Možete da doživite moćnu 3D zabavu, kao što su stereoskopske 3D igre i 3D Blu-ray diskovi.

Da biste gledali u 3D, priključite uređaj kompatibilan sa 3D direktno sa TV-om preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla koji nosi logotip HDMI.

 1. Pripremite 3D naočare.
 2. Prikažite 3D sadržaj na TV ekranu.
 3. Stavite 3D naočare.
  Sada bi trebalo da budete u mogućnosti da gledate 3D slike. Ako nije postignut nikakav 3D efekat, obavite sledeće korake.
 4. Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim izaberite [3D].
 5. Izaberite režim [3D prikaz] da bi odgovarao prikazanom sadržaju. U zavisnosti od ulaznog signala ili formata, [3D (Levo‑desno)]/[3D (Gore-dole)] možda neće moći da se izaberu.

Savet

 • Uz režim [3D prikaz], možete da koristite različite 3D opcije u [3D podešavanja]. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja].

Napomena

 • 3D efekat može da bude manje izražen ako je temperatura ambijenta niska.
 • Ako se [Motionflow] u [Slika] podesi na nešto drugo, a ne na [Isključeno], postupak umanjenja treperenja ekrana može da utiče na glatko kretanje slike. U tom slučaju, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Motionflow] — [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow].)
  Modeli kompatibilni sa [Motionflow] tehnologijom imaju [Motionflow] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje].
[35]

Snimanje TV programa

 • Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
[36] Snimanje TV programa

Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

 • Registracija USB čvrstog diska (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Snimanje iz jednog poteza (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Snimanje pomoću tajmera (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Informacije o upotrebi USB čvrstog diska za snimanje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
[37] Snimanje TV programa | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Registracija USB čvrstog diska (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

Povežite i registrujte USB čvrsti disk sa TV-om da biste snimili digitalna emitovanja.

Priključite USB čvrsti disk na USB priključak TV-a označen sa „HDD REC“ (ako postoji plavi USB priključak, taj priključak podržava snimanje na čvrsti disk).

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 1. USB čvrsti disk
 2. USB kabl (nije isporučen)
 1. Priključite USB čvrsti disk na USB3 priključak (plavi) na vašem TV-u označen kao „HDD REC“.
 2. Uključite USB čvrsti disk.
 3. Sačekajte dok se ne prikaže ekran [USB диск је прикључен].
 4. Izaberite [Registruj za snimanje].
 5. Pratite uputstva na ekranu za registraciju USB čvrstog diska.

Napomena

 • Ako se tokom registracije pri koraku 4 prikaže poruka „Nije moguće detektovati USB HDD za snimanje“, pratite uputstva iz poruke i proverite da li je USB čvrsti disk za snimanje priključen na USB3 priključak (plavi).
  Ako USB čvrsti disk za snimanje nije prepoznat čak i nakon što ste proverili vezu, USB čvrsti disk morate registrovati ponovo jer je već registrovan kao uređaj čija namena nije snimanje ([Меморија уређаја]). Pogledajte „USB čvrsti disk ne može da se registruje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)“ da biste USB čvrsti disk ponovo registrovali za snimanje.

Savet

 • Takođe možete registrovati USB čvrsti disk na TV-u izborom [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].

Da obrišete registraciju USB čvrstog diska

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Deregistracija HDD-a] — uređaj za koji želite da obrišete registraciju.
[38] Snimanje TV programa | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Snimanje iz jednog poteza (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 1. Tokom gledanja programa koji želite da snimite, pritisnite taster REC.
 2. Na prikazanom ekranu podesite vreme završetka snimanja. Za snimanje do završetka programa, izaberite [Podrazum]. Da biste podesili proizvoljno trajanje snimanja (od 1 minuta do 8 časova), izaberite [Korisnički definisani].

Za ručno prekidanje snimanja

 1. Pritisnite taster .
 2. Na prikazanom ekranu izaberite [Zaustavi].

Za promenu vremena završetka snimanja

 1. Pritisnite taster .
 2. Da biste promenili vreme završetka snimanja, na prikazanom ekranu izaberite [Izmeni].

Napomena

 • Za neke programe snimanje se ne može zaustaviti pritiskom na taster . Za prekid snimanja takvog programa, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [ Zaustavi SNIMANJE].
[39] Snimanje TV programa | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Snimanje pomoću tajmera (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 1. Pritisnite taster GUIDE.
 2. Izaberite željeni program u programskom vodiču, a zatim izaberite [Tajmer za SNIMANJE].
 3. Izaberite [Post. tajmer kao događaj] ili [Postavi tajmer].

Za ručno podešavanje tajmera navođenjem datuma, vremena i kanala

 1. Pritisnite taster GUIDE.
 2. Pomerite fokus na stavku koja je prva sa leve strane, a zatim ga ponovo pomerite ulevo da biste otvorili meni.
 3. Izaberite [Lista tajmera] — [Ručni tajmer za SNIM.].
 4. Podesite tajmer.
 5. Izaberite [Postavi tajmer].

Za proveru, izmenu ili brisanje podešavanja tajmera

Provera, izmena ili brisanje podešavanja tajmera se obavlja u [Lista tajmera].

 1. Pritisnite taster GUIDE.
 2. Pomerite fokus na stavku koja je prva sa leve strane, a zatim ga ponovo pomerite ulevo da biste otvorili meni.
 3. Izaberite [Lista tajmera], a zatim promenite podešavanja.

Savet

 • Mogu se napraviti najviše 32 različita podešavanja tajmera.
 • Ako snimanje ne uspe. razlog će biti naveden u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite dugme TITLE LIST, a zatim izaberite [Lista grešaka prilikom snimanja].
 • U programskom vodiču, možete pomeriti fokus na željeni program i pritisnuti taster REC da biste podesili tajmer za snimanje programa.

Napomena

 • Tajmer za snimanje neće raditi kada je kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže) isključen.
[40] Snimanje TV programa | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Informacije o upotrebi USB čvrstog diska za snimanje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

 • USB čvrsti disk može se koristiti isključivo za snimanje. Koristite drugi USB čvrsti disk za pregled slika i video materijala.
 • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.
 • Podržani su samo USB čvrsti diskovi veći od 32 GB.
 • Povezivanje USB čvrstog diska preko USB razdelnika nije podržano. Priključite uređaj direktno na TV.
 • Bilo kakvi podaci uskladišteni na USB čvrstom disku biće izbrisani prilikom formatiranja tokom procesa registracije. USB čvrsti disk se nakon registracije na TV-u ne može koristiti sa računarom. Da biste omogućili upotrebu USB čvrstog diska na računaru, izvršite formatiranje tog diska na računaru. (imajte u vidu da će svi podaci na USB čvrstom disku biti izbrisani)
 • Može se registrovati najviše 8 USB čvrstih diskova.
 • Samo će TV na kome je registrovan USB čvrsti disk biti u mogućnosti da reprodukuje podatke snimljene na njemu.
 • Snimanje je podržano samo za digitalnu TV i radio. Snimanje emisija podataka nije podržano.
 • Skremblovani/kriptovani programi se ne mogu snimati.
 • Snimanje se ne može obaviti u sledećim slučajevima:
  • TV ne može da prepozna registrovani USB čvrsti disk.
  • Više od 1.000 programa je snimljeno na USB čvrstom disku.
  • USB čvrsti disk je pun.
 • Automatski izbor programa može biti nemoguć ukoliko se taj program trenutno snima.
 • Snimanje programa nije moguće osim ako je snimanje odobreno.
 • Ukoliko koristite modul za uslovni pristup (Conditional Access Module) (CAM), izbegavajte upotrebu roditeljske kontrole pristupa koja možda neće raditi tokom snimanja. Umesto toga, koristite blokiranje programa ili opciju roditeljske kontrole pristupa na TV-u, ako to podržava emiter.
 • U Norveškoj, neki programi se ne mogu snimati usled zakonskih ograničenja.
 • Ako TV pretrpi udarac u toku snimanja na USB čvrsti disk, može doći do pojave šuma na snimljenom sadržaju.
 • Ni u kom slučaju kompanija Sony neće biti odgovorna za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je prouzrokovan ili povezan sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog razloga.
[41] Snimanje TV programa

Gledanje/brisanje snimljenog sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

Napomena

 • Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima u Evropi, Australiji i Novom Zelandu.

Za gledanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite taster TITLE LIST, a zatim izaberite sadržaj koji će se gledati.

Za brisanje snimljenog sadržaja

 1. Pritisnite taster TITLE LIST.
 2. Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Izbriši] — sadržaj koji želite da izbrišete — [Izbriši].

Za informacije o značenju simbola na listi naslova snimljenih sadržaja pogledajte Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk).

[42] Snimanje TV programa

Razumevanje simbola prikazanih na listi naslova snimljenih sadržaja (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

:
Nepregledani snimak
:
Zaštićeni snimak
:
Trenutno se snima
[43]

Upotreba TV-a sa drugim uređajima

 • USB uređaji
 • Blu-ray i DVD plejeri
 • STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj)
 • Uživanje u sadržajima sa vašeg mobilnog uređaja na TV-u pomoću Google Cast
 • Računari, fotoaparati i kamkorderi
 • Audio sistem
 • Bluetooth uređaji
 • Sony bežični sabvufer (opciono) (samo modeli koji podržavaju Sony bežični sabvufer)
 • Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync
 • Prikazivanje slika sa kompatibilnih uređaja u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)
[44] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

USB uređaji

 • Reprodukovanje sadržaja uskladištenih na USB uređaju
 • Informacije o USB uređajima koji se koriste za skladištenje fotografija i muzike
 • Podržane datoteke i formati
[45] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji

Reprodukovanje sadržaja uskladištenih na USB uređaju

Da biste snimili program na USB disk za skladištenje ili gledali snimljene programe, pogledajte odeljak Snimanje TV programa.

Povezivanje USB diska

Povežite USB disk za skladištenje sa USB priključkom da biste uživali u foto, muzičkim i video datotekama uskladištenim na disku.

 1. USB disk za skladištenje

Uživajte u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na vašem USB uređaju

Možete da uživate u fotografijama/muzici/filmovima uskladištenim na USB disku na TV ekranu.

 1. Ako USB disk povezan sa TV-om ima prekidač za napajanje, uključite ga.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite sadržaj koji želite da gledate sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
  Izaberite [Album] da biste gledali fotografije, [Muzika] da biste slušali muziku i [Video] da biste reprodukovali filmove.
 3. Pritisnite taster i izaberite naziv USB uređaja iz prikazanog menija.
 4. Pregledajte listu fascikli i datoteka i izaberite željenu datoteku.
  Reprodukovanje započinje.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, nekim fotografskim slikama ili fasciklama je potrebno vreme da bi se prikazale.
 • Prikazivanje USB uređaja može potrajati jer TV pristupa USB uređaju svaki put kada se USB uređaj priključi.
 • Svi USB portovi na TV-u podržavaju USB velike brzine. Plavi USB priključak podržava SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 ili USB 3.0). USB habovi nisu podržani.
 • Prilikom pristupanja USB disku, ne isključujte TV ili USB disk, ne isključujte USB kabl, i ne vadite, niti ubacujte medijume za snimanje. U suprotnom, podaci uskladišteni na USB disku mogu da se oštete.
 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće čak i kada koristite podržane formate.

Savet

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[46] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji

Informacije o USB uređajima koji se koriste za skladištenje fotografija i muzike

 • USB portovi na TV-u podržavaju sisteme datoteka: FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
 • Prilikom povezivanja Sony digitalnog fotoaparata sa TV-om pomoću USB kabla, podešavanja USB veze na vašem fotoaparatu treba da budu podešena na režim „Auto“ ili „Masovno skladištenje podataka“.
 • Ako vaš digitalni fotoaparat ne radi na vašem TV-u, pokušajte sledeće:
  • Podesite postavke USB veze na vašem fotoaparatu na „Masovno skladištenje podataka“.
  • Kopirajte datoteke iz fotoaparata na USB disk sa fleš memorijom, a zatim povežite disk sa TV-om.
 • Neke fotografije i filmovi mogu da budu uveličani, što ima za posledicu slab kvalitet slike. U zavisnosti od veličine i razmere, slike možda neće biti prikazane preko celog ekrana.
 • Može potrajati da bi se prikazala fotografija, u zavisnosti od datoteke ili podešavanja.
 • Ni u kom slučaju Sony neće biti odgovoran za neuspeh snimanja ili bilo kakvo oštećenje ili gubitak snimljenog sadržaja koji je prouzrokovan ili povezan sa nepravilnim radom TV-a, smetnjama signala ili zbog bilo kog drugog razloga.
[47] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji

Podržane datoteke i formati

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[48] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Fotografije

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

Format datotekeEkstenzija
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg

Drugi podržani formati datoteka

 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[49] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Muzika

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

mp4

Ekstenzija: *.mp4 / *.m4a

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Ekstenzija: *.3gp / *.3g2

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Ekstenzija: *.wma

OpisBrzina semplovanja
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Ekstenzija: *.ogg

OpisBrzina semplovanja
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Drugo

OpisBrzina semplovanja
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Ekstenzija: *.mp3

OpisBrzina semplovanja
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Ekstenzija: *.wav

OpisBrzina semplovanja
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Ekstenzija: *.flac

OpisBrzina semplovanja
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Ekstenzija: *.aac

OpisBrzina semplovanja
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Slučaj upotrebe za LPCM je samo za kućnu mrežu.
 • *2 Slučaj upotrebe za WAV je samo za dva kanala.

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[50] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Video materijal

Slučaj upotrebe: USB / kućna mreža

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Ekstenzija: *.m2t

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Ekstenzija: *.m2ts / *.mts

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): Za 2K modele

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): Za 4K modele

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Ova linija uključuje slučaj upotrebe XAVC S formata. Maksimalna podržana brzina za XAVC S je 100 Mbps.

avi (*.avi)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): Za 2K modele

Tip titlova: interni / spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): Za 4K modele

Tip titlova: interni / spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Tip titlova: spoljni

Video kodek (profil@nivo)Audio kodekMaks. / min. rezolucijaMaks. brzina slike
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
 • Spoljni titlovi
[51] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)

Audio kodekBrzina semplovanja
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Spoljni titlovi
[52] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | USB uređaji | Podržane datoteke i formati

Spoljni titlovi

Slučaj upotrebe: USB

Format datotekeEkstenzija
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi

Drugi podržani formati datoteka

 • Fotografije
 • Muzika
 • Video materijal
 • Brzine semplovanja audio signala (za video materijal)
[53] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Blu-ray i DVD plejeri

 • Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera
 • Gledanje Blu-ray i DVD diskova
[54] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Blu-ray i DVD plejeri

Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera

Povežite Blu-ray/DVD plejer sa TV-om.

Upotrebite jedan od dolenavedenih načina povezivanja u zavisnosti od priključaka dostupnih na vašem TV-u.

Napomena

 • Dostupni priključci zavise od vašeg modela/regiona/zemlje.

Savet

 • Takođe možete priključiti STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) na isti način kao i Blu-ray/DVD plejer.

HDMI veza

Za optimalni kvalitet slike preporučujemo da plejer i TV povežete pomoću HDMI kabla. Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima HDMI priključak, povežite ga pomoću HDMI kabla.

 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao STB uređaj)
 2. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Komponentna video veza

Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima komponentne video priključke, povežite ih sa TV-om pomoću komponentnog video kabla i audio kabla.

 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao STB uređaj)
 2. Komponentni video kabl (nije isporučen)
 3. Audio kabl (nije isporučen)

SCART veza

Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima SCART priključak, povežite ga pomoću SCART kabla.

 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao STB uređaj)
 2. SCART kabl (nije isporučen)

Napomena

 • SCART veza može da pruži isti kvalitet slike kao i kompozitna veza, u zavisnosti od povezanog Blu-ray/DVD plejera.

Kompozitna veza

Ako vaš Blu-ray/DVD plejer ima kompozitne priključke, povežite ih pomoću kompozitnog video/audio kabla.

 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao STB uređaj)
 2. Kompozitni video/audio kabl (nije isporučen)

Ako koristite analogni produžni kabl

 1. Blu-ray/DVD plejer (isti način povezivanja kao STB uređaj)
 2. Analogni produžni kabl (isporučen)*
 3. RCA kabl (nije isporučen)

* Da li je analogni produžni kabl isporučen zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

[55] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Blu-ray i DVD plejeri

Gledanje Blu-ray i DVD diskova

Na TV-u možete gledati sadržaje sa Blu-ray/DVD diskova ili druge sadržaje koje podržava vaš plejer.

 1. Uključite povezani Blu-ray/DVD plejer.
 2. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani Blu-ray/DVD plejer.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom Blu-ray/DVD plejeru.

Savet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a.
[56] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj)

 • Priključivanje STB uređaja (kablovski/satelitski uređaj)
 • STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) sa IR Blaster-om (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)
[57] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj)

Priključivanje STB uređaja (kablovski/satelitski uređaj)

Priključite STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) na TV.
Priključite na priključke na vašem TV-u.
Za pojedinosti pogledajte stranicu Priključivanje Blu-ray ili DVD plejera.

[58] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj)

STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) sa IR Blaster-om (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)

 • Priključivanje IR Blaster-a (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)
 • Podešavanje IR Blaster-a za upravljanje STB uređajem (kablovski/satelitski uređaj) (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)
[59] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) sa IR Blaster-om (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)

Priključivanje IR Blaster-a (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

IR Blaster vam omogućava da rukujete STB uređajem (kablovskim/satelitskim uređajem) ili AV prijemnikom koji su priključeni na TV pomoću daljinskog upravljača TV-a.

(Kompatibilni modeli IR Blaster-a mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje.)

 1. STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj)
 2. IR Blaster kabl
 3. IR Blaster priključak

Napomena

 • Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
 • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.
[60] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) | STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) sa IR Blaster-om (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)

Podešavanje IR Blaster-a za upravljanje STB uređajem (kablovski/satelitski uređaj) (samo modeli kompatibilni sa IR Blaster-om)

Obavljanje [Podešavanje kontrole STB uređaja] u [Podešavanje uređaja IR Blaster] vam omogućava da kontrolišete kablovski/satelitski uređaj iz menija koji se prikazuje pritiskom na dugme ACTION MENU na daljinskom upravljaču. Ako daljinski upravljač takođe poseduje dugme EXT.BOX MENU, možete ga pritisnuti da biste koristili daljinski upravljač kablovskog/satelitskog uređaja za postupke kao što je prikazivanje menija kablovskog/satelitskog uređaja.

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster] — [Podešavanje kontrole STB uređaja].
 2. Pratite uputstva na ekranu.

Savet

 • IR Blaster može da upravlja AV prijemnikom. Za podešavanje AV prijemnika, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster] — [Podešavanje upravljanja AV risiverom].
 • Ako je AV prijemnik kompatibilan sa BRAVIA Sync, IR Blaster nije neophodan.

Napomena

 • Neki spoljni uređaji možda neće reagovati na neke stavke u „Meni radnji“.
 • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija možda neće raditi. Umesto toga, probajte da taster pritiskate više puta uzastopno.
[61] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Uživanje u sadržajima sa vašeg mobilnog uređaja na TV-u pomoću Google Cast

Google Cast vam omogućava da sadržaje sa vaših omiljenih veb stranica i aplikacija emitujete bežično na vašem TV-u, direktno sa vašeg računara ili mobilnog uređaja.

 1. Povežite mobilni uređaj kao što je pametni telefon ili tablet sa istom kućnom mrežom na koju je povezan TV.
 2. Pokrenite podržanu aplikaciju „Google Cast“ na mobilnom uređaju.
 3. Odaberite ikonu (emitovanje) na aplikaciji.
  Na TV-u se prikazuje ekran mobilnog telefona.

Napomena

 • Za upotrebu Google Cast-a neophodna je veza sa Internetom.
[62] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Računari, fotoaparati i kamkorderi

 • Priključivanje računara i gledanje uskladištenih sadržaja
 • Priključivanje fotoaparata ili kamkordera i gledanje uskladištenih sadržaja
 • Specifikacije video signala sa računara
[63] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Priključivanje računara i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje sa računarom

Za povezivanje vašeg računara sa TV-om koristite HDMI kabl.

 1. Računar
 2. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste proverili specifikacije video signala

 • Specifikacije video signala sa računara

Da biste videli sadržaj uskladišten na računaru

Nakon povezivanja računara, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite ulazni priključak na koji je računar povezan.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • Za optimalni kvalitet slike preporučujemo da vaš računar podesite da isporučuje video signale u skladu sa jednim od podešavanja u listi „Specifikacije video signala sa računara“.
 • U zavisnosti od statusa veze, slika može da bude zamagljena ili razlivena. U ovom slučaju, promenite podešavanja računara i izaberite drugi ulazni signal sa liste „Specifikacije video signala sa računara“.
[64] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Priključivanje fotoaparata ili kamkordera i gledanje uskladištenih sadržaja

Za povezivanje fotoaparata ili kamkordera

Povežite svoj Sony digitalni fotoaparat ili kamkorder pomoću HDMI kabla. Koristite kabl koji ima HDMI mini priključak za digitalni fotoaparat/kamkorder i na drugom kraju standardni HDMI priključak za TV.

 1. Digitalni fotoaparat
 2. Kamkorder
 3. HDMI kabl (nije isporučen)*

* Obavezno koristite odobren HIGH SPEED HDMI kabl koji nosi logotip HDMI.

Da biste videli sadržaj uskladišten na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Nakon povezivanja digitalnog fotoaparata/kamkordera, uključite ga.
 2. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani digitalni fotoaparat/kamkorder.
 3. Pokrenite reprodukovanje na povezanom digitalnom fotoaparatu/kamkorderu.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Savet

 • Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a. Proverite da li je vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync. Neki uređaji možda neće biti kompatibilni sa BRAVIA Sync, čak i mada imaju HDMI priključak.
[65] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Računari, fotoaparati i kamkorderi

Specifikacije video signala sa računara

(Rezolucija, horizontalna frekvencija/vertikalna frekvencija)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (samo 2K Full HD modeli ili 4K modeli)*

* Merenje vremena 1080p, kada se primeni na HDMI ulaz, će biti tretirano kao merenje vremena video snimka, a ne kao vreme merenja računara. Ovo će uticati na podešavanja za [Ekran] na [Ekran]. Da biste videli sadržaj sa računara, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran] i [Površina prikaza] na [Pun piksel] (2K modeli) ili [+1] (4K modeli). ([Površina prikaza] se može konfigurisati samo kada je [Automatska oblast za prikaz] onemogućeno.)

Drugi ulazni video signali

Sledeći formati video signala se mogu prikazati u zavisnosti od specifikacija vašeg računara.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30 Hz, 720p/50 Hz*1, 720p/60 Hz
 • 1080i/50 Hz*1, 1080i/60 Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30 Hz, 1080p/50 Hz*1, 1080p/60 Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (samo 4K modeli)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (samo 4K modeli)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (samo 4K modeli)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (samo 4K modeli)

*1 Nije podržano u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.

*2 Kada je ulazni signal formata 4096 x 2160p i [Široki režim] je podešeno na [Normalno], prikazana rezolucija je 3840 x 2160p.
Za prikazivanje signala formata 4096 x 2160p, podesite [Široki režim] na [Ceo ekran 1] ili [Ceo ekran 2].

*3 Podržano samo za HDMI 2/3 u zavisnosti od vašeg modela.

Napomena

 • Izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz možda neće biti dostupan, u zavisnosti od vašeg računara. Čak i ako se izabere izlaz sa 1920 x 1080/60 Hz, stvarni izlazni signal može da se razlikuje. U tom slučaju, izmenite podešavanja računara, a zatim ga podesite da koristi drugi video signal.
[66] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Audio sistem

 • Dobijanje izlaznog signala sa audio sistema
 • Priključivanje audio sistema
 • Podešavanje audio sistema
[67] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Audio sistem

Dobijanje izlaznog signala sa audio sistema

Na TV možete priključiti audio sisteme kao što su AV prijemnici ili muzičke linije. Izaberite način povezivanja u nastavku u skladu sa specifikacijama audio sistema koji želite da priključite.

 • Povezivanje HDMI kablom (za pojedinosti pažljivo pročitajte odeljak „Povezivanje HDMI kablom“ u nastavku.)
 • Povezivanje digitalnim optičkim kablom
 • Povezivanje audio kablom

Za načine povezivanja pogledajte stranicu Priključivanje audio sistema.

Napomena

 • Pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja koji se povezuje.

Povezivanje HDMI kablom

Ovaj uređaj podržava Audio Return Channel (ARC). Možete upotrebiti HDMI kabl za izlazni audio signal audio sistema koji podržavaju ARC.

Za načine povezivanja pogledajte stranicu Priključivanje audio sistema.

Napomena

 • Položaj HDMI priključka koji podržava ARC se razlikuje u zavisnosti od modela. Pogledajte priloženo referentno uputstvo.
[68] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Audio sistem

Priključivanje audio sistema

Za povezivanje audio sistema kao što su AV prijemnici ili muzičke linije, pogledajte ilustracije u tekstu ispod.

Napomena

 • Dostupni priključci zavise od vašeg modela/regiona/zemlje.

HDMI veza (ARC podržano)

 1. Povežite TV i audio sistem pomoću HDMI kabla.
  Priključite na ulazni HDMI priključak TV-a koji je označen tekstom „ARC“.
  1. AV prijemnik ili muzička linija
  2. HDMI kabl (nije isporučen)*

  * Preporučujemo odobreni Premium High Speed HDMI Cable(s) sa HDMI žigom.

 2. Podešavanje audio sistema

Povezivanje digitalnim optičkim kablom

 1. Povežite TV i audio sistem digitalnim optičkim kablom.
  Priključite ga na ulazni priključak za digitalni optički kabl audio sistema.

  1. AV prijemnik ili muzička linija
  2. Optički audio kabl (nije isporučen)
 2. Podešavanje audio sistema

Povezivanje audio kablom

 1. Povežite TV i audio sistem pomoću stereo na RCA analognog audio kabla.
  Priključite ga na ulazni priključak za audio kabl audio sistema.
  1. AV prijemnik ili muzička linija
  2. Audio kabl (nije isporučen)
 2. Podešavanje audio sistema

Savet

 • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
  Stranica za podršku
[69] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Audio sistem

Podešavanje audio sistema

Nakon priključivanja audio sistema na TV, podesite da izlazni signal TV-a bude izlazni signal audio sistema.

Podešavanje audio sistema koji je povezan HDMI kablom ili digitalnim optičkim kablom

 1. Nakon povezivanja TV-a i audio sistema, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
 2. Uključite povezani audio sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.
  Ako povežete uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync pomoću HDMI veze, njim možete da upravljate jednostavno pomoću daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • Potrebno je da konfigurišete podešavanja [Digitalni audio izlaz] prema svom audio sistemu. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz].
 • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].

Savet

 • Ako je određeni audio sistem povezan HDMI kablom, vremensko usklađivanje slike i zvuka se može prilagoditi.
  • Podešavanje AV sync postavke
  Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.
  • Stranica za podršku

Podešavanje audio sistema koji je povezan audio kablom

 1. Nakon povezivanja TV-a i audio sistema, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Audio izlaz (fiksni)].
 2. Uključite povezani audio sistem, a zatim podesite jačinu zvuka.

Napomena

 • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].

Savet

 • Kada koristite spoljni audio sistem, audio izlazom TV-a može da se upravlja pomoću daljinskog upravljača TV-a ako se [Slušalice/audio izlaz] podesi na [Audio izlaz (promenljivi)]. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Audio izlaz (promenljivi)].
 • Prilikom povezivanja sabvufera, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Slušalice/audio izlaz] — [Sabvufer].
[70] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Bluetooth uređaji

 • Priključivanje Bluetooth uređaja
 • Podešavanje AV sync postavke
 • Podržani Bluetooth profili
[71] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Priključivanje Bluetooth uređaja

Da biste uparili TV sa Bluetooth uređajem

Samo za modele koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje kao što su slušalice ili zvučnici.

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

 1. Uključite Bluetooth uređaj i prebacite ga na režim za uparivanje.
  Da biste prebacili svoj Bluetooth uređaj u režim za uparivanje pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.
 2. Pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanja Bluetooth veze] — [Dodaj uređaj] da biste TV prebacili u režim za uparivanje.
  Prikazaće se lista dostupnih Bluetooth uređaja.
 3. Izaberite željeni uređaj sa liste, a zatim pratite uputstva na ekranu.
  Ako se od vas traži da unesete lozinku, pogledajte uputstvo za upotrebu tog uređaja.
  Nakon završetka uparivanja, uređaj se povezuje sa TV-om.

Povezivanje sa uparenim Bluetooth uređajem

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanja Bluetooth veze].
 2. Izaberite upareni ali nepovezan uređaj sa liste.
 3. Izaberite [Povezivanje].
[72] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Podešavanje AV sync postavke

Ako je povezan Bluetooth audio uređaj, može postojati kašnjenje između slike i zvuka usled svojstava Bluetooth veze. Možete podesiti kašnjenje između slike i zvuka u podešavanju A/V sinhronizacija. (samo za modele koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje kao što su slušalice ili zvučnici.)

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [A/V sinhronizacija] — željena opcija.

Savet

 • Takođe možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka ako je određeni audio sistem povezan sa HDMI kablom. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.
  • Stranica za podršku

Napomena

 • U zavisnosti od povezanog Bluetooth audio uređaja, slika i zvuk se možda neće poklapati čak i kada je podešavanje [A/V sinhronizacija] podešeno na [Uključeno] ili [Automatski].
 • Da bi se sprečilo da TV prikazuje crn ekran odmah nakon uključivanja ili kada je muzička linija povezana bežično (Bluetooth povezivanje), podesite podešavanje [A/V sinhronizacija] na [Uključeno].
 • Ako je [Režim slike] podešeno na jednu od dolenavedenih opcija, vremensko usklađivanje slike i zvuka se ne menja čak i kada je podešavanje [A/V sinhronizacija] podešeno na [Automatski].
  • [Igra]
  • [Grafika]
  • [Živopisna fotografija]
  • [Standardna fotografija]
  • [Prilagođena fotografija]
  Za prilagođavanje podešavanja [A/V sinhronizacija] kada ste u bilo kom od ovih režima izaberite [Uključeno].
 • Brzina reakcije TV-a prilikom igranja video igara može se činiti nižom usled toga što podešavanje [A/V sinhronizacija] stvara kašnjenje izlaznog signala slike. Za igre kod kojih je brzina reakcije bitna, ne preporučujemo upotrebu Bluetooth uređaja i preporučujemo da koristite zvučnike TV-a ili muzičku liniju koja je povezana kablom (HDMI kabl/digitalni optički kabl).
[73] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Bluetooth uređaji

Podržani Bluetooth profili

TV podržava sledeće profile:

 • HID (profil korisničkog veznog uređaja)
 • HOGP (profil HID preko GATT-a)
 • A2DP (profil za naprednu distribuciju audio signala)*
 • AVRCP (profil za daljinsku kontrolu audio/video signala)*
 • 3DSP (profil za 3D sinhronizaciju)*
 • SPP (profil serijskog porta)

* Dostupno u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

Modeli koji podržavaju A2DP i AVRCP imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

[74] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Sony bežični sabvufer (opciono) (samo modeli koji podržavaju Sony bežični sabvufer)

 • Priključivanje bežičnog sabvufera (opciono)
 • Podešavanja vezana za bežični sabvufer (opciono)
[75] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Sony bežični sabvufer (opciono) (samo modeli koji podržavaju Sony bežični sabvufer)

Priključivanje bežičnog sabvufera (opciono)

Možete da koristite opcioni bežični sabvufer SWF-BR100 da biste pojačali odziv basa zvuka TV-a.

Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.
TV-ovi koji podržavaju bežični sabvufer označeni su sa „SWF-BR100“ u odeljku za specifikacije Referentni vodič.

 1. Bežični primopredajnik
 2. Bežični sabvufer SWF-BR100
 3. Audio kabl
 1. Povežite audio kabl (isporučen) sa bežičnim primopredajnikom.
 2. Povežite drugi kraj audio kabla sa AUDIO OUT / priključkom TV-a.
 3. Povežite bežični primopredajnik sa USB portom TV-a.
  [Slušalice/audio izlaz] se automatski podešava na [Sabvufer].
 4. Postavite bežični sabvufer i povežite ga na napajanje naizmeničnom strujom.
  Preporučujemo da se bežični sabvufer postavi što je moguće bliže TV-u.

Savet

 • Kada se bežični primopredajnik isključi, [Slušalice/audio izlaz] se automatski vraćaju na svoje originalno podešavanje.
 • Za detalje o tome kako podesiti bežični sabvufer, pogledajte priručnik sa uputstvima koji je isporučen uz bežični sabvufer.
[76] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Sony bežični sabvufer (opciono) (samo modeli koji podržavaju Sony bežični sabvufer)

Podešavanja vezana za bežični sabvufer (opciono)

Modeli koji podržavaju Sony bežični sabvufer imaju [Jačina bežičnog sabvufera] u [Подешавања] — [Zvuk] — [Zvuk].

Podešavanja zvuka bežičnog sabvufera su već podešena na preporučene vrednosti za vaš TV. Sledite uputstva u nastavku da biste promenili podešavanja koja će odgovarati vašim željama.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Napredna podešavanja] — [Po režimima zvuka] — [Bežični sabvufer].

Dostupne opcije

[Nivo zvuka za bežični sabvufer]
Podešava nivo jačine zvuka bežičnog sabvufera.
[Granična frekvencija (50-200Hz)]
Podešava graničnu frekvenciju bežičnog sabvufera. Sve frekvencije ispod granične frekvencije izlaze na bežični sabvufer.
[Faza]
Podešava polaritet faza. Izaberite podešavanje prema vašoj želji.
[Sinhronizacija bežičnog sabvufera]
Podešava vremensko kašnjenje zvuka bežičnog sabvufera. Ako zvuk koji proizvodi bežični sabvufer previše kasni, koristite [+]; ako je čije prerano, koristite [-].
[Poništi podešavanja bežičnog sabvufera]
Vraća podešavanja bežičnog sabvufera na njihove početne vrednosti.

Da bi se podesio metod kontrole snage bežičnog sabvufera

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Zvuk] — [Jačina bežičnog sabvufera].
[77] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

 • Pregled BRAVIA Sync
 • Upotreba funkcija koje su dostupne za uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync
 • BRAVIA Sync podešavanja
[78] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Pregled BRAVIA Sync

Ako se uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync (npr. Blu-ray plejer, AV prijemnik) poveže HDMI kablom, ovaj TV vam omogućava da upravljate uređajem pomoću daljinskog upravljača TV-a.

[79] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

Upotreba funkcija koje su dostupne za uređaje kompatibilne sa BRAVIA Sync

[Sync Menu] se prvenstveno koristi za rukovanje uređajima kompatibilnim sa BRAVIA Syncsa TV-a.
Pritisnite taster ACTION MENU i izaberite [Sync Menu].

Blu-ray/DVD plejer

 • Automatski uključuje uređaj kompatibilan sa Blu-ray/DVD plejerom i prebacuje ulaz na Blu-ray/DVD plejer kada ga izaberete iz Glavnog menija ili menija Sync Menu.
 • Automatski uključuje TV i prebacuje ulaz na povezani Blu-ray/DVD plejer kada Blu-ray/DVD plejer počne reprodukciju.
 • Automatski isključuje povezani Blu-ray/DVD plejer kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri / / / ), reprodukcijom (npr. taster ) i izborom kanala povezanog Blu-ray/DVD plejera preko daljinskog upravljača TV-a.

AV prijemnik

 • Automatski uključuje povezani AV prijemnik i prebacuje izlazni signal zvuka iz TV zvučnika na audio sistem kada uključite TV. Ova funkcija je dostupna samo ako ste prethodno koristili AV prijemnik za reprodukciju zvuka TV-a.
 • Automatski prebacuje reprodukciju zvuka na AV prijemnik uključenjem AV prijemnika kada se uključi TV.
 • Automatski isključuje povezani AV prijemnik kada isključite TV.
 • Podešava jačinu zvuka (tasteri Volume+/–) i isključuje zvuk (taster Muting) povezanog AV prijemnika preko daljinskog upravljača TV-a.

Video kamera

 • Automatski isključuje TV i prebacuje ulaz na povezanu video kameru kada se uključi video kamera.
 • Automatski isključuje povezanu video kameru kada isključite TV.
 • Upravlja radom menija (tasteri / / / ), reprodukcijom (npr. taster ) i izborom kanala povezane video kamere preko daljinskog upravljača TV-a.

Napomena

 • BRAVIA Sync kontrola“ (BRAVIA Sync) je dostupna samo za povezane BRAVIA Sync uređaje koji imaju logotip BRAVIA Sync.
[80] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync

BRAVIA Sync podešavanja

 1. Uključite povezani uređaj.
 2. Da biste omogućili [BRAVIA Sync kontrola], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola].
 3. Uključite BRAVIA Sync na povezanom uređaju.
  Kada je određeni uređaj kompatibilan sa Sony BRAVIA Sync povezan i priključen na napajanje i [BRAVIA Sync kontrola] je omogućeno, BRAVIA Sync se automatski aktivira na tom uređaju. Za detalje, pogledajte uputstvo za upotrebu povezanog uređaja.

Dostupne opcije

Dostupne opcije su prikazane u ispod. (Opcije se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.)

[Automatsko isključivanje uređaja]
Ako je onemogućeno, povezani uređaj se ne isključuje automatski kada se isključi TV.
[Automatsko uključivanje TV-a]
Ako je onemogućeno, TV se ne uključuje automatski kada se uključi povezani uređaj.
[Lista uređaja za BRAVIA Sync]
Prikazuje listu BRAVIA Sync uređaja.
[Tasteri za upravljanje uređajima]
Omogućava vam da podesite tastere za kontrolu HDMI povezanog uređaja.

Da biste koristili Sync Menu

 1. Pritisnite taster SYNC MENU, a zatim izaberite željenu stavku u Sync Menu.

Savet

 • Ako pritisnete taster SYNC MENU, promotivni ekran se prikazuje u sledećim slučajevima:
  • HDMI uređaj nije povezan.
  • [BRAVIA Sync kontrola] je onemogućeno.
[81] Upotreba TV-a sa drugim uređajima

Prikazivanje slika sa kompatibilnih uređaja u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)

 • Pregled slika u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)
 • Postavke za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom (samo 4K modeli)
[82] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Prikazivanje slika sa kompatibilnih uređaja u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)

Pregled slika u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)

Slika rezolucije 4K ili veće može se prikazati u 4K rezoluciji (3840×2160). Možete povezati digitalni fotoaparat/kamkorder koji podržava 4K HDMI izlaz na HDMI IN priključak TV-a da biste prikazali fotografije visoke rezolucije koje se nalaze na fotoaparatu. Takođe možete prikazati i fotografije koje su smeštene na USB uređajima ili na vašoj kućnoj mreži.

Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje.

 1. Digitalni fotoaparat
 2. Kamkorder
 3. USB uređaj
 4. Mrežni uređaj

Da biste gledali slike uskladištene na USB uređaju ili mrežnom uređaju u 4K rezoluciji

 1. Povežite USB uređaj ili mrežni uređaj sa TV-om.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija i sa liste aplikacija izaberite [Album] — USB uređaj, server ili prethodno podešenu fasciklu koja sadrži datoteku za reprodukciju — fasciklu ili datoteku sa liste. Ako izaberete fasciklu, izaberite datoteku.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, pritisnite taster APPS.

Da biste videli slike uskladištene na digitalnom fotoaparatu/kamkorderu

 1. Povežite digitalni fotoaparat ili kamkorder koji podržavaju HDMI izlaz na HDMI IN priključak TV-a pomoću HDMI kabla.
 2. Pritiskajte uzastopno taster Input selectda biste izabrali povezani uređaj.
 3. Podesite povezani uređaj da emituje izlazni signal 4K rezolucije.
 4. Pokrenite reprodukovanje na povezanom uređaju.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Da biste videli slike u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom

Možete da postavite Format HDMI signala na [Poboljšani format] da pogledate slike u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom.

Za informacije o Poboljšani format ili promeni postavki, pogledajte stranicu Postavke za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom (samo 4K modeli).

Napomena

 • 3D slika se ne može prikazati.
 • Ako promenite sliku pritiskom na tastere / , može biti potrebno određeno vreme da se to prikaže.
[83] Upotreba TV-a sa drugim uređajima | Prikazivanje slika sa kompatibilnih uređaja u 4K rezoluciji (samo 4K modeli)

Postavke za gledanje slika u 4K rezoluciji sa većim kvalitetom (samo 4K modeli)

Kada prikazujete 4K format visokog kvaliteta sa HDMI ulaza, podesite [Format HDMI signala] u [Spoljni ulazi].

Format HDMI signala

Da promenite postavku formata HDMI signala, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi]/[Format HDMI signala].

Standardni format
Standardan HDMI format*1 za normalnu upotrebu.
Poboljšani format (HDMI IN samo 2/3)
HDMI format visokog kvaliteta*1*2. Podešava se samo kada se upotrebljavaju uređaji koji to mogu podržati.

*1 HDR je uključen (samo modeli koji podržavaju HDR). HDR modeli imaju [HDR režim] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Video opcije].
*2 4K 60p 4:2:0 10bit, 4:4:4, 4:2:2 itd.

Napomena

 • Kada koristite [Poboljšani format], slika i zvuk možda ne mogu biti emitovani na odgovarajući način. U tom slučaju, priključite uređaj na HDMI IN koji se nalazi u [Standardni format], ili promenite format HDMI signala HDMI IN na [Standardni format].
 • Podesite na [Poboljšani format] samo kada koristite kompatibilne uređaje.
 • Kada gledate 4K sliku sa visokim kvalitetom, koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava brzine od 18 Gbps. Za pojedinosti o Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržavaju brzine od 18 Gbps, pogledajte specifikacije kabla.
 • Kod nekih modela, format HDMI signala HDMI IN priključaka 2 i 3 se istovremeno menja.
[84]

Povezivanje na mrežu

 • Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla
 • Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze
 • Funkcije kućne mreže
[85] Povezivanje na mrežu

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Povezivanje na mrežu pomoću LAN kabla

Žična LAN veza vam omogućava da pristupite internetu i svojoj kućnoj mreži.

Obavezno se povežite na internet ili kućnu mrežu putem rutera.

Savet

 • Ako koristite modem sa funkcijom rutera, nije neophodno da pripremite poseban ruter. Za informacije o specifikacijama vašeg modema obratite se svom pružaocu usluga interneta.
 1. LAN kabl
 2. Računar
 3. Ruter
 4. Modem
 5. Internet
 1. Podesite svoj LAN ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog LAN rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Napomena

 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
[86] Povezivanje na mrežu

Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

 • Upotreba Wi-Fi za povezivanje TV-a na Internet/mrežu
 • Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje sa TV-om (bez potrebe za bežičnim ruterom)
[87] Povezivanje na mrežu | Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Upotreba Wi-Fi za povezivanje TV-a na Internet/mrežu

Ugrađeni bežični LAN uređaj vam omogućava da pristupate internetu i uživate u prednostima umrežavanja u okruženju bez plaćanja naknade kablovskom operateru.

 1. Računar
 2. Bežični ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Podesite svoj bežični ruter.
  Za detalje pogledajte priručnik sa uputstvima svog bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 2. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako].
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.
  Ako vaš TV ne može da se poveže na Internet/mrežu pogledajte stranicu TV ne može da se poveže na Internet/mrežu..

Da biste isključili ugrađeni bežični LAN

Da biste onemogućili [Ugrađeni Wi‑Fi], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Ugrađeni Wi‑Fi].

Savet

 • Za glatko video reprodukovanje:
  • Ako je moguće, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na mrežni standard velike brzine kao što je 802.11n .
   Za detalje o tome kako da se promeni podešavanje, pogledajte uputstvo za upotrebu vašeg bežičnog rutera ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
  • Ako gore navedena procedura ne dovede do poboljšanja, promenite podešavanje vašeg bežičnog rutera na 5 GHz, što može da pomogne da se poboljša kvalitet video reprodukovanja.
  • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
 • Da biste koristili WEP bezbednost sa bežičnim ruterom, izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje mreže] — [Lako] — [Wi‑Fi] — [Poveži pomoću skenirane liste].

Napomena

 • Neophodna podešavanja vezana za mrežu mogu varirati u zavisnosti od dobavljača internet usluge ili rutera. Za detalje, pogledajte priručnike sa uputstvima koje je obezbedio dobavljač internet usluge ili ona koja su isporučena uz vaš ruter. Takođe možete da se obratite osobi koja je podesila mrežu (administrator mreže).
 • Ako izaberete opciju [Prikaži lozinku] na ekranu za unos lozinke, izloženu lozinku mogu da vide drugi pojedinci.
[88] Povezivanje na mrežu | Povezivanje na mrežu pomoću bežične veze

Upotreba Wi-Fi Direct za povezivanje sa TV-om (bez potrebe za bežičnim ruterom)

Možete povezati TV i uređaj bežično, bez upotrebe bežičnog rutera, i onda reprodukovati video materijal, fotografije i muziku koji su uskladišteni na vašem uređaju, direktno na TV.

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Podešavanja funkcije Wi‑Fi Direct].
 2. Izaberite naziv TV-a prikazan na TV ekranu sa Wi-Fi Direct uređajem.
  Ako uređaj ne podržava Wi-Fi Direct, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku].
 3. Aktivirajte Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaj da biste ga povezali sa TV-om.
 4. Pošaljite sadržaj sa Wi-Fi Direct/Wi-Fi uređaja na TV.
  Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja.

Ako povezivanje nije uspešno

Kada se prikaže ekran režima pripravnosti za Wi-Fi Direct podešavanje, izaberite [Prikaži mrežu (SSID)/lozinku] i sledite uputstva na ekranu da biste završili podešavanje.

Da biste povezali drugi uređaj

Sledite korake iznad da biste povezali uređaje. Istovremeno može da se poveže do 10 uređaja. Da biste povezali još jedan uređaj kada je već povezano 10 uređaja, isključite uređaj koji vam nije neophodan, a zatim povežite drugi uređaj.

Da biste promenili naziv TV-a prikazan na povezanom uređaju

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Основни подаци] — [Назив уређаја].

Da biste izlistali povezane uređaje/opozvali registraciju uređaja

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Wi‑Fi Direct] — [Prikaži listu uređaja/izbriši].

Da biste izbrisali registraciju uređaja, izaberite uređaj koji želite da izbrišete sa liste, a zatim pritisnite taster . Zatim, izaberite [Da] na ekranu za potvrdu.

Da biste opozvali registraciju svih uređaja, izaberite [Izbriši sve] u listi, a zatim [Da] u prikazu za potvrdu.

[89] Povezivanje na mrežu

Funkcije kućne mreže

 • Podešavanja kućne mreže
 • Reprodukovanje sadržaja sa računara
 • Reprodukovanje sadržaja sa servera medija
[90] Povezivanje na mrežu | Funkcije kućne mreže

Podešavanja kućne mreže

Možete da podesite sledeća podešavanja kućne mreže.

Da biste proverili vezu sa serverom

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera] — pratite uputstva na ekranu da biste izvršili dijagnostiku.

Za upotrebu funkcije renderera

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Renderer] — željena opcija.

[Funkcija Renderer]
Omogućite funkciju renderera.
Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem uređajem.
[Upravljanje pristupom za Renderer]
 • Izaberite [Automatska dozvola za pristup] da biste automatski pristupili TV-u kada „controller“ pristupa TV-u prvi put.
 • Izaberite [Prilagođena podešavanja] da biste promenili postavku svakog kontrolera.

Za upotrebu udaljenog uređaja

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanja udaljenih uređaja] — željena opcija.

[Daljinsko upravljanje]
Omogućavanje rada sa TV-om sa registrovanog uređaja.
[Poništi registr. udaljenog uređaja]
Poništite registraciju uređaja da biste onemogućili rad sa TV-om sa tog uređaja.
[91] Povezivanje na mrežu | Funkcije kućne mreže

Reprodukovanje sadržaja sa računara

Možete uživati u sadržajima (slike/muzika/video datoteke) koji su uskladišteni na uređaju na mreži koji se nalazi u drugoj prostoriji, ako svoj TV povežete na mrežu putem rutera.

 1. Računar (server)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Album], [Video] ili [Muzika] sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.
 3. Pritisnite taster i izaberite naziv servera iz prikazanog menija.
 4. Izaberite fasciklu ili datoteku sa liste za reprodukciju.
  Ako izaberete fasciklu, izaberite željenu datoteku.
  Reprodukovanje započinje.

Da biste proverili podržane formate datoteka

 • Podržane datoteke i formati

Napomena

 • U zavisnosti od datoteke, reprodukovanje možda neće biti moguće, čak i kada koristite podržane formate.
[92] Povezivanje na mrežu | Funkcije kućne mreže

Reprodukovanje sadržaja sa servera medija

Možete da reprodukujete foto/muzičke/video datoteke u „controller“-u (npr. digitalni fotoaparat) na TV ekranu direktnim rukovanjem, ako TV putem rutera povežete na kućnu mrežu. „Controller“ treba takođe da bude kompatibilan sa rendererom.

 1. Digitalni fotoaparat („controller“)
 2. Ruter
 3. Modem
 4. Internet
 1. Povežite TV na vašu kućnu mrežu.
 2. Koristite „controller“ da biste pokrenuli reprodukovanje sadržaja na TV ekranu.
[93]

Podešavanja

 • Konfigurisanje TV-a
 • Podešavanje tajmera
[94] Podešavanja

Konfigurisanje TV-a

Meniji koji se prikazuju u podešavanjima TV-a se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.

 • [TV]
 • [Mreža i pribor]
 • [Sistemska podešavanja]
 • [Лично]
 • [Налози]
 • [Napredna podešavanja panela] (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
[95] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[TV]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [TV] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Podešavanje kanala]
Konfiguriše podešavanja vezana za primanje emitovanih programa. Takođe možete konfigurisati podešavanja vezana za primanje satelitski emitovanih programa.

Da biste podesili digitalne kanale

 • Prijem digitalnog signala

Da biste podesili vašu satelitsku antenu

 • Prijem satelitskih signala (samo modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala)

Da biste sortirali kanale ili izmenili listu programa

 • Sortiranje kanala ili izmena liste programa
[Spoljni ulazi]
Konfiguriše podešavanja spoljnih ulaza i BRAVIA Sync.
Za pojedinosti o BRAVIA Sync pogledajte Uređaji kompatibilni sa BRAVIA Sync.
[Ekran]
Podešava postavke slike i prikaza ekrana kao što je osvetljenje ekrana.
[Zvuk]
Podešava postavke zvuka i opcije koje se odnose na zvučnik.
[LED osvetljenje]
Prilagođava LED osvetljenje.
Za više informacija o LED osvetljenju, pogledajte Kako se pale LED lampice.
(Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg modela.)
[Snaga]
Menja podešavanja koja se odnose na potrošnju energije.
[Апликације]
Menja podešavanja koja se odnose na aplikacije.
[Чувар екрана]
Konfiguriše podešavanja funkcije čuvara ekrana.
[Складиштење и ресетовање]
Menja podešavanja koja se odnose na skladištenje podataka.
[Početno podešavanje]
Podesite osnovne funkcije kao što je mreža i kanali za prvu upotrebu.
[Основни подаци]
Prikazuje informacije o TV-u.

Savet

 • Za više informacija pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na Sony stranici za podršku.
  Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[96] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[Mreža i pribor]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Mreža i pribor] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Mreža]
Podešava i proverava veze mreže i servera.
[Google Cast]
Prikazuje informacije o Google Cast funkciji.
[Podešavanja Bluetooth veze]
Podešavanje registracije/opozivanja registracije Bluetooth uređaja.
[Glasovni daljinski upravljač]
Podešavanje za uparivanje glasovnog daljinskog upravljača.
[Podešavanje uređaja za snimanje] (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
Konfiguriše podešavanja USB čvrstog diska za snimanje.
(Ova opcija možda neće biti dostupna u zavisnosti od vašeg modela/regiona/zemlje.)
[97] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[Sistemska podešavanja]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Sistemska podešavanja] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Датум и време]
Podešava trenutno vreme.
[Jezik/Language]
Bira jezik menija. Izabrani jezik menija će biti podešen u skladu sa jezikom za prepoznavanje glasa.
[Тастатура]
Bira podešavanja tastature na ekranu.
[Google]
Konfiguriše podešavanja funkcije za pretragu.
[Приступачност]
Konfiguriše podešavanja funkcija pristupačnosti i usluga za pomaganje korisnicima da se lakše kreću po uređajima.
[Почетни екран]
Prilagođava kanale prikazane na [Почетни екран] i sortira aplikacije.
[Podešavanja režima za prodavnicu]
Obogaćuje prikaz za upotrebu izlaganja u prodavnici podešavanjem [Demo mod], itd.
[98] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[Лично]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Лично] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Локација]
Konfiguriše podešavanja lokacije da biste dobili korisničku lokaciju.
[Безбедност и ограничења]
Konfiguriše podešavanja bezbednosti kao što su lozinke.
[Roditeljska blokada (Emitovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za emitovanja i druge stavke.
[Roditeljska blokada (Kanali za strimovanje)]
Konfiguriše podešavanja roditeljske blokade za kanale koji se strimuju (nije podržano za sve aplikacije sa kanalima koji se strimuju, podešavanja mogu biti dostupna u aplikaciji/usluzi).
[99] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[Налози]

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Налози] — željena opcija.

[Google]
Sinhronizuje registrovani Google nalog ili ga uklanja.
[Додај налог]
Dodaje različite naloge usluga kao što su Google nalozi i Sony Entertainment Network (SEN) nalozi. Možete dodati više Google naloga i menjati aktivan nalog u zavisnosti od aplikacije.
[100] Podešavanja | Konfigurisanje TV-a

[Napredna podešavanja panela] (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

Ove opcije su dostupne za modele koji su opremljeni OLED panelom i koriste se za sprečavanje zadržavanja slika.

Ako se ista slika neprekidno ili duže vreme prikazuje, može doći do zadržavanja te slike.
TV ima dve funkcije, [Pomeranje piksela] i [Osvežavanje panela], koje su osmišljene za smanjenje efekta zadržavanja slike.

Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [Napredna podešavanja panela] — željena opcija.

Dostupne opcije

[Pomeranje piksela]
Pomera prikazanu sliku u redovnim vremenskim intervalima da bi se sprečilo zadržavanje slike. U normalnim okolnostima, TV koristite uz ovu opciju omogućenu.
[Osvežavanje panela]
Izvršite ručno Osvežavanje panela samo kada je zadržavanje slike veoma izraženo.

Napomena

 • Izvršite ručno osvežavanje panela samo kada je zadržavanje slike veoma izraženo. Po pravilu, izvršite ga samo jednom godišnje. Izbegavajte češće izvršavanje od jednom godišnje jer to može uticati na radni vek panela.
 • Osvežavanje panela traje oko jedan sat. Tokom izvršavanja osvežavanja panela na ekranu može biti vidljiva bela linija. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.
 • Izmene obavljajte pri temperaturi okoline između 10 °C i 40 °C. Ako je temperatura okoline van ovog opsega, osvežavanje panela možda neće biti završeno.
[101] Podešavanja

Podešavanje tajmera

Da biste podesili tajmer za uključivanje

Tajmer za uključivanje automatski uključuje TV u navedeno vreme, kao na primer kada počne program koji želite da gledate. On vam takođe omogućava da TV koristite kao budilnik.

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Tajmeri] — [Tajmer uključen] — željena opcija sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.

Da biste podesili tajmer za gašenje

Tajmer za gašenje automatski gasi TV u prethodno podešeno vreme.

 1. Pritisnite taster HOME, izaberite (ikona Апликације) iz Glavnog menija, a zatim izaberite [Tajmeri] — [Tajmer za isključivanje] — željena opcija sa liste aplikacija.
  Ako isporučeni daljinski upravljač ima taster APPS, možete pritisnuti taster APPS da biste prikazali listu aplikacija.

Napomena

 • Kada isključite i ponovo uključite TV, [Tajmer za isključivanje] se ponovo podešava na [Isključeno].
[102]

Rešavanje problema

 • Počnite ovde Naišli ste na problem? Počnite ovde.
 • Slika (kvalitet)/ekran
 • Tastatura
 • Prijem emisija
 • Zvuk
 • Mreža (Internet/kućna)/aplikacije
 • Daljinski upravljač/dodatna oprema
 • Napajanje
 • Povezani uređaji
 • Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • LED
[103] Rešavanje problema

Počnite ovde

 • Samodijagnostika
 • Ažuriranje softvera
 • Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a
 • Često postavljanja pitanja za rešavanje problema
[104] Rešavanje problema | Počnite ovde

Samodijagnostika

Proverite da li TV radi ispravno.

 • Pritisnite taster HELP, a zatim izaberite [Samodijagnostika] ili [Dijagnoza problema] — [Samodijagnostika].
  [Samodijagnostika] će se pokrenuti.

Savet

Sledeće simptome takođe možete proveriti u [Dijagnoza problema].

 • [Problemi sa povezivanjem na internet.]
 • [Simptomi na spoljnim uređajima]
 • [Problemi sa slikom/zvukom]

Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte sledeće.

 • Resetujte (ponovo pokrenite) TV. Za pojedinosti pogledajte Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a.
 • Pogledajte da li je dostupno i pokušajte da izvršite ažuriranje softvera.
 • Stranica za podršku
[105] Rešavanje problema | Počnite ovde

Ažuriranje softvera

Kompanija Sony će povremeno omogućiti ažuriranje softvera radi unapređivanja funkcionalnosti i pružanja korisnicima najsavremenijeg iskustva gledanja televizije. Najlakši način primanja ažuriranih verzija softvera je putem povezivanja TV-a na Internet.

Da biste uključili automatsko preuzimanje softvera

Da biste omogućili [Automatsko preuzimanje softvera], pritisnite taster HELP, a zatim izaberite [Ažuriranje sistemskog softvera] — [Automatsko preuzimanje softvera].

Savet

 • Da ručno ažurirate softver, izaberite [Ažuriraj softver TV-a].
 • Ako ne želite da automatski ažurirate softver, onemogućite [Automatsko preuzimanje softvera].

Ažuriranje softvera preko USB memorijskog uređaja

Ako nemate vezu sa mrežom, softver takođe možete ažurirati pomoću USB diska za skladištenje. Pomoću svog računara preuzmite najnovije verzije softvera sa veb stranice za podršku kompanije Sony i uskladištite ih na USB disku za skladištenje. Priključite USB disk za skladištenje na USB priključak na TV-u i ažuriranje softvera će započeti automatski.

Ako želite da softver na TV-u ažurirate pomoću USB diska za skladištenje treba da na veb stranici pročitate mere predostrožnosti za proces ažuriranja pomoću USB diska za skladištenje.

Za više informacija o stranici za podršku pogledajte stranicu Stranica za podršku.

[106] Rešavanje problema | Počnite ovde

Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

Ako imate poteškoća, na primer da se slika ne prikazuje na ekranu ili da daljinski upravljač ne radi, resetujte TV izvršenjem sledećeg postupka. Ako problem nastavi da se javlja, pokušajte da izvršite dolenavedenu proceduru fabričkog resetovanja.
Ako je na TV priključen spoljni USB uređaj, pre resetovanja isključite USB uređaj sa TV-a.

Resetovanje napajanja

 1. Ponovo pokrenite TV pomoću daljinskog upravljača.
  Pritisnite i držite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču na oko 5 sekundi dok se ne prikaže poruka „Power off“ (napajanje isključeno).
  TV će se isključiti, a zatim će se, nakon oko jednog minuta, automatski ponovo uključiti.
 2. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže).
  Ako problem nastavi da se javlja nakon koraka 1, isključite kabl za napajanje TV-a (napajanje sa električne mreže) iz utičnice i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom). Zatim ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) u utičnicu.

Savet

Po ponovnom pokretanju TV-a vaša lična podešavanja i podaci neće biti izgubljeni.

Ресетовање на фабричка подешавања

Ako problem nastavi da se javlja nakon resetovanja napajanja, pokušajte da izvršite resetovanje fabričkih podataka.

Napomena

Izvršavanje fabričkog resetovanja će izbrisati sve podatke i podešavanja TV-a (kao što su informacije o podešavanjima Wi-Fi i kablovske mreže, podaci Google naloga i druge informacije za prijavljivanje, informacije sa Google Play i drugih instaliranih aplikacija).

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање] — [Ресетовање на фабричка подешавања].
 2. Izaberite [Избриши све].
  Ako ste podesili PIN kod na svom TV-u, od vas će biti zatraženo da ga unesete kada izaberete [Избриши све].
  Nakon uspešnog izvršenja procesa fabričkog resetovanja, TV će pokrenuti program za početno podešavanje. Morate prihvatiti uslove korišćenja kompanije Google i pravila privatnosti kompanije Google.
[107] Rešavanje problema | Počnite ovde

Često postavljanja pitanja za rešavanje problema

Za informacije o rešavanju problema takođe možete pogledati odeljak „Često postavljana pitanja“ na našoj stranici za podršku.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/

Za informacije o rešavanju problema takođe možete pogledati odeljak Često postavljana pitanja na našoj stranici za podršku.

[108] Rešavanje problema

Slika (kvalitet)/ekran

 • Nema boje/slika je tamna/boja nije odgovarajuća/slika je previše svetla.
 • Izobličena slika./Ekran treperi.
 • Veličina slike/Format ekrana/široki režim se automatski menja
 • Tokom gledanja TV-a, ekran iznenada prelazi na prikazivanje video signala koji ne prepoznajete.
 • Na vrhu ili dnu ekrana se prikazuju baneri/brojači.
 • HDR slike visoke rezolucije se ne prikazuju.
 • 3D slike se ne prikazuju. 3D efekti su slabi. (samo 3D modeli)
 • Crne trake se prikazuju sa obe strane ekrana prilikom gledanja 3D slika. (samo 3D modeli)
 • Ne možete da isključite 3D prikaz tokom gledanja 3D sadržaja. (samo 3D modeli)
 • Poruka [3D signal je detektovan.] se automatski prikazuje kada se otkrije 3D signal. (samo 3D modeli)
 • Prikazuje se poruka o zahtevu aplikacije za dobijanje dozvole za pristup funkcijama TV-a.
 • Ekran se zatamni nakon određenog vremenskog perioda. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
 • Prikazana je poruka [Osvežavanje panela nije završeno]. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
 • Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
 • Na ekranu se pojavljuje bela linija. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
 • Osvežavanje panela se ne završava. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
[109] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Nema boje/slika je tamna/boja nije odgovarajuća/slika je previše svetla.

Možete podesiti ton boje, osvetljenost, kvalitet slike na vašem TV-u u [Slika].

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] da biste obavili podešavanja.
 • Ako želite da resetujete podešavanje [Slika], pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Poništi].
 • Ako podesite [Ušteda energije] na [Niska] ili [Visoka], nivo crne će biti prilagođen. Pritisnite taster HOME, a zatim podesite [Подешавања] — [Snaga] — [Ekološka podešavanja] — [Ušteda energije] na [Isključeno] da biste više osvetlili ekran.

Napomena

 • Kvalitet slike zavisi od sadržaja signala.
 • Kvalitet slike se može poboljšati ako ga promenite u [Ekran] pod [Подешавања].
  Pritisnite taster ACTION MENU, izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] i podesite [Svetlina] ili [Kontrast].
[110] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Izobličena slika./Ekran treperi.

Možete proveriti vezu i položaj antene i perifernih uređaja

 • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
 • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.

Možete proveriti podešavanje [Kretanje]

 • Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno]. (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])
  Modeli kompatibilni sa [Motionflow] tehnologijom imaju [Motionflow] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje].
 • Izmenite trenutno podešavanje [Filmski režim] na drugu vrednost.
  Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Filmski režim].
 • Proverite podešavanja za [Ručno memorisanje programa].
  Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa]
  • Podesite [LNA] na [Isključeno]da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
  • Izvršite [AFT] u [Ručno memorisanje programa] da biste poboljšali sliku pri prijemu analognog signala.
   (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
[111] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Veličina slike/Format ekrana/široki režim se automatski menja

Veličinu slike možete izmeniti u [Ekran].
Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [Ekran].

 • Prilikom menjanja kanala ili video ulaza, ako se [Automatski format] u [Ekran] omogući, trenutno podešavanje [Široki režim] se automatski menja prema ulaznom signalu. Da biste zaključali podešavanje [Široki režim], onemogućite opciju [Automatski format].
 • Veličinu slike možete izmeniti ručno u [Široki režim].

Primer podešavanja [Široki režim] (kada je razmera originalne slike 4:3)

 • [Normalno]
  Prikazuje originalnu sliku. Trake sa strane koje popunjavaju ekran pored slike u razmeri 4:3 se prikazuju sa leve i desne strane ekrana.
 • [Zumiranje]
  Prikazuje sliku u razmeri 16:9 koja je konvertovana u format pravougaonika razmere 4:3, u pravilnoj razmeri.
 • [Široki zum]
  Uvećava sliku, pri čemu se originalna slika zadržava u najvećoj mogućoj meri.

[Široki režim] (kada je razmera originalne slike 16:9)

Slika možda neće biti prikazana kao što je predviđeno, čak i ako je u razmeri 16:9. Promenite podešavanje da biste prebacili na željeni prikaz.

 • [Normalno]
  Prikazuje sliku u razmeri 4:3 koja je raširena horizontalno u razmeru 16:9, u pravilnoj razmeri.
 • [Zumiranje]
  Prikazuje sliku u razmeri 16:9 koja je konvertovana u format pravougaonika razmere 4:3, u pravilnoj razmeri.
 • [Široki zum]
  Uvećava sliku, pri čemu se originalna slika zadržava u najvećoj mogućoj meri.

Napomena

 • [Automatski format] u [Ekran] na [Široki zum] ili [Zumiranje], pri čemu će ovo podešavanje ostati na snazi dok se ne promene kanal/izvor ili se ručno ponovo ne promeni podešavanje [Široki režim].
 • [Automatski format] u [Ekran] neće raširiti sliku dok se sadržaj prebacuje, pošto informacije sadržaja reguliše dobavljač signala za kanal. Možete ručno da promenite podešavanje [Široki režim] ako želite, što će ostati na snazi dok ne promenite kanal/ulaz ili ručno ponovo promenite podešavanje [Široki režim].
 • Veličina slike zavisi od sadržaja signala.
  • Slika postaje manja za vreme prikazivanja reklama zbog načina koji koristi dobavljač da bi emitovao sadržaj. Kada se kanali sa HD sadržajem prebace na SD sadržaj (komercijalne reklame), slika može da postane mala sa crnim okvirom.
  • Neki programi širokog ekrana su snimljeni u razmerama slike koje su veće od formata 16:9 (ovo je posebno uobičajeno za bioskopska izdanja). Vaš TV će prikazati ove programe sa crnim trakama na vrhu i dnu ekrana. Za više detalja, proverite dokumentaciju koja je priložena uz vaš BD/DVD (ili se obratite dobavljaču programa).
  • Programi koji se emituju u HD formatima (720p i 1080i) sa 4:3 sadržajem će uobičajeno imati crne trake na levoj i desnoj stani ekrana koje dodaje televizijska kuća.

Savet

Neki kablovski ili satelitski STB uređaji mogu takođe da regulišu veličinu slike. Ako koristite STB uređaj, obratite se proizvođaču STB uređaja za više informacija.

[112] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Tokom gledanja TV-a, ekran iznenada prelazi na prikazivanje video signala koji ne prepoznajete.

U tom slučaju, TV je možda u režimu za demonstraciju. Probajte da izađete iz režima za demonstraciju.

 • Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike].
[113] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Na vrhu ili dnu ekrana se prikazuju baneri/brojači.

U tom slučaju, TV je možda u režimu za demonstraciju. Probajte da izađete iz režima za demonstraciju.

 • Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Demo mod] i [Režim resetovanja slike].
[114] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

HDR slike visoke rezolucije se ne prikazuju.

Sledeći uslovi se moraju ispuniti za gledanje HDR slika visoke rezolucije kao što je 4K (50p/60p)*.

 • Priključite uređaj koji može da reprodukuje 4K (50p/60p)* na HDMI IN 2/3.
 • Koristite Premium High Speed HDMI Cable(s) koji podržava protok od 18 Gbps.
 • Podesite [Format HDMI signala] na [Poboljšani format] tako što ćete izabrati [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala] — [Poboljšani format].
 • Proverite da li priključeni uređaj ima najsvežija podešavanja i firmver.

* Dostupnost zavisi od vašeg modela/regiona/zemlje.

[115] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

3D slike se ne prikazuju. 3D efekti su slabi. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

 • Ako su dve slike prikazane jedna pored druge, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D (Levo‑desno)].
  Ako su dve slike prikazane jedna iznad druge, pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [3D] — [3D prikaz] — [3D (Gore-dole)].
 • Ako se pojavljuje ekran [3D prikaz], a 3D slike nisu prikazane, isključite uređaj koji reprodukuje 3D sadržaj i ponovo ga uključite.
 • Posmatrani 3D efekat može da se razlikuje od osobe do osobe.

Za 4K modele

 • 3D signal od 4K ne može da se prikaže.
 • Za modele pasivnih 3D naočara, gledajte TV pravo spreda. 3D efekat može da bude manje izražen u zavisnosti od položaja gledanja. Podesite ugao gledanja prema ekranu.

Za modele aktivnih 3D naočara

 • Uverite se da ne postoje prepreke između TV-a i aktivnih 3D naočara.
 • Zamenite bateriju u aktivnim 3D naočarima.
 • Uverite se da su aktivne 3D naočare priključene na napajanje.
 • Potrebno je da registrujete svoje aktivne 3D naočare sa TV-om pre upotrebe. Da biste koristili naočare sa drugim TV-om, potrebna je ponovna registracija. Isključite naočare pre ponovnog registrovanja.
 • Bežični uređaji ili mikrotalasne rerne mogu da utiču na komunikaciju između 3D naočara i TV-a pošto TV koristi propusni opseg od 2,4 GHz. U ovom slučaju, pokušajte ponovo da registrujete.
 • Ako je uređaj koji nije kompatibilan sa 3D (kao što je sistem kućnog bioskopa) povezan između TV-a i uređaja kompatibilnog sa 3D, TV neće prikazivati 3D slike. Povežite uređaj kompatibilan sa 3D direktno sa TV-om preko odobrenog HIGH SPEED HDMI kabla koji nosi logotip HDMI.
[116] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Crne trake se prikazuju sa obe strane ekrana prilikom gledanja 3D slika. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

 • Crne pruge se pojavljuju na obe strane da bi obradile 3D signale prilikom podešavanja dubine 3D slika u [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [Podešavanje 3D dubine].
[117] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Ne možete da isključite 3D prikaz tokom gledanja 3D sadržaja. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

 • Za 3D sadržaj prikazan sa 3D signalom, 3D prikaz ne može da se isključi na vašem TV-u. Isključite 3D podešavanja na povezanom uređaju (kao što je Blu-ray plejer).
[118] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Poruka [3D signal je detektovan.] se automatski prikazuje kada se otkrije 3D signal. (samo 3D modeli)

3D modeli imaju [3D podešavanja] u [Подешавања] — [Ekran].

 • Deaktivirajte podešavanje [Obaveštenje o 3D signalu]. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Ekran] — [3D podešavanja] — [Obaveštenje o 3D signalu] — [Isključeno].
[119] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Prikazuje se poruka o zahtevu aplikacije za dobijanje dozvole za pristup funkcijama TV-a.

 • Izaberite da li želite da dozvolite ili zabranite aplikacijama pristup prikazanoj funkciji.
 • Možete pogledati listu dozvola za aplikacije kategorisanu prema funkcijama TV-a i izmeniti podešavanja dozvola za svaku od aplikacija. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Апликације] — [Дозволе за апликације] — željena funkcija TV-a.
[120] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Ekran se zatamni nakon određenog vremenskog perioda. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

 • Ako deo ili cela slika ostanu nepomični, ekran će postepeno postajati tamniji da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo je funkcija koja služi za zaštitu panela i ne predstavlja kvar.
[121] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Prikazana je poruka [Osvežavanje panela nije završeno]. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

Osvežavanje panela se automatski pokreće nakon što je TV korišćen u dužem vremenskom periodu da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ako je tokom izvršavanja osvežavanja panela TV uključen, kabl za napajanje je isključen ili temperatura okoline izlazi iz opsega između 10 °C i 40 °C, proces se neće završiti i prikazaće se ova poruka.

 • Ako se osvežavanje panela pokrenulo automatski, ono će ponovo biti pokrenuto kada isključite TV pomoću daljinskog upravljača.
 • Ako je osvežavanje panela pokrenuto ručno, morate ga odabrati ponovo.
[122] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Zabrinuti ste zbog zadržavanja slike. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

Ako se ista slika neprekidno ili duže vreme prikazuje, može doći do zadržavanja te slike.

Da biste smanjili zadržavanje slike, preporučujemo da TV normalno isključite pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Napomena

 • Izvršite ručno Osvežavanje panela samo kada je zadržavanje slike veoma izraženo. Po pravilu, izvršite ga samo jednom godišnje. Izbegavajte češće izvršavanje od jednom godišnje jer to može uticati na radni vek panela.
 • Slike koje sadrže časovnike i jarke boje često izazivaju zadržavanje slike. Izbegavajte prikazivanje ovakvih slika u dužem vremenskom periodu jer u suprotnom može doći do zadržavanja slike.
[123] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Na ekranu se pojavljuje bela linija. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

 • Osvežavanje panela se automatski pokreće nakon što je TV korišćen u dužem vremenskom periodu da bi se smanjilo zadržavanje slike. Osvežavanje panela se pokreće nakon gašenja TV-a i traje oko jedan sat. Tokom izvršavanja osvežavanja panela na ekranu može biti vidljiva bela linija. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.
[124] Rešavanje problema | Slika (kvalitet)/ekran

Osvežavanje panela se ne završava. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

 • Osvežavanje panela funkcioniše kada je temperatura okoline između 10 °C i 40 °C. Ako je temperatura prostorije van ovog opsega prilikom izvršavanja osveživanja panela, proces se ne završava i prikazuje se poruka. Ako je prikazana poruka, proverite temperaturu prostorije.
[125] Rešavanje problema

Tastatura

Ne možete vršiti operacije na trenutnom ekranu nakon prikazivanja tastature na ekranu.

 • Da biste ponovo mogli da vršite operacije na ekranu iza tastature na ekranu, pritisnite taster BACK na daljinskom upravljaču.
[126] Rešavanje problema

Prijem emisija

 • Prvo proverite sledeće stvari kada pokušavate da rešite probleme u vezi sa prijemom na vašem TV-u.
 • Blokiranje buke ili se prikazuje poruka o grešci i ne možete da gledate programe.
 • Pojava duhova ili duplih prikaza.
 • Čuje se samo buka ili se na ekranu prikazuje samo crn ekran.
 • Slika se prikazuje ili se čuje buka prilikom gledanja analognog TV kanala.
 • Neki od kanala su prazni.
 • Slab prijem i slab kvalitet slike digitalnih programa.
 • Ne možete da gledate digitalne kanale.
 • Svi analogni kanali nisu podešeni.
 • Ne možete da gledate satelitske kanale. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)
 • Neki od digitalnih kanala su prazni.
 • Želite da podesite satelitsku antenu.
[127] Rešavanje problema | Prijem emisija

Prvo proverite sledeće stvari kada pokušavate da rešite probleme u vezi sa prijemom na vašem TV-u.

 • Uverite se da je kabl antene (vazdušne) čvrsto povezan sa TV-om.
  • Uverite se da kabl antene (vazdušne) nije labav ili isključen.
  • Uverite se da kabl antene ili konektor kabla antene (vazdušne) nisu oštećeni.
 • Da biste gledali sadržaj koji se strimuje, povežite TV na internet.

Savet

 • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
  Stranica za podršku
[128] Rešavanje problema | Prijem emisija

Blokiranje buke ili se prikazuje poruka o grešci i ne možete da gledate programe.

 • Uverite se da je antenski kabl priključen na odgovarajuće priključke (na TV-u/priključenim uređajima/zidu).
 • Uverite se da kabl nije star ili da žice unutar priključka nisu kratko spojene.
[129] Rešavanje problema | Prijem emisija

Pojava duhova ili duplih prikaza.

 • Proverite kablovsku vezu ili vezu antene (vazdušne).
 • Proverite lokaciju i smer antene (vazdušne).
 • Pritisnite taster ACTION MENU pa izaberite [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje] — [Motionflow] — [Standardno] ili [Isključeno].
  (Samo za modele kompatibilne sa [Motionflow])
  Modeli kompatibilni sa [Motionflow] tehnologijom imaju [Motionflow] u [Подешавања] — [Ekran] — [Slika] — [Napredna podešavanja] — [Kretanje].
[130] Rešavanje problema | Prijem emisija

Čuje se samo buka ili se na ekranu prikazuje samo crn ekran.

 • Proverite da li je obavljeno automatsko podešavanje.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) polomljena ili savijena.
 • Proverite da li je antena (vazdušna) došla do kraja svog radnog veka (3-5 godina za uobičajenu upotrebu, 1-2 godine na primorskoj lokaciji).
[131] Rešavanje problema | Prijem emisija

Slika se prikazuje ili se čuje buka prilikom gledanja analognog TV kanala.

 • Proverite [Ručno memorisanje programa] postavke.

  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa].

  • Izvršite [AFT] da biste dobili bolji prijem slike i zvuka. (Naziv opcije se razlikuje u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje.)
  • Podesite [Audio filter] na [Isključeno], [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala.
  • Podesite [LNA] na [Isključeno]da biste poboljšali prijem slike. ([LNA] može biti nedostupno u zavisnosti od situacije/regiona/zemlje.)
 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
 • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
[132] Rešavanje problema | Prijem emisija

Neki od kanala su prazni.

 • Kanal je samo za šifrovanu uslugu/uslugu pretplate. Pretplatite se da platite TV uslugu.
 • Kanal se koristi samo za podatke (bez slike ili zvuka).
 • Obratite se televizijskoj kući za detalje o prenosu.
[133] Rešavanje problema | Prijem emisija

Slab prijem i slab kvalitet slike digitalnih programa.

 • Promenite položaj, smer i ugao zemaljske televizijske antene (vazdušne) da biste maksimalno povećali nivo signala antene (vazdušne). Uverite se da smer antene (vazdušne) nije nenamerno promenjen (kao na primer pod uticajem vetra).
 • Ako koristite pojačavač TV signala, podesite koeficijent pojačanja signala.
 • Ako je oprema (kao što je razvodnik TV signala) povezana između antene (vazdušne) i TV-a, to može da utiče na TV prijem. Povežite direktno antenu (vazdušnu) i TV da biste proverili da li se prijem poboljšao.
 • Loši vremenski uslovi mogu da utiču na satelitske sisteme emitovanja. Sačekajte da se vreme poboljša. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)
[134] Rešavanje problema | Prijem emisija

Ne možete da gledate digitalne kanale.

 • Pitajte lokalnog instalatera da li se digitalni prenosi pružaju u vašem području.
 • Nadogradite antenu (vazdušnu) sa višim koeficijentom pojačanja.
[135] Rešavanje problema | Prijem emisija

Svi analogni kanali nisu podešeni.

 • Pokušajte ručno da unapred podesite kanale konfigurisanjem podešavanja. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa]. (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
[136] Rešavanje problema | Prijem emisija

Ne možete da gledate satelitske kanale. (Samo za modele kompatibilne sa satelitom)

Modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala imaju [Podešavanje satelita] u [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje].

 • Pitajte lokalnog instalatera da li se satelitske usluge pružaju u vašem području.
 • Proverite svoj LNB uređaj i podešavanja.
 • Ako vaš TV ima i „MAIN“ i „SUB“ priključke i nije podešen na režim satelitskog dvostrukog tjunera pomoću [Izbor režima satelitskog tjunera], priključak označen sa „SUB“ se ne može koristiti. U ovom slučaju, povežite svoju satelitsku antenu (vazdušnu) za priključak označen sa „MAIN“.
[137] Rešavanje problema | Prijem emisija

Neki od digitalnih kanala su prazni.

Da biste izmenili opseg za pretragu (dostupno u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje)

Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Podešavanje digitalnih programa] — [Opseg za automatsko podešavanje].

[Normalno]
Vrši pretragu kanala dostupnih u vašem regionu/zemlji.
[Ceo]
Vrši pretragu dostupnih kanala bez obzira na vaš region/zemlju.

Da biste ažurirali digitalne usluge

Možete pokrenuti [Auto. podešavanje digitalnih kanala] nakon preseljenja, promene pružaoca usluge ili radi pronalaženja novih kanala.

Konfigurisanje automatskog ažuriranja usluga

Preporučujemo da podesite [Automatsko ažuriranje usluge] na [Uključeno] da biste dozvolili da nove digitalne usluge, kada postanu dostupne, budu dodate automatski.

 1. Pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Digitalno podešavanje] — [Tehnička podešavanja] — [Automatsko ažuriranje usluge] — [Uključeno].

Ako je podešeno na [Isključeno], o novim digitalnim uslugama bićete obavešteni putem poruke na ekranu, a usluge će biti dodate automatski.

Savet

 • Dostupnost ove funkcije zavisi od vašeg regiona/zemlje. Ako nije dostupno, izvršite [Auto. podešavanje digitalnih kanala] da biste dodali nove usluge.
[138] Rešavanje problema | Prijem emisija

Želite da podesite satelitsku antenu.

Ako imate ugrađenu satelitsku antenu, možete gledati satelitske programe i odrediti tip vaše instalacije tako što ćete izvršiti neophodna podešavanja na tjuneru.

Da biste podesili vašu satelitsku antenu

 • Prijem satelitskih signala (samo modeli koji imaju mogućnost prijema satelitskih signala)
[139] Rešavanje problema

Zvuk

 • Nema zvuka ali je slika dobra.
 • Audio buka.
 • Nama audio signala ili je zvuk tih na kućnom bioskopu.
 • Zvuk je izobličen.
 • Jačina zvuka slušalica/Bluetooth audio uređaja se ne može promeniti.
 • Želite da dobijate zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja/audio sistema i zvučnika na TV-u.
 • Zabrinuti ste zbog kašnjenja između slike i zvuka.
[140] Rešavanje problema | Zvuk

Nema zvuka ali je slika dobra.

 • Proverite kontrolu jačine zvuka.
 • Pritisnite taster Mutingili taster Volume+ da biste poništili isključivanje zvuka.
 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [TV zvučnici].
  Ako je podešeno na [Audio sistem], zvučnici na TV-u će reprodukovati samo zvuke pritisaka tastera i zvučne signale sistema.
 • Uklonite slušalice.
[141] Rešavanje problema | Zvuk

Audio buka.

 • Proverite da li je antena (vazdušna) povezana pomoću 75-omskog koaksijalnog kabla visokog kvaliteta.
 • Držite kabl antene (vazdušne) dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Da biste izbegli TV smetnje, uverite se da koristite neoštećen kabl antene (vazdušne).
[142] Rešavanje problema | Zvuk

Nama audio signala ili je zvuk tih na kućnom bioskopu.

 • Pritisnite taster ACTION MENU, a zatim izaberite [Zvučnici] — [Audio sistem].
 • Podesite [Slušalice/audio izlaz] na [Audio izlaz (fiksni)] u podešavanjima [Zvuk].
 • Ako audio sistem nije kompatibilan sa Dolby Digital ili DTS, podesite [Подешавања] — [Zvuk] — [Digitalni audio izlaz] na [PCM].
 • Ako izaberete analogni (RF) kanal i slike se ne prikazuju pravilno, promenite sistem emitovanja. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje kanala] — [Analogno podešavanje] — [Ručno memorisanje programa] — [TV sistem]. (Dostupnost [Ručno memorisanje programa] ili naziv opcije u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
 • U zavisnosti od vašeg modela, ako je [Zvučnici] podešeno na [TV zvučnici] i [Nadogradnja na visoku rezoluciju (DSEE HX)] je podešeno na [Automatski], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) se isključuje.
 • Podesite [Jačina zvuka za digitalni audio izlaz] na maksimalnu vrednost u podešavanjima [Zvuk].
 • Prilikom korišćenja HDMI ulaza sa Super Audio CD ili DVD-audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) možda neće davati audio signal.
[143] Rešavanje problema | Zvuk

Zvuk je izobličen.

 • Proverite vezu antene (vazdušne)/kablovsku vezu.
 • Držite antenu (vazdušnu)/kabl dalje od drugih kablova za povezivanje.
 • Držite TV dalje od izvora električne buke kao što su automobili, fenovi za kosu, Wi-Fi jedinice, mobilni telefoni ili optički uređaji.
 • Prilikom instaliranja opcionog uređaja, ostavite izvestan prostor između uređaja i TV-a.
 • Izvršite [AFT] u [Ručno memorisanje programa] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala.
  (Dostupnost funkcije [Ručno memorisanje programa] i njene opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona/zemlje/situacije.)
 • Podesite [Audio filter] na [Nisko] ili [Visoko] da biste poboljšali zvuk pri prijemu analognog signala. ([Audio filter] može biti nedostupno u zavisnosti od regiona/zemlje.)
[144] Rešavanje problema | Zvuk

Jačina zvuka slušalica/Bluetooth audio uređaja se ne može promeniti.

 • Ako ne možete da prilagodite jačinu zvuka slušalica ili Bluetooth audio uređaja pomoću dugmadi Volume+/-, pritisnite dugme ACTION MENU i izaberite [Jačina zvuka u slušalicama]/[Jačina zvuka Bluetooth uređaja].

Modeli koji podržavaju Bluetooth A2DP koji mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

[145] Rešavanje problema | Zvuk

Želite da dobijate zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja/audio sistema i zvučnika na TV-u.

Da biste dobili zvuk i sa slušalica/Bluetooth audio uređaja i zvučnika na TV-u

Zvuk može da se reprodukuje iz slušalica ili Bluetooth audio uređaja i sa zvučnika na TV-u ako izvršite podešavanja u nastavku. Međutim, način podešavanja zavisi od toga da li model TV-a podržava A2DP.

Modeli koji podržavaju A2DP i mogu da koriste Bluetooth audio uređaje imaju [A/V sinhronizacija] u [Подешавања] — [Zvuk].

Ako model TV-a ne podržava A2DP

 • Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Veza između slušalica i zvučnika] — [Isključeno] da bi se zvuk emitovao i sa uređaja povezanog u priključak za slušalice i sa zvučnika na TV-u.

Bluetooth audio uređaji kao što su Bluetooth slušalice se ne mogu koristiti.

Ako model TV-a podržava A2DP

 • Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [Usmeravanje zvuka na TV zvučnike i ostale uređaje] da bi zvuk mogao da se reprodukuje i sa uređaja povezanog na priključak za slušalice ili sa Bluetooth slušalica i sa zvučnika na TV-u.

Da biste emitovali zvuk i sa audio sistema koji je povezan putem ARC veze i sa zvučnika na TV-u

Zvuk se može istovremeno emitovati i sa audio sistema povezanog sa TV-om i sa zvučnika na TV-u ako su ispunjeni sledeći uslovi.

 • Povezivanje TV-a i audio sistema digitalnim optičkim kablom
 • Postavka [Digitalni audio izlaz] na [PCM]

Za pojedinosti o povezivanju digitalnim optičkim kablom pogledajte stranu Priključivanje audio sistema.

[146] Rešavanje problema | Zvuk

Zabrinuti ste zbog kašnjenja između slike i zvuka.

Ako je povezan Bluetooth audio uređaj

Slika i zvuk se ne podudaraju jer zvuk kasni usled svojstava Bluetooth veze. Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka u podešavanju A/V sinhronizacija.

 1. Da biste omogućili [A/V sinhronizacija], pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Zvuk] — [A/V sinhronizacija].

Ako je određeni audio sistem povezan pomoću HDMI kabla

Možete podesiti vremensko usklađivanje slike i zvuka. Za pojedinosti o podržanim modelima pogledajte veb stranicu za podršku.

 • Stranica za podršku
[147] Rešavanje problema

Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

 • TV ne može da se poveže na Internet/mrežu.
 • Kvalitet slike i/ili zvuka u aplikaciji za strimovanje je loš.
 • Vaš TV ne može da se poveže na server.
 • Možete da se povežete na Internet, ali ne i na određene aplikacije i servise.
[148] Rešavanje problema | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

TV ne može da se poveže na Internet/mrežu.

Ako ne može da se izvrši povezivanje ili raskidanje veze sa bežičnom mrežom, pokušajte sledeće.

 • Pritisnite taster HOME i proverite da li je omogućeno sledeće podešavanje.
  [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Ugrađeni Wi‑Fi]
 • Proverite lokaciju instaliranja TV-a i bežičnog rutera. Na stanje signala mogu da utiču sledeći razlozi:
  • Drugi bežični uređaji, mikrotalasne rerne, fluorescentna svetla, itd., koji se nalaze u blizini.
  • Između bežičnog rutera i TV-a se nalaze podovi ili zidovi.
 • Isključite pa ponovo uključite bežični ruter.
 • Ako naziv mreže (SSID) bežičnog rutera sa kojim želite da se povežete nije prikazan, izaberite [[Ručni unos]] da biste uneli naziv mreže (SSID).

Ako se problem ne reši i nakon izvršavanja gorenavedenih procedura ili ako ne možete da se povežete na mrežu ni putem kabla, proverite status mrežne veze.

Proveravanje statusa mrežne veze

 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže] — [Proveri vezu].
  Proverite mrežne veze i/ili priručnik sa uputstvima za server radi informacija o vezi ili se obratite osobi koja je podesila mrežu (mrežni administrator).

Savet

 • Rešenje zavisi od provere statusa mreže. Za rešenja za svaki od problema pogledajte odeljak „Često postavljana pitanja“ na stranici za podršku kompanije Sony.

Napomena

 • Ako je LAN kabl povezan na aktivan server i TV je dobio IP adresu, proverite veze i konfiguracije vašeg servera.

  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Napredna podešavanja] — [Status mreže].

[149] Rešavanje problema | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

Kvalitet slike i/ili zvuka u aplikaciji za strimovanje je loš.

 • Kvalitet zavisi od originalnog video snimka koji pruža dobavljač video sadržaja i širine opsega vaše veze.
 • Da biste uživali u gledanju video materijala koji se strimuje preko Interneta neophodno je da imate brzu i stabilnu mrežu. U opštem slučaju, potrebna vam je brzina poput sledećih:
  • Strimovanje video materijala standardne definicije (SD) sa Interneta: 2,5 Mbps
  • Strimovanje video materijala visoke definicije (HD) sa Interneta: 10 Mbps
  • Strimovanje video materijala ultra visoke definicije (4K) sa Interneta: 25 Mbps
 • Kvalitet veze bežične mreže se razlikuje u zavisnosti od udaljenosti ili prepreka (npr. zida) između TV-a i bežičnog rutera, smetnji u okruženju i kvaliteta bežičnog rutera. U ovom slučaju, koristite žičnu vezu za internet ili pokušajte sa propusnim opsegom od 5 GHz.
 • Propusni opseg od 5 GHz možda neće biti podržan u zavisnosti od vašeg regiona/zemlje. Ako propusni opseg od 5 GHz nije podržan, TV se može povezati sa bežičnim ruterom korišćenjem propusnog opsega od 2,4 GHz.
 • Prilikom korišćenja bežične veze, bežične uređaje držite blizu ili se postarajte da između njih ne postoje prepreke.
 • Uređaje koji emituju RF smetnje (kao što su mikrotalasne pećnice) držite dalje od TV-a i bežičnog rutera, ili ih držite isključenima.
 • Audio signal se ne emituje za video materijal koji nema audio komponentu.

Savet

 • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
  Stranica za podršku
[150] Rešavanje problema | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

Vaš TV ne može da se poveže na server.

 • Proverite LAN kabl ili bežičnu vezu sa svojim serverom i TV-om.
 • Proverite da li je vaša mreža pravilno konfigurisana na TV-u.
 • Proverite svoju LAN kablovsku/bežičnu vezu ili svoj server. TV je možda izgubio vezu sa serverom.
 • Obavite proveru [Dijagnostika servera] da biste proverili da li vaš server medija ima pravilnu komunikaciju sa TV-om. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Mreža] — [Podešavanje kućne mreže] — [Dijagnostika servera].
[151] Rešavanje problema | Mreža (Internet/kućna)/aplikacije

Možete da se povežete na Internet, ali ne i na određene aplikacije i servise.

 • Podešavanje datuma i vremena na ovom TV-u može biti netačno. U zavisnosti od određenih aplikacija i servisa, možda nećete biti u mogućnosti da se povežete sa tim aplikacijama i servisima ako podešavanje vremena nije tačno.
  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Датум и време] — [Аутоматски датум и време] — [Koristi vreme mreže] da biste automatski podesili vreme preko mreže.
 • Proverite da li su LAN kabl ili strujni kabl naizmenične struje (mrežni vod) rutera/modema* ispravno povezani.
  * Vaš ruter/modem se prvo mora podesiti da bi se povezao na internet. Obratite se vašem dobavljaču internet usluge radi podešavanja rutera/modema.
 • Pokušajte sa korišćenjem aplikacija kasnije. Server dobavljača sadržaja aplikacija možda ne funkcioniše.

Savet

 • Za više informacija posetite veb stranicu za podršku kompanije Sony.
  Stranica za podršku
[152] Rešavanje problema

Daljinski upravljač/dodatna oprema

 • Daljinski upravljač ne funkcioniše.
 • Ne možete da uključite aktivne 3D naočare. (samo 3D modeli)
 • LED lampica na aktivnim 3D naočarima treperi. (samo 3D modeli)
[153] Rešavanje problema | Daljinski upravljač/dodatna oprema

Daljinski upravljač ne funkcioniše.

Proverite da li TV radi ispravno

 • Pritisnite taster za uključivanje na TV-u da biste utvrdili da li postoji problem sa daljinskim upravljačem ili ne. Za položaj tastera pogledajte Referentni vodič isporučen sa TV-om.
 • Ako TV ne radi, pokušajte da ga resetujete.
  Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a

Proverite da li daljinski upravljač radi pravilno

 • Usmerite daljinski upravljač u senzor daljinskog upravljača koji se nalazi na prednjoj strani TV-a.
 • Uklonite sve prepreke iz područja senzora daljinskog upravljača.
 • Fluorescentno svetlo može da ometa rad daljinskog upravljača; pokušajte da isključite bilo koje fluorescentno svetlo.
 • Proverite da li smer svake baterije odgovara pozitivnom (+) i negativnom (-) simbolu u odeljku za baterije.
 • Napajanje baterija može da bude slabo. Uklonite poklopac daljinskog upravljača i zamenite baterije.
  • Tip sa klizajućim poklopcem
  • Tip sa otvaranjem na pritisak

Resetujte daljinski upravljač

Ako daljinski upravljač ne radi pravilno zbog slabog kontakta baterije ili statičkog elektriciteta, problem se može rešiti resetovanjem daljinskog upravljača.

 1. Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.
 2. Držite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču tri sekunde.
 3. Stavite nove baterije u daljinski upravljač.

Ako problem nastavi da se javlja pogledajte stranice Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (ponovno pokretanje) TV-a i Često postavljanja pitanja za rešavanje problema.

Napomena

 • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.
 • Kada ne možete da izvršite pretragu glasom, aktivirajte taster pritiskom na taster HOME i izborom [Подешавања] — [Glasovni daljinski upravljač].
[154] Rešavanje problema | Daljinski upravljač/dodatna oprema

Ne možete da uključite aktivne 3D naočare. (samo 3D modeli)

 • Zamenite bateriju. (primenljivo samo na TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Pritisnite taster za otključavanje vrhom olovke ili sličnim predmetom, pa izvadite kućište baterije.
  2. Bateriju zamenite novom. Nakon toga, obavezno ubacite kućište baterije tako da ono bude dobro zaključano na pravilnom mestu.
   1. CR2025 (-) strana
[155] Rešavanje problema | Daljinski upravljač/dodatna oprema

LED lampica na aktivnim 3D naočarima treperi. (samo 3D modeli)

 • Svetli 3 sekunde: označava kada se uključuju naočare.
 • Trepti svake 2 sekunde: označava da se naočare napajaju.
 • Trepti 3 puta: označava da su naočare isključene sa napajanja.
 • Trepti naizmenično zeleno i žuto: označava da su naočare započele postupak registracije.
 • Trepti 3 puta svake 2 sekunde: označava da je kapacitet baterije gotovo na izmaku. Zamenite bateriju.
[156] Rešavanje problema

Napajanje

 • TV se automatski isključuje.
 • TV se automatski uključuje.
 • TV se isključuje odmah nakon uključivanja. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)
 • TV se ne uključuje.
[157] Rešavanje problema | Napajanje

TV se automatski isključuje.

 • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Tajmer za isključivanje].
 • Proverite postavke [Trajanje] za [Tajmer uključen].
 • Proverite da li je aktivirano [Isključivanje TV-a nakon mirovanja] u [Ekološka podešavanja].
 • Ekran je možda isključen zbog podešavanja [Чувар екрана].
[158] Rešavanje problema | Napajanje

TV se automatski uključuje.

 • Proverite da li je aktivirano [Tajmer uključen].
 • Onemogućite podešavanje [Automatsko uključivanje TV-a] u [Postavke funkcije BRAVIA Sync].
[159] Rešavanje problema | Napajanje

TV se isključuje odmah nakon uključivanja. (samo modeli koji su opremljeni OLED panelom)

U tom slučaju, TV je možda u režimu resetovanja slike. Kada je omogućen režim resetovanja slike, TV se isključuje na oko 10 minuta nakon uključivanja, pa se zatim ponovo uključuje da bi se smanjilo zadržavanje slike. Ovo ne predstavlja kvar TV-a.

Ponovo uključite TV pomoću daljinskog upravljača i onemogućite režim resetovanja slike.

 • Pritisnite dugme HOME na daljinskom upravljaču i izaberite [Подешавања] — [Podešavanja režima za prodavnicu]. Onemogućite [Režim resetovanja slike].
[160] Rešavanje problema | Napajanje

TV se ne uključuje.

Izvršavajte procedure prema dolenavedenom redosledu dok se problem ne reši.

1. Proverite da li TV može da se uključi pomoću daljinskog upravljača.

Usmerite daljinski upravljač ka senzoru sa prednje strane TV-a i pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču.
Proverite da li se TV uključio i da li se LED lampica pali.
Ako se LED lampica upali, ali se TV ne uključuje, pokušajte da resetujete (ponovo pokrenete) TV.

 • Ako je neophodno izvršiti potpuno resetovanje (restartovanje) TV-a

2. Proverite da li TV može da se uključi pomoću tastera za uključivanje na TV-u.

Pritisnite taster za uključivanje na TV-u i proverite da li se TV uključio. Taster za uključivanje se nalazi sa bočne ili zadnje strane TV-a.
Za pojedinosti pogledajte Referentni vodič TV-a.
Ako se TV uključi na ovaj način, možda postoji problem sa daljinskim upravljačem. Pogledajte sledeću temu.

 • Daljinski upravljač ne funkcioniše.

3. Isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom (napajanje sa električne mreže) i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom).

Isključite kabl za napajanje TV-a (napajanje sa električne mreže) iz utičnice i sačekajte 2 minuta (3 minuta za modele opremljene OLED panelom). Zatim ponovo uključite kabl za napajanje (napajanje sa električne mreže) u utičnicu. Nakon 20 sekundi pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u.

Savet

 • Kada TV isključite sa napajanja pa ga ponovo uključite, on neko vreme možda neće moći da se uključi čak i ako pritisnete taster za uključivanje na daljinskom upravljaču ili TV-u. To se dešava zbog toga što je potrebno određeno vreme da se sistem pokrene. Sačekajte oko 10 do 20 sekundi pa pokušajte ponovo.
[161] Rešavanje problema

Povezani uređaji

 • Sa povezanog uređaja ne dolazi slika.
 • Ne možete da izaberete povezani uređaj iz Glavnog menija.
 • Određeni programi sa digitalnih izvora se prikazuju sa smanjenim nivoom detalja.
 • Prikazivanje fotografija i fascikla sa fotografijama predugo traje.
 • Ne možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.
 • Dugme EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne radi. Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme EXT.BOX MENU.
 • Ne možete da isključite STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) pomoću daljinskog upravljača TV-a putem funkcije IR Blaster.
 • Ne možete da upravljate drugim AV prijemnikom.
 • Spoljni uređaj (kao što je STB uređaj ili AV prijemnik) se ne može kontrolisati pomoću IR Blaster-a. (Samo za modele kompatibilne sa IR Blaster-om.)
 • Neke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru nisu prikazane.
 • Funkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.
 • Neki od plaćenih sadržaja se ne mogu reprodukovati.
[162] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Sa povezanog uređaja ne dolazi slika.

 • Uključite povezani uređaj.
 • Proverite kablovsku vezu između uređaja i TV-a.
 • Pritisnite taster Input selectda biste prikazali listu ulaza, a zatim izaberite željeni ulaz.
 • Umetnite ispravno USB disk.
 • Uverite se da je USB disk pravilno formatiran.
 • Operacija se ne garantuje za sve USB diskove. Takođe, operacije se razlikuju u zavisnosti od karakteristika USB diska ili video datoteka koje se reprodukuju.
 • Ako je povezani uređaj priključen na HDMI IN priključak 2 ili 3, priključite ga na HDMI IN priključak 1 ili 4.
 • Promenite format HDMI signala HDMI ulaza koji ne prikazuje sliku u standardnom formatu. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Format HDMI signala].
[163] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete da izaberete povezani uređaj iz Glavnog menija.

 • Proverite kablovsku vezu.
[164] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Određeni programi sa digitalnih izvora se prikazuju sa smanjenim nivoom detalja.

 • Na ekranu može da se pojavi manje detalja nego obično ili artefakti (mali blokovi, tačke ili pikselacija), zbog digitalne kompresije koju koriste određena digitalna emitovanja i DVD diskovi. Stepen vidljivih artefakata zavisi od jasnoće i rezolucije TV-a.
[165] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Prikazivanje fotografija i fascikla sa fotografijama predugo traje.

 • U zavisnosti od dimenzija slike, veličine datoteke i broja datoteka u fascikli, nekim fotografskim slikama ili fasciklama je potrebno vreme da bi se prikazale.
 • Svaki put kada se USB disk poveže sa TV-om, može potrajati nekoliko minuta dok se ne prikažu fotografije.
[166] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete da pronađete povezani BRAVIA Sync HDMI uređaj.

 • Proverite da li vaš uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync.
 • Proverite da li je [Kontrola za HDMI] podešeno na uređaju kompatibilnom sa BRAVIA Sync i da li je [Postavke funkcije BRAVIA Sync] — [BRAVIA Sync kontrola] podešeno na TV-u.
[167] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Dugme EXT.BOX MENU na daljinskom upravljaču ne radi.

Ova funkcija je dostupna na TV-ima kod kojih priloženi daljinski upravljač poseduje dugme EXT.BOX MENU.

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

 • Da biste upotrebili dugme EXT.BOX MENU, povežite i podesite IR Blaster (za modele koji su opremljeni IR Blaster-om). Priključite IR Blaster, pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster]. (modeli kompatibilni sa IR Blaster-om mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg modela/zemlje)
 • Ako je uređaj kompatibilan sa BRAVIA Sync povezan i prikazuje se putem HDMI ulaznog signala, neki modeli mogu prikazati meni pomoću dugmeta EXT.BOX MENU, ali ova funkcija nije garantovana za sve uređaje.
[168] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete da isključite STB uređaj (kablovski/satelitski uređaj) pomoću daljinskog upravljača TV-a putem funkcije IR Blaster.

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

 • Pritisnite dugme ACTION MENU, a zatim izaberite [Snaga (STB uređaj)] u [Meni].
[169] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Ne možete da upravljate drugim AV prijemnikom.

 • Može da se koristi samo jedan AV prijemnik kompatibilan sa BRAVIA Sync.
[170] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Spoljni uređaj (kao što je STB uređaj ili AV prijemnik) se ne može kontrolisati pomoću IR Blaster-a. (Samo za modele kompatibilne sa IR Blaster-om.)

Modeli kompatibilni sa IR Blaster-om imaju [Podešavanje uređaja IR Blaster] u [Подешавања] — [Spoljni ulazi].

 • Uverite se da je IR Blaster pravilno podešen i da se IR predajnik nalazi blizu IR prijemnika spoljnog uređaja.
 • Uverite se da vaš TV podržava spoljni uređaj.
 • Ako pritisnete i držite taster na daljinskom upravljaču, operacija možda neće raditi. Umesto toga, probajte da taster pritiskate više puta uzastopno.
 • Neki spoljni uređaji možda neće reagovati na neke tastere u „Meni radnji“.
 • IR Blaster možda nije pravilno podešen. Da biste podesili IR Blaster, pritisnite taster HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Spoljni ulazi] — [Podešavanje uređaja IR Blaster].
[171] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Neke medijske datoteke na USB uređaju ili serveru nisu prikazane.

 • Nepodržane datoteke možda neće biti prikazane.
 • Možda neće biti prikazane sve fascikle/datoteke u zavisnosti od statusa sistema.
[172] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Funkcionisanje se prekida ili uređaj ne radi.

 • Proverite da li je uređaj uključen.
 • Zamenite baterije uređaja.
 • Ponovo registrujte uređaj.
 • Bluetooth uređaji koriste frekvenciju 2,4 GHz, stoga brzina komunikacije može povremeno da se pogorša ili prekine zbog smetnji bežične LAN veze.
  Ako se kućni električni aparati (npr. mikrotalasne rerne ili mobilni uređaji) nalaze u blizini, verovatnije je da će doći do smetnji u radio talasima.
 • TV ili uređaj možda neće raditi na metalnoj polici zbog smetnji u bežičnoj komunikaciji.
 • Za primenljive udaljenosti za komunikaciju između TV-a i drugih uređaja, pogledajte uputstva za upotrebu uređaja.
 • Kada se više Bluetooth uređaja poveže sa TV-om, kvalitet Bluetooth komunikacije može da se pogorša.
[173] Rešavanje problema | Povezani uređaji

Neki od plaćenih sadržaja se ne mogu reprodukovati.

 • Uređaj koji emituje izvorni signal mora biti usklađen sa standardima HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Neki od plaćenih sadržaja možda neće moći da se prikažu na uređaju koji nije usaglašen sa HDCP 2.0/2.1/2.2 standardima.
[174] Rešavanje problema

Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

 • Ne možete da koristite USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • USB čvrsti disk ne može da se registruje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Snimanje ne može da se izvrši / snimanje nije uspelo. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • Snimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
 • USB čvrsti disk radi iako nije uključen. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)
[175] Rešavanje problema | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Ne možete da koristite USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

 • Proverite da li je USB čvrsti disk:
  • pravilno priključen.

   Proverite da li je priključen na plavi USB3 priključak označen sa „HDD REC“.

  • uključen.
  • registrovan na TV-u.

   Da biste registrovali USB čvrsti disk na TV, pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Registracija HDD-a].

 • Povezivanje USB čvrstog diska preko USB razdelnika nije podržano.
 • Izvršite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.
  Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].
[176] Rešavanje problema | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

USB čvrsti disk ne može da se registruje (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

 • Proverite da li je USB čvrsti disk priključen na USB3 priključak (plavi) označen sa „HDD REC“.
 • Ako je USB čvrsti disk pravilno priključen na plavi USB3 priključak, registrujte ga za snimanje ponovo jer je već registrovan kao uređaj čija namena nije snimanje (na primer, čuvanje podataka).

Napomena

 • Ako postoje uređaji priključeni na priključke USB1 i USB2, privremeno ih isključite dok ne registrujete USB čvrsti disk.
 1. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [Складиштење и ресетовање].
 2. Iz [Меморија уређаја], izaberite USB čvrsti disk koji želite da registrujete za snimanje.
 3. Izaberite [Registruj za snimanje].
 4. Pratite uputstva na ekranu za registraciju USB čvrstog diska na TV-u.
 • Upotrebite [Provera performansi HDD-a] da biste proverili da li specifikacije USB čvrstog diska ispunjavaju neophodne uslove.

  Da biste izvršili [Provera performansi HDD-a], pritisnite dugme HOME, a zatim izaberite [Подешавања] — [Podešavanje uređaja za snimanje] — [Provera performansi HDD-a].

[177] Rešavanje problema | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Snimanje ne može da se izvrši / snimanje nije uspelo. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Modeli sa kojima se može snimati na USB čvrsti disk imaju [Podešavanje uređaja za snimanje] u [Подешавања].

 • Ako snimanje ne uspe. razlog će biti naveden u [Lista grešaka prilikom snimanja]. Pritisnite dugme TITLE LIST, a zatim izaberite [Lista grešaka prilikom snimanja].
 • Proverite slobodan prostor na čvrstom disku. Ako je preostalo malo prostora, izbrišite nepotrebne sadržaje.
 • Sledeći programi se ne mogu snimati.
  • Programi koji su zaštićeni od kopiranja
  • Analogni programi
  • Programi sa spoljnih ulaza (uključujući programe sa priključenog STB uređaja)
  • Sadržaj koji se strimuje
 • Snimanje pomoću tajmera može biti nemoguće ako se vreme emitovanja programa promeni.
[178] Rešavanje problema | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

Snimljeni sadržaj je nestao. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

 • Snimanje se ne može izvršiti ako se kabl za napajanje naizmeničnom strujom ili kablovi za povezivanje isključe tokom snimanja. Tokom snimanja nemojte isključivati kablove. U suprotnom, sadržaj koji se snima ili sav snimljeni sadržaj može biti izgubljen.
[179] Rešavanje problema | Snimanje na USB čvrsti disk (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

USB čvrsti disk radi iako nije uključen. (samo modeli sa funkcijom snimanja na USB čvrsti disk)

 • Priključeni USB čvrsti disk se može vrteti ili se LED lampica uređaja može upaliti kada TV pribavlja EPG podatke kada je u režimu pripravnosti.
[180] Rešavanje problema

LED

 • LED osvetljenje se ponekad pali.
 • Želite da isključite LED lampice tako da se ne pale i ne trepere.
[181] Rešavanje problema | LED

LED osvetljenje se ponekad pali.

LED osvetljenje se uključuje u različitim situacijama, kao na primer prilikom ažuriranja softvera ili snimanja.

Za pojedinosti pogledajte Kako se pale LED lampice.

[182] Rešavanje problema | LED

Želite da isključite LED lampice tako da se ne pale i ne trepere.

Možete ga isključiti. Pritisnite taster HOME pa izaberite [Подешавања] — [LED osvetljenje] — [Isključeno].

Napomena

 • Preporučujemo da u normalnim okolnostima ne menjate ovu postavku jer nećete moći da prepoznate da li TV snima, da li je uključen ili isključen ili da li je podešen tajmer.
[183]

Indeks

TV programi

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktivne emisije
 • Satelitski programi
 • Snimanje
 • Podešavanje kanala
 • Roditeljska blokada

Slika/ekran

 • Slika u slici
 • 3D
 • 4K slike
 • HOME
 • Ekran
 • Датум и време
 • Jezik/Language
 • Napredna podešavanja panela
 • Pomeranje piksela
 • Osvežavanje panela

Zvuk/glas

 • Гласовна претрага, upotreba
 • Zvuk
 • Prepoznavanje glasa

Daljinski upravljač

 • Daljinski upravljač, upotreba
 • Гласовна претрага
 • HOME
 • DISCOVER
 • ACTION MENU
 • Улази
 • SYNC MENU

Povezivanje

 • Bluetooth
 • Google Cast
 • BRAVIA Sync
 • Internet
 • Wi‑Fi Direct

Spoljni uređaji

 • USB memorijski uređaji, snimanje na
 • Blu-ray/DVD plejeri, povezivanje
 • USB memorijski uređaji, itd.
 • Računari
 • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
 • Audio sistemi
 • Bežični sabvufer

Aplikacije

 • Premeštanje na USB memorijski uređaj
 • Google Play Store
 • YouTube
 • Netflix

Reprodukcija datoteka

 • Računari
 • Digitalni fotoaparati, kamkorderi
 • Podržane datoteke i formati

Drugo

 • Ponovno pokretanje
 • Ažuriranje sistemskog softvera