[1]

Komma igång

 • Använda hjälpguiden
 • Använda fjärrkontrollen
 • Sökning efter röst
 • Håll TV:n uppdaterad
 • Introduktion av Android TV™
 • Grundläggande funktioner
 • Tillgänglighetsfunktioner
 • Supportwebbplats
[2] Komma igång

Använda hjälpguiden

I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för beskrivning, specifikationer om delar och väggmontering av denna TV.

I denna hjälpguide, kan du läsa den önskade informationen i ordning eller söka efter den direkt. Välj the search icon längst upp på skärmen om du vill söka.

Versioner av hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden för TV:n: Den inbyggda hjälpguiden och online-hjälpguiden. Om du vill visa online-hjälpguiden, måste din TV vara ansluten till Internet. För att växla mellan den inbyggda och online-hjälpguiden, ska du använda kontaktknappen (A) högst upp på skärmen. Du kan kontrollera vilken hjälpguide som visas för närvarande genom att titta på rubriken högst upp på skärmen.

Illustration of the location of switch button A
 1. Anslut TV:n till Internet.
 2. Välj (A) för att växla hjälpguideversion.

Observera

 • Du kan behöva uppdatera TV-programvaran om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
 • Namnen på inställningarna i Hjälpguiden kan skilja sig från de som visas på TV:n beroende på TV:ns versionsdatum eller din modell/land/region.
 • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
 • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.

Tips

 • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden hänvisas till pappershandboken eller Sony produkt- katalogen.
 • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.
[3] Komma igång

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda (upp) / (ner) / (vänster) / (höger) och (Enter).

Fjärrkontrollens form och knappar varierar beroende på modell/land/region.

Vilken fjärrkontroll som medföljer varierar beroende på modell. Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Referensmaterial.

 1. Använd (upp), (ner), (vänster) och (höger) för att ”fokusera” på önskat alternativ.
  The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
 2. Tryck på mitten av (Enter) för att välja alternativet i fokus.
  The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Återgå till föregående skärm

Tryck på BACK.

Tips

 • Mer information finns nedan eller i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[4] Komma igång

Sökning efter röst

Fjärrkontroller som stöder röstsökning har en -knapp (mikrofon) och en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter olika typer av innehåll.

 1. Tryck på knappen (mikrofon).
  Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
 2. Tala in i mikrofonen.
  Beroende på din modell visas talexempel.

När du inte kan söka med din röst

Registrera den röst-fjärrkontroll som har knappen (mikrofon) till TV:n igen genom att trycka på HOME och välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll].

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda röstsökning.
 • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.
[5] Komma igång

Håll TV:n uppdaterad

TV:n hämtar data såsom programguide eller programvara (när [Automatisk programnedladdning] har aktiverats) när den är i standbyläge. För att din TV ska förbli uppdaterad rekommenderar vi att du stänger av TV:n på vanligt sätt med strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

[6] Komma igång

Introduktion av Android TV™

 • Visar bilden på en liten skärm
 • Installera appar från Google Play Butik
 • Flytta appar till ett USB-minne
 • Visa Internetmedia
 • Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)
[7] Komma igång | Introduktion av Android TV™

Visar bilden på en liten skärm

Du kan visa bilden du tittar på (TV -program eller innehåll från HDMI-anslutna enheter) som en liten skärm i hörnet.

Den lilla skärmens läge varierar beroende på vad du har för TV.

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

Visar bilden som en liten skärm

 1. Tryck på ACTION MENU-knappen när du tittar på ett TV-program eller innehåll från en HDMI-enhet och välj sedan [Bild-i-bild].
  Den aktuella bilden visas som en liten skärm i hörnet.

Observera

 • Den lilla skärmen visas över den app som senast använts. Vilken app som visas kan dock variera beroende på vissa omständigheter.
 • Funktioner som kanalbyte är inaktiverade när en liten skärm visas.
 • TV -program, externa ingångar såsom en HDMI -enhet, appar som spelar upp filmer eller vissa appar som spelar upp bilder eller musik kan inte visas samtidigt.
 • Den lilla skärmens position justeras automatiskt. Den kan inte ställas in manuellt.

Stäng den lilla skärmen och återgå till helskärm

 1. Tryck på HOME-knappen för att visa startmenyn.
  Ett meddelande för den lilla skärmen visas överst på skärmen.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. På det lilla skärmdisplaymeddelandet väljer du [Öppna].
 3. Använd knapparna under den lilla skärmen för att stänga av den eller för att återgå till helskärmsläget.
  Bilden nedan är en visuell representation och kan skilja sig från den faktiska skärmen.
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
[8] Komma igång | Introduktion av Android TV™

Installera appar från Google Play Butik

Du kan installera appar från Google Play Butik till TV:n, precis som du gör med smartphones och surfplattor.

Observera

 • Du kan bara installera appar som är kompatibla med TV:n. De kan skilja sig från appar för smartphones/surfplattor.
 • En Internet-anslutning och ett Google -konto krävs för att installera appar från Google Play Butik.

Tips

 • Om du inte har ett Google-konto eller om du vill skapa ett delat konto ska du skapa ett nytt konto genom att gå till följande webbplats.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Webbplatsen kan variera beroende på region/land. Det kan ändras utan notifikation. Mer information finns på Google hemsidan.
 • Vi rekommenderar att du skapar ett Google -konto på en dator eller en mobil enhet.
 1. Tryck på HOME-knappen, välj (Appar-ikonen) på startmenyn, och välj Google Play Butik i applistan.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS-knapp kan du trycka på APPS-knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska installeras.

Efter nedladdning installeras appen automatiskt och läggs till. Ikonen visas i listan över installerade appar, så att du kan starta den.

Om betalappar

Det finns gratisappar och betalappar i Google Play Butik. För att köpa en betalapp i Google Play krävs ett present- eller kreditkort. Du kan köpa ett presentkort för Google Play från olika återförsäljare.

Så här tar du bort en app

 1. Tryck på HOME-knappen, välj (Appar-ikonen) på startmenyn, välj Google Play Butik i applistan och välj Mina appar.
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS-knapp kan du trycka på APPS-knappen för att visa applistan.
 2. Välj en app som ska tas bort, och avinstallera den sedan.
[9] Komma igång | Introduktion av Android TV™

Flytta appar till ett USB-minne

Du kan flytta hämtade appar till ett USB-minne om du vill öka det lediga utrymmet i TV:n.

Observera

 • När du formaterar USB-minnet raderas alla data som har sparats i USB-minnet. Säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar.
 • Om du gör så formateras USB-minnet för exklusiv användning med TV:n. Därför kanske du inte kan använda USB-minnet med en dator osv.
 • Vissa appar kan inte flyttas till ett USB-minne.
 1. Anslut USB-minnet till TV:n.
 2. Tryck på HOME-knappen, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet.
 3. Formatera den som en intern lagringsenhet.
 4. När formateringen är klar ska du trycka på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Appar].
 5. Välj appen som du vill flytta till USB-minnet.
 6. Välj USB-minnet från det använda lagringsutrymmet. Appen flyttas till USB-minnet.

Tips

 • Upprepa steg 4 till 6 för att flytta ytterligare appar till USB-minnet.

Så här tar du bort ett USB-minne

 1. Tryck på HOME, välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring] — det önskade USB-minnet och välj sedan alternativet för att ta bort det.

Observera

 • USB-minnet används endast för att spara appar. Om du vill använda USB-minnet för andra ändamål måste du formatera det igen.
 • Om du tar bort en app i USB-minnet med hjälp av en dator, kan du inte starta den från TV:n.
 • Om du tar bort USB-minnet från TV:n kan du inte använda program som flyttades till USB-minnet.
 • Du kan inte ange USB-minnet som installationsplatsen för appen. Först ska du installera appen på TV som vanligt, och sedan flytta den till USB-minnet.
[10] Komma igång | Introduktion av Android TV™

Visa Internetmedia

Du kan använda videotjänster som YouTube™ och Netflix för att titta på innehåll på Internet. De tjänster som är tillgängliga varierar beroende på land och region. Starta tjänsterna genom att välja dem på Home-menyn.

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att titta på innehåll på Internet.
[11] Komma igång | Introduktion av Android TV™

Ta del av säkra appar och videoströmningstjänster (Säkerhet och begränsningar)

Du kan säkerställa en säker användning av TV:n genom att ange installationsbegränsningar på appar som laddas ner från okända källor eller ange åldersgränser för program och filmer.

 1. Tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — sedan alternativ som [Säkerhet och begränsningar] eller [Titta på TV] — [Föräldrakontroll].

Observera

 • Om du ändrar inställningarna för [Säkerhet och begränsningar] blir din enhet och personuppgifter mer känsliga för attacker från okända appar från andra källor än Play Store. Du samtycker till att du ensam är ansvarig för eventuella skador på enheten eller förlust av data som kan uppstå från att använda dessa program.

Tips

 • Andra separata begränsningar kan vara tillgängliga beroende på appen. Se appens hjälp för mer information.
[12] Komma igång

Grundläggande funktioner

 • Home-menyn
 • Använda TV-menyfält Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen inte har en DISCOVER-knapp.
 • Använda ”Innehållsfält” (DISCOVER) Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en DISCOVER-knapp.
 • Använda Åtgärdsmeny
 • Välja ingångar
 • Hur LED-belysningen tänds
[13] Komma igång | Grundläggande funktioner

Home-menyn

Skärmen som visas när du trycker på HOME-knappen på fjärrkontrollen heter Startmenyn. På Startmenyn kan du söka efter innehåll och välja rekommenderat innehåll, appar och inställningar.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Sök, Meddelanden, Ingångar, Timers och Inställningar (A)

(mikrofon)/ (skärmtangentbord):
Använd mikrofonen på fjärrkontrollen eller tangentbordet på skärmen som visas på TV:n för att mata in sökord och söka efter olika typer av innehåll.
För röstsökning, se sidan Sökning efter röst.
(Aviseringar):
Visas när det finns meddelanden, t.ex. när det finns ett anslutningsproblem. Numret anger antalet meddelanden.
(Ingångar):
Växlar ingångsenhet som är ansluten till TV:n.
(Timers):
Konfigurerar [På-timer] och [Avstängn.timer].
Mer information finns på sidan Ställa in en timer.
(Inställningar):
Konfigurera olika inställningar som berör TV:n.
Mer information finns på sidan Inställningar.

Appar (B)

Visa dina favoritappar.

 • Om du väljer [Appar] visas en lista över installerade appar.
 • Välj [Lägg till appen i favoriter] för att lägga till en app i favoriter.
 • Om du väljer en app som du har lagt till och trycker och håller in (Enter) på fjärrkontrollen kan du ändra sorteringsordningen eller ta bort en favorit.
 • Om du väljer en TV-app kan du titta på tv-sändningar eller ingångskälla.

Nästa (C)

Visar vad du kan titta på sedan beroende på innehållet.

Observera

 • Om det inte finns något tillämpligt innehåll kan kanske [Nästa] inte visas.

Kanaler (D)

Raden under Appar (B) heter ”Kanaler”. Här kan du titta på rekommenderat innehåll från videostreamingtjänster.

Tips

 • Historiken för kanaler som du har tittat på visas i [TV].
 • Du kan lägga till innehåll i Nästa genom att välja innehållet på vilken kanal som helst och trycka och hålla inne (Enter) på fjärrkontrollen.
 • Du kan flytta några av kanalerna under ”Kanaler (D)” på startmenyn. Använd knapparna (upp) / (ner) för att flytta fokus till den runda ikonen på raden du vill flytta och tryck på (vänster) (eller (höger) beroende på TV:ns visningsspråk) för att kunna flytta raden upp eller ner genom att trycka på (upp) / (ner).

Anpassa kanaler (E)

[Anpassa kanaler] används för att visa eller dölja de valda kanalerna.

Tips

 • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[14] Komma igång | Grundläggande funktioner

Använda TV-menyfält

Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen inte har en DISCOVER-knapp.

Tryck på TV-knappen medan du tittar på en TV-sändning för att visa TV-menyfält. TV-menyfält tillåter åtkomst till dina Favoritkanaler och visar TV-meny, som tillåter åtkomst till kanallistan, den inspelade titellistan eller timerlistan.

Image of the TV screen
 1. Tryck på TV-knappen medan du tittar på en TV-sändning.
  TV-menyfält visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad kategori.
 3. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskat alternativ.
 4. Tryck på (Enter)-knappen för att starta valt alternativ.

Lägger till kanaler i favoriter

 1. Tryck på TV-knappen medan du tittar på en TV-sändning.
  TV-menyfält visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus ner för att välja [Lägg till kanaler i favoriter].
 3. Välj [Favoriter] som du vill ställa in för att lägga till dina favoritkanaler.

Tips

 • Om du väljer [Lägg till i Favoriter] på [Åtgärdsmeny], kan du lägga till kanalen du tittar på i [Favoritkanaler].

Ändra inställningarna för denna funktion

 1. Tryck på TV-knappen medan du tittar på en TV-sändning.
  TV-menyfält visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus till kategorin [Inställningar].
 3. Välj önskad post för att ändra inställningarna.

Tillgängliga alternativ

[Visa/dölj kategorier]
Välj innehållskategorier som ska visas i TV-menyfält. Du kan inte dölja [Inställningar].
Du kan dölja [Mest valda] beroende på TV-modell.
[Ändra ordning på kategorierna]
Välj en innehållskategori att ordna.
[Lägg till genrekategorier]
Lägg till genrer för att skapa en egen innehållskategori.
[Lägg till nyckelordskategorier]
Lägg till valfritt sökord för att skapa en egen innehållskategori.
[Sortera TV-kanaler]
Välj typ av sortering för TV-kanaler.
[Skärmstorlek]
Välj visningsstorleken på menyn.

Observera

 • Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/region/land.
[15] Komma igång | Grundläggande funktioner

Använda ”Innehållsfält” (DISCOVER)

Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en DISCOVER-knapp.

Du kan använda ”Innehållsfält”-knappen för att söka efter innehåll t.ex. TV -program och internetvideos. Innehållet som visas på ”Innehållsfält”-knappen varierar beroende på modellen/regionen/landet.

Image of the TV screen
 1. Tryck på DISCOVER.
  Innehållsfält” visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad kategori.
 3. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskat alternativ.
 4. Tryck på (Enter)-knappen för att starta valt alternativ.

Ändra inställningarna för denna funktion

 1. Tryck på DISCOVER.
  Innehållsfält” visas längst ner på skärmen.
 2. Flytta fokus ner till kategorin [Inställningar].
 3. Välj önskad post för att ändra inställningarna.

Tillgängliga alternativ

[Visa/dölj kategorier]
Välj innehållskategorier som ska visas i DISCOVER. Du kan inte dölja [Inställningar].
Du kan dölja [Mest valda] beroende på TV-modell.
[Ändra ordning på kategorierna]
Välj en innehållskategori att ordna.
[Lägg till kanaler i favoriter]
Lägg till dina favorit-kanaler i DISCOVER.
[Lägg till genrekategorier]
Lägg till genrer för att skapa en egen innehållskategori.
[Lägg till nyckelordskategorier]
Lägg till valfritt sökord för att skapa en egen innehållskategori.
[Skärmstorlek]
Välj visningsstorleken på menyn.
[Sortera TV-kanaler]
Välj typ av sortering för TV-kanaler.

Observera

 • Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/region/land.
[16] Komma igång | Grundläggande funktioner

Använda Åtgärdsmeny

När du trycker på ACTION MENU-knappen visas en meny som ger snabb åtkomst till funktionerna som är tillgängliga för skärmen som visas, t.ex. bildjustering, ljudjustering, volymjustering för den anslutna enheten (t.ex. hörlurar) och inställningar för bild/ljud. Posterna i menyn varierar beroende på den valda skärmen.

Image of the TV screen
 1. Tryck på ACTION MENU.
 2. Flytta fokus åt vänster eller höger för att välja önskad kategori.
 3. Flytta fokus upp eller ner för att välja önskad post.
 4. Tryck på (Enter)-knappen för att starta valt alternativ.
[17] Komma igång | Grundläggande funktioner

Välja ingångar

För att använda enheter (till exempel en Blu-ray/DVD-spelare) som är anslutna till TV:n eller titta på TV efter sådan användning behöver du växla skärmen för ingångsval.

 1. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.

Tips

 • Du kan växla till TV-sändningar genom att trycka på TV-knappen på fjärrkontrollen.

Växla från Home-menyn

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan ingångskälla från [Ingångar].
[18] Komma igång | Grundläggande funktioner

Hur LED-belysningen tänds

Vissa färger visas längst ner på mitten av TV:n, vilket indikerar en viss aktivitet eller status.


Vit ”på” eller ”blinkande”
 • När skärmen är avstängd
 • När TV:n slås på
 • När du tar emot signaler från fjärrkontrollen
 • När programvaran uppdateras
osv.

Cyan ”blinkande”
 • När en mobilenhet (smartphone, surfplatta, osv.) ansluter till TV:n på hemmanätverket
osv.

Gul ”på”
 • När på-timern är inställd
 • När insomningstimern är inställd
 • När en inspelningstimer är inställd (tillgängligheten på den här funktionen beror på modell/land/region)
osv.

Rosa ”på”
 • När TV:n spelar in (tillgängligheten på den här funktionen beror på modell/land/region)
[19] Komma igång

Tillgänglighetsfunktioner

Denna TV har användarhjälpfunktioner i [Tillgänglighet] som en text-till-tal-funktion för skärmtext, zoomning för att göra texten lättare att läsa samt undertextning.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Tillgänglighet] för att konfigurera användarhjälpfunktioner.

[Tillgänglighet] har en genvägsfunktion så att du kan aktivera eller inaktivera den genom att trycka och hålla ner (ljudlös) på fjärrkontrollen i 3 sekunder.

Tips

 • För att ändra genvägsfunktionen ska du aktivera [Aktivera tillgänglighet snabbt] i [Tillgänglighet] och ändra med [Tjänst för kortkommando].
 • Om du vill använda text-till-tal med Hjälpguiden, se Hjälpguiden på Sony -supportwebbplatsen med en dator eller smartphone.

  http://www.sony.eu/support/
  QR code for the Sony support website
  http://www.sony.eu/support/

[20] Komma igång

Supportwebbplats

Den senaste informationen och online-hjälpguiden finns på Sony supportwebbplats:

http://www.sony.eu/support/
QR code for the Sony support website
http://www.sony.eu/support/

[21]

Titta på TV

 • Titta på TV -program
 • Titta i 3D (endast 3D-modeller)
[22] Titta på TV

Titta på TV -program

 • Använda programguiden
 • Konfigurera kanalinställningar
 • Använda interaktiva sändningstjänster
 • Förstå informationsradens ikoner
 • Titta på TV program med YouView (endast modeller i Storbritannien)
[23] Titta på TV | Titta på TV -program

Använda programguiden

Du kan snabbt hitta de program du föredrar.

 1. Tryck på GUIDE-knappen för att visa den digitala programguiden.
 2. Välj ett program som du vill se.
  Detaljerad information om programmet visas.
 3. Välj [Välj] för att visa programmet.

För att växla programguide

Du kan växla programguide till [TV-urval] eller [Genreguide]. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på modell/region/land. Du kan också växla programguide för att se [Lista över inspelade titlar] (endast modeller med USB-hårddiskinspelning) eller [Timerlista].

 1. Flytta fokus till det vänstra alternativet och flytta sedan vänster igen för att öppna menyn.
 2. Välj önskad programguide eller lista.

Använda tillvalsfunktioner

 1. När programguiden visas, trycker du på ACTION MENU och välj sedan önskat alternativ.
[24] Titta på TV | Titta på TV -program

Konfigurera kanalinställningar

 • Ta emot digitala sändningar
 • Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)
 • Sortera kanaler eller redigera programlistan
[25] Titta på TV | Titta på TV -program | Konfigurera kanalinställningar

Ta emot digitala sändningar

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Digital sökning] — [Automatisk digital kanalinställning].
 2. Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler och spara inställningarna i TV:n.

Så här ändrar du inställningsintervall

Välj [Normal] eller [Full] i [Autom. Kanalinställnings område].

[Normal]
Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
[Full]
Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

Tips

 • Du kan justera om TV:n genom att köra [Automatisk digital kanalinställning] efter att ha flyttat till en ny bostad eller bytt tjänsteleverantörer, eller för att söka efter nya kanaler.
[26] Titta på TV | Titta på TV -program | Konfigurera kanalinställningar

Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)

Satellitkompatibla modeller har [Konfiguration av satellit] i [Inställningar] [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning].

Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar genom att konfigurera kanalinställningarna. Se beskrivningarna nedan för att hjälpa dig att bestämma typ av installation och finjustera parabolantennen.

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Konfiguration av satellit] — [Digital satellitinställning].

Tillgängliga alternativ

[Antenninställningar]
Väljer typ av satellitinstallation.
Typen av satellitinstallation kan vara en kabelsändning, fast antenn eller DiSEqC.
En kabelsändning möjliggör leverans av program till flera mottagare via en enda koaxialkabel. Varje mottagare eller kanalinställning tilldelas ett användarband.
Med DiSEqC-installationer kan du ansluta till flera parabolantenner eller LNB-enheter om du har dem. Du kan välja mellan dem med hjälp av TV-kontrollen.
Fast antenn är oftast den enklaste typen av installation, där det finns en parabolantenn och LNB.
[Band]
Konfigurerar antalet användarband som tilldelats TV:n eller kanalinställningen.
[Bandfrekvens]
Konfigurerar frekvensen på användarband som tilldelats TV:n eller kanalinställningen.
[Allmän satellit]/[Övriga (Allmän satellit)]
Söker efter satellittjänster baserat på en grupp av allmänna inställningar. Inställningen som visas varierar beroende på modell.
[DiSEqC kontroll]
Konfigurerar inställningarna för att styra ytterligare satellitutrustning såsom satellitomkopplare.
[Typ av sökning]
[Fullständig sökning]: Söker igenom alla tillgängliga satellitfrekvenser.
[Nätverkssökning]: Skannar baserat på fördefinierade nätverksparametrar. Om tjänsterna fortfarande saknas efter att du har utfört [Nätverkssökning] kan du försöka med [Fullständig sökning].
[Manuell sökning]: Du kan ställa in skanningsfrekvensen och andra transponderparametrar.
[27] Titta på TV | Titta på TV -program | Konfigurera kanalinställningar

Sortera kanaler eller redigera programlistan

Du kan sortera kanaldisplayen enligt önskad ordning.

För satellitkanaler

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Konfiguration av satellit] — [Redigera listan över satellitprogram].
 2. Välj det program du vill flytta till en ny position.
 3. Välj den nya positionen där du vill flytta det markerade programmet.

För digitala kanaler

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Digital sökning] — [Redigering av programlista].
 2. Välj det program du vill flytta till en ny position.
 3. Välj den nya positionen där du vill flytta det markerade programmet.

För analoga kanaler

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Kanalsortering].
 2. Välj det program du vill flytta till en ny position.
 3. Välj den nya positionen där du vill flytta det markerade programmet.

Observera

 • Alternativen varierar beroende på region/land.
[28] Titta på TV | Titta på TV -program

Använda interaktiva sändningstjänster

Visa textinformation

Du kan visa text och textbaserad grafisk information, inklusive nationella nyheter, väderprognoser och TV-tablåer. Du kan söka efter information som intresserar dig och sedan välja vilken information du vill visa genom att ange ett nummer.

 1. Tryck på (text) för att visa textinformation.

Om tjänsten med digital textinformation

Tjänsten med digital text erbjuder grafikrikt innehåll med jämn grafik och bilder. Olika funktioner är tillgängliga, såsom sidlänkar och navigering som är enkel att använda. Tjänsten stöds av många sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Om den digitala interaktiva programtjänsten

Den interaktiva programtjänsten erbjuder digital text och grafik med hög kvalitet samt avancerade alternativ. Tjänsten stöds av sändningsföretag. (Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.)

Observera

 • Interaktiva tjänster är endast tillgängliga om de tillhandahålles av sändningsföretaget.
 • Tillgängliga funktioner och skärminnehåll varierar beroende på sändningsföretaget.
 • Om textning väljs och du startar en digital textningsapplikation via (text) kan textning under vissa omständigheter sluta visas. När du lämnar programmet med den digitala textningsapplikationen fortsätter automatiskt textningen.

Att använda NVOD/MF-tjänsten

NVOD (Near Video On Demand) och MF (Multi Feed) är standarder för att sända flera program samtidigt i en kanal.

NVOD tillhandahåller flera kopior av programmet med förskjutet schema, och med MF kan du välja önskat program från flera program i en kanal.

 1. Medan du tittar på en NVOD/MF-kanal trycker du på ACTION MENU-knappen.
 2. Välj [Extrakanaler] — önskat program.

Observera

 • Denna funktion är tillgänglig när sändningsföretaget tillhandahåller NVOD/MF-tjänster.
[29] Titta på TV | Titta på TV -program

Förstå informationsradens ikoner

Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i banderollen.

List of icons and their descriptions :
Datatjänst (sändningsapplikation)
:
Radiotjänst
:
Kodad tjänst/abonnemangstjänst
:
Flerspråkigt ljud är tillgängligt
:
Textning är tillgänglig
:
Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel
:
Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)
:
Barnlås
:
Digitalprogramlås
:
Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn
:
Talat textningsljud är tillgängligt
:
Flerkanalsljud är tillgängligt
[30] Titta på TV | Titta på TV -program

Titta på TV program med YouView (endast modeller i Storbritannien)

Aktivera/inaktivera YouView

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Inställningar för YouView].
 2. Välj [Aktivera YouView] eller [Deaktivera YouView] och välj [Ja].
 3. Följ installationsförfarandet.

Om du vill använda YouView Guide

Använd YouView Guide för att se vad som visas nu, vad som kommer att visas nästa vecka och för att bläddra tillbaka bland programmen du kanske har missat från de senaste sju dagarna.

 1. Tryck på GUIDE-knappen för att visa programguiden.
 2. Tryck på (vänster) / (höger) för att välja programmet och tryck på (Enter).
  Tillgängliga program markeras med en spelikon.

Tips

 • Tryck på TV-knappen på fjärrkontrollen när du tittar på live-TV för att visa Mini Guide och se vad som visas på TV nu och vad som kommer sedan. Denna funktion kan dock inte användas i följande fall.
  • När en digitalbox är ansluten till TV:n med hjälp av en IR Blaster.
  • På TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen inte har en DISCOVER-knapp.

För att kolla programinformation (Information Panel)

Med Information Panel kan du ta reda på mer om programmet, betyget och om det finns tillgängligt i HD. Du kan också spela fler episoder från samma serie om det är tillgängligt på begäran.

 1. Tryck på (visa info/text).

Om du vill öppna On Demand, Discover och YouView Search (YouView Menu)

 1. Tryck på den blå knappen i YouView Guide eller Mini Guide för att visa YouView Menu.
 2. Hitta programmet som du vill titta på med hjälp av följande alternativ.
  Players: Öppna BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 och Pop FunYouView.
  Discover: Visa populära eller nya program snabbt. Du kan också upptäcka nya program efter genre, till exempel barnprogram, filmer osv.
  YouView Search: Hitta ett visst live- eller on-demand -programYouView.

Observera

 • Följande menyalternativ är inte tillgängliga när YouView har aktiverats;

  • Satellitsändningar
  • Favoriter
  • Påminnelse
  • Digitalprogramlås
  • Redigering av programlista
  • Anpassa TV-knapp
  • För information om marksända program från sökfunktionen på Home-menyskärmen (använd ”YouView Search” istället)
  • Spela in program
 • Servicenamn kan komma att ändras utan föregående meddelande.
[31] Titta på TV

Titta i 3D (endast 3D-modeller)

 • Förstå grunderna i 3D-TV (endast 3D-modeller)
 • Förbereda dina 3D-glasögon (endast 3D-modeller)
 • Titta på TV i 3D (endast 3D-modeller)
[32] Titta på TV | Titta i 3D (endast 3D-modeller)

Förstå grunderna i 3D-TV (endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

Rekommenderat synavstånd för en 3D-bild

Om synavståndet inte är lämpligt kan bilden verka dubbel. Sitt på ett avstånd från TV:n på minst 3 gånger skärmens höjd. För den bästa tittarupplevelsen, rekommenderar vi att du sitter rakt framför TV:n.

Illustration of the best distance to watch TV

Tips

 • Det finns två typer av 3D-glasögon: Passiva och aktiva. Se specifikationerna i Referensmaterial för att se vilken typ av 3D-glasögon TV:n stöder.

Kommunikationsräckvidd för TV och aktiva 3D-glasögon

Aktiva 3D-glasögon kommunicerar med TV:n för att visa dina bilder i 3D.

Din tittarplacering måste vara inom rätt räckvidd. Se följande diagram. Funktionsavståndet beror på vilka hinder som finns (personer, metall, väggar etc.) och/eller elektromagnetiska störningar.

 • Vy uppifrån
  Illustration of the communication range from an overhead view
  1. 120°
  2. 1-6 m (3-20 ft.)
 • Sidovy
  Illustration of the communication range from a side view
  1. 45°
  2. 1-6 m (3-20 ft.)
  3. 30°

Observera

 • Rekommenderad betraktelsevinkel och avstånd kan variera beroende på TV:ns placering och rumsförhållanden.

Vårda dina glasögon

 • Torka glasögonen försiktigt med en mjuk duk.
 • Envisa fläckar kan tas bort med en duk lätt fuktad med en mild tvållösning och varmt vatten.
 • Om du använder kemiska dukar ska du följa anvisningarna på förpackningen.
 • Använd aldrig starka lösningsmedel som t.ex. thinner, alkohol eller bensen för rengöring.
[33] Titta på TV | Titta i 3D (endast 3D-modeller)

Förbereda dina 3D-glasögon (endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

Det finns två typer av 3D-glasögon: Passiva och aktiva. Se specifikationerna i Referensmaterial för att se vilken typ av 3D-glasögon TV:n stöder.

För passiva 3D-glasögon

Om passiva 3D-glasögon medföljer TV:n ska du använda dem. Om inga glasögon medföljer ska du köpa ett par passiva 3D-glasögon, modell TDG-500P. Du kan titta på 3D-innehåll genom att helt enkelt ta på dig de passiva 3D-glasögonen.

För aktiva 3D-glasögon

Om aktiva 3D-glasögon medföljer TV:n ska du använda dem. Om inga glasögon medföljer ska du köpa ett par aktiva 3D-glasögon, modell TDG-BT500A. Innan du första gången använder de aktiva 3D-glasögonen måste de registreras till TV:n. Följ stegen nedan.

 1. Ta bort batteriets isolerande ark.
  Illustration of the procedure step
 2. Starta TV:n, håll sedan glasögonen inom ett avstånd på 50 cm från TV:n.
 3. Tryck och håll in(ström)-knappen/indikatorn på glasögonen i 2 sekunder.
  Illustration of the procedure step

  De aktiva 3D-glasögonen aktiveras och registreringen startar ((ström)-knappen/indikatorn blinkar grönt och gult). När registreringen är klar visas ett meddelande på TV-skärmen i 5 sekunder och indikatorn lyser grönt i 3 sekunder.

  Om registreringen misslyckas stängs de aktiva 3D-glasögonen av automatiskt. Om detta sker upprepar du åtgärden ovan.

 4. Ta på dig de aktiva 3D-glasögonen.

Nästa gång kan du använda de aktiva 3D-glasögonen genom att bara starta dem. Tryck och håll in(ström)-knappen/indikatorn på glasögonen i 2 sekunder för att stänga av dem. Tryck på(ström)-knappen/indikatorn om du vill starta dem igen.

Tips

 • Om du vill använda de aktiva 3D-glasögonen med en annan TV måste du registrera dem till den TV:n. Utför proceduren ovan från steg 2.
[34] Titta på TV | Titta i 3D (endast 3D-modeller)

Titta på TV i 3D (endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

Du kan uppleva kraftfull 3D-underhållning, t.ex. stereoskopiska 3D-spel och 3D Blu-ray-skivor.

Om du visar något i 3D ska du ansluta en 3D-kompatibel enhet direkt till TV:n med en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logotypen.

Illustration of a person wearing 3D glasses and watching in 3D
 1. Förbered 3D-glasögonen.
 2. Visa 3D-innehållet på TV skärmen.
 3. Ta på dig 3D-glasögonen.
  Du ska nu kunna titta på 3D-bilder. Utför följande steg om inga 3D-effekter erhålls.
 4. Tryck på ACTION MENU och välj sedan [3D].
 5. Välj [3D-visning]-läget som passar det visade innehållet. Beroende på insignalen eller formatet kanske [3D (Sida‑vid‑sida)]/[3D (Över-under)] inte kan väljas.

Tips

 • Utöver [3D-visning]-läget kan du använda olika 3D-alternativ i [3D-inställningar]. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [3D-inställningar].

Observera

 • 3D-effekten kan vara mindre uttalad om omgivningstemperaturen är låg.
 • Om [Motionflow] i [Bild] ställts in på något annat än [Av], kan processen som minimerar skärmflimmer påverka bildens jämna rörelse. I så fall trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.)
  [Motionflow]-kompatibla modeller har [Motionflow] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse].
[35]

Spela in TV -program

 • Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Titta på/radera inspelat innehåll (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Förstå de symboler som visas i listan med inspelade titlar (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
[36] Spela in TV -program

Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

 • Registrera en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Enkel inspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Timerinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
[37] Spela in TV -program | Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Registrera en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

Anslut en USB-hårddisk till din TV för att spela in digitala sändningar.

Anslut USB hårddisk till TV:ns USB-port märkt ”HDD REC” (om det finns en blå USB-port, stödjer den porten HDD-inspelning).

Observera

 • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.
Illustration of the connection method
 1. USB-hårddisk
 2. USB-kabel (medföljer ej)
 1. Anslut en USB-hårddisk till USB3-porten (blå) märkt ”HDD REC” på din TV.
 2. Aktivera USB-hårddisken.
 3. Vänta tills skärmen [Ett USB-minne har anslutits] visas.
 4. Välj [Registrera för inspelning].
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken.

Observera

 • Om meddelandet ”Kan inte hitta någon USB HDD för inspelning” visas vid registrering i steg 4, följ anvisningarna i meddelandet och kontrollera att USB-hårddisken för inspelning är ansluten till USB3-porten (blå).
  Om USB hårddisken för inspelning inte känns igen även efter att du har kontrollerat anslutningen, måste du registrera USB hårddisken igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning ([Lagring på enhet]). Se ”USB hårddisken kan inte registreras. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)” för att registrera USB hårddisken igen för inspelning.

Tips

 • Du kan också registrera en USB-hårddisk till TV:n genom att välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

Så här avregistrerar du en USB-hårddisk

 1. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-avregistrering] — enheten som ska avregistreras.
[38] Spela in TV -program | Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Enkel inspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

Observera

 • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.
 1. När du tittar på programmet som ska spelas in, tryck på REC-knappen.
 2. Ange sluttiden för inspelningen på skärmen som visas. Om du vill spela in tills programmet slutar ska du välja [Standard]. Om du vill ställa in en godtycklig tid (1 minut till 8 timmar) ska du välja [Användardefinierad].

Om du vill stoppa inspelningen manuellt

 1. Tryck på (Stopp).
 2. Välj [Stopp] på skärmen som visas.

Om du vill ändra sluttiden för inspelningen

 1. Tryck på (Stopp).
 2. På skärmen som visas ska du välja [Ändra] om du vill ändra sluttiden för inspelningen.

Observera

 • För vissa program kan inte inspelningen stoppas genom att trycka på (Stopp)-knappen. Om du vill avsluta inspelningen av ett sådant program, ska du trycka på ACTION MENU och välja [ REC Stopp].
[39] Spela in TV -program | Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Timerinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

Observera

 • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.
 1. Tryck på GUIDE.
 2. Välj önskat program i programguiden och välj sedan [Timer REC].
 3. Välj [Ställ in timer s. händelse] eller [Ställ in timer].

Om du manuellt vill ställa in timern genom att ange datum, tid och kanal

 1. Tryck på GUIDE.
 2. Flytta fokus till det vänstra alternativet och flytta sedan vänster igen för att öppna menyn.
 3. Välj [Timerlista] — [Manuell timer REC].
 4. Konfigurera timerinställningen.
 5. Välj [Ställ in timer].

Om du vill kontrollera, ändra eller ta bort timerinställningar

Kontrollering, ändring eller borttagning av timerinställningar görs i [Timerlista].

 1. Tryck på GUIDE.
 2. Flytta fokus till det vänstra alternativet och flytta sedan vänster igen för att öppna menyn.
 3. Välj [Timerlista] och ändra inställningarna.

Tips

 • Du kan skapa upp till 32 timerinställningar.
 • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Tryck på TITLE LIST och välj sedan [Spelar in fellista].
 • I programguiden kan du flytta fokus till det önskade programmet och trycka på REC-knappen för att ställa in timerinspelningen för programmet.

Observera

 • Timerinspelningen fungerar inte när strömsladden är urkopplad.
[40] Spela in TV -program | Spela in på en USB-hårddisk (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Information om hur du använder en USB-hårddisk för inspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

 • USB-hårddisken får endast användas för inspelning. Använd en separat USB-hårddisk för visning av foton och videor.
 • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.
 • Endast USB-hårddiskar större än 32 GB stöds.
 • Det går inte att ansluta en USB-hårddisk via en USB-hubb. Anslut enheten direkt till TV:n.
 • Alla data som lagras på USB-hårddisken kommer att raderas när det formateras under registreringsprocessen. USB-hårddisken kan inte användas med en dator när den har registrerats till TV:n. Om du vill använda USB-hårddisken på en dator ska du formatera den på datorn. (Observera att alla data på USB-hårddisken kommer att raderas.)
 • Maximalt 8 USB-hårddiskar kan registreras.
 • Endast denna TV kommer att kunna spela upp data som registrerats på USB-hårddisken som har registrerats till TV:n.
 • Inspelningen stöds endast för digitala TV- och radiosändningar. Inspelningar av datasändningar stöds inte.
 • Det går inte att spela in kodade/krypterade signaler.
 • Det går inte att spela in under följande omständigheter:
  • TV:n känner inte igen den registrerade USB-hårddisken.
  • Mer än 1 000 program spelas in på USB-hårddisken.
  • USB-hårddisken är full.
 • Det kanske inte går att automatiskt välja program under inspelning.
 • Det går inte att spela in ett program om inte inspelningen är auktoriserad.
 • Om du använder en CA-modul, Conditional Access Module (CAM) ska du undvika att använda föräldrakontroll som kanske inte fungerar under inspelning. Som ett alternativ ska du använda programspärren eller TV:ns egen föräldrakontroll om det stöds av programföretaget.
 • I Norge kan vissa program inte spelas in på grund av juridiska restriktioner.
 • Om TV:n utsätts för stötar under inspelningen på USB-hårddisken, kan brus förekomma i det inspelade materialet.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel eller några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, signalfel eller något annat problem.
[41] Spela in TV -program

Titta på/radera inspelat innehåll (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

Observera

 • Denna funktion finns endast på vissa modeller i Europa, Australien och Nya Zeeland.

För att titta på inspelat innehåll

 1. Tryck på TITLE LIST och välj sedan innehållet som du ska titta på.

Om du vill radera inspelat innehåll

 1. Tryck på TITLE LIST-knappen.
 2. Tryck på ACTION MENU-knappen och välj följande i ordning.
  [Ta bort] — programmet som ska tas bort — [Ta bort]
  Om du vill ta bort flera program väljer du alla program som du vill ta bort innan du trycker på [Ta bort].

För information om symbolernas betydelse i den inspelade titellistan, se Förstå de symboler som visas i listan med inspelade titlar (endast modeller för USB-hårddiskinspelning).

[42] Spela in TV -program

Förstå de symboler som visas i listan med inspelade titlar (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

List of icons and their descriptions :
Ej visad inspelning
:
Skyddad inspelning
:
Aktuell inspelning
[43]

Använda TV:n med andra enheter

 • USB-enheter
 • Blu-ray och DVD-spelare
 • Digitalbox
 • Smartphones och surfplattor
 • Datorer, kameror, och videokameror
 • Ljudsystem
 • Bluetooth-enheter
 • Sony trådlös subwoofer (tillval) (Sony endast modeller som stöder trådlös subwoofer)
 • BRAVIA Sync-kompatibla enheter
 • Visa bilder i 4K från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)
[44] Använda TV:n med andra enheter

USB-enheter

 • Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet
 • Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik
 • Filer och format som stöds
[45] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter

Spela in innehåll som lagrats på en USB-enhet

Om du vill spela in program på ett USB-minne eller titta på inspelade program, se Spela in TV -program.

Ansluta en USB-enhet

Anslut USB-lagringsenheten till TV:ns USB-port för att spela upp bilder-, musik- och videofiler som lagrats på enheten.

Illustration of the connection method
 1. USB-lagringsenhet

Spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet

Du kan spela upp bilder/musik/filmer som lagrats på en USB-enhet på TV-skärmen.

 1. Om USB-enheten som är ansluten till TV:n har en strömbrytare stänger du av den.
 2. Tryck på HOME, och välj (Appar-ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS-knapp, tryck på APPS-knappen.
 3. Välj namn på USB-enheten.
 4. Markera mappen och välj den fil som ska spelas.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • Vissa bilder eller mappar tar tid att visa beroende på bilddimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
 • Det kan ta en stund att visa USB-enheten eftersom TV:n söker USB-enheten varje gång USB-enheten är ansluten.
 • Alla USB-portar på TV:n stöder Hi-Speed USB. Den blå USB-porten stöder SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 eller USB 3.0). USB-hubbar stöds inte.
 • Medan USB-enheten används ska du inte stänga av TV:n eller USB-enheten, inte koppla bort USB-kabeln, inte ta inte bort eller sätt tillbaka inspelningsmediet. I annat fall kan data som lagrats på USB-enheten bli korrupt.
 • Beroende på filen kan det hända att det inte går att spela upp även när format som stöds används.

Tips

 • Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.
  Vanliga frågor för felsökning
[46] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter

Information om USB-enheter som används för att lagra bilder och musik

 • USB-portarna på TV:n stöder FAT16, FAT32-, exFAT- och NTFS-filsystem.
 • När du ansluter en Sony digital stillbildskamera till TV:n med en USB-kabel, måste inställningarna för USB-anslutning i kameran vara inställda på läget ”Auto” eller ”Lagring”.
 • Försök med följande om din digitala stillbildskamera inte fungerar med din TV:
  • Ställ in inställningarna för din kameras USB-anslutning på ”Lagring”.
  • Kopiera filerna från kameran till en USB-flashenhet, anslut sedan enheten till TV:n.
 • Vissa bilder och filmer kan förstoras vilket ger låg bildkvalitet. Beroende på storleken och bildformatet kan eventuellt inte alla bilder visas i helskärmsläge.
 • Det kan eventuellt ta lång tid att visa en bild beroende på filen och inställningarna.
 • Under inga omständigheter ska Sony vara ersättningsskyldigt för inspelningsfel, några skador eller förluster som orsakas av eller som är associerade med TV:ns felfunktion, USB-enhetens fel eller annat problem.
[47] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter

Filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[48] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter | Filer och format som stöds

Fotografier

Användning: USB/hemnätverk

FilformatFörlängning
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW ska bara användas vid uppspelning av filer.

Andra filer och format som stöds

 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[49] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter | Filer och format som stöds

Musik

Användning: USB/hemnätverk

mp4

Förlängning: *.mp4 / *.m4a

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Förlängning: *.3gp / *.3g2

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Förlängning: *.wma

BeskrivningSamplingstakt
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Förlängning: *.ogg

BeskrivningSamplingstakt
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Annan

BeskrivningSamplingstakt
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Förlängning: *.mp3

BeskrivningSamplingstakt
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Förlängning: *.wav

BeskrivningSamplingstakt
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Förlängning: *.flac

BeskrivningSamplingstakt
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Förlängning: *.aac

BeskrivningSamplingstakt
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 Användning av LPCM är endast hemmanätverket.
 • *2 Användning av WAV är 2ch endast.

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[50] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter | Filer och format som stöds

Videor

Användning: USB/hemnätverk

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Förlängning: *.m2t

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Förlängning: *.m2ts / *.mts

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4): För 2K-modeller

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MP4 (*.mp4): För 4K-modeller

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
 • *1 Denna rad inkluderar XAVC S-formatets användningsfall. Den maximala bithastigheten för XAVC S som stöds är 100 Mbit/s.

avi (*.avi)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv): För 2K-modeller

Underrubriktyp: Intern/extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MKV (*.mkv): För 4K-modeller

Underrubriktyp: Intern/extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps

3gpp (*.3gp / *.3g2)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Underrubriktyp: Extern

Video Codec (Profile@Level)Audio CodecMax./min. upplösningHögsta antal rutor per sekund
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
 • Externa undertexter
[51] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter | Filer och format som stöds

Ljudsamplingsfrekvenser (för video)

Audio CodecSamplingstakt
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Externa undertexter
[52] Använda TV:n med andra enheter | USB-enheter | Filer och format som stöds

Externa undertexter

Användning: USB

FilformatFörlängning
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Andra filer och format som stöds

 • Fotografier
 • Musik
 • Videor
 • Ljudsamplingsfrekvenser (för video)
[53] Använda TV:n med andra enheter

Blu-ray och DVD-spelare

 • Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare
 • Titta på Blu-ray och DVD-skivor
[54] Använda TV:n med andra enheter | Blu-ray och DVD-spelare

Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare

Anslut en Blu-ray/DVD-spelare till TV:n.

Använd en anslutningsmetod nedan baserat på terminalerna på din TV.

Observera

 • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

Tips

 • Du kan också ansluta en satellitbox på samma sätt som en Blu-ray/DVD-spelare.

HDMI-anslutning

För optimal bildkvalitet, rekommenderar vi att du ansluter spelaren till TV:n med en HDMI-kabel. Om Blu-ray/DVD-spelaren har ett HDMI-uttag (kontakt), ska du ansluta den med en HDMI-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en satellitbox)
 2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Komponentvideokabel

Om Blu-ray/DVD-spelaren har komponentvideouttag (kontakter) ska du ansluta dem till TV:n med en komponentvideokabel och en ljudkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en satellitbox)
 2. Komponentvideokabel (medföljer ej)
 3. Ljudkabel (medföljer ej)

SCART-anslutning

Om Blu-ray/DVD-spelaren har ett SCART-uttag (kontakt) ska du ansluta den med en SCART-kabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en satellitbox)
 2. SCART-kabel (medföljer ej)

Observera

 • SCART-anslutning kan ge samma bildkvalitet som en kompositanslutning beroende på den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.

Kompositanslutning

Om Blu-ray/DVD-spelaren har komposituttag (kontakter) ska den anslutas med en kompositvideo-/ljudkabel.

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en satellitbox)
 2. Kompositvideo-/ljudkabel (medföljer ej)

När du använder en analog förlängningskabel

Illustration of the connection method
 1. Blu-ray/DVD-spelare (samma som att ansluta en satellitbox)
 2. Analog förlängningskabel (medföljer)*
 3. RCA-kabel (medföljer ej)

* Om en analog förlängningskabel levereras beror på modell / region / land.

[55] Använda TV:n med andra enheter | Blu-ray och DVD-spelare

Titta på Blu-ray och DVD-skivor

Du kan titta på innehåll från Blu-ray/DVD-skivor eller annat innehåll som stöds av spelaren på TV:n.

 1. Starta den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.
 3. Starta uppspelning på den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren.

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med HDMI-anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
[56] Använda TV:n med andra enheter

Digitalbox

 • Koppla in en satellitbox
 • Satellitbox med en IR Blaster (endast modeller som är kompatibla med IR Blaster)
[57] Använda TV:n med andra enheter | Digitalbox

Koppla in en satellitbox

Anslut satellitboxen till TV:n.
Anslut den till terminalerna på din TV.
Mer information finns på sidan Ansluta en Blu-ray/DVD-spelare.

[58] Använda TV:n med andra enheter | Digitalbox

Satellitbox med en IR Blaster (endast modeller som är kompatibla med IR Blaster)

 • Ansluta en IR Blaster (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)
 • Konfigurera IR Blaster för att styra satellitboxen (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)
[59] Använda TV:n med andra enheter | Digitalbox | Satellitbox med en IR Blaster (endast modeller som är kompatibla med IR Blaster)

Ansluta en IR Blaster (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)

IR Blaster-kompatibla modeller har [IR Blaster-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

Med IR Blaster kan du använda en digitalbox som är ansluten till TV:n, med TV:ns fjärrkontroll.

(Modeller kompatibla med IR Blaster är kanske inte tillgängliga beroende på region/land.)

Illustration of the connection method
 1. Digitalbox
 2. IR Blaster-kabel
 3. IR Blaster -kontakt (uttag)

Observera

 • Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
 • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
[60] Använda TV:n med andra enheter | Digitalbox | Satellitbox med en IR Blaster (endast modeller som är kompatibla med IR Blaster)

Konfigurera IR Blaster för att styra satellitboxen (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)

Med [Inställningar för styrning av set-top-box] i [IR Blaster-inställning] Kan du använda en kabel / satellitbox från menyn som visas genom att trycka på ACTION MENU på fjärrkontrollen. Om det även finns en EXT.BOX MENU-knapp på fjärrkontrollen kan du trycka på den för att använda fjärrkontrollen för att använda kabel-/ satellitboxen, t.ex. för att visa kabel-/satellitboxmenyn.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning] — [Inställningar för styrning av set-top-box].
 2. Följ anvisningarna på skärmen.

Tips

 • IR Blaster kan driva en AV-mottagare. Om du vill ställa in en AV-mottagare trycker du på HOME-knappen och väljer [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning] — [Inställning av AV-mottagarens kontroll].
 • Om AV-mottagaren är en BRAVIA Sync-kompatibel enhet behövs inte en IR Blaster.

Observera

 • Vissa externa enheter kanske inte svarar på vissa alternativ på ”Åtgärdsmeny”.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
[61] Använda TV:n med andra enheter

Smartphones och surfplattor

 • Njuta av innehållet på din mobila enhet på TV:n med Google Cast
 • Visar skärmen på en smartphone/surfplatta på TV:n med en skärmspeglingsfunktion
[62] Använda TV:n med andra enheter | Smartphones och surfplattor

Njuta av innehållet på din mobila enhet på TV:n med Google Cast

Med Google Cast kan du trådlöst skicka innehåll från dina favorit -webbplatser och appar till din TV, direkt från datorn eller en mobil enhet.

 1. Anslut den mobila enheten, t.ex. en smartphone eller surfplatta, till samma hemnätverk som TV:n är ansluten till.
 2. Starta Google Cast-appen på den mobila enheten.
 3. Välj -ikonen i appen.
  Skärmen på den mobila enheten visas på TV:n.

Observera

 • En Internetanslutning krävs för att använda Google Cast.
[63] Använda TV:n med andra enheter | Smartphones och surfplattor

Visar skärmen på en smartphone/surfplatta på TV:n med en skärmspeglingsfunktion

Du kan visa skärmen för en mobil enhet på TV:n för att visa bilder, videor eller webbplatser.

Funktionen ”Screen mirroring” (skärmspegling) använder Miracast-teknik för att visa skärmen på en kompatibel enhet på TV:n. Det behövs ingen trådlös router för denna funktion.

Illustration of content sharing
 1. Smartphone
 2. Surfplatta
 3. Dator
 1. Tryck på (ingångsval) och välj sedan [Skärmspegling].
 2. Se till att skärmspeglingsenheten ansluts till TV:n.
  När enheten är ansluten till TV:n kommer skärmen som visas på den mobila enheten även att visas på TV:n.
  Mer information finns i enhetens bruksanvisning.

Observera

 • När standbyskärmen för skärmspegling visas avbryts den trådlösa anslutningen mellan TV:n och din trådlösa router, därför stoppas kommunikation via Internet.
[64] Använda TV:n med andra enheter

Datorer, kameror, och videokameror

 • Ansluta en dator och visa lagrat innehåll
 • Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll
 • Specifikationer för datorns videosignal
[65] Använda TV:n med andra enheter | Datorer, kameror, och videokameror

Ansluta en dator och visa lagrat innehåll

Så här ansluter du en dator

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

Illustration of the connection method
 1. Dator
 2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Om du vill kontrollera videosignalspecifikationer

 • Specifikationer för datorns videosignal

Om du vill visa innehåll som lagrats på en PC

När du har anslutit datorn trycker du på HOME-knappen och därefter väljer du ingången som din dator är ansluten till.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • För optimal bildkvalitet rekommenderar vi att du ställer in din dator till utgångsvideosignaler enligt en av inställningarna som visas i ”Specifikationer för datorns videosignal”.
 • Beroende på anslutningsstatusen kan bilden vara suddig eller utsmetad. I så fall ska du ändra datorinställningarna och sedan välja en annan insignal från ”Specifikationer för datorns videosignal”.
[66] Använda TV:n med andra enheter | Datorer, kameror, och videokameror

Ansluta en kamera eller videokamera och visa lagrat innehåll

Så här ansluter du en kamera eller videokamera

Anslut en Sony digital stillbildskamera eller videokamera med en HDMI-kabel. Använd en kabel som har ett HDMI-miniuttag (kontakt) i ändan som ansluts till den digitala stillbildskameran/videokameran och ett standard HDMI-uttag (kontakt) som ansluts till TV:n.

Illustration of the connection method
 1. Digital stillbildskamera
 2. Videokamera
 3. HDMI-kabel (medföljer ej)*

* Kontrollera att du använder en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel märkt med HDMI-logotypen.

Visa innehåll som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. När du har anslutit den digitala stillbildskameran/videokameran ska du slå på den.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.
 3. Starta uppspelningen på den anslutna digitala stillbildskameran/videokameran.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Tips

 • Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll. Kontrollera att enheten är BRAVIA Sync-kompatibel. Vissa enheter kanske inte är kompatibla med BRAVIA Sync även om de har ett HDMI-uttag (kontakt).
[67] Använda TV:n med andra enheter | Datorer, kameror, och videokameror

Specifikationer för datorns videosignal

(Upplösning, Horisontell frekvens/Vertikal frekvens)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz (2K Hela HD-modeller eller endast 4K-modeller)
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (2K Hela HD-modeller eller endast 4K-modeller)
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz (2K Hela HD-modeller eller endast 4K-modeller)
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz (2K Hela HD-modeller eller endast 4K-modeller)
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (2K Hela HD-modeller eller endast 4K-modeller)*

* När 1080p-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som en videotiming och inte datortiming. Detta påverkar [Skärmkontroll]-inställningarna i [Visning och ljud]. Om du vill visa datorinnehåll, ställer du in [Bredbildsläge] på [Helskärm], och [Bildstorlek] på [Alla bildpunkter] (2K-modeller) eller [+1] (4K-modeller). ([Bildstorlek] är endast konfigurerbar när [Automatiskt bildformat] är inaktiverad.)

Andra videoingångssignaler

Följande videoformat kan visas beroende på din dators specifikationer.

 • 480p, 480i
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24 Hz, 3840 x 2160p/25 Hz*1, 3840 x 2160p/30 Hz (endast 4K-modeller)
 • 3840 x 2160p/50 Hz*1*3, 3840 x 2160p/60 Hz*3 (endast 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/24 Hz*2 (endast 4K-modeller)
 • 4096 x 2160p/50 Hz*1*2*3, 4096 x 2160p/60 Hz*2*3 (endast 4K-modeller)

*1 Stöds inte i alla regioner/länder.

*2 När 4096 x 2160p matas in och [Bredbildsläge] är inställt på [Normal], visas upplösningen som 3840 x 2160p.
För att visa 4096 x 2160p ska inställningen [Bredbildsläge] vara [Full 1] eller [Full 2].

*3 Stöds endast av HDMI 2/3 beroende på din modell.

Observera

 • Utgången 1920 x 1080/60Hz är eventuellt inte tillgänglig beroende på datorn. Även om du väljer utmatning med 1920 x 1080/60Hz, kan den faktiska utsignalen vara en annan. I så fall ska du ändra datorns inställningar och sedan ställa in datorn att använda en annan videosignal.
[68] Använda TV:n med andra enheter

Ljudsystem

 • Mata ut ljud från ett ljudsystem
 • Ansluta ett ljudsystem
 • Justera ett ljudsystem
[69] Använda TV:n med andra enheter | Ljudsystem

Mata ut ljud från ett ljudsystem

Du kan ansluta ljudsystem som AV-mottagare eller soundbars till TV:n. Välj en anslutningsmetod nedan enligt specifikationerna för ljudsystemet du vill ansluta.

 • Anslutning med en HDMI -kabel (för mer information, läs ”Anslutning med en HDMI -kabel” nedan.)
 • Anslutning med en digital optisk kabel
 • Anslutning med en ljudkabel

För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

Observera

 • Se bruksanvisningen för enheten som ska anslutas.

Anslutning med en HDMI -kabel

Den här enheten stöder Audio Return Channel (ARC). Du kan använda en HDMI-kabel för att mata ut ljud från ljudsystem som stöder ARC.

För anslutningssätt, se sidan Ansluta ett ljudsystem.

Observera

 • Placeringen av HDMI -terminalen som stöder ARC varierar beroende på modellen. Se den medföljande referensguiden.
[70] Använda TV:n med andra enheter | Ljudsystem

Ansluta ett ljudsystem

Se bilderna nedan för att ansluta en ljudanläggning som en AV-mottagare eller sound bar.

Observera

 • Tillgängliga terminaler beror på modellen/regionen/landet.

HDMI -anslutning (ARC stöds)

 1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en HDMI-kabel.
  Anslut till TV:ns HDMI -ingångsterminal som bär texten ”ARC”.
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottagare eller sound bar
  2. HDMI-kabel (medföljer ej)*

  * Vi rekommenderar auktoriserade Premium HDMI‐höghastighetskabel som bär logotypen HDMI.

 2. Justera ett ljudsystem

Digital optisk kabelanslutning

 1. Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel.
  Anslut till ljudsystemets digitala optiska ingångsterminal.
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottagare eller sound bar
  2. Optisk ljudkabel (medföljer ej)
 2. Justera ett ljudsystem

Ljudkabelanslutning

 1. Du kan ansluta TV:n och ljudsystemet med en stereo till RCA analog ljudkabel.
  Anslut till ljudsystemets ljudingång.
  Illustration of the connection method
  1. AV-mottagare eller sound bar
  2. Ljudkabel (medföljer ej)
 2. Justera ett ljudsystem

Tips

 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
  Supportwebbplats
[71] Använda TV:n med andra enheter | Ljudsystem

Justera ett ljudsystem

När du har anslutit ett ljudsystem till TV:n, justera TV:ns ljudutgång från ljudsystemet.

Justera ett ljudsystem som är anslutet till en HDMI -kabel eller digital optisk kabel

 1. När du har anslutit TV:n till ljudsystemet trycker du på ACTION MENU och väljer sedan [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.
  Om du ansluter en BRAVIA Sync-kompatibel enhet med en HDMI -anslutning kan du enkelt styra den med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.

Observera

 • Du måste konfigurera [Digital ljudutgång]-inställningarna enligt din ljudanläggning. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång].
 • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].

Tips

 • Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel kan du justera bildens och ljudets utmatningstid.
  • Justera inställningen för AV-synk
  Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.
  • Supportwebbplats

Justera ett ljudsystem som är anslutet med en ljudkabel

 1. När du har anslutit TV:n till ljudsystemet trycker du på HOME och väljer sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Ljudutgång (Fast)].
 2. Starta den anslutna ljudanläggningen och justera därefter volymen.

Observera

 • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].

Tips

 • När du använder en extern ljudanläggning kan ljudutmatningen från TV:n användas med hjälp av TV:ns fjärrkontroll om [Hörlurar/ljudutgång] ställts in på [Ljudutgång (Variabel)]. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Ljudutgång (Variabel)].
 • När du ansluter en subwoofer ska du trycka på HOME-knappen och välja [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Hörlurar/ljudutgång] — [Subwoofer].
[72] Använda TV:n med andra enheter

Bluetooth-enheter

 • Ansluta en Bluetooth-enhet
 • Justera inställningen för AV-synk
 • Bluetooth-profiler som stöds
[73] Använda TV:n med andra enheter | Bluetooth-enheter

Ansluta en Bluetooth-enhet

Para ihop TV:n med en Bluetooth-enhet

Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter som hörlurar eller högtalare.

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Aktivera Bluetooth-enheten och lägga den i parningsläge.
  Information om hur du parar ihop Bluetooth-enheten finns i enhetens bruksanvisning.
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar] — [Lägg till enhet] för att sätta TV:n i parkopplingsläge.
  En lista över tillgängliga Bluetooth-enheter visas.
 3. Välj önskad enhet i listan, följ sedan instruktionerna på skärmen.
  Om du uppmanas att ange ett lösenord finns information i enhetens bruksanvisning.
  När ihopparningen är klar ansluter enheten till TV:n.

För att ansluta en parkopplad Bluetooth-enhet

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Bluetooth-inställningar].
 2. Välj en parkopplad men ej ansluten enhet i listan.
 3. Välj [Anslut].
[74] Använda TV:n med andra enheter | Bluetooth-enheter

Justera inställningen för AV-synk

Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten kan en viss fördröjning mellan bild och ljud förekomma till följd av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna. (Endast för modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter.)

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering] — önskat alternativ.

Tips

 • Du kan även justera bildens och ljudets utmatningstid om ett visst ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel. Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.
  • Supportwebbplats

Observera

 • Beroende på den anslutna Bluetooth-ljudenheten kan bilden och ljudet vara osynkade också när [A/V-synkronisering] är inställt på [] eller [Auto].
 • För att förhindra att TV:n visar en svart skärm omedelbart efter att den slagits på med en sound bar ansluten trådlöst (Bluetooth) ska [A/V-synkronisering] vara inställt på [].
 • Om [Bildinställning] är inställt på ett av alternativen nedan är utgångstimingen för bild och ljud inte justerad ens när [A/V-synkronisering] är inställt på [Auto].
  • [Spel]
  • [Grafik]
  • [Bilder‑ljusstark]
  • [Bilder‑normalt]
  • [Bilder‑personligt]
  För att justera [A/V-synkronisering] i något dessa lägen ska [] väljas.
 • TV:ns mottaglighet kan kännas sämre när den används för att spela TV-spel eftersom inställningen [A/V-synkronisering] lägger till en fördröjning till bildens utsignal. För spel som är beroende av svarstid rekommenderar vi inte att du använder en Bluetooth-enhet och rekommenderar att du använder TV-högtalarna eller en soundbar med en kabelanslutning istället (HDMI -kabel/digital optisk kabel).
[75] Använda TV:n med andra enheter | Bluetooth-enheter

Bluetooth-profiler som stöds

TV:n stöder följande profiler:

 • HID (Human Interface Device Profile)
 • HOGP (HID over GATT Profile)
 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)*
 • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)*
 • 3DSP (3D Synchronization Profile)*
 • SPP (Serial Port Profile)

* Tillgänglighet beror på modellen/regionen/landet.

Modeller som stödjer A2DP och AVRCP har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

[76] Använda TV:n med andra enheter

Sony trådlös subwoofer (tillval) (Sony endast modeller som stöder trådlös subwoofer)

 • Ansluta en trådlös subwoofer (tillval)
 • Justera trådlösa subwoofer relaterade inställningar (tillval)
[77] Använda TV:n med andra enheter | Sony trådlös subwoofer (tillval) (Sony endast modeller som stöder trådlös subwoofer)

Ansluta en trådlös subwoofer (tillval)

Du kan använda den trådlös subwoofern SWF-BR100 (tillval) för att öka basåtergivningen för TV-ljudet.

Funktionens tillgänglighet beror på modell/region/land.
TV-apparater som stöder trådlös subwoofer indikerar ”SWF-BR100” i specifikationsavsnittet i Referensmaterial.

Illustration of the connection method
 1. Trådlös mottagare
 2. Trådlös subwoofer SWF-BR100
 3. Ljudkabel
 1. Anslut ljudkabeln (medföljer) till den trådlösa mottagaren.
 2. Anslut den andra änden av ljudkabeln till uttaget (kontakten) AUDIO OUT/(hörlurar) på TV:n.
 3. Anslut den trådlösa mottagaren till USB-porten på TV:n.
  [Hörlurar/ljudutgång] är automatiskt inställd på [Subwoofer].
 4. Placera den trådlösa subwoofern och anslut till nätström.
  Du rekommenderas att placera den trådlösa subwoofer så nära TV:n som möjligt.

Tips

 • När den trådlösa mottagaren kopplas bort återställs [Hörlurar/ljudutgång] automatiskt till dess ursprungliga inställning.
 • Mer information om hur du ställer in den trådlösa subwoofern finns i bruksanvisningen som medföljer den trådlösa subwoofern.
[78] Använda TV:n med andra enheter | Sony trådlös subwoofer (tillval) (Sony endast modeller som stöder trådlös subwoofer)

Justera trådlösa subwoofer relaterade inställningar (tillval)

Sony modeller som stödjer trådlös subwoofer har [Ström till trådlös subwoofer] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

Ljudinställningarna för den trådlösa subwoofern har redan ställts in på de rekommenderade värdena för TV:n. Följ anvisningarna nedan för att ändra inställningarna så att de passar dina önskemål.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Trådlös subwoofer].

Tillgängliga alternativ

[Nivå för trådlös subwoofer]
Justerar den trådlösa subwooferns volymnivå.
[Brytfrekvens (50‑200 Hz)]
Justerar brytfrekvensen för den trådlösa subwoofern. Alla frekvenser under brytfrekvensen avges från den trådlösa subwoofern.
[Fas]
Ställer in faspolaritet. Välj inställningen så det passar dina önskemål.
[Synkronisering av trådlös subwoofer]
Justerar fördröjningen för den trådlösa subwooferns ljud. Om ljudet som produceras av den trådlösa subwoofern är för sent, använd [+]; om det är för tidigt, använd [-].
[Återställ inställningar för trådlös subwoofer]
Återställer inställningarna för den trådlösa subwoofern till ursprungsinställningarna.

Ställa in den trådlösa subwooferns effektstyrningsmetod

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Ström till trådlös subwoofer].
[79] Använda TV:n med andra enheter

BRAVIA Sync-kompatibla enheter

 • BRAVIA Sync översikt
 • Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter
 • Justera BRAVIA Sync-inställningar
[80] Använda TV:n med andra enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

BRAVIA Sync översikt

Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet (t.ex., Blu-ray-spelare, AV-förstärkare) är ansluten med en HDMI-kabel går det att styra enheten med TV:ns fjärrkontroll.

Illustration of operating a BRAVIA Sync-compatible device
[81] Använda TV:n med andra enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

Med funktioner för BRAVIA Sync-kompatibla enheter

[Sync Menu] används främst för att använda BRAVIA Sync-kompatibla enheter från TV:n.
Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Sync Menu].

Blu-ray/DVD-spelare

 • Startar automatiskt Blu-ray/DVD-spelaren och växlar ingången till Blu-ray/DVD-spelaren när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när Blu-ray/DVD-spelaren börja spela upp.
 • Stänger automatiskt av den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner ( (upp) / (ner) / (vänster) / (höger)), uppspelning (till exempel (spela)) och val av kanaler för den anslutna Blu-ray/DVD-spelaren med TV:ns fjärrkontroll.

AV-förstärkare

 • Startar automatiskt den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du startar TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
 • Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att starta AV-förstärkaren när TV:n startas.
 • Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
 • Justerar volymen ((volym) +/–) och stänger av ljudet ((ljudlös)) för den anslutna AV-förstärkaren med TV:ns fjärrkontroll.

Videokamera

 • Startar automatiskt TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när videokameran startar.
 • Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
 • Styr menyfunktioner ( (upp) / (ner) / (vänster) / (höger)), uppspelning (till exempel (spela)) för den anslutna videokameran via TV:ns fjärrkontroll.

Observera

 • BRAVIA Sync-kontroll” (BRAVIA Sync) är endast tillgänglig för anslutna BRAVIA Sync-kompatibla enheter som är märkta med BRAVIA Sync logotypen.
[82] Använda TV:n med andra enheter | BRAVIA Sync-kompatibla enheter

Justera BRAVIA Sync-inställningar

 1. Starta den anslutna enheten.
 2. Om du vill aktivera [BRAVIA Sync-kontroll], tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll].
 3. Aktivera BRAVIA Sync på den anslutna enheten.
  När en specifik Sony BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och påslagen och [BRAVIA Sync-kontroll] har aktiverats, aktiveras BRAVIA Sync automatiskt på den enheten. Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

Tillgängliga alternativ

Tillgängliga alternativ visas nedan. (Alternativen varierar beroende på din modell/region/land.)

[Apparater automatiskt Av]
Om alternativet inaktiveras stängs inte den anslutna enheten av automatiskt när TV:n stängs av.
[TV automatiskt På]
Om alternativet inaktiveras, startar inte TV:n automatiskt när den anslutna enheten startar.
[BRAVIA Sync-enhetslista]
Visar BRAVIA Sync-enhetslistan.
[Tangenter för enhetskontroll]
Gör att du kan ställa in knappar för att styra en HDMI-ansluten enhet.

Om du vill använda Sync Menu

 1. Tryck på ACTION MENU, välj Sync Menu och välj önskat alternativ i Sync Menu.

Tips

 • I följande fall visas ett meddelande på TV-skärmen när du väljer Sync Menu.
  • En HDMI-enhet är inte ansluten.
  • [BRAVIA Sync-kontroll] har inaktiverats.
[83] Använda TV:n med andra enheter

Visa bilder i 4K från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)

 • Visa bilder i 4K-upplösning (endast 4K-modeller)
 • Inställningar för att visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet (endast 4K-modeller)
[84] Använda TV:n med andra enheter | Visa bilder i 4K från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)

Visa bilder i 4K-upplösning (endast 4K-modeller)

Du kan ansluta en digital stillbildskamera/videokamera som stöder HDMI 4K utgång till HDMI IN på TV:n för att visa högupplösta foton lagrade på kameran. Du kan också visa högupplösta bilder som lagrats i anslutna USB-enheter eller hemnätverket. En bild med 4K eller högre upplösning kan visas i 4K upplösning (3840x2160).

Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet.

Illustration of images from various devices displayed on the TV
 1. Digital stillbildskamera
 2. Videokamera
 3. USB-enhet
 4. Nätverksenhet

Så här visar du foton som lagrats på en USB-enhet eller nätverksenhet i 4K upplösning

 1. Anslut USB-enheten eller nätverksenheten till TV:n.
 2. Tryck på HOME-knappen och välj (Appar-ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS-knapp, tryck på APPS-knappen.
 3. Välj namnet på USB-enheten eller nätverksenhetens namn.
 4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

Visa bilder som lagrats på en digital stillbildskamera/videokamera

 1. Anslut en digital stillbildskamera eller videokamera som stöder HDMI-utgång till HDMI IN-uttaget (kontakten) på TV:n med en HDMI-kabel.
 2. Tryck på (ingångsval) flera gånger för att välja den anslutna enheten.
 3. Ställ in den anslutna enheten på 4K utgång.
 4. Starta uppspelningen på den anslutna enheten.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet

Du kan ställa in HDMI-signalformatFörbättrat format om du vill visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet.

Mer information om Förbättrat format eller hur du ändrar inställningar finns på sidan Inställningar för att visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet (endast 4K-modeller).

Observera

 • En 3D-bild kan inte visas.
 • Om du byter bild genom att trycka på (vänster) / (höger) kan det ta en liten stund innan bilden visas.
[85] Använda TV:n med andra enheter | Visa bilder i 4K från kompatibla enheter (endast 4K-modeller)

Inställningar för att visa bilder i 4K-upplösning med högre kvalitet (endast 4K-modeller)

När du visar formatet hög kvalitet 4K med HDMI-ingången, ställ in [HDMI-signalformat] i [Externa ingångar].

HDMI-signalformat

Om du vill ändra HDMI-signalens formatinställning ska du trycka på HOME-knappen och välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat].

Standardformat
Standard HDMI-format*1 för normal användning.
Förbättrat format (HDMI IN endast 2/3)
HDMI-format av hög kvalitet*1*2. Ange endast när du använder enheter som fungerar.

*1 HDR ingår (endast HDR-modeller). HDR-modeller har [HDR-läge] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Videoalternativ].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 osv.

Observera

 • I Förbättrat format kanske inte bild och ljud återges på ett korrekt sätt. I detta fall, anslut enheten till HDMI IN som finns i [Standardformat] eller ändra HDMI-signalformatet för HDMI IN till [Standardformat].
 • Ange endast Förbättrat format när du använder kompatibla enheter.
 • När du tittar på en 4K-bild med hög kvalitet ska du använda en Premium HDMI‐höghastighetskabel-kabel som stöder hastigheter på 18 Gbps. Mer information om en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder hastigheter på 18 Gbps finns i specifikationerna för kabeln.
 • I vissa modeller ändras formatet på HDMI-signalen i HDMI IN 2 och 3 samtidigt.
[86]

Ansluta till ett nätverk

 • Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel
 • Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel
 • Funktioner för hemnätverk
[87] Ansluta till ett nätverk

Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

Ansluta till ett nätverk med en LAN-kabel

Med en trådbunden LAN-anslutning kan du få åtkomst till Internet och ditt hemmanätverk.

Se till att du ansluter till Internet eller hemnätverk via en router.

Tips

 • Om du använder ett modem med routerfunktioner behöver du inte förbereda en separat router. Fråga din tjänsteleverantör om information om modemets specifikationer.
Illustration of the connection method
 1. LAN-kabel
 2. Dator
 3. Router
 4. Modem
 5. Internet
 1. Konfigurera LAN-routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din LAN-router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

Observera

 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
[88] Ansluta till ett nätverk

Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

 • Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket
 • Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)
[89] Ansluta till ett nätverk | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

Använda Wi-Fi för att ansluta TV:n till Internet/Nätverket

Med det inbyggda trådlösa nätverket kan du få åtkomst till Internet och utnyttja fördelarna med att ansluta trådlöst till ett nätverk

Illustration of the connection method
 1. Dator
 2. Trådlös router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Konfigurera den trådlösa routern.
  Mer information finns i bruksanvisningen för din trådlösa router eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 2. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet].
 3. Välj ett nätverk som du vill ansluta till och ange lösenordet.
  Om TV:n inte kan ansluta till Internet/Nätverket, se sidan TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket..

Stänga av det inbyggda trådlösa nätverket

 1. Om du vill inaktivera [Wi-Fi] trycker du på HOME och väljer [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi].

Tips

 • För jämn videoströmning:
  • Ändra inställningen för din trådlösa router till en nätverksstandard med hög hastighet såsom 802.11n om möjligt.
   Mer information om hur man ändrar inställningen finns i bruksanvisningen för din trådlösa router, eller kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
  • Om ovanstående procedur inte ger någon förbättring, ändra inställningen på din trådlösa router till 5 GHz, vilket kan bidra till att förbättra kvaliteten på videoströmning.
  • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.

Observera

 • Nätverksinställningarna som krävs kan variera beroende på Internetleverantören eller routern. Mer information finns i anvisningarna som tillhandahålls av Internetleverantören eller som medföljer routern. Du kan även kontakta personen som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).
 • Om du väljer alternativet [Visa lösenord] i inmatningsskärmen för lösenord, kan lösenordet bli synligt för andra personer.
[90] Ansluta till ett nätverk | Ansluta till ett nätverk med en trådlös kabel

Använda Wi-Fi Direct för att ansluta till TV:n (ingen trådlös router krävs)

Du kan ansluta en enhet till TV:n trådlöst, utan att använda en trådlös router, och sedan strömma video, bilder och musik som lagras på enheten direkt till TV:n.

Illustration of content streaming
 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Wi‑Fi Direct-inställningar].
 2. Välj TV-namnet som visas på TV-skärmen med Wi-Fi Direct-enheten.
  Om enheten inte stöder Wi-Fi Direct, välj [Visa nätverk (SSID)/lösenord].
 3. Använd Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten för att ansluta med TV:n.
 4. Skicka innehållet från Wi-Fi Direct/Wi-Fi-enheten till TV:n.
  Mer information finns i bruksanvisningen för enheten.

Om anslutningen misslyckas

När standbyskärmen för Wi-Fi Direct-inställningen visas väljer du [Visa nätverk (SSID)/lösenord] och följer anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.

Ansluta en annan enhet

Följ stegen ovan för att ansluta enheter. Upp till 10 enheter kan vara anslutna samtidigt. För att ansluta en enhet när 10 enheter redan är anslutna måste du koppla bort en av de anslutna enheterna och sedan ansluta den andra enheten.

Ändra namnet på TV:n som visas på den anslutna enheten

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Om] — [Enhetens namn].

Lista anslutna enheter/avregistrera enheter

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Visa Enhetslista/Ta bort].

Om du vill avregistrera en enhet väljer du enheten i listan som ska raderas och trycker sedan på (Enter). Välj därefter [Ja] i bekräftelserutan.

Om du vill avregistrera alla enheter väljer du [Ta bort alla] i listan och sedan [Ja] i bekräftelserutan.

[91] Ansluta till ett nätverk

Funktioner för hemnätverk

 • Justera inställningar för hemmanätverk
 • Spela upp innehåll från en dator
 • Spela upp innehåll från en mediaserver
[92] Ansluta till ett nätverk | Funktioner för hemnätverk

Justera inställningar för hemmanätverk

Du kan justera följande inställningar för hemmanätverk.

Kontrollera serveranslutningen

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik] — följ anvisningarna på skärmen för att utföra diagnostik.

Använd funktionen rendera

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Renderer] — önskat alternativ.

[Renderer-funktion]
Aktivera renderer-funktionen.
Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler i en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra enheten direkt.
[Åtkomstbehörighet för Renderer]
 • Välj [Automatisk åtkomstbehörighet] för att automatiskt få åtkomst till TV:n när en kontrollenhet får åtkomst till TV:n första gången.
 • Välj [Anpassade inställningar] för att ändra inställningen för åtkomstbehörighet för varje kontrollenhet.

Använd funktionen fjärrenhet

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Fjärrenhetsinställningar] — önskat alternativ.

[Fjärrstyr]
Aktivera styrning av TV:n från en registrerad enhet.
[Avregistrera fjärr-enhet]
Avregistrera en enhet för att inaktivera styrning av TV:n från den enheten.
[93] Ansluta till ett nätverk | Funktioner för hemnätverk

Spela upp innehåll från en dator

Du kan ta del av innehåll (foto/musik/videofiler) som lagras på en nätverksenhet i ett annat rum om du ansluter TV:n till ett hemnätverk via en router.

Illustration of the connection method
 1. Dator (server)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Tryck på HOME, och välj (Appar-ikonen) på startmenyn, och välj sedan [Mediaspelare].
  Om den medföljande fjärrkontrollen har en APPS-knapp, tryck på APPS-knappen.
 3. Välj namn på nätverksenheten.
 4. Markera mappen och välj sedan den fil som ska spelas.

Kontrollera filformat som stöds

 • Filer och format som stöds

Observera

 • Beroende på filtyp kan det hända att det inte går att spela upp även när man använder format som stöds.
[94] Ansluta till ett nätverk | Funktioner för hemnätverk

Spela upp innehåll från en mediaserver

Du kan spela upp foto-/musik-/videofiler från en kontrollenhet (t.ex. en digital stillbildskamera) på TV-skärmen genom att styra kontrollenheten direkt, om du ansluter TV:n till ett hemmanätverk via en router. Kontrollenheten ska även vara renderer-kompatibel.

Illustration of the connection method
 1. Digital stillbildskamera (Kontrollenhet)
 2. Router
 3. Modem
 4. Internet
 1. Anslut TV:n till ditt hemmanätverk.
 2. Använd funktioner på kontrollenheten för att börja spela upp innehållet på TV-skärmen.
[95]

Inställningar

 • Konfigurera TV:n
 • Ställa in en timer
[96] Inställningar

Konfigurera TV:n

Menyerna som visas på TV-inställningarna varierar beroende på modellen/regionen/landet.

 • [Titta på TV] Konfigurera inställningar som [Kanaler].
 • [Visning och ljud] Konfigurera inställningar som [Bild] och [Ljud].
 • [Nätverk och internet]
 • [Konton och inloggning]
 • [Appar]
 • [Enhetsinställningar] Konfigurera inställningar som [Tangentbord], [Startskärm] och [Tillgänglighet].
 • [Fjärrkontroller och tillbehör] Konfigurera inställningar som [Fjärrkontroll] och [Bluetooth-inställningar].
 • [Inställningar för expertpanel] (endast modeller utrustade med en OLED panel)
[97] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Titta på TV]

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Kanaler]
Konfigurerar inställningarna för mottagning av sändningsprogram. Du kan också konfigurera inställningarna för mottagning av satellitprogram.
Ställa in digitala kanaler
Ta emot digitala sändningar
Ställa in satellit
Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)
Sortera kanaler eller redigera programlistan
Sortera kanaler eller redigera programlistan
[Föräldrakontroll]
Konfigurerar barnlåsinställningar för sändningar och andra alternativ.
[Externa ingångar]
Konfigurerar inställningarna för externa ingångar och BRAVIA Sync.
För mer information om BRAVIA Sync, se BRAVIA Sync-kompatibla enheter.
[Inställn. för inspelningsenhet]
Konfigurerar inställningarna för USB-hårddiskar för inspelning. (Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på modell/region/land.)
[98] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Visning och ljud]

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bild]
Konfigurerar bildskärmsinställningar som anpassar bildkvaliteten, till exempel skärmens ljusstyrka.
[Skärmkontroll]
Justerar skärmstorlek och position.
[Ljud]
Konfigurerar inställningar som justerar ljudet.
[Ljudutgång]
Konfigurerar valinställningar relaterade till högtalare.
[99] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Nätverk och internet]

Konfigurerar inställningar för till exempel LAN eller trådlöst LAN och hemnätverk.

[100] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Konton och inloggning]

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Konton och inloggning] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Google]
Synkroniserar det registrerade Google-kontot eller avlägsnar kontot.
[Lägg till konto]
Lägger till ett Google-konto. Du kan lägga till flera Google-konton och växla mellan dem beroende på appen.
[101] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Appar]

Låter dig konfigurera och ta bort appar.

[102] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Enhetsinställningar]

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Om]
Visar information om TV:n.
[Datum och tid]
Justerar aktuell tid.
[Språk/Language]
Väljer menyspråk. Det valda menyspråket anges även som röstigenkänningsspråk.
[Tangentbord]
Konfigurerar inställningarna för tangentbordet på skärmen.
[Ljud]
Konfigurerar inställningen [Systemljud].
[Lagring]
Ändrar inställningarna relaterade till datalagring.
[Startskärm]
Anpassar kanaler som visas på [Startskärm] och sorterar appar.
[Google]
Konfigurerar sökinställningarna.
[Skärmsläckare]
Konfigurerar inställningarna för skärmsläckare.
[Plats]
Konfigurerar platsinställningarna för att hämta användarplatsen.
[Säkerhet och begränsningar]
Konfigurerar begränsningar som till exempel att hindra barn från att använda specifika appar.
[Tillgänglighet]
Konfigurerar inställningarna för tillgängliga funktioner och tjänster för att hjälpa användare att lättare navigera sina enheter.
[Återställ]
Återställer TV:n till fabriksinställningar.
[LED-belysning]
Konfigurerar inställningarna [LED-belysning]. (Funktionens tillgänglighet beror på din modell.)
[Ström]
Ändrar inställningarna relaterade till strömförbrukning.
[Första installationen]
Ställer in grundläggande funktioner såsom nätverk och kanaler för första användningstillfället.
[Inställningar för butiksläget]
Förbättrar kvaliteten på skärmen om den ska användas i en butik [Demoläge], etc.

[103] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Fjärrkontroller och tillbehör]

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Bluetooth-inställningar]
Ställer in registrering/avregistrering av Bluetooth-enheter.
[Fjärrkontroll]
Inställning för att para ihop Röst-fjärrkontroll.
[104] Inställningar | Konfigurera TV:n

[Inställningar för expertpanel] (endast modeller utrustade med en OLED panel)

Dessa alternativ är tillgängliga för modeller som är utrustade med en OLED-panel och används för att förhindra inbränning.

Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa.
TV:n har två funktioner, [Pixelläge] och [Uppdatera panel] som syftar till att minska inbränning.

Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Inställningar för expertpanel] — önskat alternativ.

Tillgängliga alternativ

[Pixelläge]
Flyttar bilden som visas med jämna mellanrum för att förhindra inbränning. Under normala omständigheter ska du använda TV:n med det här alternativet aktiverat.
[Uppdatera panel]
Utför alternativet manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar.

Observera

 • Utför paneluppdatering endast när inbränning är särskilt märkbar. Som referens, utför det bara en gång om året. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
 • Paneluppdatering tar ungefär en timme att slutföra. En vit linje kan visas på skärmen under paneluppdatering. Det är inte något fel på TV:n.
 • Utför justeringar när rumstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C. Om rumstemperaturen är utanför detta intervall kan paneluppdateringen eventuellt inte slutföras.
[105] Inställningar

Ställa in en timer

Ställa in timern

Timer slår automatiskt på TV:n vid en viss tidpunkt, till exempel när ett program som du vill titta på visas. Du kan också använda TV:n som en väckarklocka.

 1. Tryck på HOME och välj sedan (ikonen Timers) — [På-timer] — önskat alternativ.

Ställa in insomningstimern

Insomningstimern stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tid.

 1. Tryck på HOME och välj sedan (ikonen Timers) — [Avstängn.timer] — önskat alternativ.

Observera

 • När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs [Avstängn.timer] till [Av].
[106]

Felsökning

 • Börja här Har du problem? Börja här.
 • Bild (kvalitet)/skärm
 • Tangentbord
 • Mottagning av sändning
 • Ljud
 • Nätverk (Internet/hem)/appar
 • Fjärrkontroll/tillbehör
 • Ström
 • Anslutna enheter
 • USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Lysdiod
[107] Felsökning

Börja här

 • Självdiagnostik
 • Programuppdateringar
 • Om du måste starta om TV:n helt
 • Vanliga frågor för felsökning
[108] Felsökning | Börja här

Självdiagnostik

Kontrollera om TV:n fungerar som den ska.

 • Tryck på HELP och välj sedan [Självdiagnostik] eller [Problemdiagnostik] — [Självdiagnostik].
  [Självdiagnostik] startar.

Tips

Du kan också kontrollera följande symptom under [Problemdiagnostik].

 • [Internetanslutnings-symptom]
 • [Symptom för externa enheter]
 • [Bild/Ljud-symptom]

Om problemet kvarstår kan du prova följande.

 • Återställ (starta om) TV:n. Mer information finns i Om du måste starta om TV:n helt.
 • Kontrollera och testa Programuppdateringar.
 • Supportwebbplats
[109] Felsökning | Börja här

Programuppdateringar

Sony kommer då och då att ge programuppdateringar för att förbättra funktionerna och erbjuda användarna den senaste TV-upplevelsen. Det enklaste sättet att få programuppdateringar är via en Internet-anslutning till TV:n.

Om du vill aktivera automatisk hämtning av programvara

Om du vill aktivera [Automatisk programnedladdning], tryck på HELP och välj sedan [Systemprogramuppdatering] — [Automatisk programnedladdning].

Tips

 • Om du vill uppdatera programvaran manuellt väljer du [Programuppdatering].
 • Om du inte vill uppdatera programvaran automatiskt ska du inaktivera [Automatisk programnedladdning].

Observera

 • När [Automatisk programnedladdning] har inaktiverats kan inte TV:n ta emot meddelanden även när en programuppdatering är tillgänglig.

Uppdatera programvara via USB-lagringsenheten

Om du inte har en nätverksanslutning, kan du även uppdatera programvaran med hjälp av ett USB-minne. Använd din dator för att hämta den senaste programvaran från Sony supportwebbplats på ett USB-minne. Sätt i USB-minnet i TV:n USB-port och programuppdateringen startar automatiskt.

Om du ska uppdatera TV-programvaran med hjälp av ett USB-minne bör du läsa varningarna för uppdatering via USB-minne som finns på hemsidan.

Mer information om supportwebbplatsen finns på Supportwebbplats.

[110] Felsökning | Börja här

Om du måste starta om TV:n helt

Återställ TV:n enligt nedan om du har problem såsom att bilden inte visas på skärmen eller att fjärrkontrollen inte fungerar. Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår.
Om en extern USB-enhet är kopplad till TV:n, ska du koppla ur USB-enheten från TV:n innan du återställer den.

Starta om

 1. Starta om TV:n med fjärrkontrollen.
  Håll inne strömknappen på fjärrkontrollen i ungefär 5 sekunder tills meddelandet ”Ström av” visas.
  TV:n kommer att stängas av och startas om automatiskt efter ungefär en minut.
 2. Koppla ur nätsladden.
  Om problemet kvarstår efter steg 1 ska du dra ur TV:ns strömsladd (huvudströmmen) från eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i 2 minuter. Sätt sedan tillbaka strömsladden (huvudströmmen) i uttaget.

Tips

Dina personliga inställningar och data försvinner inte när TV:n startas om.

Återställ standardinställningar

Återställ till fabriksinställningarna om problemet kvarstår efter en omstart.

Observera

Om du återställer till fabriksinställningarna raderas alla data och inställningar på TV:n (såsom information om Wi-Fi och trådbundna nätverksinställningar, Google-konto och annan inloggningsinformation, Google Play samt andra installerade appar).

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Återställ] — [Återställ standardinställningar].
 2. Välj [Radera allt].
  Om du har angett en PIN-kod på din TV kommer du att uppmanas att mata in den när du väljer [Radera allt].
  TV:n påbörjar startinställningsguiden när fabriksinställningen är klar. Du måste godkänna användarvillkoren för Google och Integritetspolicyn för Google.
[111] Felsökning | Börja här

Vanliga frågor för felsökning

För hjälp vid felsökning kan du också ta del av ”Vanliga frågor” på vår supportwebbplats nedan.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR code for the Sony support website

För hjälp vid felsökning kan du också ta del av Vanliga frågor på vår support-webbplats.

[112] Felsökning

Bild (kvalitet)/skärm

 • Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.
 • Förvrängd bild./Skärmen blinkar.
 • Bildstorlek/Skärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.
 • När du tittar på TV växlar skärmen plötsligt till en film du inte känner igen.
 • Det finns banderoller/symboler längst upp eller längst ner på skärmen.
 • HDR-bilder med hög upplösning visas inte.
 • 3D-bilder visas inte. 3D-effekten är svag. (Endast 3D-modeller)
 • Svarta fält visas på båda sidor av skärmen när du tittar på 3D-bilder. (Endast 3D-modeller)
 • Du kan inte stänga av 3D-visning när du tittar på 3D-innehåll. (Endast 3D-modeller)
 • Meddelandet [3D-signal identifierad.] visas automatiskt när 3D-signalen upptäcks. (Endast 3D-modeller)
 • Ett meddelande om en app som ber om åtkomst till en TV-funktion visas.
 • Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
 • Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
 • Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
 • En vit linje visas på skärmen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
 • Paneluppdatering avslutas inte. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
[113] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Ingen färg/Mörk bild/Färgen är inte korrekt/Bilden är för ljus.

Du kan justera färg -ton, ljusstyrka, bildkvalitet på din tv från [Bild].

 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] för att göra justeringar.
 • Om du vill återställa [Bild]-inställningen trycker du på ACTION MENU-knappen och väljer [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Återställ].
 • Om du ställer in [Energisparläge] på [Lågt] eller [Högt] förbättras svartnivån. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Ström] — [Energisparläge] till [Av] för att göra skärmen ljusare.

Observera

 • Bildkvaliteten är beroende av signalen och innehållet.
 • Bildkvaliteten kan förbättras om du ändrar den i [Bild] under [Inställningar].
  Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] och justera [Ljusstyrka] eller [Kontrast].
[114] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Förvrängd bild./Skärmen blinkar.

Du kan kontrollera anslutning och läge för antennen (antenn) och kringutrustning

 • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
 • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • När du installerar en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.

Kontrollera [Rörelse] -inställningen

 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)
  [Motionflow]-kompatibla modeller har [Motionflow] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse].
 • Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till [Av].
  Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Filmläge].
 • Kontrollera [Manuell kanalinställ.]-inställningarna.
  Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.].
  • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
  • Utför [AFT] för att förbättra bilden vid analog mottagning.
   (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
[115] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Bildstorlek/Skärmformat/bredbildsläge ändras automatiskt.

Du kan justa bildstorleken från [Skärmkontroll].
Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Skärmkontroll].

 • När kanal- eller videoingång ändras, om [Autoformat] i [Skärmkontroll] har aktiverats, ändras den aktuella inställningen [Bredbildsläge] automatiskt i enlighet med ingångssignalen. Om du vill låsa [Bredbildsläge]-inställningen inaktiverar du [Autoformat].
 • Du kan manuellt justa bildstorleken från [Bredbildsläge].

Exempel på inställning [Bredbildsläge] (när bildförhållandet på den ursprungliga bilden är 4:3)

 • [Normal]
  Visar den ursprungliga bilden som den är. Sidospår som fyller i skillnaden med 4:3-bilden visas på skärmens vänstra och högra sida.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Visar en bild med formatet 16:9 som har konverterats till brevlådeformat 4:3, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [SmartZoom]
  Förstorar bilden, så att den ursprungliga bilden behålls så mycket som möjligt.
  Example of setting

[Bredbildsläge] (när bildförhållandet på den ursprungliga bilden är 16:9)

Bilden kanske inte visas som den ska även om den har ett bildförhållande på 16:9. Ändra inställningarna för att växla till önskad display.

 • [Normal]
  Visar en bild med formatet 4:3 som har expanderats horisontellt till 16:9, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [Zoom]
  Visar en bild med formatet 16:9 som har konverterats till brevlådeformat 4:3, i rätt bildformat.
  Example of setting
 • [SmartZoom]
  Förstorar bilden, så att den ursprungliga bilden behålls så mycket som möjligt.
  Example of setting

Observera

 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] till [SmartZoom] eller [Zoom], och inställningen förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar inställningen [Bredbildsläge] igen.
 • [Autoformat] i [Skärmkontroll] expanderar inte bilden medan innehållet växlar eftersom innehållsinformationen styrs av kanalsignalleverantören. Om du vill kan du manuellt ändra [Bredbildsläge]-inställningen och den förblir då aktiv tills du ändrar kanalen/inmatningen eller tills du manuellt ändrar [Bredbildsläge]-inställningen igen.
 • Bildstorleken är beroende av signalinnehållet.
  • Bilden blir mindre under reklam beroende på metoden som används av en leverantör för att sända innehåll. När HD-innehållskanaler växlar till SD-innehåll (reklam) kan bilden bli mindre med en svart ram.
  • Vissa bredbildsprogam är filmade i bildformat som är större än 16:9 (Detta är speciellt vanligt för biograffilmer). Din TV kommer att visa dessa program med svarta band upptill och nertill på skärmen. Se dokumentationen som följde med BD/DVD:n (eller kontakta program leverantören) för mer information.
  • Program som sänds i HD-format (720p och 1080i) med 4:3-innehåll har vanligtvis svarta band på vänster och höger sida på skärmen som är tillagda av leverantören.

Tips

En del digitalboxar för kabelnät och satellitmottagning kan också styra bildens storlek. Om du använder en digitalbox kontaktar du tillverkaren för mer information.

[116] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

När du tittar på TV växlar skärmen plötsligt till en film du inte känner igen.

I så fall kanske TV:n är i demoläge. Prova att lämna demoläget.

 • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Demoläge] och [Bildåterställningsläge].
[117] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Det finns banderoller/symboler längst upp eller längst ner på skärmen.

I så fall kanske TV:n är i demoläge. Prova att lämna demoläget.

 • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Demoläge] och [Bildåterställningsläge].
[118] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

HDR-bilder med hög upplösning visas inte.

Följande krävs för att titta på högupplösta HDR-bilder som 4K (50p/60p)*.

 • Anslut spelbar enhet med 4K (50p/60p)* till HDMI IN 2/3.
 • Använd en Premium HDMI‐höghastighetskabel som stöder 18 Gbps.
 • Ställ in [HDMI-signalformat] till [Förbättrat format] genom att välja [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat] — [Förbättrat format].
 • Kontrollera om den anslutna enheten har de senaste inställningarna eller firmware.

* Tillgänglighet beror på modell/region/land.

[119] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

3D-bilder visas inte. 3D-effekten är svag. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

 • Om två bilder visas sida-vid-sida, tryck på ACTION MENU-knappen och välj [3D] — [3D-visning] — [3D (Sida‑vid‑sida)].
  Om två bilder visas ovanpå varandra, tryck på ACTION MENU-knappen och välj [3D] — [3D-visning] — [3D (Över-under)].
 • Om [3D-visning]-skärmen visas och 3D-bilder inte visas stänger du av enheten som spelar 3D-innehåll och sätter på den igen.
 • Vilka 3D-effekter man förnimmer kan variera från person till person.

För 4K-modeller

 • Det går inte att visa en 3D-signal med 4K.
 • För modeller med passiva 3D-glasögon ska du titta på TV:n rakt framifrån. 3D-effekter kan vara mindre uttalade beroende på tittarens placering. Justera betraktningsvinkeln i förhållande till skärmen.

För modeller med aktiva 3D-glasögon

 • Kontrollera att det inte finns några hinder mellan TV:n och de aktiva 3D-glasögonen.
 • Byt batteriet i de aktiva 3D-glasögonen.
 • Kontrollera att de aktiva 3D-glasögonen är påslagna.
 • De aktiva 3D-glasögonen måste registreras till TV:n innan de används. Om du vill använda glasögonen med en annan TV måste de omregistreras. Stäng av glasögonen innan de omregistreras.
 • Trådlösa enheter eller mikrovågsugnar kan påverka kommunikationen mellan 3D-glasögonen och TV:n eftersom TV:n använder 2,4 GHz-bandet. Försök i så fall att registrera igen.
 • Om en enhet som inte är 3D-kompatibel (t.ex. ett hemmabiosystem) ansluts mellan TV:n och en 3D-kompatibel enhet, visar inte TV:n 3D-bilder. Anslut den 3D-kompatibla enheten direkt till TV:n med en godkänd HIGH SPEED HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logotypen.
[120] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Svarta fält visas på båda sidor av skärmen när du tittar på 3D-bilder. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

 • Svarta fält visas på båda sidor av skärmen för att bearbeta 3D-signaler när du justerar djupet för 3D-bilder i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [3D-inställningar] — [Justera 3D-djup].
[121] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Du kan inte stänga av 3D-visning när du tittar på 3D-innehåll. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

 • För 3D-innehåll som visas med 3D-signalen går det inte att stänga av 3D-visning på TV:n. Stäng av 3D-inställningarna på den anslutna enheten (t.ex. en Blu-ray-spelare).
[122] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Meddelandet [3D-signal identifierad.] visas automatiskt när 3D-signalen upptäcks. (Endast 3D-modeller)

3D-modeller har [3D-inställningar] i [Inställningar] — [Visning och ljud].

 • Avaktivera inställningen [Meddelande 3D-signal]. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [3D-inställningar] — [Meddelande 3D-signal] — [Av].
[123] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Ett meddelande om en app som ber om åtkomst till en TV-funktion visas.

 • Välj om appen ska få åtkomst eller inte till funktionen som visas.
 • Du kan kontrollera listan över app-behörigheter kategoriserade efter TV-funktion och ändra behörighetsinställningarna för varje app. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Appar] — [Appens behörigheter] — önskad TV-funktion.
[124] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Skärmen blir mörkare efter en viss tid. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

 • Om hela bilden eller en del av bilden kvarstår, kommer skärmen gradvis bli mörkare för att minska inbränning. Detta är en funktion för att skydda panelen, och är inte ett fel.
[125] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Meddelandet [Paneluppdateringen slutfördes inte] visas. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

Paneluppdatering körs automatiskt när TV:n har använts under en längre tid för att minska inbränning. Om TV:n är påslagen, nätsladden (mains) är urkopplad eller den omgivande temperaturen faller utanför intervallet mellan 10°C och 40°C under Paneluppdatering, kommer processen inte att slutföras och detta meddelande visas.

 • Om paneluppdatering startade automatiskt kommer den att startas om när du stänger av TV.n med fjärrkontrollen.
 • Om paneluppdatering initierades manuellt måste du välja den igen.
[126] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Du är orolig för en inbränning. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

Om samma bild visas flera gånger eller under långa tidsperioder, kan bildkvarhållning inträffa.

För att reducera inbränning, rekommenderar vi att du stänger av TV:n på vanligt sätt med strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n.

Observera

 • Utför paneluppdatering manuellt endast när inbränning är särskilt märkbar. Som referens, utför det bara en gång om året. Undvika att utföra det mer än en gång om året, eftersom det kan påverka den användbara livslängden för panelen.
 • Bilder som innehåller klockor och ljusa färger orsakar lätta inbränningar. Undvik att visa dessa typer av bilder under långa tidsperioder, annars kan inbränningar uppstå.
[127] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

En vit linje visas på skärmen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

 • Paneluppdatering körs automatiskt när TV:n har använts under en längre tid för att minska inbränning. Paneluppdatering startar när TV:n stängs av och tar ungefär en timme att slutföra. En vit linje kan visas på skärmen under paneluppdatering. Det är inte något fel på TV:n.
[128] Felsökning | Bild (kvalitet)/skärm

Paneluppdatering avslutas inte. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

 • Paneluppdatering fungerar när rumstemperaturen är mellan 10 °C och 40 °C. Om rumstemperaturen faller utanför detta intervall under paneluppdatering avslutas inte processen och ett meddelande visas. Kontrollera temperaturen i rummet om meddelandet visas.
[129] Felsökning

Tangentbord

Du kan inte använda den aktuella skärmen efter skärmtangentbordet visas.

 • För att återgå till att använda skärmen med tangentbordet på skärmen, trycker du på BACK-knappen på fjärrkontrollen.
[130] Felsökning

Mottagning av sändning

 • Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.
 • Blockformade bildstörningar eller ett felmeddelande visas och du kan inte titta på sändningar.
 • Spökbilder eller dubbla bilder visas.
 • Endast snöbrus eller en svart bild visas på skärmen.
 • Det finns en bild eller ett ljud när du tittar på en analog TV-kanal.
 • Vissa kanaler saknas.
 • Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala sändningar.
 • Du kan inte visa digitala kanaler.
 • Alla analoga kanaler är inte inställda.
 • Det går inte att visa satellitkanaler. (Endast för satellitkompatibla modeller)
 • Vissa digitala kanaler saknas.
 • Du vill ställa in parabolantennen.
[131] Felsökning | Mottagning av sändning

Kontrollera dessa saker först för att felsöka tv-mottagningen.

 • Se till att antennkabeln är ordentligt ansluten till TV:n.
  • Se till att antennkabeln inte sitter löst eller är bortkopplad.
  • Se till att antennkabeln eller antennkabelkontakten inte är skadad.
 • För att titta på strömmande innehåll, anslut TV:n till Internet.

Tips

 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
  Supportwebbplats
[132] Felsökning | Mottagning av sändning

Blockformade bildstörningar eller ett felmeddelande visas och du kan inte titta på sändningar.

 • Kontrollera att antennkabeln är ansluten till rätt portar (på TV:n/anslutna enheter/i väggen).
 • Se till att kabeln inte är gammal eller att det inte finns kortslutning på insidan av kontakten.
[133] Felsökning | Mottagning av sändning

Spökbilder eller dubbla bilder visas.

 • Kontrollera kabeln eller antennkabelkontakten.
 • Kontrollera antennens placering och riktning.
 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse] — [Motionflow] — [Av].
  (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller)
  [Motionflow]-kompatibla modeller har [Motionflow] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Bild] — [Avancerade inställningar] — [Rörelse].
[134] Felsökning | Mottagning av sändning

Endast snöbrus eller en svart bild visas på skärmen.

 • Kontrollera om automatisk kanalinställning utförs.
 • Kontrollera om antennen är trasig eller böjd.
 • Kontrollera om antennens livslängd är slut (3-5 år för normal användning, 1-2 år vid havet).
[135] Felsökning | Mottagning av sändning

Det finns en bild eller ett ljud när du tittar på en analog TV-kanal.

 • Kontrollera inställningen [Manuell kanalinställ.].

  Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.].

  • Utför [AFT] för att få bättre bild- och ljudmottagning. (Namnet på alternativet kan variera beroende på din region/land.)
  • Ställ in [Ljudfilter] på [Av], [Låg] eller [Hög] för att förbättra bilden för analog mottagning.
  • Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildens mottagning. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen/regionen/landet.)
 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
 • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
[136] Felsökning | Mottagning av sändning

Vissa kanaler saknas.

 • Kanalen är kodad/endast för abonnemang. Abonnera på en betal-TV-tjänst.
 • Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud).
 • Kontakta sändningsföretaget för mer information om sändningen.
[137] Felsökning | Mottagning av sändning

Dålig mottagning eller dålig bildkvalitet med digitala sändningar.

 • Ändra positionen, riktningen och vinkeln för TV:ns markantenn för att maximeraantennsignalnivån. Se till att antennens riktning inte ändrats oavsiktligt (t.ex. av vinden).
 • Om du använder en TV-signalförstärkare justerar du signalförstärkningen.
 • Om utrustning (t.ex. en TV-signalfördelare) är ansluten mellan antennen och TV:n kan det påverka TV-mottagningen. Anslut antennen direkt till TV:n för att kontrollera om mottagningen blir bättre.
 • Dåliga väderförhållanden kan påverka satellitsändningssystem. Vänta tills vädret har klarnat upp. (Endast för satellitkompatibla modeller)
[138] Felsökning | Mottagning av sändning

Du kan inte visa digitala kanaler.

 • Fråga en lokal installatör om det finns digitala sändningar i ditt område.
 • Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.
[139] Felsökning | Mottagning av sändning

Alla analoga kanaler är inte inställda.

 • Försök att förinställa kanaler manuellt genom att konfigurera inställningarna. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
[140] Felsökning | Mottagning av sändning

Det går inte att visa satellitkanaler. (Endast för satellitkompatibla modeller)

Satellitkompatibla modeller har [Konfiguration av satellit] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning].

 • Fråga en lokal installatör om det finns satellittjänster i ditt område.
 • Kontrollera din LNB-enhet och inställningar.
 • Om TV:n har både ”MAIN” och ”SUB”-uttag (kontakter) och läget för dubbel satellitmottagning inte har ställts in med [Val av satellitmottagarläge], kan inte uttaget (kontakt) märkt ”SUB” användas. Anslut i sådana fall din satellitantenn till uttaget (kontakten) som är märkt ”MAIN.”
[141] Felsökning | Mottagning av sändning

Vissa digitala kanaler saknas.

Om du vill ändra inställningsområdet (tillgängligt beroende på region/land)

Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Digital sökning] — [Autom. Kanalinställnings område].

[Normal]
Söker efter tillgängliga kanaler i din (ditt) region/land.
[Full]
Söker efter tillgängliga kanaler oavsett region/land.

Uppdatera digitala tjänster

Du kan köra [Automatisk kanalinställning] efter att du har flyttat till en ny bostad, ändrat tjänsteleverantörer eller sökt efter nya kanaler.

Konfigurera automatiska serviceuppdateringar

Vi rekommenderar att du ställer in [Automatisk tjänstuppdatering] på [] så att nya digitala tjänster läggs till automatiskt när de blir tillgängliga.

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Digital inställning] — [Teknisk inställning] — [Automatisk tjänstuppdatering] — [].

Om detta är inaktiverat informeras du om nya digitala tjänster av ett skärmmeddelande och tjänsterna läggs inte till automatiskt.

Tips

 • Funktionens tillgänglighet beror på regionen/landet. Om det är otillgängligt, utför [Automatisk kanalinställning] för att lägga till nya tjänster.
[142] Felsökning | Mottagning av sändning

Du vill ställa in parabolantennen.

Om du har installerat en parabol kan du visa satellitsändningar och bestämma installationstyp genom att konfigurera kanalinställningarna.

Ställa in satellit

 • Ta emot satellitsändningar (endast satellitkompatibla modeller)
[143] Felsökning

Ljud

 • Inget ljud men bra bild.
 • Buller.
 • Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.
 • Förvrängt ljud.
 • Du vill mata ut ljud från både hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten/ljudsystemet och TV:ns högtalare.
 • Volymen på hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten kan inte justeras.
 • Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.
[144] Felsökning | Ljud

Inget ljud men bra bild.

 • Kontrollera volymkontrollen.
 • Tryck på (ljudlös) eller (volym) + för att lämna ljudlöst läge.
 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Högtalare] — [TV-högtalare].
 • Ta bort alla hörlurar.
[145] Felsökning | Ljud

Buller.

 • Kontrollera att antennen är ansluten med en 75-ohms koaxialkabel med hög kvalitet.
 • Håll antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • Kontrollera att du använder en oskadad antennkabel för att undvika TV-störningar.
[146] Felsökning | Ljud

Inget ljud eller lågt ljud med ett hemmabiosystem.

 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Högtalare] — [Ljudanläggning].
 • Ställ in [Hörlurar/ljudutgång] till [Ljudutgång (Fast)] i [Ljudutgång]-inställningen.
 • Om ljudsystemet inte är kompatibelt med Dolby Digital eller DTS ska inställningen [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Digital ljudutgång] ställas in på [PCM].
 • Om du väljer en analog (RF) kanal och bilder inte visas korrekt, måste du ändra TV-sändningssystemet. Tryck på HOME-knappen och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Kanaler] — [Kanalinställningar] — [Analog inställning] — [Manuell kanalinställ.] — [TV-system]. (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] eller alternativnamn varierar beroende på regionen/landet/situationen.)
 • Beroende på modell, om [Högtalare] är inställt på [TV-högtalare] och [Högupplöst uppskalning (DSEE HX)] är inställd på blir [Auto], DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) tyst.
 • Kontrollera om inställningen [Volym för Digital ljudutgång] på TV:n är på max.

  Tryck på HOME och välj sedan:
  [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Volym för Digital ljudutgång]

 • När du använder HDMI -ingång med Super Audio CD eller DVD-ljud kanske inte DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) erbjuder en ljudsignal.
[147] Felsökning | Ljud

Förvrängt ljud.

 • Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
 • Håll antennen eller kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
 • Håll TV:n borta från källor med elektriskt brus som t.ex. bilar, hårtorkar, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller optiska enheter.
 • Vid installation av en extra enhet ska du lämna lite utrymme mellan enheten och TV:n.
 • Utför [AFT] i [Manuell kanalinställ.] för att förbättra ljudet för analog mottagning.
  (Tillgängligheten för [Manuell kanalinställ.] och dess alternativ kan variera beroende på regionen/landet/situationen.)
 • Ställ in [Ljudfilter] på [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på regionen/landet.)
[148] Felsökning | Ljud

Du vill mata ut ljud från både hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten/ljudsystemet och TV:ns högtalare.

Mata ut ljud från både hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten och TV:ns högtalare

Ljudet kan matas ut från både hörlurar eller Bluetooth-ljudenhet och TV-högtalare med hjälp av inställningen nedan. Inställningsmetoden beror emellertid på huruvida TV:n stöder A2DP.

Modeller som stöder A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

Om TV:n inte är en modell som stöder A2DP

 • Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Hörlursbrytare] — [Av] för att mata ut ljud från både den enhet som är ansluten till hörlursuttaget och TV-högtalarna.

Bluetooth-ljudenheter såsom Bluetooth-hörlurar kan inte användas.

Om TV:n är en modell som stöder A2DP

 • Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [Ljud till både TV-högtalare och annan enhet] för att aktivera den och mata ut ljud från både den enhet som är ansluten till hörlursuttaget eller Bluetooth-hörlurarna och TV-högtalarna.

Så här gör du för att mata ut ljud från både ett ljudsystem anslutet via ARC och TV:n högtalare

Ljudet kan matas ut från både ett ljudsystem anslutet till TV:n och TV-högtalarna samtidigt genom att följande villkor uppfylls.

 • Anslut TV:n och ljudsystemet med en digital optisk kabel
 • Ställa in [Digital ljudutgång] på [PCM]

Mer information om digitala optiska kabelanslutningar finns på sidan Ansluta ett ljudsystem.

[149] Felsökning | Ljud

Volymen på hörlurarna/Bluetooth-ljudenheten kan inte justeras.

 • Om du inte kan justera hörlurarnas eller Bluetooth-ljudenhetens volym med (volym) +/- knapparna trycker du på ACTION MENU-knapparna och väljer [Hörlursvolym]/[Bluetooth-volym].

Modeller som stöder Bluetooth A2DP som kan använda Bluetooth-ljudenheter har [A/V-synkronisering] i [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång].

[150] Felsökning | Ljud

Du är orolig för en fördröjning mellan bild och ljud.

Om en Bluetooth-ljudenhet är ansluten

Bilden och ljudet matchar inte eftersom ljudet är försenat på grund av Bluetooth-egenskaperna. Du kan justera utmatningen mellan bild och ljud i A/V-synkronisering-inställningarna.

 1. Om du vill aktivera [A/V-synkronisering], tryck på HOME och välj [Inställningar] — [Visning och ljud] — [Ljudutgång] — [A/V-synkronisering].

Om ett specifikt ljudsystem är anslutet till en HDMI-kabel

Du kan justera fördröjningen mellan bild och ljud. Mer information om modeller som stöds finns på supportwebbplatsen.

 • Supportwebbplats
[151] Felsökning

Nätverk (Internet/hem)/appar

 • TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.
 • Bilden och/eller ljudkvaliteten från streamingappar är dålig.
 • TV:n kan inte ansluta till servern.
 • Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.
[152] Felsökning | Nätverk (Internet/hem)/appar

TV:n kan inte ansluta till Internet/nätverket.

Om det trådlösa nätverket inte ansluter eller kopplar ifrån, kan du prova följande.

 • Tryck på HOME och kontrollera att följande inställning är aktiverad.
  [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Wi-Fi]
 • Kontrollera installationsplatsen för TV:n och den trådlösa routern. Signalförhållandena kan påverkas av följande:
  • Andra trådlösa enheter, mikrovågsugnar, lysrör etc. finns i närheten.
  • Det finns golv eller väggar mellan den trådlösa routern och TV:n.
 • Stäng av och slå sedan på den trådlösa routern.
 • Om nätverksnamnet (SSID) för den trådlösa routern som du vill ansluta till inte visas, välj [[Manuell inmatning]] för att ange ett nätverksnamn (SSID).

Om problemet inte löser sig trots ovanstående procedurer eller om du inte kan ansluta även om du har ett kabelanslutet nätverk, ska du kontrollera statusen för nätverksanslutningen.

Kontrollera status för nätverksanslutningen

 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus] — [Kontrollera anslutning].
  Kontrollera nätverksanslutningarna och/eller serverns bruksanvisning för information om anslutningar, eller kontakta den som konfigurerade nätverket (nätverksadministratören).

Tips

 • Lösningen varierar beroende på nätverkets statuskontroll. Mer information finns i ”Vanliga frågor” på supportsidan för Sony.

Observera

 • Kontrollera serverns anslutningar och konfigureringar om nätverkskabeln är ansluten till en aktiv server och TV:n har hämtat en IP-adress.

  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Nätverksstatus].

[153] Felsökning | Nätverk (Internet/hem)/appar

Bilden och/eller ljudkvaliteten från streamingappar är dålig.

 • Kvaliteten är beroende av den ursprungliga videon som tillhandahålls av videoleverantören och din anslutnings bandbredd.
 • Om du vill titta på streamingvideor på Internet krävs ett nätverk med snabb och stabil linjehastighet. I allmänhet behövs hastigheter som liknar följande:
  • Streaming standarddefinition (SD) Internetvideo: 2,5 Mbps
  • Streaming högdefinition (SD) Internetvideo: 10 Mbps
  • Streaming Ultra-HD (4K) Internetvideo: 25 Mbps
 • Kvaliteten på den trådlösa nätverksanslutningen varierar beroende på avståndet eller hinder (t.ex. väggar) mellan TV:n och den trådlösa routern, störningar från omgivningen och kvaliteten på den trådlösa routern. Använd i så fall en trådbunden anslutning för Internet eller använd 5 GHz-bandet.
 • 5 GHz-bandet kanske inte stöds beroende på din region/land. Om 5 GHz-bandet inte stöds kan TV:n endast anslutas till en trådlös router som använder 2,4 GHz-bandet.
 • När du använder ett trådlöst nätverk, håll trådlösa enheter nära varandra eller undvik hinder.
 • Håll enheter som avger RF-störningar (t.ex. mikrovågor) borta från TV:n och den trådlösa routern, eller stäng av sådana enheter.
 • Ljud matas inte ut för video utan ljud.

Tips

 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
  Supportwebbplats
[154] Felsökning | Nätverk (Internet/hem)/appar

TV:n kan inte ansluta till servern.

 • Kontrollera nätverkskabeln eller den trådlösa anslutningen till servern och TV:n.
 • Kontrollera om ditt nätverk är ordentligt konfigurerat på din TV.
 • Kontrollera din nätverkskabel/trådlösa anslutning eller din server. TV:n kan ha förlorat anslutningen till servern.
 • Utför [Serverdiagnostik] för att kontrollera om mediaservern kommunicerar som den ska med TV:n. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Nätverk och internet] — [Hemmanätverksinställningar] — [Serverdiagnostik].
[155] Felsökning | Nätverk (Internet/hem)/appar

Du kan ansluta till Internet, men inte till vissa appar och tjänster.

 • Inställningarna för datum och tid för denna TV kan vara felaktiga. Beroende på vissa appar och tjänster kan det hända att du inte kan ansluta till dessa appar och tjänster om tiden är fel.
  Om tiden är fel ska du trycka på HOME och sedan välja [Inställningar] — aktivera [Använd nätverkstid] i [Enhetsinställningar] — [Datum och tid] — [Automatiskt datum och tid].
 • Kontrollera att LAN-kabeln eller nätkabeln (nätspänning) till routern/modemet* har anslutits ordentligt.
  * Din router/modem måste först ställas in för att ansluta till Internet. Kontakta din Internetleverantör för inställningar till router/modem.
 • Försök att använda appar senare. Servern hos leverantören av appens innehåll kan vara nere.

Tips

 • Mer information finns på supportwebbplatsen för Sony.
  Supportwebbplats
[156] Felsökning

Fjärrkontroll/tillbehör

 • Fjärrkontrollen fungerar inte.
 • Du kan inte starta Aktiva 3D-glasögonen. (Endast 3D-modeller)
 • LED-indikatorn på Aktiva 3D-glasögonen blinkar. (Endast 3D-modeller)
[157] Felsökning | Fjärrkontroll/tillbehör

Fjärrkontrollen fungerar inte.

Kontrollera om TV:n fungerar som den ska

 • Tryck på strömknappen på TV:n för att fastställa om problemet har att göra med fjärrkontrollen eller inte. För att hitta knappen, se Referensmaterial som medföljer TV:n.
 • Om TV:n inte fungerar provar du att återställa den.
  Om du måste starta om TV:n helt

Kontrollera om fjärrkontrollen fungerar som den ska

 • Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn som är placerad på TV:ns framsida.
 • Håll området runt fjärrkontrollsensorn fritt från hinder.
 • Lysrörsljus kan störa fjärrkontrollanvändningen. Prova att stänga av allt lysrörsljus.
 • Kontrollera att batteriets positiva (+) och negativa ( -) poler är rättvända enligt symbolerna i batterifacket.
 • Batterikapaciteten kan vara låg. Ta bort fjärrkontrollens lucka och byt ut batterierna.
  • Skjutbar typ
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Tryck och släpp typ
   Illustration of how to remove the remote control cover

Observera

 • Beroende på modell levereras en fjärrkontroll som redan är parkopplad med TV:n. Vid leveransen kan den medföljande parkopplade fjärrkontrollen inte användas för att styra andra TV-apparater. Testa fjärrkontrollen på den TV som den medföljde med.

Återställ fjärrkontrollen

Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska på grund av dålig batterikontakt eller statisk elektricitet kan problemet lösas genom att återställa fjärrkontrollen.

 1. Ta bort batterierna från fjärrkontrollen.
 2. Tryck på strömknappen på fjärrkontrollen i tre sekunder.
 3. Sätt i nya batterier i fjärrkontrollen.

Om problemet kvarstår, se sidorna Om du måste starta om TV:n helt och Vanliga frågor för felsökning.

Observera

 • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på strömknappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
 • När du inte kan söka med din röst aktiverar du (mikrofon) genom att trycka på HOME och sedan välja [Inställningar] — [Fjärrkontroller och tillbehör] — [Fjärrkontroll].
[158] Felsökning | Fjärrkontroll/tillbehör

Du kan inte starta Aktiva 3D-glasögonen. (Endast 3D-modeller)

 • Byt batteriet. (Gäller endast TDG-BT400A/BT500A.)
  1. Tryck på upplåsningsknappen med änden av en penna eller dylikt och ta ut batterihållaren.
   Illustration of how to take out the battery case
  2. Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt. Se till att låsa fast batterihållaren igen när detta är gjort.
   Illustration of how to insert a battery in the battery case and locking it
   1. CR2025 (-) sida
[159] Felsökning | Fjärrkontroll/tillbehör

LED-indikatorn på Aktiva 3D-glasögonen blinkar. (Endast 3D-modeller)

 • Lyser i 3 sekunder: Indikerar att glasögonen slås på.
  Illustration of the location of the LED indicator
 • Blinkar med 2 sekunders mellanrum: Indikerar att glasögonen är påslagna.
 • Blinkar 3 gånger: Indikerar att glasögonen har stängts av.
 • Blinkar omväxlande grönt och gult: Indikerar att glasögonen har startat registreringen.
 • Blinkar 3 gånger med 2 sekunders mellanrum: Indikerar att batteriets laddning nästan är slut. Byt batteriet.
[160] Felsökning

Ström

 • TV:n stängs av automatiskt.
 • TV:n slås på automatiskt.
 • När TV:n sätts på stängs den omedelbart av igen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)
 • TV:n slås inte på.
[161] Felsökning | Ström

TV:n stängs av automatiskt.

 • Skärmen kan ha stängts av på grund av [Avstängn.timer]-inställningar.
 • Kontrollera [Varaktighet]-inställningen i [På-timer].
 • Kontrollera om [Vilande TV-standby] i [Ström] är aktiverat.
 • Skärmen kan ha stängts av på grund av [Skärmsläckare]-inställningar.
[162] Felsökning | Ström

TV:n slås på automatiskt.

 • Kontrollera om [På-timer] är aktiverad.
 • Inaktivera [TV automatiskt På]-inställningen i [BRAVIA Sync-inställningar].
[163] Felsökning | Ström

När TV:n sätts på stängs den omedelbart av igen. (endast modeller utrustade med en OLED-panel)

I så fall kanske TV:n är i bildåterställningsläge. När bildåterställningsläget aktiverats stängs TV:n av ungefär 10 minuter efter att den slagits på och slås sedan på igen för att inbränning ska begränsas. Det är inte något fel på TV:n.

Slå på TV:n igen med fjärrkontrollen och inaktivera bildåterställningsläget.

 • Tryck på HOME-knappen på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Inställningar för butiksläget]. Inaktivera [Bildåterställningsläge].
[164] Felsökning | Ström

TV:n slås inte på.

Utför rutinerna i nedanstående ordning tills problemet är löst.

1. Kontrollera om TV:n aktiveras med fjärrkontrollen.

Peka fjärrkontrollen mot sensorn på framsidan av TV:n och tryck på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen.
Kontrollera om TV:n eller lysdioden tänds.
Om lysdioden tänds men inte TV:n ska du försöka att starta om TV:n.

 • Om du måste starta om TV:n helt

2. Kontrollera om TV:n slås på med PÅ/AV-knappen på TV:n.

Tryck på PÅ/AV-knappen på TV:n och kontrollera om TV:n sätts på. PÅ/AV-knappen finns på sidan eller baksidan av TV:n.
Mer information finns i TV:ns Referensmaterial.
Om TV:n tänds med den här proceduren kan det hända att det finns ett problem med fjärrkontrollen. Se följande ämne.

 • Fjärrkontrollen fungerar inte.

3. Koppla ur nätsladden.

Koppla bort TV:ns strömsladd (huvudström) ur eluttaget. Tryck sedan på strömknappen på TV:n och vänta i 2 minuter. Sätt sedan tillbaka strömsladden (huvudströmmen) i uttaget.

Tips

 • När du kopplar ifrån TV:n och sedan kopplar in den igen kan det hända att det inte går att starta TV:n på en stund även om du trycker på PÅ/AV-knappen på fjärrkontrollen eller TV:n. Det beror på att det tar tid att initiera systemet. Vänta ungefär 10 till 20 sekunder och försök sedan igen.
[165] Felsökning

Anslutna enheter

 • Ingen bild från en ansluten enhet.
 • Du kan inte välja en ansluten enhet i Home-menyn.
 • Vissa program i digitala källor visar förlust av detaljer.
 • Det tar tid att visa bilder eller mappar.
 • Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.
 • EXT.BOX MENU-knappen på fjärrkontrollen fungerar inte. Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en EXT.BOX MENU-knapp.
 • Du kan inte stänga av satellitboxen med TV:ns fjärrkontroll via IR Blaster-funktionen.
 • Du kan inte styra den andra AV-mottagaren.
 • En extern enhet (exempelvis en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)
 • Vissa mediefiler i USB-enheten eller servern visas inte.
 • Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.
 • Vilka typer av enheter kan anslutas med skärmspeglingsfunktionen?
 • TV:n inte kan anslutas till en Miracast-enhet eller skärmspeglingsenhet.
 • Ibland försvinner videobilden eller ljudet.
 • Visst betalt innehåll kan inte spelas upp.
[166] Felsökning | Anslutna enheter

Ingen bild från en ansluten enhet.

 • Slå på den anslutna enheten.
 • Kontrollera kabelanslutningen mellan enheten och TV:n.
 • Tryck på (inmatningsval) för att visa listan med ingångar och välj därefter önskad ingång.
 • Sätt in USB-enheten korrekt.
 • Kontrollera att USB-enheten är korrekt formaterad.
 • Funktion kan inte garanteras för alla USB-enheter. Användningen varierar också beroende på USB-enhetens funktioner eller videofilerna som spelas.
 • Om den anslutna enheten är ansluten till HDMI IN 2 eller 3, anslut den till HDMI IN 1 eller 4.
 • Ändra HDMI-signalformatet för HDMI-ingången som inte visar en bild till standardformat. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [HDMI-signalformat].
[167] Felsökning | Anslutna enheter

Du kan inte välja en ansluten enhet i Home-menyn.

 • Kontrollera kabelanslutningen.
[168] Felsökning | Anslutna enheter

Vissa program i digitala källor visar förlust av detaljer.

 • Färre detaljer än vanligt eller artefakter (små områden, punkter eller pixelering) kan uppträda på skärmen på grund av digital komprimering av källinnehållet som används för vissa digitala sändningar och DVD-skivor. Graden av synliga artefakter beror på TV:ns skärpa och upplösning.
[169] Felsökning | Anslutna enheter

Det tar tid att visa bilder eller mappar.

 • Vissa bilder och mappar tar tid att visa beroende på bildens dimension, filstorlek och antal filer i en mapp.
 • Det kan ta upp till ett par minuter innan foton visas varje gång en USB-enhet ansluts till TV:n.
[170] Felsökning | Anslutna enheter

Du kan inte hitta en ansluten BRAVIA Sync HDMI-enhet.

 • Kontrollera att din enhet är BRAVIA Sync-kompatibel.
 • Se till att [Kontroll för HDMI] har ställts in på den BRAVIA Sync-kompatibla enheten och att [BRAVIA Sync-inställningar] — [BRAVIA Sync-kontroll] ställts in på TV:n.
[171] Felsökning | Anslutna enheter

EXT.BOX MENU-knappen på fjärrkontrollen fungerar inte.

Den här funktionen är tillgänglig för TV-apparater där den medföljande fjärrkontrollen har en EXT.BOX MENU-knapp.

IR Blaster-kompatibla modeller har [IR Blaster-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

 • För att använda EXT.BOX MENU-knappen, anslut och ställ in IR Blaster (för modeller som levereras med IR Blaster). Anslut IR Blaster, tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning]. (Modeller kompatibla med IR Blaster är kanske inte tillgängliga beroende på region/land.)
 • Om en BRAVIA Sync-kompatibel enhet är ansluten och visas med HDMI-ingång, vissa modeller kan visa menyn med hjälp av EXT.BOX MENU-knappen, men drift garanteras inte för alla enheter.
[172] Felsökning | Anslutna enheter

Du kan inte stänga av satellitboxen med TV:ns fjärrkontroll via IR Blaster-funktionen.

IR Blaster-kompatibla modeller har [IR Blaster-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

 • Tryck på ACTION MENU och välj sedan [Ström (STB)] i [Meny].
[173] Felsökning | Anslutna enheter

Du kan inte styra den andra AV-mottagaren.

 • Det går bara att använda en BRAVIA Sync-kompatibel AV-mottagare.
[174] Felsökning | Anslutna enheter

En extern enhet (exempelvis en digitalbox eller AV-mottagare) kan inte styras via IR Blaster. (endast modeller som är IR Blaster-kompatibla)

IR Blaster-kompatibla modeller har [IR Blaster-inställning] i [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar].

 • Kontrollera att IR Blaster är korrekt inställd och att IR-sändaren är placerad nära IR-mottagaren på den externa enheten.
 • Se till att TV:n stödjer den externa enheten.
 • Om du trycker och håller in en knapp på fjärrkontrollen kanske kommandot inte fungerar. Försök istället att trycka upprepade gånger på knappen.
 • Vissa externa enheter kanske inte svarar på vissa alternativ på ”Åtgärdsmeny”.
 • IR Blaster kanske inte har ställts in på rätt sätt. Om du vill ställa in IR Blaster trycker du på HOME och väljer sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Externa ingångar] — [IR Blaster-inställning].
[175] Felsökning | Anslutna enheter

Vissa mediefiler i USB-enheten eller servern visas inte.

 • Filer som inte stöds kanske inte visas.
 • Alla mappar/filer visas eventuellt inte beroende på systemets status.
[176] Felsökning | Anslutna enheter

Funktionen avbryts eller en enhet fungerar inte.

 • Kontrollera om enheten är påslagen.
 • Byt ut batterierna på enheten.
 • Omregistrera enheten.
 • Bluetooth-enheter använder 2,4 GHz-bandet och därför kan kommunikationshastigheten försämras eller klippas tillfälligt på grund av störningar från trådlösa nätverk.
  Om hushållsapparater (t.ex. en mikrovågsugn eller mobila enheter ) placeras i närheten är störningar från radiovågor mer troliga.
 • TV:n eller enheten fungerar eventuellt inte på ett metallställ på grund av att trådlös kommunikation störs.
 • Information om kommunikationsavstånd mellan TV:n och andra enheter finns i bruksanvisningarna till enheterna.
 • Om flera Bluetooth-enheter är anslutna till TV:n kan Bluetooth-kommunikationens kvalitet försämras.
[177] Felsökning | Anslutna enheter

Vilka typer av enheter kan anslutas med skärmspeglingsfunktionen?

 • Wi‑Fi‑ aktiverade enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor, som har stöd för Miracast kan användas för att utnyttja skärmspegling på din BRAVIA TV. I instruktionshandboken till din Wi‑Fi‑ enhet finns uppgifter om stöd för Miracast. BRAVIA stöder specifikationen för Miracast, men garanterar inte att du kan koppla in alla enheter.
[178] Felsökning | Anslutna enheter

TV:n inte kan anslutas till en Miracast-enhet eller skärmspeglingsenhet.

 • Om det inte går att ansluta en Miracast-enhet (t.ex. en bärbar dator) ska du trycka på (ingångsval)-knappen och välja [Skärmspegling] för att visa standbyskärmen för skärmspeglingsfunktionen och försöka att ansluta igen.
 • Om du använder skärmspegling med andra enheter avslutar du först funktionen skärmspegling och försöker igen.
[179] Felsökning | Anslutna enheter

Ibland försvinner videobilden eller ljudet.

 • Enheter som avger radiovågor, t.ex. andra trådlösa nätverksenheter eller mikrovågsugnar, kan störa funktionen för skärmspegling med trådlöst nätverk. Håll TV:n eller enheter kompatibla med Sony skärmspegling (t.ex. vissa Xperia-modeller) på avstånd från sådana enheter eller stäng av dem om det går.
 • Kommunikationshastigheten kan ändras beroende på avståndet eller hindren mellan enheterna, enhetskonfigurationen, radiovågors tillstånd, linjebelastning eller vilken enhet du använder. Kommunikationen kan brytas på grund av radiovågors tillstånd.
[180] Felsökning | Anslutna enheter

Visst betalt innehåll kan inte spelas upp.

 • Källenheten måste uppfylla HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2 standarden.
  Visst betalinnehåll kanske inte visas via en källenhet som inte uppfyller HDCP 2.0/2.1/2.2 standarden.
[181] Felsökning

USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

 • Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • USB hårddisken kan inte registreras. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Inspelningen kan inte utföras./Inspelningen misslyckades. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • Inspelat innehåll har försvunnit. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
 • USB-hårddisken fungerar även om den inte är påslagen. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)
[182] Felsökning | USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Du kan inte använda en USB-hårddiskenhet. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

 • Kontrollera att USB-hårddisken är:
  • korrekt ansluten.

   Kontrollera om den är ansluten till den blå USB3-porten märkt ”HDD REC”.

  • påslagen.
  • registrerad på TV:n.

   För att registrera USB hårddisken till TV:n, tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-registrering].

 • Det går inte att ansluta USB-hårddisken via en USB-hubb.
 • Utför [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.
  Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].
[183] Felsökning | USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB hårddisken kan inte registreras. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

 • Kontrollera om USB-hårddisken är ansluten till USB3-porten (blå) som anges som ”HDD REC”.
 • Om USB-hårddisken är korrekt ansluten till den blå USB3-porten, registrera den för inspelning igen eftersom den redan är registrerad som en enhet för andra ändamål än inspelning (t.ex. lagring).

Observera

 • Om det finns enheter anslutna till USB1- och USB2-portarna, tar du bort dem tillfälligt medan du registrerar USB-hårddisken.
 1. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [Lagring].
 2. Från [Lagring på enhet] väljer du USB hårddisken som du vill registrera för inspelning.
 3. Välj [Registrera för inspelning].
 4. Följ anvisningarna på skärmen för att registrera USB-hårddisken till TV:n.
 • Använd [HDD-prestandatest] för att kontrollera att specifikationerna för USB-hårddisken uppfyller kraven.

  Om du vill utföra en [HDD-prestandatest], tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Titta på TV] — [Inställn. för inspelningsenhet] — [HDD-prestandatest].

[184] Felsökning | USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Inspelningen kan inte utföras./Inspelningen misslyckades. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddiskens inspelningsmodeller har [Inställn. för inspelningsenhet] i [Inställningar] — [Titta på TV].

 • Om inspelningen misslyckas anges anledningen i [Spelar in fellista]. Tryck på TITLE LIST och välj sedan [Spelar in fellista].
 • Kontrollera tillgängligt utrymme på hårddisken. Om det finns litet utrymme kvar ska du ta bort onödigt innehåll.
 • Följande program kan inte spelas in.
  • Kopieringsskyddade program
  • Analoga program
  • Program från externa ingångar (inklusive program från en ansluten digitalbox)
  • Strömmande innehåll
 • Timerinspelning kanske inte fungerar om sändningstiden för program ändras.
[185] Felsökning | USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

Inspelat innehåll har försvunnit. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

 • Inspelning kan inte utföras om nätsladden (strömkabeln) eller anslutningskablar kopplas bort under inspelningen. Koppla inte bort några kablar när du spelar in innehåll. Annars kanske innehållet som spelas in eller allt inspelat material kan gå förlorat.
[186] Felsökning | USB-hårddiskinspelning (endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

USB-hårddisken fungerar även om den inte är påslagen. (Endast modeller för USB-hårddiskinspelning)

 • Den anslutna USB-hårddisken kan snurra eller enhetens LED-indikator kan tändas medan TV:n får EPG-data i standbyläge.
[187] Felsökning

Lysdiod

 • Lysdioden tänds ibland.
 • Du vill inaktivera lysdioden så att den inte lyser eller blinkar.
[188] Felsökning | Lysdiod

Lysdioden tänds ibland.

En lysdiod tänds vid olika tidpunkter, till exempel vid programuppdateringar eller TV-inspelning.

Se Hur LED-belysningen tänds för information.

[189] Felsökning | Lysdiod

Du vill inaktivera lysdioden så att den inte lyser eller blinkar.

Du kan stänga av den. Tryck på HOME och välj sedan [Inställningar] — [Enhetsinställningar] — [LED-belysning] — [Av].

Observera

 • Vi rekommenderar att du inte ändrar den här inställningen under normala omständigheter eftersom du inte kommer att kunna identifiera om TV:n spelar in, om den är på eller av eller inställd på en timer.
[190]

Index

TV -program

 • DISCOVER
 • GUIDE
 • Interaktiva sändningar
 • Satellitsändningar
 • Inspelning
 • Kanalinställningar
 • Barnlås

Bild/visning

 • Bild-i-bild
 • 3D
 • 4K-bilder
 • HOME
 • Bild
 • Datum och tid
 • Språk/Language
 • Inställningar för expertpanel
 • Pixelläge
 • Uppdatera panel

Ljud/röst

 • Röstsökning, använda
 • Ljud

  Fjärrkontroll

  • Fjärrkontroll, använda
  • Röstsökning
  • HOME
  • DISCOVER
  • ACTION MENU
  • Ingångar
  • SYNC MENU

  Anslutningar

  • Bluetooth
  • Google Cast
  • BRAVIA Sync
  • Internet
  • Wi‑Fi Direct
  • Miracast
  • Skärmspegling

  Externa enheter

  • USB-lagringsenheter, inspelning med
  • Blu-ray/DVD-spelare, ansluts
  • USB-minnesenheter, osv.
  • Smartphones/surfplattor
  • Datorer
  • Digitalkameror, videokameror
  • Ljudsystem
  • Trådlös subwoofer

  Appar

  • Flytta till ett USB-minne
  • Google Play Butik
  • YouTube
  • Netflix

  Filuppspelning

  • Datorer
  • Digitalkameror, videokameror
  • Filer och format som stöds

  Annan

  • Starta om
  • Systemprogramuppdatering