[1]

Začíname

 • Používanie príručky pomocníka
 • Diaľkový ovládač
 • Používanie funkcií rozpoznávania hlasu
 • Uchovanie aktualizácií TV prijímača
 • Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™
 • Základné úkony
 • Funkcia dostupnosti
 • Podpora
[2] Začíname

Používanie príručky pomocníka

Táto príručka pomocníka vysvetľuje, ako používať tento TV prijímač. Podrobnosti o inštalácii tohto TV nájdete aj v Sprievodca nastavením a Referenčná príručka, kde nájdete popis dielov, špecifikácie a spôsoby upevnenia tohto TV na stenu.

V tejto príručke pomocníka si požadované informácie môžete prečítať po poradí, alebo si ich priamo vyhľadať. Ak chcete vyhľadávať, vyberte ikona vyhľadávania v hornej časti obrazovky.

Verzie Príručky pomocníka

K dispozícii sú dve verzie príručky pomocníka pre váš TV prijímač: vstavaná príručka pomocníka a online príručka pomocníka. Ak si chcete prezrieť Príručku pomocníka online, váš TV prijímač musí byť pripojený na internet. Ak chcete prepnúť medzi vstavanými a online verziami, použite spínač (A) na vrchu obrazovky. Môžete skontrolovať, ktorá Príručka pomocníka je práve zobrazená tak, že sa pozriete na nadpis na vrchu obrazovky.

Obrázok umiestnenia spínača A
 1. Pripojte TV prijímač na internet.
 2. Ak chcete prepnúť na inú verziu Príručky pomocníka, vyberte (A).

Poznámka

 • Ak chcete používať najnovšie funkcie popísané v Príručke pomocníka, môže byť potrebné aktualizovať softvér televízora. Podrobnosti o aktualizáciách softvéru nájdete na stránke Aktualizácie softvéru .
 • Názvy nastavení v Príručke pomocníka sa môžu odlišovať od názvov zobrazených na TV prijímači v závislosti od dátumu uvedenia TV prijímača do predaja alebo od modelu/krajiny/oblasti.
 • Obrázky a ilustrácie v tejto príručke sa môžu odlišovať v závislosti od modelu TV prijímača.
 • Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez upozornenia.

Tip

 • Ak chcete zistiť, či je váš TV prijímač vybavený jednou z funkcií opísaných v príručke pomocníka, pozrite si tlačený návod, alebo katalóg produktu Sony.
 • Táto príručka pomocníka je napísaná pre všetky oblasti/krajiny. Niektoré opisy obsiahnuté v tejto príručke pomocníka sa na niektoré oblasti a krajiny nevzťahujú.
[3] Začíname

Diaľkový ovládač

 • Používanie diaľkového ovládača
 • Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača Táto kapitola opisuje tlačidlá diaľkového ovládača v troch samostatných blokoch.
[4] Začíname | Diaľkový ovládač

Používanie diaľkového ovládača

Mnoho funkcií TV prijímača môžete ovládať pomocou tlačidiel (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo) a (Potvrdiť).

Tvar a tlačidlá diaľkového ovládača sa líšia v závislosti od vášho modelu/krajiny/regiónu.

Pribalené diaľkové ovládanie sa líši v závislosti od vášho modelu. Opis tlačidiel diaľkového ovládača sa nachádza v časti Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača.

 1. Tlačidlami (Nahor), (Nadol), (Vľavo) a (Vpravo) „zvýraznite“ požadovanú položku.
  Tlačidlá so šípkou nahor, nadol, vľavo a vpravo sa nachádzajú v strede diaľkového ovládača.
 2. Stlačením stredu tlačidla (Potvrdiť) vyberte momentálne zvýraznenú položku.
  Tlačidlo Potvrdiť sa nachádza v strede medzi tlačidlami so šípkou nahor, nadol, vľavo a vpravo.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku

Stlačte tlačidlo BACK.

Kontrola verzie softvéru diaľkového ovládača

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Diaľkový ovládač] — [Verzia softvéru].

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich témach uvedených nižšie alebo na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[5] Začíname | Diaľkový ovládač

Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

 • Horné tlačidlá diaľkového ovládača
 • Stredné tlačidlá diaľkového ovládača
 • Spodné tlačidlá diaľkového ovládača
[6] Začíname | Diaľkový ovládač | Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

Horné tlačidlá diaľkového ovládača

Pribalený diaľkový ovládač či rozmiestnenie a názvy tlačidiel sa líšia v závislosti od modelu/krajiny/oblasti.

Obrázok horných tlačidiel diaľkového ovládača
(Mikrofón)
Hovorením do tejto oblasti používate mikrofón na diaľkovom ovládači. Nad mikrofónom sa nachádza LED kontrolka.
(Pohotovostný režim TV)
Zapnite alebo vypnite TV (pohotovostný režim).
Číselné tlačidlo
Pomocou tlačidiel 0 až 9 si vyberte digitálne kanály.
(Text)
Zobrazenie textových informácií.
(Ukázať informácie/text)
Zobrazenie informácií.
NETFLIX (Len v obmedzenej oblasti/krajiny/modelu TV)
Prístup k online službe „NETFLIX“.
Google Play
Prístup k online službe „Google Play“. Podrobnosti nájdete na strane Inštalácia aplikácií zo služby Google Play Store.
[7] Začíname | Diaľkový ovládač | Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

Stredné tlačidlá diaľkového ovládača

Pribalený diaľkový ovládač či rozmiestnenie a názvy tlačidiel sa líšia v závislosti od modelu/krajiny/oblasti.

Obrázok stredných tlačidiel diaľkového ovládača
Farebné tlačidlá
Slúžia na spustenie príslušnej funkcie.
GUIDE
Slúži na zobrazenie digitálnej programovej príručky alebo EPG boxu káblovky/satelitu po nastavení možnosti [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] (len modely s možnosťou ovládania set-top boxu). Podrobnosti nájdete na strane Používanie programovej príručky.
REC LIST
Slúži na zobrazenie zoznamu nahrávok na disku USB HDD alebo DVR po nastavení možnosti [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu].
(Výber vstupu)
Slúži na zobrazenie a výber vstupného zdroja atď. Podrobnosti nájdete na strane Výber vstupov.
(Mikrofón)
Použite vyhľadávanie pomocou hlasu. (napr., vyhľadanie rôzneho obsahu pomocou hlasu.) Podrobnosti nájdete na strane Používanie mikrofónu diaľkového ovládača.
(Rýchle nastavenia)
Slúži na zobrazenie možnosti Rýchle nastavenia. Podrobnosti nájdete na strane Používanie Rýchle nastavenia.
(Nahor) / (Nadol) / (Doľava) / (Doprava) / (Potvrdiť) (Navigačný volič)
Navigácia a výber možností na obrazovke.
BACK
Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
HOME
Zobrazí sa domovská ponuka TV. Podrobnosti nájdete na strane Hlavná ponuka.
TV
Prepínanie na TV kanál alebo vstup a zobrazenie Ponuka TV. Podrobnosti nájdete na strane Používanie ponuky Ponuka TV.
[8] Začíname | Diaľkový ovládač | Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

Spodné tlačidlá diaľkového ovládača

Pribalený diaľkový ovládač či rozmiestnenie a názvy tlačidiel sa líšia v závislosti od modelu/krajiny/oblasti.

Obrázok spodných tlačidiel diaľkového ovládača
+/- (Hlasitosť)
Nastavenie hlasitosti.
(Preskočiť)
Možnosť preskakovania medzi dvomi kanálmi alebo vstupmi. TV prepína medzi aktuálnym kanálom alebo vstupom a naposledy zvoleným kanálom alebo vstupom.
(Stlmiť)
Stlmenie hlasitosti. Opätovným stlačením zvuk obnovíte.

Tip

 • Službu skratky dostupnosti môžete zapnúť a vypnúť stlačením a podržaním tlačidla (Stlmiť).
CH +/- (Kanál)
V režime TV: Výber kanálu.
V textovom režime: Vyberte stranu (Ďalšia) alebo (Predchádzajúca).
AUDIO
Slúži na výber zvuku viacjazyčného zdroja alebo duálneho zvuku pre aktuálne sledovaný program (v závislosti od zdroja programu).
(Nastavenie titulkov)
Zapnutie alebo vypnutie tituliek (ak je táto funkcia dostupná).
HELP
Zobrazenie ponuky Pomocník. Tu možno otvoriť aj Príručku pomocníka.
(Rýchlo pretočiť) / (Prehrať) / (Rýchlo dopredu) / (Pozastaviť)
Ovládanie mediálneho obsahu na TV a pripojenom zariadení kompatibilnom s BRAVIA Sync.
REC
Slúži na zaznamenanie aktuálne sledovaného programu na disk USB HDD alebo DVR po nastavení možnosti [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] (len v obmedzenej oblasti/krajiny/modelu TV).
EXIT
Vráťte sa na predošlú obrazovku alebo z ponuky odíďte. Ak je k dispozícii služba interaktívnej aplikácie, stlačením službu ukončíte.
[9] Začíname

Používanie funkcií rozpoznávania hlasu

 • Používanie mikrofónu diaľkového ovládača Táto funkcia je k dispozícii na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie má tlačidlo (Mikrofón).
 • Používanie vstavaného mikrofónu (len TV prijímače so vstavaným mikrofónom)
[10] Začíname | Používanie funkcií rozpoznávania hlasu

Používanie mikrofónu diaľkového ovládača

Diaľkové ovládače s podporou vyhľadávania pomocou hlasu majú tlačidlo (Mikrofón) a vstavaný mikrofón. Hovorením do mikrofónu môžete vyhľadávať rôzny obsah.

 1. Stlačte tlačidlo (Mikrofón).
  Na diaľkovom ovládači bude svietiť kontrolka LED.
 2. Hovorte do mikrofónu.
  V závislosti od vášho modelu sa môžu zobrazovať príklady reči.
  Obrázok hovorenia do hornej časti diaľkového ovládača
  Výsledky vyhľadávania sa zobrazujú pri tom, ako hovoríte do mikrofónu.

Tip

 • Keď (mikrofón) je vybratý na Úvodnej obrazovke, to či je použitý mikrofón v diaľkovom ovládači alebo zabudovaný mikrofón závisí na vašom regióne/krajine/jazyku/situácii.
 • V závislosti od výsledkov vyhľadávania sa po stlačení tlačidla (Nahor) na diaľkovom ovládači zobrazia ďalšie výsledky vyhľadávania.
  Ukážka snímky obrazovky v prípade, že existuje viac výsledkov vyhľadávania

Ak nemožno vyhľadávať pomocou hlasu

Znova zaregistrujte do TV prijímača hlasové diaľkové ovládanie, ktoré má tlačidlo (Mikrofón) stlačením tlačidla HOME a výberom [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Diaľkový ovládač] — [Pripojiť pomocou Bluetooth].

Poznámka

 • Na používanie vyhľadávania hlasom je potrebné pripojenie do Internetu.
 • Typ diaľkového ovládača, ktorý je dodávaný s TV prijímačom a dostupnosť diaľkového ovládača so vstavaným mikrofónom sa mení v závislosti od vášho modelu/regiónu/krajiny. Pri niektorých modeloch/regiónoch/krajinách je dostupný doplnkový diaľkový ovládač.
[11] Začíname | Používanie funkcií rozpoznávania hlasu

Používanie vstavaného mikrofónu (len TV prijímače so vstavaným mikrofónom)

Vstavaný mikrofón však nemusí byť dostupný v závislosti od vašej oblasti/krajiny/jazyka.

Nasledovné môžete vykonať hlasovo tak, že sa postavíte pred TV a poviete „Ok Google“.

 • Vyhľadávanie pomocou hlasu
 • Ovládanie TV

Otočte tvár k TV a povedzte „Ok Google“. Keď zbadáte, že LED osvetlenie svieti žlto, začnite hovoriť do TV.

Na používanie zabudovaného mikrofónu aktivujte nasledovné nastavenie.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Google] — [Rozpoznanie výrazu „Ok Google“].

Poznámka

 • Na používanie zabudovaného mikrofónu je potrebné pripojenie do Internetu.

Tip

 • Po aktivácii vstavaného mikrofónu sa LED kontrolka zabudovaného mikrofónu rozsvieti na oranžovo aj v prípade, že je televízor vypnutý (možno nastaviť aj to, aby sa nerozsvietila).
[12] Začíname

Uchovanie aktualizácií TV prijímača

Kým je TV prijímač v pohotovostnom režime, získava údaje, napríklad programové príručky. Ak chcete uchovať TV prijímač aktualizovaný odporúčame, aby ste TV prijímač vypli normálne vypínačom na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

[13] Začíname

Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

 • Zobrazenie obrázku na malej obrazovke
 • Inštalácia aplikácií zo služby Google Play Store
 • Premiestňovanie aplikácií na úložné pamäťové zariadenie USB
 • Prezeranie internetových médií
 • Bezpečné vychutnávanie aplikácií a služieb streamovania videa (Zabezpečenie a obmedzenia)
[14] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Zobrazenie obrázku na malej obrazovke

Môžete zobraziť obraz, ktorý pozeráte (TV programy alebo obsah z HDMI-pripojených zariadení) ako malú obrazovku v rohu.

Poloha malej obrazovky sa líši v závislosti od TV prijímača.

Obrázok malej obrazovky zobrazenej na televíznej obrazovke

Zobrazenie obrazu ako malej obrazovky

 1. Pri sledovaní TV programu, stlačte tlačidlo TV, vyberte [Ovládanie TV] alebo [Diaľkový ovládač] v [Ponuka TV], a potom vyberte [Obraz v obraze].
  Pri sledovaní obsahu z externého zdroja stlačte tlačidlo (Ukázať informácie/text) a vyberte ikonu (Obraz v obraze).
  Aktuálny obraz sa zobrazuje ako malá obrazovka v rohu.

Poznámka

 • Malá obrazovka sa zobrazuje v hornej časti aplikácie, ktorá bola použitá naposledy. Napriek tomu sa môže zobrazená aplikácia meniť v závislosti od určitých podmienok.
 • Úkony ako napríklad zmena kanálu je deaktivovaná pri pozeraní cez malú obrazovku.
 • TV program, externý vstup ako napríklad zariadenie HDMI, aplikácie, ktoré prehrávajú filmy alebo niektoré aplikácie, ktoré prehrávajú obrazy alebo hudbu sa nemôžu zobraziť v rovnakom čase.
 • Poloha malej obrazovky sa nastaví automaticky. Nemôžete ho nastaviť manuálne.

Zatvorte malú obrazovku alebo sa vráťte do režimu celej obrazovky.

 1. Stlačením tlačidla HOME zobrazíte domovskú obrazovku.
  V hornej časti obrazovky sa zobrazí hlásenie pre malú obrazovku.
  Obrázok zoznamu nedávno použitých aplikácií a malej obrazovky zobrazenej na televíznej obrazovke
 2. V hlásení malej obrazovky zvoľte možnosť [Otvoriť].
 3. Pomocou tlačidiel pod malou obrazovkou ju môžete zavrieť alebo sa môžete vrátiť do režimu celej obrazovky.
  Obrázok nižšie je vizuálne predstavenie a môže sa líšiť oproti aktuálnej obrazovke.
  Obrázok zoznamu nedávno použitých aplikácií a malej obrazovky zobrazenej na televíznej obrazovke
[15] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Inštalácia aplikácií zo služby Google Play Store

Z aplikácie Google Play Store si môžete na váš TV prijímač nainštalovať rôzne aplikácie rovnako ako na smartfón alebo tablet.

Poznámka

 • Nainštalovať môžete iba aplikácie, ktoré sú kompatibilné s TV prijímačmi. Môžu sa líšiť od aplikácií pre smartfóny/tablety.
 • Ak chcete inštalovať aplikácie z Google Play Store, musíte mať pripojenie na internet a mať aktívny Google účet.

Tip

 • Ak účet Google nemáte alebo si chcete vytvoriť zdieľaný účet, vytvorte si nový účet na nasledovnej stránke.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Vyššie zmienená stránka sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny. Taktiež podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií nájdete na domovskej stránke Google.
 • Odporúčame vám vytvorenie Google účtu na počítači alebo mobilnom zariadení.
 1. Stlačte tlačidlo HOME, stlačte možnosť (ikona Aplikácie) v ponuke Domov a spomedzi zoznamu aplikácií stlačte možnosť Google Play Store.
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete si stlačením APPS zobraziť zoznam aplikácií.
 2. Zvoľte si aplikáciu určenú na inštaláciu.

Po prevzatí sa aplikácia automaticky nainštaluje a pridá. Ikona aplikácie sa zobrazí v zozname nainštalovaných aplikácií, odkiaľ môžete aplikáciu spustiť.

O platených aplikáciách

V Google Play Store sú k dispozícii bezplatné, ale aj platené aplikácie. Ak si chcete zakúpiť platenú aplikáciu, je nutné zadať kód darčekovej karty Google Play alebo informácie o kreditnej karte. Darčekovú kartu Google Play si môžete zakúpiť u rôznych predajcov.

Ak chcete vymazať aplikáciu

 1. Stlačte tlačidlo HOME, stlačte možnosť (ikona Aplikácie) v ponuke Domov a spomedzi zoznamu aplikácií stlačte možnosť Google Play Store, kde prejdite do ponuky Moje aplikácie.
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete si stlačením APPS zobraziť zoznam aplikácií.
 2. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať, potom ju odinštalujte.
[16] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Premiestňovanie aplikácií na úložné pamäťové zariadenie USB

Priestor v televízore si môžete uvoľniť tak, že stiahnuté aplikácie si presuniete na pamäťové zariadenie USB.

Poznámka

 • Pri formátovaní pamäťového zariadenia USB sa všetky dáta z neho vymažú. Pred formátovaním si preto dôležité dáta zálohujte.
 • Týmto procesom sa pamäťové zariadenie USB naformátuje na výhradné používanie na tomto televízore. Pamäťové zariadenie USB preto potom nemusí byť možné použiť na počítači atď.
 • Niektoré aplikácie nie je možné premiestniť na úložné pamäťové zariadenie USB.
 1. Pamäťové zariadenie USB pripojte k televízoru.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko] — požadované pamäťové zariadenie USB.
 3. Naformátujte ho ako interné úložné zariadenie.
 4. Po ukončení formátovania stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Aplikácie].
 5. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete na pamäťové zariadenie USB premiestniť.
 6. Požadované pamäťové zariadenie USB vyberte z použitých úložných zariadení. Aplikácia sa premiestni na zvolené pamäťové zariadenie USB.

Tip

 • Ak chcete na dané pamäťové zariadenie USB premiestniť ďalšie aplikácie, opakujte kroky 4 až 6.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko] — požadované pamäťové zariadenie USB a potom zvoľte možnosť na jeho odpojenie.

Poznámka

 • Pamäťové zariadenie USB sa používa iba na ukladanie aplikácií. Aby ste pamäťové zariadenie USB mohli používať aj na iné účely, musíte ho znovu naformátovať.
 • Ak na počítači z pamäťového zariadenia USB aplikáciu vymažete, už ju nebude možné na televízore spustiť.
 • Ak pamäťové zariadenie USB z televízora odpojíte, aplikácie, ktoré ste na pamäťové zariadenie USB premiestnili, nebude možné použiť.
 • Pamäťové zariadenie USB nemožno špecifikovať ako miesto inštalácie aplikácie. Najprv aplikáciu nainštalujte do televízora a až potom ju premiestnite na pamäťové zariadenie USB.
[17] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Prezeranie internetových médií

Na prezeranie obsahu na internete môžete využiť služby prenosu videa, ako napr. YouTube™ a Netflix. Služby sú dostupné v závislosti od vašej oblasti/krajiny. Tieto služby môžete spustiť výberom ich ikony v Hlavnom menu.

Poznámka

 • Na prezeranie obsahu na internete je potrebné pripojenie na internet.
[18] Začíname | Predstavujeme TV prijímač so systémom Android™

Bezpečné vychutnávanie aplikácií a služieb streamovania videa (Zabezpečenie a obmedzenia)

Bezpečné používanie televízora môžete zaistiť nastavením obmedzení inštalácie aplikácií, stiahnutých z neznámych zdrojov, alebo vekového obmedzenia v programoch a videách.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — potom voľby ako [Zabezpečenie a obmedzenia] alebo [Sledovanie TV prijímača] — [Rodičovský zámok].

Poznámka

 • Ak zmeníte nastavenia [Zabezpečenie a obmedzenia], vaše zariadenie a osobné údaje budú náchylnejšie na útoky neznámych aplikácií zo zdrojov iných ako Play Store. Beriete na vedomie, že jedine vy ste zodpovedný za akékoľvek poškodenie zariadenia alebo straty údajov v dôsledku použitia týchto aplikácií.

Tip

 • Ďalšie osobitné obmedzenia môžu byť k dispozícii v závislosti od danej aplikácie. Podrobnosti nájdete v Pomocníkovi aplikácie.
[19] Začíname

Základné úkony

 • Hlavná ponuka
 • Používanie ponuky Ponuka TV
 • Používanie Rýchle nastavenia
 • Výber vstupov
 • Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali
 • Ako svieti indikátor LED
[20] Začíname | Základné úkony

Hlavná ponuka

Obrazovka, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla diaľkového ovládania s názvom HOME, sa nazýva domovská obrazovka. Na domovskej obrazovke možno vyhľadávať obsah a voliť odporúčaný obsah, aplikácie a nastavenia.

Obrázok obrazovky Hlavnej ponuky. Nachádza sa tam päť oblastí označených A až E, začínajúc od vrchu.

Vyhľadávanie, oznámenia, vstupy, časovače a nastavenia (A)

(Mikrofón) / (Klávesnica na obrazovke):
Používajte mikrofón na diaľkovom ovládači, zabudovaný mikrofón alebo klávesnicu zobrazenú na obrazovke TV na vkladanie kľúčových slov a vyhľadávanie rôzneho obsahu. Keď (mikrofón) je vybratý na Úvodnej obrazovke, to či je použitý mikrofón v diaľkovom ovládači alebo zabudovaný mikrofón závisí na vašom regióne/krajine/jazyku/situácii.
Pre informácie o hlasovom vyhľadávaní si prečítajte stranu Používanie mikrofónu diaľkového ovládača.
(Upozornenia):
Táto možnosť sa zobrazí pri oznámeniach, akými sú napríklad problémy s pripojením. Číslo indikuje počet oznámení.
(Vstupy):
Slúži na prepnutie vstupného zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
(Časovače):
Nakonfigurujte [Časovač zapnutia] a [Časovač vypnutia].
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenie časovača.
(Nastavenia):
Slúži na konfiguráciu rôznych nastavení týkajúcich sa TV prijímača.
Podrobnosti nájdete na strane Nastavenia.

Aplikácie (B)

Zobrazte si svoje obľúbené aplikácie.

 • Ak stlačíte [Aplikácie], zobrazí sa zoznam nainštalovaných aplikácií.
 • Stlačením možnosti [Pridať aplikáciu medzi obľúbené] si pridáte aplikáciu medzi obľúbené položky.
 • Po označení pridanej aplikácie a podržaní stlačeného tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, možno zmeniť poradie zoradenia alebo odstrániť obľúbenú položku.
 • Po výbere aplikácie TV môžete sledovať TV vysielania alebo vstup.

Čaká na vás (C)

Zobrazí sa, čo môžete sledovať ďalej v závislosti od obsahu.

Poznámka

 • Neexistuje žiadny relevantný obsah, [Čaká na vás] nemožno zobraziť.

Kanály (D)

Riadky pod možnosťou Aplikácie (B) sa nazývajú „Kanály“. Tu môžete sledovať odporúčaný obsah zo služieb streamovania videa.

Tip

 • Nedávna história sledovaných kanálov sa zobrazuje v [TV].
 • Môžete pridať obsah do zoznamu Čaká na vás výberom obsahu na ľubovoľnom kanáli a stlačením a podržaním tlačidla (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
 • Niektoré kanály môžete presunúť v časti „Kanály (D)“ v Hlavnej ponuke. Tlačidlá (Nahor) / (Nadol) použite na pohyb možnosti výberu na okrúhlu ikonku riadka, ktorý chcete presúvať. Stlačením tlačidla (Vľavo) (alebo (Vpravo) v závislosti od zobrazovaného jazyka TV prijímača) môžete riadok posúvať nahor alebo nadol stláčaním tlačidiel (Nahor) / (Nadol).

Prispôsobiť kanály (E)

Funkcia [Prispôsobiť kanály] sa používa na zobrazenie alebo skrytie vybratých kanálov.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[21] Začíname | Základné úkony

Používanie ponuky Ponuka TV

Počas sledovania TV vysielania zobrazte stlačením tlačidla TV ponuku [Ponuka TV]. V [Ponuka TV] sa zobrazí zoznam kanálov a vy si tak pri sledovaní TV môžete jednoducho vyberať programy na iných kanáloch.

Pri používaní zabudovaného tunera môžete pridávať obľúbené kanály.

Obrázok televíznej obrazovky
 1. Počas sledovania TV vysielania stlačte tlačidlo TV.
  Ponuka Ponuka TV sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.
 2. Posuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a vyberte si program, ktorý chcete sledovať.

Tip

 • Ak vyberiete položku [Pridať do obľúbených položiek] z ponuky [Ovládanie TV], môžete do zoznamu [Obľúbené kanály] pridať kanál, ktorý sledujete.
 • Taktiež môžete použiť tlačidlo TV na diaľkovom ovládači na zobrazenie zoznamu kanálov set-top boxu (káblový/satelitný box) vykonaním nižšie uvedeného postupu.

  Stlačte tlačidlo [HOME], potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Prispôsobenie TV kľúča].

  Potom vyberte vstup, ktorý je pripojený k set-top boxu (káblový/satelitný box).

[22] Začíname | Základné úkony

Používanie Rýchle nastavenia

Ak na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU, môžete sa rýchlo dostať k funkciám ako [Režim obrazu], [Režim zvuku], [Časovač vypnutia] a [Obraz vypnutý] na aktuálnej obrazovke, a nastaveniam ako [Reproduktor] v závislosti na pripojených zariadeniach. V [Rýchle nastavenia] si môžete zobraziť aj [Nastavenia].

Obrázok televíznej obrazovky
 1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU na diaľkovom ovládači.
 2. Presuňte zvýraznenie na zmenu nastavenia alebo ho vyberte.

Zmena zobrazených nastavení

 1. Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU na diaľkovom ovládači.
 2. Presuňte zvýraznenie doľava alebo doprava a potom stlačte možnosť (Upraviť).
 3. Vyberte si požadované nastavenie.
 4. Vyberte [Zavrieť].

Tip

 • Na zmenu poradia alebo skrytie zobrazenej položky, stlačte a držte stlačené tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, pri tejto položke zvýraznenej, a zobrazí sa [Premiestniť] a [Skryť]. Ak vyberiete [Premiestniť], pomocou (Vľavo) / (Vpravo) na diaľkovom ovládači posuňte danú položku na požadované miesto, a potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
[23] Začíname | Základné úkony

Výber vstupov

Na použitie zariadení (akými sú Blu-ray/DVD prehrávač alebo USB kľúč) pripojených k TV, alebo na sledovanie TV po ich použití, budete musieť prepnúť vstup.

Po úprave položiek a pridaní aplikácií si medzi nimi budete môcť prepínať na obrazovke výberu vstupu.

 1. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojené zariadenie.
  Alebo stlačte tlačidlo (Výber vstupu), pomocou tlačidiel (Vľavo) /šípka vpravo (Vpravo) vyberte pripojené zariadenie a potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť).

Úprava položiek vstupu

 1. Stlačte tlačidlo (Výber vstupu).
 2. Stlačte tlačidlo (Vpravo) (alebo (Vľavo) podľa zobrazovaného jazyka TV) a vyberte (Upraviť).
 3. Vyberte si aplikáciu/vstup/zariadenie, ktoré chcete zobraziť alebo skryť.
 4. Vyberte [Zavrieť].

Tip

 • Na zmenu poradia alebo skrytie zobrazenej položky, stlačte a držte stlačené tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači, pri tejto položke zvýraznenej, a zobrazí sa [Premiestniť] a [Skryť]. Ak vyberiete [Premiestniť], pomocou (Vľavo) / (Vpravo) na diaľkovom ovládači posuňte danú položku na požadované miesto, a potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť) na diaľkovom ovládači.
 • Na televízne vysielanie môžete prepnúť jednoduchým stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači.

Prepnutie z Hlavného menu

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte vstupný zdroj zo zoznamu [Vstupy].
[24] Začíname | Základné úkony

Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali

 • Úprava kvality obrazu
 • Pokročilé nastavenia „Obraz
 • Úprava kvality zvuku
 • Pokročilé nastavenia „Zvuk
[25] Začíname | Základné úkony | Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali

Úprava kvality obrazu

Môžete si nakonfigurovať rôzne nastavenia týkajúce sa zobrazenia TV, akým je farba a jas, kvalita obrazu alebo veľkosť obrazovky.

Poznámka

 • Skutočné zobrazenie sa môže líšiť, prípadne v závislosti od vášho modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu nemusia byť niektoré nastavenia dostupné.

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — požadovanú možnosť.

Môžete zmeniť nasledovné nastavenia.

Obraz

Úprava nastavení obrazu ako jas, sfarbenie a saturácia.

Režim obrazu
Zmeňte kvalitu obrazu podľa sledovaného obsahu – napríklad filmy či športy.
Podrobnosti si prečítajte v časti Pokročilé nastavenia „Obraz.
Režim obrazu Auto
Automaticky vyberie režim obrazu na základe sledovaného obsahu.
Režim Kalibrovaná služba Netflix
Pozerajte službu Netflix s pôvodnou kvalitou obrazu.
Jas
Upravte podsvietenie na zobrazenie najjasnejšej bielej a najhlbšej čiernej.
Sfarbenie
Nastavenie saturácie farieb.
Svetelný senzor
Optimalizácia jasu podľa osvetlenia okolia.
Rozšírené nastavenia
Pokročilé nastavenia na zlepšenie kvality obrazu.
Podrobnosti si prečítajte v časti Pokročilé nastavenia „Obraz.

Tip

 • Počas sledovania TV môžete takisto zmeniť možnosť [Režim obrazu] alebo [Jas], a to prostredníctvom možnosti Rýchle nastavenia. Podrobnosti si prečítajte v časti Používanie Rýchle nastavenia.

Obrazovka

Nastavenie pomeru strán a viditeľnej oblasti obrazovky.

Široký režim
Nastavenie šírky obrazu.
Auto formát
Automatické nastavenie šírky obrazu podľa signálu.
Pôvodné nast. 4:3
Automatické nastavenie veľkosti obrazu 4:3.
Oblasť auto. zobrazenia
Automatické nastavenie viditeľnej oblasti obrazovky podľa signálu.
Plocha obrazu
Nastavenie viditeľnej oblasti obrazovky.
Pozícia obrazovky
Nastavenie vertikálnej a horizontálnej polohy obrazu.
Výška
Roztiahnuť obraz vertikálne.
[26] Začíname | Základné úkony | Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali

Pokročilé nastavenia „Obraz

Táto stránka ponúka rôzne nastavenia pre funkcie, ktoré možno nakonfigurovať v [Režim obrazu] a [Rozšírené nastavenia].

Poznámka

 • Skutočné zobrazenie sa môže líšiť, prípadne v závislosti od vášho modelu/krajiny/oblasti a sledovaného obsahu nemusia byť niektoré nastavenia dostupné.

Režim obrazu

NastaveniePopis
ŽivýObraz s vylepšenými okrajmi a kontrastom.
ŠtandardnýKvalita obrazu vhodná na bežné domáce použitie.
KinoVhodný obraz na pozeranie filmov.
GameObraz vhodný na hranie video hier.
GrafikaObraz vhodný na čítanie tabuliek a písaných znakov.
FotografiaObraz vhodný na prezeranie fotografií.
OsobnýPrispôsobenie nastavení kvality obrazu.
Svetlý režim Dolby VisionObraz vhodný na pozeranie v svetlej miestnosti doma.
Tmavý režim Dolby VisionObraz vhodný na pozeranie v tmavej miestnosti doma.

Rozšírené nastavenia

Nastavenie [Jas]

NastaveniePopis
JasUpravte úroveň jasu obrazovky.
KontrastNastavenie úrovne bielej v obraze.
GammaNastavenie vyváženia svetlých a tmavých tónov. Zosvetlenie alebo stmavenie jasu v pomere čiernej a bielej.
Úroveň čiernejNastavenie úrovne čiernej v obraze.
Úprava čiernejZvýraznenie čiernej v obraze pre väčší kontrast.
Rozš. zlepšenie kontrastuAutomatické nastavenie kontrastu podľa jasu obrazu.
Automatické lokálne tlmenieOptimalizácia kontrastu úpravou jasu v jednotlivých oblastiach obrazovky.
X‑tended Dynamic RangeUpravte jas na zobrazenie najjasnejšej bielej a najhlbšej čiernej.
Maximálny jasUpravte maximálny jas na zobrazenie najjasnejšej bielej.

Nastavenie [Sfarbenie]

NastaveniePopis
SfarbenieNastavenie saturácie farieb.
SaturáciaNastavenie zelených a červených tónov.
Teplota fariebNastavenie teploty farieb.
Rozš. teplota fariebPodrobné nastavenia teploty farieb.
Živé farbyZlepšenie intenzívnosti farieb.
Nastavenie jednotlivých fariebPre každú farbu môžete upraviť saturáciu, sýtosť a svetlosť.

Nastavenie [Jasnosť]

NastaveniePopis
OstrosťNastavenie ostrosti obrazu.
Vytvorenie realityNastavenie jemnosti a šumu pre realistický obraz.
Ak zvolíte možnosť Manuálne, môžete si upraviť Rozlíšenie.
Náhodný výber redukcie šumuRedukcia opakovaného náhodného šumu.
Digitálna redukcia šumuRedukcia šumu kompresie obrazu.
Jemná gradáciaVytvorenie plynulých prechodov na redukciu falošných obrysov na plochých povrchoch.

Nastavenie [Pohyb]

NastaveniePopis
MotionflowZdokonaľuje pohyblivé obrazy. Zvyšuje počet snímok obrazu na plynulé zobrazenie videí. Ak zvolíte možnosť [Osobný], môžete upraviť [Plynulosť] a [Čistota].
Filmový režimOptimalizuje kvalitu obrazu podľa typu videoobsahu, napr. filmy alebo počítačová grafika. Plynulo reprodukuje pohyb filmovaných snímok (obrazy zaznamenané pri 24 snímkach za sekundu). Ide napríklad o filmy.

Nastavenie [Možnosti videa]

NastaveniePopis
Režim HDRObraz, ktorý je vhodný pre signál High Dynamic Range.
Rozsah videa HDMIZvoľte rozsah signálu HDMI vstupu.
Farebný priestorZmena rozsahu reprodukcie farieb.

Nastavenie [Reset]

NastaveniePopis
ResetObnovenie predvolených výrobných hodnôt všetkých nastavení obrazu.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete v súvisiacich témach uvedených nižšie alebo na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[27] Začíname | Základné úkony | Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali

Úprava kvality zvuku

Môžete nakonfigurovať rôzne nastavenia týkajúce sa zvuku TV, ako napríklad kvalita či režim zvuku.

Poznámka

 • Skutočné zobrazenie sa môže líšiť, prípadne v závislosti od vášho modelu/krajiny/oblasti, nastavení TV prijímača a pripojeného zariadenia nemusia byť niektoré nastavenia dostupné.

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — požadovanú možnosť.

Môžete zmeniť nasledovné nastavenia.

Zvuk
Nastavenia a iné všeobecné nastavenia upravte prostredníctvom vstupu, ako je TV alebo HDMI, a vychutnávajte si rôzne zvukové efekty.
Konfigurovať môžete napríklad také nastavenia, aké sú uvedené nižšie.
Režim zvuku
Podľa prostredia a preferencií si môžete vybrať režimy ako [Kino], [Hudba] alebo [Dolby Audio].
Prispôsobenie zvuku
Slúži na úpravu nastavení zvuku súvisiacich s každým režimom zvuku.
Stupeň hlasitosti
Slúži na úpravu úrovne zvuku aktuálneho vstupu.
Rozšírené autom. nastavenie hlasitosti
Slúži na zachovanie konštantnej úrovne hlasitosti pre všetky programy a vstupy.
Vyváženie
Slúži na úpravu vyváženia reproduktorov.
Pozícia TV
Slúži na výstup zvuku z reproduktorov TV podľa polohy TV.
Reset
Slúži na obnovenie predvolených výrobných nastavení pre všetky nastavenia zvuku.
Výstup zvuku
Nastavenie slúchadiel a audio systému.
Konfigurovať môžete napríklad také nastavenia, aké sú uvedené nižšie.
Reproduktor
Vybrať reproduktory TV alebo externé reproduktory.
Režim stredného reproduktora TV
Slúži na použitie reproduktora TV ako stredového reproduktora systému domáceho kina.
Uprednostnenie audio systému
Ak je táto možnosť zapnutá, po zapnutí TV automaticky prepne zvukový výstup na audio systém kompatibilný s funkciou BRAVIA Sync.
Ovládanie domáceho kina
Zapne váš audio systém a umožní vám ho ovládať.
Synchronizácia režimu zvuku
Zvukové pole špecifikovaného audio systému sa po zmene režimu zvuku TV automaticky prepne.
Audio/video synchronizácia
Slúži na úpravu časovania zvuku a videa počas používania audio zariadenia Bluetooth A2DP alebo špecifického audio systému pripojeného pomocou HDMI kábla.
Režim eARC
Ak je zvolená možnosť [Auto], vysokokvalitný zvuk sa reprodukuje vtedy, keď je podporované zariadenie eARC pripojené k HDMI portu označenému ARC“ aleboeARC/ARC“.
Digitálny zvukový výstup
Nakonfigurujte spôsob výstupu pri výstupe digitálneho zvuku. Toto nastavenie je k dispozícii len, keď je možnosť [Reproduktor] nastavená na [Audio systém].
Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku
Vzťahuje sa len na PCM. Úrovne hlasitosti medzi PCM a komprimovaným zvukom sa líšia.
Výstup Dolby Digital Plus
Slúži na výber výstupu pre Dolby Digital Plus pre audio systémy podporujúce Dolby Digital Plus a ARC. Ak použijete ARC a optický audio výstup, vyberte možnosť [Dolby Digital]. (Dôjde k stlmeniu Dolby Digital Plus optickým audio výstupom.)

Tip

 • Počas sledovania TV môžete takisto zmeniť možnosť [Režim zvuku], a to prostredníctvom možnosti Rýchle nastavenia. Podrobnosti si prečítajte v časti Používanie Rýchle nastavenia.
[28] Začíname | Základné úkony | Zmeňte si kvalitu obrazu a zvuku tak, aby vám vyhovovali

Pokročilé nastavenia „Zvuk

Táto stránka ponúka rôzne nastavenia pre funkcie, ktoré možno nakonfigurovať v [Zvuk].

Poznámka

 • Skutočné zobrazenie sa môže líšiť, prípadne v závislosti od vášho modelu/krajiny/oblasti, nastavení TV prijímača a pripojeného zariadenia nemusia byť niektoré nastavenia dostupné.

Nastavenie [Režim zvuku]

NastaveniePopis
ŠtandardnýOptimalizuje kvalitu zvuku pre všeobecný obsah.
DialógVhodné pre hovorený dialóg.
KinoOptimalizuje priestorový zvuk pre filmy.
HudbaPoskytuje dynamický a jasný zvuk ako na koncerte.
ŠportSimuluje väčší priestor štadióna alebo iného miesta.
Dolby AudioVýstup zvuku je spracovaný zvukovou technológiou Dolby.

[Prispôsobenie zvuku]

NastaveniePopis
Priestorový zvukVirtuálna reprodukcia realistického priestorového zvuku.
Priestorový efektÚprava priestorových zvukových efektov.
EkvalizérÚprava zvuku podľa rôznych frekvencií.
Zvýraznenie hlasuZvýraznenie hlasu.
Nástroj na vylepšenie dialógovZvýrazní hlas, keď [Režim zvuku] je nastavený na [Dolby Audio].

[Stupeň hlasitosti]

NastaveniePopis
Kompenzácia hlasitostiÚprava úrovne zvuku aktuálneho vstupu vzhľadom na iné vstupy.
Dynamický rozsah režimu DolbyKompenzácia rozdielu úrovne zvuku medzi kanálmi (len pre zvuk Dolby Digital).
Úroveň MPEG AudioÚprava úrovne zvuku zvukového formátu MPEG.
Dynamický rozsah režimu HE‑AACKompenzácia rozdielu úrovne zvuku medzi kanálmi (len pre zvuk HE-AAC).
Úroveň zvuku HE‑AACÚprava úrovne zvuku zvukového formátu HE-AAC.
[29] Začíname | Základné úkony

Ako svieti indikátor LED

Určité farby sa zobrazia v strede dolnej časti TV prijímača a indikujú určitú činnosť alebo stav.

Vstavaný mikrofón však nemusí byť dostupný v závislosti od vašej oblasti/krajiny/jazyka.

Indikátor LED vstavaného mikrofónu (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom)

Indikátor LED vstavaného mikrofónu je umiestnený napravo od LED osvetlenia.

Žltá „svieti“
 • Keď je vstavaný mikrofón zapnutý

LED osvetlenie


Biela „svieti“ alebo „bliká“
 • Keď je obrazovka vypnutá
 • Keď je TV prijímač zapnutý
 • Keď prijíma signály z diaľkového ovládača
 • Keď aktualizuje softvér pomocou pamäťového zariadenia USB
atď.

Modrá „bliká“
 • Keď sa mobilné zariadenie (smartfón/tablet atď.) pripája na TV prijímač cez domovskú sieť.
atď.

Žltá „svieti“
 • Keď je nastavené zapnutie časovača
 • Keď je nastavený časovač spánku
 • Keď je nastavený čas nahrávania (dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho modelu/krajiny/regiónu)
atď.

Ružová „svieti“
 • Keď TV prijímač nahráva (dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho modelu/krajiny/regiónu)

Žltá „svieti“*
 • Odkedy je „Ok Google“ detegovaný a vypočutý, dokedy TV zareaguje.

* Len TV prijímače so vstavaným mikrofónom

[30] Začíname

Funkcia dostupnosti

Tento TV prijímač využíva v [Zjednodušenie ovládania] pomocné funkcie, ako napríklad funkciu prevodu textu na obrazovke na reč, titulky a približovanie, aby sa dal text ľahšie prečítať.

Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Zjednodušenie ovládania] na nakonfigurovanie pomocných funkcií pre používateľa.

Funkcia [Zjednodušenie ovládania] disponuje možnosťou skratky, vďaka čomu ju môžete zapínať a vypínať podržaním stlačeného tlačidla diaľkového ovládača (Stlmiť) na 3 sekundy.

Tip

 • Predvolené nastavenie funkcie, ktorá sa aktivuje po podržaní stlačeného tlačidla diaľkového ovládača (Stlmiť) na 3 sekundy je [Snímač obsahu obrazovky]. Aktivujte funkciu pomocou [Skratka dostupnosti] v ponuke [Zjednodušenie ovládania] a zmeňte priradenie funkcie pomocou [Služba klávesových skratiek].
 • Ak chcete používať funkciu prevodu textu na reč pomocou príručky pomocníka, pozrite si na svojom počítači alebo smartfóne príručku pomocníka na webovej stránke Sony.

  http://www.sony.eu/support/
  QR kód pre webovú stránku podpory Sony
  http://www.sony.eu/support/

[31] Začíname

Podpora

Najnovšie informácie a online príručku pomocníka nájdete na webovej stránke Sony:

http://www.sony.eu/support/
QR kód pre webovú stránku podpory Sony
http://www.sony.eu/support/

[32]

Sledovanie TV prijímača

 • Sledovanie TV programov
[33] Sledovanie TV prijímača

Sledovanie TV programov

 • Používanie programovej príručky
 • Konfigurácia nastavení kanála
 • Používanie interaktívnych služieb TV vysielania
 • Pochopenie informačných ikon
 • Sledovanie TV programov pomocou služby YouView (iba modely pre Spojené kráľovstvo)
[34] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Používanie programovej príručky

Svoje obľúbené programy môžete rýchlo vyhľadať.

 1. Stlačením tlačidla GUIDE zobrazíte digitálnu programovú príručku.
 2. Vyberte program, ktorý chcete sledovať.
  Zobrazia sa podrobnosti o programe.
 3. Ak chcete sledovať program, vyberte [Náhľad].

Tip

 • (Len modely s možnosťou ovládania set-top boxu) Ak vykonáte nastavenie [Nastavenie ovládania dekodéra káblovej/satelitnej televízie] v časti [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] v rámci [Externé vstupy], môžete si zobraziť sprievodcu programom set-top boxu (káblový/satelitný box). Urobíte tak stlačením možnosti GUIDE na diaľkovom ovládači k TV.
[35] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Konfigurácia nastavení kanála

 • Príjem digitálneho vysielania
 • Príjem satelitného vysielania
 • Usporiadanie alebo úprava kanálov
[36] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Príjem digitálneho vysielania

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Automatické ladenie] — [Digitálny (Terestriálna/Káblová)].
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke, ak chcete vyladiť dostupné digitálne kanály a uložiť ich nastavenia v TV prijímači.

Ak chcete zmeniť rozsah ladenia

Vyberte [Normálny] alebo [Rozšírené] v [Rozsah ladenia].

[Normálny]
Vyhľadávania dostupných kanálov v rámci vašej oblasti/krajiny.
[Rozšírené]
Vyhľadávania dostupných kanálov bez ohľadu na vašu oblasť/krajinu.

Tip

 • Ak ste sa presťahovali, zmenili ste poskytovateľa služieb alebo ak chcete vyhľadávať novo spustené kanály, TV prijímač môžete preladiť spustením [Digitálny (Terestriálna/Káblová)] v [Automatické ladenie].
[37] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Príjem satelitného vysielania

Satelitné kompatibilné modely majú možnosť [Nastavenie satelitu] v ponuke [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály][Nastavenie programu] — [Digitálne nastavenie].

Ak máte nainštalovanú satelitnú parabolu, satelitné vysielanie si môžete prezerať po konfigurácii nastavení tunera.

 1. Stlačte tlačidlo HOME potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Automatické ladenie] — [SAT].
 2. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Dostupné možnosti

[Konfigurácia antény]
Vyberte typ inštalácie satelitu.
Typ inštalácie vášho satelitu môže byť Distribúcia pomocou samostatného kábla, Fixná anténa, alebo DiSEqC.
Distribúcia pomocou samostatného kábla umožňuje dodávku programov do viacerých prijímačov cez samostatný koaxiálny kábel. Každý prijímač alebo tuner má pridelené užívateľské pásmo.
Inštalácia typu DiSEqC umožní pripojenie viacerých satelitných parabol alebo LNBs. Ovládaním TV prijímača si medzi nimi môžete vyberať.
Fixná anténa je zvyčajne najjednoduchším typom inštalácie, pri ktorej je jedna satelitná parabola a LNB.
[Pásmo]
Konfigurácia počtu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Frekvencia pásma]
Nastavte frekvenciu užívateľských pásiem pridelených k TV prijímaču alebo tuneru.
[Typ prehľadávania]
[Plné prehľadávanie]: Preskenuje všetky dostupné satelitné frekvencie.
[Sieťové prehľadávanie]: Skenuje na základe vopred definovaných parametrov siete. Ak služby nie sú k dispozícii ani po vykonaní [Sieťové prehľadávanie], skúste [Plné prehľadávanie].
[Manuálne prehľadávanie]: Umožní nastavenie frekvencie skenovania a ďalšie parametre transpondéra.
[38] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov | Konfigurácia nastavení kanála

Usporiadanie alebo úprava kanálov

Zobrazenie kanála môžete usporiadať podľa vami preferovaného poradia.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Úprava zoznamu kanálov].
  V prípade zobrazenia viacerých položiek si vyberte tú, ktorú chcete upravovať.
 2. Vyberte kanál, ktorý chcete premiestniť.
  Môžete vybrať [Vložiť] alebo [Vymeniť] vybratý kanál. Na jeho zmenu vyberte [Typ triedenia].
  Môžete stlačiť žlté tlačidlo na výber viacerých kanálov.
 3. Vyberte novú pozíciu, na ktorú chcete presunúť vybraný kanál.
 4. Zmeny použite možnosťou [Hotovo].

Poznámka

 • Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti/krajiny.
[39] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Používanie interaktívnych služieb TV vysielania

Zobrazenie textových informácií

Môžete zobraziť textové a grafické textové informácie vrátane domácich správ, informácií o počasí a TV programoch. Môžete si prezerať informácie, ktoré vás zaujímajú a následným zadaním čísla vybrať, ktoré informácie chcete zobraziť.

 1. Stlačením tlačidla (Text) zobrazíte textové informácie.

Informácie o službe digitálnych textových informácií

Služba digitálneho textu ponúka bohatý obsah s detailnou grafikou a obrázkami. K dispozícii sú rôzne funkcie, ako napríklad prepojenie na stránky a spôsob navigácie jednoduchý na používanie. Službu podporuje viacero vysielateľov. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Informácie o službe s digitálnou interaktívnou aplikáciou

Služba s interaktívnou aplikáciou ponúka spolu s rozšírenými možnosťami aj vysoko kvalitný digitálny text a grafiku. Službu podporujú vysielatelia. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od modelu/oblasti/krajiny.)

Poznámka

 • Interaktívna služba je k dispozícii, len ak ju poskytuje vysielateľ.
 • Dostupné funkcie a obsah obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vysielateľa.
 • Ak sú vybrané titulky a vy spustíte aplikáciu digitálneho textu použitím tlačidla (Text), titulky sa môžu za určitých okolností prestať zobrazovať. Po ukončení aplikácie digitálneho textu sa zobrazenie titulkov automaticky obnoví.

Ak chcete použiť službu NVOD/MF

NVOD (Blízke video On Demand) a MF (Multi napájanie) sú štandardy na vysielanie niekoľkých programov súčasne na jednom kanáli.

Štandard NVOD poskytuje viacero kópií programu v striedavom harmonograme a štandard MF umožňuje vybrať požadovaný program z viacerých programov na jednom kanáli.

 1. počas sledovania kanála NVOD/MF stlačte tlačidlo TV a potom zvoľte možnosť [Ovládanie TV].
 2. Vyberte [Doplnkové kanály] — požadovaný program.

Poznámka

 • Táto funkcia je dostupná v prípade, ak vysielateľ poskytuje službu NVOD/MF.
[40] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Pochopenie informačných ikon

Po zmene kanála sa nakrátko zobrazí informačné okno. V okne sa môžu zobraziť nasledujúce ikony.

Zoznam ikon a ich popisov:
Dátová služba (aplikácia vysielania)
:
Rozhlasová služba
:
Kódované/predplatené služby
:
K dispozícii je viacjazykový zvuk
:
K dispozícii sú titulky
:
K dispozícii sú titulky alebo zvuk pre sluchovo postihnutých
:
Odporúčaný minimálny vek pre aktuálny program(od 3 do 18 rokov)
:
Rodičovský zámok
:
Digitálny programový zámok
:
K dispozícii je zvuk pre zrakovo postihnutých
:
K dispozícii sú hovorené titulky
:
K dispozícii je viackanálový zvuk
[41] Sledovanie TV prijímača | Sledovanie TV programov

Sledovanie TV programov pomocou služby YouView (iba modely pre Spojené kráľovstvo)

Ak chcete zapnúť/vypnúť YouView

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Preferencie (Kanály)] — [Nastavenie funkcie YouView].
 2. Vyberte [Povoliť YouView] alebo [Zakázať YouView], potom vyberte [Áno].
 3. Postupujte podľa postupu pre nastavovanie.

Ak chcete použiť YouView Guide

V YouView Guide môžete vidieť čo sa práve vysiela, čo sa bude vysielať budúci týždeň a môžete si v histórii vyhľadať programy, ktoré ste v posledných siedmich dňoch zmeškali.

 1. Stlačením tlačidla GUIDE zobrazíte programovú príručku.
 2. Stlačením tlačidiel (Vľavo) / (Vpravo) vyberte program, potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť).
  Dostupné programy sa vyznačia ikonou prehrávania.

Tip

 • Počas sledovania TV prijímača stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo TV, čím zobrazíte Mini Guide s ponukou aktuálnych a nasledujúcich programov. Táto funkcia sa však nedá použiť v nasledovných prípadoch.
  • Ak je set-top box k TV prijímaču pripojený pomocou IR Blaster.
  • Na TV prijímačoch, ktorých diaľkové ovládanie nemá tlačidlo DISCOVER.

Ak si chcete pozrieť informácie o programoch (Information Panel)

Information Panel vám umožní vyhľadať informácie o programe, jeho hodnotení a dostupnosti v HD kvalite. Môžete si prehrať viac epizód z jednej série, akonáhle budú dostupné.

 1. Stlačte tlačidlo (Ukázať informácie/text).

Ak chcete vstúpiť do On Demand, Discover a YouView Search (YouView Menu)

 1. Stlačením modrého tlačidla v YouView Guide alebo Mini Guide zobrazíte YouView Menu.
 2. Pomocou nasledujúcich možností nájdite program, ktorý chcete sledovať.
  Players: Choďte na BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 a Pop Fun v YouView.
  Discover: Prezrite si populárne alebo nedávno pridané programy na prvý pohľad. Objaviť môžete aj nové programy podľa žánru, napr. detské, filmy, atď.
  YouView Search: Špecifický program naživo nájdete na YouView.

Poznámka

 • Ak je aktivovaná funkcia YouView, nasledujúce položky menu nie sú k dispozícii;

  • Satelitné vysielania
  • Obľúbené
  • Pripomienka
  • Digitálny programový zámok
  • Úprava zoznamu programov
  • Prispôsobenie TV kľúča
  • Aktualizácia zoznamu služieb
  • Terestrické informácie programu získané použitím funkcie na obrazovke Hlavného menu (namiesto toho použite „YouView Search“)
  • Nahrávanie programov
 • Názvy služieb sa môžu bez upozornenia zmeniť.
[42]

Nahrávanie TV programov

 • Nahrávanie na zariadenie USB HDD
 • Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu
 • Význam symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov
[43] Nahrávanie TV programov

Nahrávanie na zariadenie USB HDD

 • Registrácia zariadenia USB HDD
 • Nahrávanie jedným dotykom
 • Nahrávanie pomocou časovača
 • Informácie o používaní zariadenia USB HDD na nahrávanie
[44] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na zariadenie USB HDD

Registrácia zariadenia USB HDD

Pripojte k televízoru zariadenie USB HDD a digitálne vysielania si môžete nahrávať.

Pripojte USB HDD zariadenie do USB portu TV prijímača označeného „HDD REC“ (ak je k dispozícii modrý USB port, ktorý podporuje HDD nahrávanie).

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Zariadenie USB HDD
 2. USB kábel (nedodáva sa)
 1. Pripojte zariadenie USB HDD do portu USB3 (modrý) označeného „HDD REC“ na vašom TV prijímači.
 2. Zariadenie USB HDD zapnite.
 3. Počkajte, kým sa zobrazí obrazovka [Disk USB je pripojený].
 4. Vyberte [Zaregistrovať pre nahrávanie].
 5. Zariadenie USB HDD zaregistrujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Ak sa zobrazí správa „Nie je možné zistiť jednotku USB HDD na nahrávanie“ počas registrácie v kroku 4, postupujte podľa inštrukcií uvedených v správe a skontrolujte, či zariadenie USB HDD na nahrávanie je pripojené do portu USB3 (modrý).
  Ak zariadenie USB HDD na nahrávanie nie je rozpoznané ani po kontrole pripojenia, musíte zariadenie USB HDD znova zaregistrovať, pretože zariadenie je už zaregistrované na iné účely, ako je nahrávanie ([Úložisko zariadenia]). Ak chcete znova zaregistrovať svoje zariadenie USB HDD na nahrávanie, pozrite si „Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať.“.

Tip

 • K TV môžete zaregistrovať aj USB HDD zariadenie. Použite na to ponuku [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia USB HDD

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Odregistrovanie HDD] — zariadenie, ktorého registráciu chcete zrušiť.
[45] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na zariadenie USB HDD

Nahrávanie jedným dotykom

 1. Počas prezerania programu, ktorý chcete nahrať, stlačte tlačidlo REC.
 2. Na zobrazenej obrazovke nastavte čas ukončenia nahrávania.

Ak chcete nahrávanie zastaviť manuálne

 1. Stlačte tlačidlo TV a zvoľte možnosť [Ovládanie TV] alebo [Diaľkový ovládač].
 2. Na zobrazenej obrazovke vyberte [Zastaviť NAHRÁVANIE].
[46] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na zariadenie USB HDD

Nahrávanie pomocou časovača

 1. Stlačte tlačidlo GUIDE.
 2. V programovej príručke vyberte požadovaný program, potom vyberte [Časovač NAHRÁVANIA].
 3. Vyberte [Nast. časovač pre záznam] alebo [Nastaviť časovač].

Ak chcete časovač nastaviť manuálne na určitý dátum, čas a kanál

 1. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo TITLE LIST.
 2. Stlačte tlačidlo (Vľavo). Zobrazí sa ponuka.
 3. Vyberte [Nastaviť časovač] — [Manuálny časovač NAHR.].
 4. Nakonfigurujte nastavenia časovača.
 5. Vyberte [Nastaviť časovač].

Ak chcete skontrolovať, upraviť alebo vymazať nastavenia časovača

Kontrolu, zmenu alebo vymazanie nastavení časovača vykonáte v [Zoznam časovača].

 1. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo TITLE LIST.
 2. Stlačte tlačidlo (Vľavo). Zobrazí sa ponuka.
 3. Vyberte [Zoznam časovača], potom zmeňte nastavenia.

Tip

 • Je možné vytvoriť až 32 nastavení časovača.
 • Ak nahrávanie zlyhá, dôvod bude uvedený v [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo tlačidlo TITLE LIST a potom vyberte [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • V programovej príručke môžete zvýrazniť požadovaný program a stlačením tlačidla REC nastaviť časovač nahrávania programu.

Poznámka

 • Nahrávanie pomocou časovača nebude fungovať, ak je kábel so striedavým prúdom (napájací kábel) vytiahnutý.
[47] Nahrávanie TV programov | Nahrávanie na zariadenie USB HDD

Informácie o používaní zariadenia USB HDD na nahrávanie

 • Zariadenie USB HDD sa smie používať výhradne na nahrávanie. Na prezeranie fotografií a videí použite iné zariadenie USB HDD.
 • Podporované sú len zariadenia USB HDD väčšie ako 32 GB.
 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom USB nie je podporované. Zariadenie pripojte priamo do TV prijímača.
 • Všetky údaje uložené na zariadení USB HDD sa počas formátovania pri registrácii vymažú. Zariadenie USB HDD už po registrácii k TV prijímaču nebude možné použiť na PC. Ak chcete aktivovať použitie zariadenia USB HDD na PC, naformátujte zariadenie na PC. (Majte na pamäti, že pri formátovaní sa všetky údaje na zariadení USB HDD vymažú.)
 • Je možné zaregistrovať maximálne 8 zariadení USB HDD.
 • Iba televízny prijímač, na ktorý bolo zariadenie USB HDD zaregistrované, bude môcť prehrať údaje nahraté na zariadení.
 • Nahrávanie je podporované len pre digitálne TV prijímače a rádiové vysielanie. Nahrávanie vysielania údajov nie je podporované.
 • Miešané/zašifrované signály nie je možné nahrávať.
 • Nahrávanie nie je možné v nasledujúcich prípadoch:
  • TV prijímač nemôže rozoznať zaregistrované zariadenie USB HDD.
  • Na zariadení USB HDD je nahratých viac ako 1000 programov.
  • Zariadenie USB HDD je plné.
 • Môže sa stať, že počas nahrávania nebude dostupná funkcia automatického výberu programu.
 • Nahrávanie programu nie je možné, ak nahrávanie nie je oprávnené.
 • Ak používate prístupový modul (CAM), vyhnite sa používaniu rodičovskej ochrany. Môže sa stať, že počas nahrávania nebude táto funkcia dostupná. Ako alternatívu môžete použiť blokovanie programu alebo rodičovské hodnotenie TV prijímača, ak je táto funkcia podporovaná vysielateľom.
 • V Nórsku niektoré programy nemožno nahrávať v dôsledku zákonných obmedzení.
 • Ak je TV prijímač predmetom nárazu počas nahrávania na zariadenie USB HDD, môže sa v nahranom obsahu objaviť šum.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, rušením signálu, alebo akýmkoľvek iným problémom.
[48] Nahrávanie TV programov

Sledovanie/vymazanie nahraného obsahu

Ak si chcete prezrieť nahraný obsah

 1. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo TITLE LIST a potom vyberte obsah, ktorý chcete sledovať.

Ak chcete vymazať nahraný obsah

 1. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo TITLE LIST.
 2. Stlačte (ikona Vymazať) napravo od programu, ktorý chcete odstrániť.
 3. Skontrolujte, že ste označili program, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte možnosť [Vymazať].
  Na odstránenie viacerých programov označte všetky programy, ktoré chcete odstrániť, a až potom stlačte možnosť [Vymazať].

Informácie o význame symbolov v zozname nahratých titulov nájdete v Význam symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov.

[49] Nahrávanie TV programov

Význam symbolov zobrazených v zozname nahraných titulov

Zoznam ikon a ich popisov:
Nezobrazené nahrávanie
:
Chránené nahrávanie
:
Aktuálne nahrávanie
[50]

Používanie televízora s inými zariadeniami

 • Zariadenia USB
 • Prehrávače Blu-ray a DVD
 • Set-top box (káblový/satelitný box)
 • Zobrazenie obrazovky aplikácie iPhone/smartfónu alebo iPad/tabletu na televízore
 • Počítače, fotoaparáty a kamkordéry
 • Audio systém
 • Zariadenia Bluetooth
 • Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync
 • Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení
[51] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia USB

 • Prehrávanie obsahu uloženého na zariadení USB
 • Informácie o zariadeniach USB používaných na uloženie fotografií a hudby
 • Podporované súbory a formáty
[52] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Prehrávanie obsahu uloženého na zariadení USB

Na záznam programov na USB úložné zariadenie alebo na prehratie zaznamenaných programov si prečítajte časť Nahrávanie TV programov.

Pripojenie zariadenia USB

Pripojením pamäťového zariadenia USB do portu na TV prijímači si môžete vychutnať súbory fotografií, hudobné súbory a video súbory uložené v zariadení.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Pamäťové zariadenie USB

Vychutnajte si fotografie/hudbu/video záznamy uložené na zariadení USB

Fotografie/hudbu/videozáznamy uložené v zariadení USB si môžete vychutnať na obrazovke TV prijímača.

 1. Ak je k TV prijímaču pripojené zariadenie USB s vypínačom, zapnite ho.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Označte názov USB zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • Niektoré fotografie alebo priečinky sa v závislosti od veľkosti obrázka, veľkosti súboru a počtu súborov v priečinku môžu otvárať dlhšie.
 • Zobrazenie USB zariadenia môže chvíľu trvať, pretože TV otvára USB zariadenie pri každom jeho pripojení.
 • Všetky porty USB na TV prijímači podporujú vysokorýchlostné pripojenie USB. Modrý port USB podporuje SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 alebo USB 3.0). Rozbočovače USB nie sú podporované.
 • Počas prístupu k zariadeniu USB nevypínajte TV prijímač ani zariadenie USB, neodpájajte kábel USB a nevyberajte a nevkladajte záznamové médiá. V opačnom prípade sa môžu údaje uložené v zariadení USB poškodiť.
 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.
  Často kladené otázky pre riešenie problémov
[53] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Informácie o zariadeniach USB používaných na uloženie fotografií a hudby

 • Porty USB na TV prijímači podporujú systémy súborov FAT16, FAT32, exFAT a NTFS.
 • Pri pripájaní digitálneho fotoaparátu Sony k TV prijímaču pomocou kábla USB je potrebné nastaviť pripojenie USB vo fotoaparáte na režim „Auto“ alebo „Veľkokapacitná pamäť“.
 • Ak digitálny fotoaparát nespolupracuje s TV prijímačom, skúste vykonať nasledovné:
  • Nastavte pripojenie USB na fotoaparáte na možnosť „Veľkokapacitná pamäť“.
  • Skopírujte súbory z fotoaparátu do jednotky USB flash a potom jednotku pripojte k TV prijímaču.
 • Niektoré fotografie a videozáznamy môžu byť zväčšené, čo môže mať za následok nízku kvalitu obrazu. V závislosti od veľkosti a pomeru strán sa nemusia obrázky zobrazovať na celú obrazovku.
 • V závislosti od súboru alebo nastavení môže zobrazenie fotografie trvať dlho.
 • Spoločnosť Sony nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poruchu pri nahrávaní ani poškodenie a stratu nahraného obsahu zapríčinenú alebo spojenú s poruchou TV prijímača, zariadenia USB alebo akýmkoľvek iným problémom.
[54] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB

Podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[55] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Fotografie

Prípad: USB/Domáca sieť

Formát súboruKoncovka
JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
ARW *1*.arw
 • *1 ARW sa má používať iba na prehrávanie súborov.

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[56] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Hudba

Prípad: USB/Domáca sieť

mp4

Koncovka: *.mp4 / *.m4a

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

3gpp

Koncovka: *.3gp / *.3g2

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

Asf

Koncovka: *.wma

PopisVzorková frekvencia
WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

ogg

Koncovka: *.ogg

PopisVzorková frekvencia
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

Iné

PopisVzorková frekvencia
LPCM *132k / 44.1k / 48k

Koncovka: *.mp3

PopisVzorková frekvencia
MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
MP2L316k / 22.05k / 24k
MP2.5L38k / 11.025k / 12k

Koncovka: *.wav

PopisVzorková frekvencia
WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Koncovka: *.flac

PopisVzorková frekvencia
FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

Koncovka: *.aac

PopisVzorková frekvencia
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
 • *1 LPCM je iba domáca sieť.
 • *2 použitie WAV je len na 2ch.

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[57] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Videá

Prípad: USB/Domáca sieť

MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG1MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MPEG2TS

Koncovka: *.m2t

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@MLMPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

Koncovka: *.m2ts / *.mts

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MP4 (*.mp4)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@120fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC33840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
 • *1 Táto položka zahŕňa použitie formát XAVC S. Maximálny podporovaný bitrate pre XAVC S je 100 Mb/s.

avi (*.avi)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
XvidMPEG1L1 / MPEG1L2 / MPEG1L3 / AC3 / E-AC31920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGμ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

Asf (*.asf / *.wmv)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
VC1 AP@L3, MP@HL, SP@MLWMA9 Standard1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

MKV (*.mkv)

Typ titulkov: Interné/Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
XvidDTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP8DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps
AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p
HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v23840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60p

3gpp (*.3gp/*.3g2)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L21920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps

MOV (*.mov)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@60fps
MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
Motion JPEGAAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE)1280x720 / QCIF (176x144)1280x720@30fps

WebM (*.webm)

Typ titulkov: Externé

Video kodek (Profile@Level)Audio kodekMax./Min. rozlíšenieMax. snímky za sekundu
VP8Vorbis1920x1080 / QCIF (176x144)1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
VP9 Profile 0, Profile 2Vorbis3840x2160 / QCIF (176x144)3840x2160@60fps

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
 • Externé titulky
[58] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)

Audio kodekVzorková frekvencia
LPCM44.1k / 48k
MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
MPEG1L332k / 44.1k / 48k
AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
AC332k / 44.1k / 48k
AC444.1k / 48k
E-AC332k / 44.1k / 48k
Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
DTS core32k / 44.1k / 48k
μ-LAW8k
PCM (U8)8k
PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Externé titulky
[59] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia USB | Podporované súbory a formáty

Externé titulky

Prípad: USB

Formát súboruKoncovka
SubStation Alpha*.ass / *.ssa
SubRip*.srt
MicroDVD*.sub / *.txt
SubViewer*.sub
SAMI*.smi / *.sami
DVD Subtitle System*.txt

Ďalšie podporované súbory a formáty

 • Fotografie
 • Hudba
 • Videá
 • Vzorkovacia frekvencia audio (pre videá)
[60] Používanie televízora s inými zariadeniami

Prehrávače Blu-ray a DVD

 • Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD
 • Sledovanie diskov Blu-ray alebo DVD
[61] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prehrávače Blu-ray a DVD

Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD

Pripojte prehrávač Blu-ray/DVD k TV prijímaču.

Spomedzi nižšie uvedených si vyberte spôsob pripojenia v závislosti od portov TV.

Poznámka

 • Dostupné konektory závisia od modelu/oblasti/krajiny.

Tip

 • Rovnakým spôsobom ako prehrávač Blu-ray/DVD môžete pripojiť aj set-top box (káblový/satelitný box).

Pripojenie HDMI

Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu odporúčame pripojiť prehrávač k TV prijímaču pomocou kábla HDMI. Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje konektorom HDMI, prepojte ho pomocou kábla HDMI.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Komponentné video pripojenie

Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje komponentnými video konektormi, prepojte ich s TV prijímačom pomocou komponentného video kábla a audio kábla.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Komponentný video kábel (nedodáva sa)
 3. Audio kábel (nedodáva sa)

Kompozitné pripojenie

Ak váš prehrávač Blu-ray/DVD disponuje kompozitnými konektormi, prepojte ich pomocou kábla kompozitného video/audio kábla.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Kompozitný video/audio kábel (nedodáva sa)

Ak používate Analógový predlžovací kábel

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Prehrávač Blu-ray/DVD (rovnaké ako pripojenie set-top boxu)
 2. Analógový predlžovací kábel (dodáva sa)*
 3. Kábel RCA (nedodáva sa)

* Dodanie Analógového predlžovacieho kábla závisí od modelu/oblasti/krajiny.

[62] Používanie televízora s inými zariadeniami | Prehrávače Blu-ray a DVD

Sledovanie diskov Blu-ray alebo DVD

Obsah na diskoch Blu-ray/DVD alebo iný obsah podporovaný vašim prehrávačom si môžete prezerať na TV prijímači.

 1. Zapnite pripojený prehrávač Blu-ray/DVD.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojený Blu-ray/DVD prehrávač.
 3. Spustite prehrávanie na pripojenom prehrávači Blu-ray/DVD.

Tip

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.
[63] Používanie televízora s inými zariadeniami

Set-top box (káblový/satelitný box)

 • Pripojenie set-top boxu (káblového/satelitného boxu)
 • Nastavenie ovládania set-top boxu (káblový/satelitný box) pomocou diaľkového ovládača TV
[64] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box)

Pripojenie set-top boxu (káblového/satelitného boxu)

K TV prijímaču pripojte set-top box (káblový/satelitný box).
Pripojte ho ku konektorom na vašom TV.
Podrobnosti nájdete na strane Pripojenie prehrávača Blu-ray alebo DVD.

[65] Používanie televízora s inými zariadeniami | Set-top box (káblový/satelitný box)

Nastavenie ovládania set-top boxu (káblový/satelitný box) pomocou diaľkového ovládača TV

Modely s možnosťou ovládania set-top boxu majú [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

Vykonanie [Nastavenie ovládania dekodéra káblovej/satelitnej televízie] v [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] vám umožní ovládať káblový/satelitný box diaľkovým ovládačom TV.

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] — [Nastavenie ovládania dekodéra káblovej/satelitnej televízie].
 2. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

 • Diaľkový ovládať TV pri používaní nasmerujte na box káblovky/satelitu.
 • V závislosti od externých zariadení nemusia byť všetky tlačidlá funkčné.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia nemusí fungovať. Namiesto toho skúste tlačidlo stláčať opakovane.
[66] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zobrazenie obrazovky aplikácie iPhone/smartfónu alebo iPad/tabletu na televízore

Google Cast alebo AirPlay vám umožňujú zobraziť (preniesť) vaše obľúbené webové stránky a obrazovky aplikácií z vášho mobilného zariadenia priamo na televízore.

Používanie Google Cast

 1. Mobilné zariadenie, ako smartfón alebo tablet, pripojte k rovnakej domácej sieti, ku ktorej je pripojený aj televízor.
 2. Na mobilnom zariadení spustite podporovanú aplikáciu Google Cast .
 3. V aplikácii vyberte ikonu (prenos).
 4. Vyberte televízor ako cieľ prenosu.
  Na televízore sa zobrazí obrazovka mobilného zariadenia.

Poznámka

 • Na prezeranie obsahu na internete je potrebné používať Google Cast.

Používanie AirPlay

Tento televízor podporuje AirPlay 2.

 1. Ak funkcia AirPlay nebola nakonfigurovaná, stlačte (Výber vstupu) na diaľkovom ovládači, vyberte (AirPlay) a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 2. Uistite sa, že vaše zariadenie Apple je pripojené k tej istej sieti ako televízor.
 3. Ťuknite na (AirPlay Video) pre prehrávanie videa na televízore, ťuknite na (AirPlay Audio) pre počúvanie hudby na televízore, alebo ťuknite na (Zrkadlenie obrazovky) pre zrkadlenie obrazovky vášho zariadenia na televízore.
 4. Vyberte televízor ako cieľ AirPlay.

Tip

 • Televízor podporuje Apple HomeKit.
  Televízor môžete ovládať s pomocou mobilného zariadenia ako napr. iPhone lebo iPad stlačením tlačidla (Výber vstupu) na diaľkovom ovládači, voľbou možnosti (AirPlay) a postupom podľa pokynov na obrazovke pre nastavenie Apple HomeKit.
  Dostupné operácie sa líšia v závislosti na verzii aplikácie a softvéru.

Poznámka

 • Na používanie AirPlay je potrebné pripojenie do internetu.
 • Operácie na mobilnom zariadení ako napr. iPhone alebo iPad sa líšia v závislosti na verzii OS.
 • iPhone, iPad, AirPlay a HomeKit sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.
[67] Používanie televízora s inými zariadeniami

Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

 • Pripojenie počítača a prezeranie uloženého obsahu
 • Pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra a prezeranie uloženého obsahu
 • Špecifikácie počítačového video signálu
[68] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Pripojenie počítača a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť počítač

Ak chcete k TV prijímaču pripojiť počítač, použite kábel HDMI.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Počítač
 2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Na kontrolu špecifikácií video signálu

 • Špecifikácie počítačového video signálu

Ak chcete zobraziť obsah uložený v počítači

Po pripojení k počítaču stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte vstup, ku ktorému je počítač pripojený.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča nastaviť výstup video signálu v súlade s niektorým nastavením uvedeným v časti „Špecifikácie počítačového video signálu“.
 • V závislosti od stavu pripojenia môže byť obraz rozostrený alebo rozmazaný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a vyberte iný vstupný signál zo zoznamu „Špecifikácie počítačového video signálu“ uvedeného vyššie.
[69] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Pripojenie fotoaparátu alebo kamkordéra a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť fotoaparát alebo kamkordér

Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér Sony pomocou kábla HDMI. Použite kábel s mini konektorom HDMI pre digitálny fotoaparát/kamkordér a štandardným konektorom HDMI pre TV prijímač.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Digitálny fotoaparát
 2. Kamkordér
 3. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Zobrazenie obsahu uloženého v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Po pripojení k digitálnemu fotoaparátu ho zapnite.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojený digitálny fotoaparát/kamkordér.
 3. Spustite prehrávanie v pripojenom digitálnom fotoaparáte/kamkordéri.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Tip

 • Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača. Uistite sa, že zariadenie je kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync. Niektoré zariadenia nemusia byť kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, aj keď majú konektor HDMI.
[70] Používanie televízora s inými zariadeniami | Počítače, fotoaparáty a kamkordéry

Špecifikácie počítačového video signálu

(Rozlíšenie, horizontálna frekvencia/vertikálna frekvencia)

 • 640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz
 • 800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz
 • 1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz
 • 1152 x 864, 67,5 kHz/75 Hz
 • 1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz
 • 1600 x 900, 56,0 kHz/60 Hz
 • 1680 x 1050, 65,3 kHz/60 Hz
 • 1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz *

* Časovanie formátu 1080p aplikované do vstupu HDMI bude považované za časovanie video signálu, nie PC signálu. Ovplyvní to nastavenia [Obrazovka] v [Obraz a zvuk]. Na zobrazenie obsahu počítača nastavte [Široký režim] na [Plný] a [Plocha obrazu] na [+1]. Položku ([Plocha obrazu] je možné konfigurovať iba v prípade, že je [Oblasť auto. zobrazenia] deaktivovaná.)

Iný vstupný signál videa

Nasledujúce video formáty sa môžu zobraziť v závislosti od špecifikácie vášho počítača.

 • 480p
 • 576p*1, 576i*1
 • 720/24p
 • 720p/30Hz, 720p/50Hz*1, 720p/60Hz
 • 1080i/50Hz*1, 1080i/60Hz
 • 1080/24p
 • 1080p/30Hz, 1080p/50Hz*1, 1080p/60Hz
 • 3840 x 2160p/24Hz, 3840 x 2160p/25Hz*1, 3840 x 2160p/30Hz
 • 3840 x 2160p/50Hz*1, 3840 x 2160p/60Hz
 • 4096 x 2160p/24Hz*2
 • 4096 x 2160p/50Hz*1*2, 4096 x 2160p/60Hz*2

*1 V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť položka podporovaná.

*2 Keď je vstup 4096 x 2160p a [Široký režim] je nastavený na [Štandardný], rozlíšenie je zobrazené ako 3840 x 2160p.
Pre zobrazenie 4096 x 2160p, nastavte nastavenie režimu [Široký režim] na [Plný 1] alebo [Plný 2].

Poznámka

 • V závislosti od počítača nemusí byť výstup 1920 x 1080/60 Hz k dispozícii. Aj keď je zvolený výstup 1920 x 1080/60 Hz, skutočný výstupný signál môže byť iný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a použite iný video signál.
[71] Používanie televízora s inými zariadeniami

Audio systém

 • Výstup zvuku z audio systému
 • Pripojenie audio systému
 • Úprava audio systému
 • Používanie TV prijímača ako stredového reproduktora (len modely s Režim stredného reproduktora TV)
 • Prenos audio formátov podporovaných rozhraním eARC
[72] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Výstup zvuku z audio systému

K TV prijímaču možno pripájať audio systémy, akými sú AV prijímače a zvukové lišty. Spôsob pripojenia vyberajte podľa špecifikácií audio systému, ktorý sa chystáte pripojiť.

 • Pripojenie pomocou HDMI kábla (podrobnosti nájdete po starostlivom prečítaní kapitoly „Pripojenie pomocou HDMI kábla“.)
 • Pripojenie digitálnym optickým káblom

Informácie o spôsoboch pripojenia nájdete na strane Pripojenie audio systému.

Poznámka

 • Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu, ktoré chcete pripojiť.

Pripojenie pomocou kábla HDMI

Toto zariadenie podporuje Audio Return Channel (ARC) a Enhanced Audio Return Channel (eARC). Na prenos zvuku z audio systémov podporujúcich ARC a eARC možno použiť HDMI kábel.

Na televízoroch podporujúcich eARC, môžete vyviesť (preniesť) audio signály z externých zariadení pripojených k televízoru do eARC podporovaných audio systémov pomocou konektora HDMI označeného textom ARC“ aleboeARC/ARC“.

Informácie o spôsoboch pripojenia nájdete na strane Pripojenie audio systému.

Poznámka

 • Poloha HDMI vstupu s podporou eARC/ARC sa líši v závislosti od modelu. Prečítajte si pribalenú referenčnú príručku.
[73] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Pripojenie audio systému

Nižšie uvedený obrázok znázorňuje pripojenie audio systému, ako napr. AV prijímač alebo zvuková lišta.

Poznámka

 • Dostupné konektory závisia od modelu/oblasti/krajiny.

Pripojenie HDMI (ARC je podporované)

 1. Pomocou HDMI kábla prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte k vstupnému konektoru HDMI televízora, označeného textom ARC“ aleboeARC/ARC“.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

  * Odporúčame využiť autorizované Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s logom HDMI.

 2. Úprava audio systému

Poznámka

 • Pri ARC pripojeniach sa môže výkon rozpoznávania hlasu zhoršiť (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom).

Pripojenie HDMI (eARC je podporované)

 1. Prepojte káblom HDMI kábel externého vstupu a TV prijímača. Pomocou ďalšieho HDMI kábla prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte audio systém k vstupnému konektoru HDMI televízora, označeného textom ARC“ aleboeARC/ARC“.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. Externé vstupné zariadenie (napríklad Blu-ray/DVD rekordér)
  2. HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
  3. AV prijímač alebo zvuková lišta
  4. HDMI kábel s Ethernetom (nie je súčasťou balenia)*

  * Odporúčame využiť autorizované Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI s logom HDMI.

 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim eARC] — [Auto].
 3. Vyberte [Reproduktor] — [Audio systém].
 4. V zvukovom systéme aktivujte funkciu eARC.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.
 5. Úprava audio systému

Poznámka

 • Ak je funkcia prevodu textu na reč medzi pomocnými funkciami TV prijímača zapnutá, možnosť [Režim eARC] nemožno označiť.
 • Ak je zvuk reprodukovaný z podporovaného zariadenia eARC počas sledovania HDMI vstupu, TV prijímač funguje nasledovne.
  • Znie zvuk zo systému a zvukové odpovede nepredstavujú výstup.
  • Výkon rozpoznávania hlasu vstavaného mikrofónu sa môže zhoršiť (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom).

Pripojenie digitálneho optického kábla

 1. Digitálnym optickým káblom prepojte TV prijímač a zvukový systém.
  Pripojte ho k digitálnemu optickému vstupu zvukového systému.
  Obrázok spôsobu pripojenia
  1. AV prijímač alebo zvuková lišta
  2. Optický audio kábel (nedodáva sa)
 2. Úprava audio systému

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[74] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Úprava audio systému

Po pripojení zvukového systému k TV prijímaču upravte v audio systéme zvukový výstup TV prijímača.

Úprava audio systému pripojeného pomocou HDMI kábla alebo digitálneho optického kábla

 1. Po pripojení TV prijímača k audio systému stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém].
 2. Zapnite pripojený audio systém a upravte hlasitosť.
  Ak pripájate zariadenie kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync pomocou pripojenia HDMI, môžete ho jednoducho ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • V závislosti od vášho audio systému bude potrebné nakonfigurovať nastavenia pre [Digitálny zvukový výstup]. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup].
 • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].
 • Nastavenia [Digitálny zvukový výstup] sú deaktivované v prípade, že používate audio signály, ktoré prechádzajú zo vstupu HDMI a využívajú eARC.

Tip

 • Ak je pomocou HDMI kábla pripojený špecifický audio systém, môžete upraviť časovanie výstupu obrazu a zvuku.
  • Úprava nastavenia AV sync
  Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.
  • Podpora
[75] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Používanie TV prijímača ako stredového reproduktora (len modely s Režim stredného reproduktora TV)

Modely s režimom Režim stredného reproduktora TV majú vstupy CENTER SPEAKER IN na zadnej strane TV.

Ak je položka [Reproduktor] nastavená na možnosť [Audio systém], môžete použiť reproduktory TV prijímača ako stredový reproduktor pre domáce kino jednoducho pripojením AV prijímača k vstupu CENTER SPEAKER IN TV prijímača*.

*TV prijímač a AV prijímač musia byť prepojené buď HDMI káblom alebo digitálnym optickým káblom.

Prepojenie reproduktorovým káblom

Reproduktorovým káblom prepojte TV prijímač a AV prijímač.

Pripojte reproduktorový kábel k terminálu na zadnej strane TV prijímača
 1. AV prijímač
 2. Reproduktorový kábel (nedodáva sa)

Na pripojenie AV prijímača k terminálu CENTER SPEAKER IN TV použite reproduktorový kábel (nedodáva sa).
Po pripojení nezabudnite zakrútiť konce reproduktorového kábla a vložiť ich do terminálov TV a AV prijímača.

CENTER SPEAKER IN konektor sa líši podľa modelu. Pri pripájaní kábla si pozrite nižšie uvedené obrázky.

*Na každom konci odrežte z reproduktorového kábla približne 10 mm izolácie.

Poznámka

 • Aby ste zabránili vzájomnému kontaktu vodičov reproduktorového kábla, dbajte na to, aby ste z reproduktorového kábla neodrezali príliš veľa izolácie.
 • Reproduktorový kábel pripojte správne, aby sa zhodovala polarita (+/-) TV prijímača a AV prijímača.
[76] Používanie televízora s inými zariadeniami | Audio systém

Prenos audio formátov podporovaných rozhraním eARC

Skontrolujte, že máte možnosť prenosu nasledujúcich audio formátov.

 • 7.1-kanálové lineárne PCM: 32/44,1/48 kHz 16 bitov
 • Dolby Digital
 • Dolby Digital Plus
 • DTS
 • Dolby TrueHD
 • DTS-HD MA
 • Dolby Atmos
 • DTS:X Master Audio
 • MPEG2 - AAC/MPEG4 - AAC

Podrobnosti nájdete na strane podpory.

 • Podpora
[77] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia Bluetooth

 • Pripojenie zariadenia Bluetooth
 • Úprava nastavenia AV sync
 • Podporované profily rozhrania Bluetooth
[78] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Spárovanie TV prijímača so zariadením Bluetooth

Iba pre modely podporujúce Bluetooth A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth ako napríklad slúchadlá alebo reproduktory.

Modely s podporou Bluetooth A2DP, ktoré podporujú použitie audio zariadenia Bluetooth, majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

 1. Zapnite zariadenie Bluetooth a dajte ho do režimu párovania.
  Informácie o tom, ako dať zariadenie Bluetooth do režimu párovania, nájdete v užívateľskej príručke k zariadeniu.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Nastavenia Bluetooth] — [Pridanie zariadenia] na uvedenie televízora do režimu párovania.
  Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení Bluetooth.
 3. Zo zoznamu vyberte požadované zariadenie, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  Ak ste vyzvaní k zadaniu hesla, pozrite si užívateľskú príručku k zariadeniu.
  Po dokončení párovania sa zariadenie pripojí k TV prijímaču.

Pripojenie k spárovanému zariadeniu Bluetooth

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Nastavenia Bluetooth].
 2. Vyberte spárované, ale nepripojené zariadenie zo zoznamu.
 3. Vyberte [Pripojiť].
[79] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Úprava nastavenia AV sync

Ak je pripojené audio zariadenie Bluetooth, môže dôjsť k oneskoreniu medzi obrazom a zvukom z dôvodu vlastností Bluetooth. Oneskorenie medzi obrazom a zvukom môžete nastaviť pomocou nastavenia Audio/video synchronizácia . (Iba pre modely podporujúce Bluetooth A2DP, ktoré môžu používať audio zariadenia Bluetooth.)

Modely s podporou Bluetooth A2DP, ktoré podporujú použitie audio zariadenia Bluetooth, majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

 1. Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Audio/video synchronizácia] — požadovanú možnosť.

Tip

 • Časovanie výstupu obrazu a zvuku môžete tiež upraviť, ak je špecifický audio systém pripojený pomocou HDMI kábla. Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.
  • Podpora

Poznámka

 • V závislosti od pripojeného audio zariadenia Bluetooth, obraz a zvuk sa nemusia zhodovať aj, keď je nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavené na [Zap.] alebo [Auto].
 • Aby ste predišli tomu, aby sa na TV prijímači zobrazila čierna obrazovka, hneď ako ho zapnete a zvuková lišta je pripojená bezdrôtovo (Bluetooth), nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavte na [Zap.].
 • Ak je režim [Režim obrazu] nastavený na jednu z možností nižšie, čas výstupu obrazu a zvuku nie je nastavený ani vtedy, keď je nastavenie [Audio/video synchronizácia] nastavené na [Auto].
  • [Game]
  • [Grafika]
  • [Fotografia]
  Pre nastavenie [Audio/video synchronizácia] pri ktoromkoľvek režime, vyberte [Zap.].
 • Reakcia TV prijímača pri hraní video hier sa môže zdať pomalšia, kvôli nastaveniu [Audio/video synchronizácia] a oneskoreniu času výstupu obrazu. Pre hry, ktoré závisia na čase odozvy neodporúčame používať Bluetooth zariadenia ale odporúčame, aby ste namiesto nich použili reproduktory TV prijímača alebo zvukovú lištu s pripojením (HDMI káblom/digitálnym optickým káblom).
[80] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia Bluetooth

Podporované profily rozhrania Bluetooth

TV prijímač podporuje nasledujúce profily:

 • HID (Human Interface Device Profile — Profil pre zariadenia s rozhraním ovládaným človekom)
 • HOGP (HID over GATT Profile — Profil HID cez GATT)
 • A2DP (Profil pokročilej distribúcie zvuku)
 • AVRCP (Profil diaľkového ovládania Audio/Video)
 • SPP (Serial Port Profile — Profil sériového portu)

Modely s podporou A2DP a AVRCP majú [Audio/video synchronizácia] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

[81] Používanie televízora s inými zariadeniami

Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

 • Prehľad BRAVIA Sync
 • Používanie funkcií dostupných pre zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync
 • Nastavenie funkcie BRAVIA Sync
[82] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Prehľad BRAVIA Sync

Ak je zariadenie kompatibilné s BRAVIA Sync (napr. prehrávač Blu-ray, AV prijímač) pripojené HDMI káblom, môžete ovládať zariadenie pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Obrázok ovládania zariadenia kompatibilného s funkciou BRAVIA Sync
[83] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Používanie funkcií dostupných pre zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Funkcia [Sync Menu] sa používa hlavne na ovládanie zariadení kompatibilných s BRAVIA Sync z televízora.
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU a zvoľte [Sync Menu].

Ak sa možnosť [Sync Menu] nezobrazuje, zmeňte položky zobrazené na obrazovke [Rýchle nastavenia] a pridajte [Sync Menu]. Podrobnosti nájdete na strane Používanie Rýchle nastavenia.

Prehrávač Blu-ray/DVD

 • Automatické zapnutie prehrávača Blu-ray/DVD a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď ho vyberiete z hlavnej ponuky alebo z ponuky Sync Menu.
 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď prehrávač Blu-ray/DVD spustí prehrávanie.
 • Automatické vypnutie prehrávača Blu-ray/DVD, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo)), prehrávanie (napr. tlačidlo (Prehrávať)) a výber kanála pripojeného prehrávača Blu-ray/DVD prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

AV prijímač

 • Automaticky zapne pripojený AV prijímač a prepne zvukový výstup z reproduktorov TV prijímača na audio systém po zapnutí TV prijímača. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ste už používali AV prijímač na výstup zvuku z TV prijímača.
 • Automaticky sa prepne zvukový výstup na AV prijímač po zapnutí AV prijímača, keď je zapnutý TV prijímač.
 • Automaticky sa vypne pripojený AV prijímač, keď vypnete TV prijímač.
 • Nastaví hlasitosť ((Hlasitosť) tlačidlá +/–) a stíši zvuk (tlačidlo (Stíšiť)) pripojeného AV prijímača pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Videokamera

 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na pripojenú videokameru po zapnutí kamery.
 • Automatické vypnutie pripojenej videokamery, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá (Nahor) / (Nadol) / (Vľavo) / (Vpravo)), prehrávanie (napríklad, tlačidlo (Prehrávať)) pripojenej video kamery prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • Funkcia „Ovládanie BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len pre pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, na ktorých je logo BRAVIA Sync.
[84] Používanie televízora s inými zariadeniami | Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Nastavenie funkcie BRAVIA Sync

 1. Zapnite pripojené zariadenie.
 2. Na aktiváciu [Ovládanie BRAVIA Sync], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync].
 3. Aktivujte funkciu BRAVIA Sync v pripojenom zariadení.
  Ak je pripojené a zapnuté určité zariadenie od spoločnosti Sony kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync a [Ovládanie BRAVIA Sync] je aktivovaná, funkcia BRAVIA Sync sa v zariadení aktivuje automaticky. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.

Dostupné možnosti

Nižšie sú uvedené dostupné možnosti. (Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.)

[Automatické vypnutie zariadení]
Ak je položka deaktivovaná, pripojené zariadenie sa nevypne automaticky po vypnutí TV prijímača.
[Automatické zapnutie TV]
Ak je položka deaktivovaná, TV prijímač sa nezapne automaticky po zapnutí pripojeného zariadenia.
[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]
Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync.
[Tlačidlá ovládania zariadenia]
Umožňuje nastaviť tlačidlá na ovládanie pripojeného zariadenia HDMI.

Ak chcete použiť Sync Menu

 1. Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo ACTION MENU, zvoľte Sync Menu, zvoľte požadovanú položku v Sync Menu.
  Ak sa možnosť [Sync Menu] nezobrazuje, zmeňte položky zobrazené na obrazovke [Rýchle nastavenia] a pridajte [Sync Menu]. Podrobnosti nájdete na strane Používanie Rýchle nastavenia.

Tip

 • V nasledovných prípadoch sa na obrazovke TV po zvolení možnosti Sync Menu zobrazí hlásenie.
  • Zariadenie HDMI nie je pripojené.
  • Funkcia [Ovládanie BRAVIA Sync] je deaktivovaná.
[85] Používanie televízora s inými zariadeniami

Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení

 • Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K
 • Nastavenie pre sledovanie obrazu v rozlíšení 4K vo vyššej kvalite
 • Sledovanie obrazu v rozlíšení 8K (iba 8K modely)
 • Nastavenia pre sledovanie obrazu v rozlíšení 8K (iba 8K modely)
[86] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení

Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K

Ak chcete fotografie uložené vo fotoaparáte zobraziť vo vysokom rozlíšení, je možné pripojiť digitálny fotoaparát/kamkordér podporujúci 4K výstup HDMI k HDMI IN TV prijímača. Môžete zobraziť aj fotografie s vysokým rozlíšením, ktoré sú uložené na zariadeniach USB alebo na vašej domácej sieti. Obraz s rozlíšením 4K a viac možno zobraziť v rozlíšení 4K (3840×2160).

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti/krajiny.

Obrázok obrazov z rôznych zariadení zobrazených na TV prijímači
 1. Digitálny fotoaparát
 2. Kamkordér
 3. Zariadenie USB
 4. Sieťové zariadenie

Ak si chcete prezerať obrázky uložené na zariadení USB alebo sieťovom zariadení v rozlíšení 4K

 1. Zariadenie USB alebo sieťové zariadenie pripojte priamo k TV prijímaču.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Zvoľte si názov USB zariadenia alebo názov sieťového zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Ak chcete zobraziť obrázky uložené v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Ku konektoru TV prijímača HDMI IN pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér podporujúci výstup HDMI pomocou kábla HDMI.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojené zariadenie.
 3. Pripojené zariadenie nastavte na výstup 4K.
 4. Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Ak chcete zobraziť obrázky s rozlíšením 4K vo vyššej kvalite

Ak chcete zobraziť obrázky s rozlíšením 4K vo vyššej kvalite, môžete nastaviť Formát signálu HDMI na Vylepšený formát.

Informácie o Vylepšený formát alebo o zmene nastavení nájdete na stránke Nastavenie pre sledovanie obrazu v rozlíšení 4K vo vyššej kvalite.

Poznámka

 • 3D obraz nie je možné zobraziť.
 • Ak zmeníte obraz stlačením tlačidiel (Vľavo) / (Vpravo), môže to chvíľu trvať, kým sa objaví obraz.
[87] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení

Nastavenie pre sledovanie obrazu v rozlíšení 4K vo vyššej kvalite

Keď zobrazíte formát 4K vysokej kvality pomocou vstupu HDMI, [Formát signálu HDMI] nastavte v [Externé vstupy].

Formát signálu HDMI

Ak chcete zmeniť nastavenie formátu signálu HDMI, stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte položky [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — vstup HDMI, ktorý chcete nastaviť.

Štandardný formát
Štandardný formát HDMI*1 pre bežné použitie.
Vylepšený formát
Vysokokvalitný formát HDMI*1*2. Nastavte len pri použití spôsobilých zariadení.

*1 Vrátane HDR (iba modely HDR). Modely HDR majú [Režim HDR] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk][Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Možnosti videa].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 atď.

Poznámka

 • Keď sa používa Vylepšený formát, výstup obrazu a zvuku nemusí byť správny. V takom prípade pripojte zariadenie HDMI IN, ktoré je v [Štandardný formát], alebo zmeňte formát signálu HDMI z HDMI IN na [Štandardný formát].
 • Nastavte na Vylepšený formát len pri použití kompatibilných zariadení.
 • Pri prezeraní obrázkov s vysokou kvalitou 4K použite Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI podporujúci rýchlosť 18 Gbps. Viac podrobností o Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI podporujúcom 18 Gbps nájdete v špecifikáciách kábla.
[88] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení

Sledovanie obrazu v rozlíšení 8K (iba 8K modely)

Ak chcete zobraziť fotografie vo vysokom rozlíšení uložené vo fotoaparáte, je možné pripojiť digitálny fotoaparát/kamkordér podporujúci 8K výstup HDMI k HDMI IN 4 TV prijímača. Môžete zobraziť aj fotografie s vysokým rozlíšením, ktoré sú uložené na zariadeniach USB alebo na vašej domácej sieti. Obraz s rozlíšením 8K a viac možno zobraziť v rozlíšení 8K (7680×4320) (iba séria ZG9).

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti/krajiny.

Obrázok obrazov z rôznych zariadení zobrazených na TV prijímači
 1. Digitálny fotoaparát
 2. Kamkordér
 3. Zariadenie USB
 4. Sieťové zariadenie

Ak si chcete prezerať obrázky uložené na zariadení USB alebo sieťovom zariadení v rozlíšení 8K

 1. Zariadenie USB alebo sieťové zariadenie pripojte priamo k TV prijímaču.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Zvoľte si názov USB zariadenia alebo názov sieťového zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Ak chcete zobraziť obrázky uložené v digitálnom fotoaparáte alebo kamkordéri

 1. Pripojte digitálny fotoaparát alebo kamkordér, ktorý podporuje HDMI výstup na HDMI IN 4 konektor (zásuvka) TV, pomocou HDMI kábla.
 2. Opakovaným stláčaním tlačidla (Výber vstupu) vyberte pripojené zariadenie.
 3. Pripojené zariadenie nastavte na výstup 8K.
 4. Spustite prehrávanie na pripojenom zariadení.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Sledovanie obrazu v rozlíšení 8K

Môžete nastaviť Formát signálu HDMI na [Vylepšený formát (8K)] sledovanie obrazu v rozlíšení 8K.

Informácie o [Vylepšený formát (8K)] alebo o zmene nastavení nájdete na stránke Nastavenia pre sledovanie obrazu v rozlíšení 8K (iba 8K modely).

Poznámka

 • 3D obraz nie je možné zobraziť.
 • Ak zmeníte obraz stlačením tlačidiel (Vľavo) / (Vpravo), môže to chvíľu trvať, kým sa objaví obraz.
[89] Používanie televízora s inými zariadeniami | Sledovanie obrazu v rozlíšení 4K/8K z kompatibilných zariadení

Nastavenia pre sledovanie obrazu v rozlíšení 8K (iba 8K modely)

Keď zobrazíte formát 8K vysokej kvality pomocou vstupu HDMI, [Formát signálu HDMI] nastavte v [Externé vstupy].

Formát signálu HDMI

Ak chcete zmeniť nastavenie formátu signálu HDMI, stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte položky [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — HDMI vstup, ktorý chcete nastaviť.

HDMI IN 4

Štandardný formát
Štandardný formát HDMI*1.
Vylepšený formát (Dolby Vision)
Vysokokvalitný formát HDMI*1*2. Nastavte len pri použití spôsobilých zariadení.
Vylepšený formát (8K)
Vysokokvalitný formát HDMI*1*3. Nastavte len pri použití spôsobilých zariadení.

HDMI IN 1/2/3

Štandardný formát
Štandardný formát HDMI*1 pre bežné použitie.
Vylepšený formát
Vysokokvalitný formát HDMI*1*2. Nastavte len pri použití spôsobilých zariadení.

*1 Vrátane HDR (iba modely HDR). Modely HDR majú [Režim HDR] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Možnosti videa].
*2 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2 atď.
*3 8K 24/30p 4:2:0 8 bit, 4K 120p 4:2:0 8 bit

Poznámka

 • Keď sa používa Vylepšený formát, výstup obrazu a zvuku nemusí byť správny. V takom prípade pripojte zariadenie HDMI IN, ktoré je v [Štandardný formát], alebo zmeňte formát signálu HDMI z HDMI IN na [Štandardný formát].
 • Nastavte na Vylepšený formát len pri použití kompatibilných zariadení.
 • Pri sledovaní 8K obrazu s vysokou kvalitou, použite Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI ktorý podporuje rýchlosť 18 Gbps. Viac podrobností o Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI podporujúcom 18 Gbps nájdete v špecifikáciách kábla.
[90]

Pripojenie k sieti

 • Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN
 • Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia
 • Funkcie domácej siete
[91] Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie k sieti pomocou kábla siete LAN

Pripojenie ku káblovej sieti LAN vám umožní pripojenie na internet a k vašej domácej sieti.

Uistite sa, že do internetu alebo domácej siete sa pripájate cez smerovač.

Tip

 • Ak používate modem s funkciou smerovača, nemusíte pripravovať samostatný smerovač. Na informácie o špecifikácii vášho modemu sa spýtajte svojho poskytovateľa služieb.
Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Kábel siete LAN
 2. Počítač
 3. Smerovač
 4. Modem
 5. Internet
 1. Nastavte smerovač siete LAN.
  Podrobnosti nájdete v príručke smerovača siete LAN alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Jednoduché nastavenie].
 3. Dokončite nastavenie podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka

 • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
[92] Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

 • Používanie Wi-Fi na pripojenie TV prijímača do internetu/siete
 • Používanie Wi-Fi Direct na pripojenie k TV prijímaču (bez potreby bezdrôtového smerovača)
[93] Pripojenie k sieti | Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

Používanie Wi-Fi na pripojenie TV prijímača do internetu/siete

Vstavané zariadenie bezdrôtovej siete LAN poskytuje prístup na internet a umožní vám využívať výhody siete v prostredí bez káblov.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Počítač
 2. Bezdrôtový smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Nastavte bezdrôtový smerovač.
  Podrobnosti nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 2. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet].
 3. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť a zadajte heslo.
  Ak TV nemožno pripojiť k internetu/sieti, prečítajte si stranu Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti..

Vypnutie vstavanej bezdrôtovej siete LAN

 1. Pre deaktiváciu [Wi‑Fi], stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi].

Tip

 • Na plynulé prenášanie videa:
  • Ak je to možné, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača na štandardné vysokorýchlostné siete, ako napríklad 802.11n.
   Podrobnosti o spôsobe zmeny nastavenia nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
  • Ak vyššie uvedený postup neprináša zlepšenie, zmeňte nastavenie bezdrôtového smerovača na 5 GHz, čo môže pomôcť zlepšiť kvalitu prenosu videa.
  • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču použitím 2,4 GHz pásma.
 • Na použitie zabezpečenia WEP s bezdrôtovým smerovačom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Jednoduché nastavenie] — [Wi‑Fi].

Poznámka

 • Požadované nastavenia súvisiace so sieťou sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa internetových služieb alebo smerovača. Podrobnosti nájdete v príručke, ktorú vám poskytol poskytovateľ internetových služieb, alebo v príručke dodanej so smerovačom. Prípadne kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).
 • Ak na obrazovke zadania hesla vyberiete možnosť [Zobraziť heslo], zobrazené heslo budú môcť vidieť iné osoby.
[94] Pripojenie k sieti | Pripojenie k sieti pomocou bezdrôtového pripojenia

Používanie Wi-Fi Direct na pripojenie k TV prijímaču (bez potreby bezdrôtového smerovača)

Zariadenie môžete k TV prijímaču pripojiť bezdrôtovo, bez použitia bezdrôtového smerovača a tak prezerať videá, fotografie a hudbu uloženú na zariadení priamo na TV prijímači.

Obrázok streamovania obsahu
 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Nastavenia Wi‑Fi Direct].
 2. Pomocou zariadenia s rozhraním Wi-Fi Direct vyberte názov TV prijímača zobrazený na obrazovke TV prijímača.
  Ak zariadenie nepodporuje Wi-Fi Direct, vyberte [Zobraziť sieť (SSID)/heslo].
 3. Ovládaním zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi ho pripojte k TV prijímaču.
 4. Odošlite obsah zo zariadenia Wi-Fi Direct/Wi-Fi do TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k zariadeniu.

V prípade neúspešného pripojenia

Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu nastavenia rozhrania Wi-Fi Direct, vyberte možnosť [Zobraziť sieť (SSID)/heslo] a dokončite nastavenia podľa pokynov na obrazovke.

Pripojenie ďalšieho zariadenia

Zariadenia pripájajte pomocou postupu uvedeného vyššie. Súčasne možno pripojiť až 10 zariadení. Ak chcete pripojiť ďalšie zariadenie, keď už je pripojených 10 zariadení, odpojte nepotrebné zariadenie a potom pripojte ďalšie zariadenie.

Zmena názvu TV prijímača zobrazeného v pripojenom zariadení

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Informácie] — [Názov zariadenia].

Zobrazenie zoznamu pripojených zariadení/zrušenie registrácie zariadení

Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi Direct] — [Zobraziť zoznam zariadení/odstrániť].

Ak chcete zrušiť registráciu zariadenia, vyberte zariadenie zo zoznamu na vymazanie, potom stlačte tlačidlo (Potvrdiť). Na obrazovke s potvrdením následne stlačte možnosť [Áno].

Ak chcete zrušiť registráciu všetkých zariadení, zo zoznamu vyberte položku [Vymazať všetky] a potom možnosť [Áno] v potvrdzujúcom zobrazení.

[95] Pripojenie k sieti

Funkcie domácej siete

 • Nastavenia domácej siete
 • Prehrávanie obsahu z počítača
 • Prehrávanie obsahu z mediálneho servera
[96] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Nastavenia domácej siete

Môžete upraviť nasledujúce nastavenia domácej siete.

Kontrola pripojenia na server

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera] — diagnostiku vykonáte postupovaním podľa pokynov na obrazovke.

Použitie funkcie renderera

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Renderer] — požadovanú možnosť.

[Funkcia Renderer]
Aktivujte funkciu renderera.
Môžete prehrávať súbory fotografií/hudobné súbory/video súbory v ovládacom zariadení (napr. v digitálnom fotoaparáte) na obrazovke TV prijímača priamym ovládaním daného zariadenia.
[Ovládanie prístupu cez Renderer]
 • Výberom položky [Automatické povolenie prístupu] získate automatický prístup k TV prijímaču pri prvom prepojení ovládacieho zariadenia a TV prijímača.
 • Výberom položky [Vlastné nastavenia] zmeníte nastavenie prístupového povolenia každého ovládacieho zariadenia.

Používanie diaľkového zariadenia

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenia pre vzdialené zariadenia] — požadovaná možnosť.

[Ovládanie na diaľku]
Aktivácia funkcie TV prijímača zo zaregistrovaného zariadenia.
[Zrušenie registrácie vzdialeného zariadenia]
Zrušenie registrácie zariadenia na deaktiváciu funkcie TV prijímača z daného zariadenia.
[97] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Prehrávanie obsahu z počítača

Ak pripojíte TV prijímač smerovačom k domácej sieti, môžete si užívať obsah (fotografie/hudbu/video súbory) uložené na sieťovom zariadení v inej miestnosti.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Počítač (Server)
 2. Smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Stlačte tlačidlo HOME a potom (ikona Aplikácie) v ponuke Domov, kde stlačte možnosť [Prehrávač Médií].
  Ak pribalený diaľkový ovládač disponuje tlačidlom APPS, môžete tlačidlo APPS stlačiť.
 3. Označte názov sieťového zariadenia.
 4. Zvoľte si priečinok a následne súbor, ktorý chcete prehrať.

Kontrola podporovaných formátov súborov

 • Podporované súbory a formáty

Poznámka

 • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné, aj keď sa použijú podporované formáty.
[98] Pripojenie k sieti | Funkcie domácej siete

Prehrávanie obsahu z mediálneho servera

Svoje fotografie, hudbu a video súbory si môžete prehrať priamo zo zariadenia (napr. digitálny fotoaparát) cez obrazovku TV prijímača v prípade, že je váš TV prijímač pripojený k domácej sieti prostredníctvom smerovača. Ovládacie zariadenie musí byť kompatibilné s funkciou Renderer.

Obrázok spôsobu pripojenia
 1. Digitálny fotoaparát (ovládacie zariadenie)
 2. Smerovač
 3. Modem
 4. Internet
 1. Pripojte TV prijímač k vašej domácej sieti.
 2. Pomocou ovládacieho zariadenia spustite prehrávanie obsahu na obrazovke TV prijímača.
[99]

Nastavenia

 • Konfigurácia TV prijímača
 • Nastavenie časovača
[100] Nastavenia

Konfigurácia TV prijímača

Ponuky zobrazené v nastaveniach TV prijímača sa líšia v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.

 • [Sledovanie TV prijímača] Konfiguruje nastavenia ako [Kanály].
 • [Obraz a zvuk] Konfiguruje nastavenia ako [Obraz] a [Zvuk].
 • [Sieť a internet]
 • [Účty a prihlasovanie]
 • [Aplikácie]
 • [Predvoľby zariadenia] Konfiguruje nastavenia ako [Klávesnica], [Plocha], a [Zjednodušenie ovládania].
 • [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] Konfiguruje nastavenia ako [Diaľkový ovládač] a [Nastavenia Bluetooth].
 • [Nastavenia panelu Expert] (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
[101] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Sledovanie TV prijímača]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Kanály]
Konfigurácia nastavení súvisiacich s rádiovým vysielaním. Môžete konfigurovať nastavenia súvisiace s rádiovým vysielaním.
Ak chcete naladiť digitálne kanály
Príjem digitálneho vysielania
Ak chcete naladiť satelit
Príjem satelitného vysielania
Usporiadanie kanálov alebo úprava zoznamu kanálov
Usporiadanie alebo úprava kanálov
[Rodičovský zámok]
Konfigurácia nastavení rodičovského zámku na vysielanie a iné položky.
[Externé vstupy]
Konfigurácia nastavení externých vstupov a BRAVIA Sync.
Podrobnosti o BRAVIA Sync nájdete v časti Zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync.
[Nast. nahrávacieho zariadenia]
Konfigurácia nastavení zariadení USB HDD pre nahrávanie. (V závislosti od modelu, oblasti alebo krajiny nemusí byť táto položka dostupná.)
[102] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Obraz a zvuk]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Obraz]
Konfiguruje nastavenia obrazu, ktoré upravujú kvalitu obrazu, ako jas obrazovky.
Pre nastavenie kvality obrazu vašich preferencií, si pozrite stranu Úprava kvality obrazu.
[Obrazovka]
Slúži na úpravu veľkosti obrazovky a polohy.
[Zvuk]
Konfiguruje nastavenia, ktoré upravujú zvuk.
Pre nastavenie kvality zvuku podľa vašich preferencií, si pozrite stranu Úprava kvality zvuku.
[Výstup zvuku]
Slúži na konfiguráciu nastavení týkajúcich sa reproduktorov.
[103] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Sieť a internet]

Slúži na nastavenia vecí ako bezdrôtové LAN, káblové LAN a domáce siete.

[104] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Účty a prihlasovanie]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Účty a prihlasovanie] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Google]
Synchronizácia zaregistrovaného účtu Google alebo odstránenie účtu.
[Pridať účet]
Pridá Google účet. V závislosti od aplikácie môžete pridať viacero účtov Google a prepínať medzi nimi.
[105] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Aplikácie]

Umožňuje konfigurovať alebo odstraňovať aplikácie.

[106] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Predvoľby zariadenia]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Informácie]
Zobrazuje informácie o TV prijímači.
[Dátum a čas]
Nastavenie aktuálneho času.
[Jazyk/Language]
Výber jazyka ponuky. Zvolený jazyk ponuky nastaví aj jazyk rozpoznávania hlasu.
[Klávesnica]
Konfigurácia nastavení klávesnice na obrazovke.
[Zvuk]
Slúži na konfigurovanie nastavenia [Systémové zvuky].
[Úložisko]
Zmena nastavení súvisiacich s ukladacím priestorom údajov.
[Plocha]
Slúži na prispôsobenie kanálov zobrazených v [Plocha] a na zoradenie aplikácií.
[Google]
Slúži na konfiguráciu a nastavenie [Rozpoznanie výrazu „Ok Google“]*.
[Šetrič obrazovky]
Konfigurácia nastavení na šetriči obrazovky.
[Poloha]
Konfiguruje nastavenia polohy na získanie informácií o polohe používateľa.
[Zabezpečenie a obmedzenia]
Slúži na konfiguráciu obmedzení, ako zabránenie deťom používať určité aplikácie.
[Zjednodušenie ovládania]
Konfigurácia nastavení funkcií prístupnosti a služieb, ktoré používateľom poskytujú jednoduchšiu navigáciu v zariadeniach.
[Obnoviť]
Vráti TV na nastavenia predvolené vo výrobnom závode.
[Dióda LED]
Slúži na konfiguráciu nastavení funkcií [Osvetlenie LED] a [Dióda LED vstavaného mikrofónu]*. (Dostupnosť tejto funkcie závisí od daného modelu.)
[Napájanie]
Zmena nastavení súvisiacich so spotrebou energie.
[Počiatočné nastavenie]
Nastavenie základných funkcií ako napríklad sieť alebo kanály pri prvom použití.
[Nastavenia režimu pre maloobchod]
Nastavením funkcie [Režim ukážky] možno zvýrazniť zobrazenie vo výklade, atď.

* Len TV prijímače so vstavaným mikrofónom

[107] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Diaľkové ovládanie a príslušenstvo]

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — požadovanú možnosť.

Dostupné možnosti

[Nastavenia Bluetooth]
Nastavenie na registráciu/zrušenie registrácie zariadení Bluetooth.
[Diaľkový ovládač]
Nastavenie párovania Hlasového diaľkového ovládania.
[108] Nastavenia | Konfigurácia TV prijímača

[Nastavenia panelu Expert] (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Tieto možnosti sú dostupné pre modely, ktoré obsahujú panel OLED a používajú sa na to, aby sa predišlo zrneniu obrazu.

Ak sa rovnaký obraz opakovane zobrazuje alebo sa zobrazuje počas dlhej doby, môže dôjsť k zrneniu obrazu.
TV prijímač má dve funkcie, [Posunutie pixelu] a [Obnovenie panelu], ktoré sú navrhnuté na zníženie zrnenia obrazu.

Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Nastavenia panelu Expert] — požadovaná možnosť.

Dostupné možnosti

[Posunutie pixelu]
Zobrazený obraz posúva v pravidelných intervaloch, aby sa predišlo zrneniu obrazu. Za bežných podmienok používajte TV prijímač s aktivovanou touto možnosťou.
[Obnovenie panelu]
Manuálne iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné.

Poznámka

 • Manuálne obnovte panel iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné. Ako sa uvádza v odkaze, vykonajte to len jedenkrát za rok. Snažte sa predísť tomu, aby ste to vykonávali viac ako jedenkrát za rok, pretože to môže ovplyvniť životnosť panela.
 • Obnovenie panelu trvá zhruba jednu hodinu. Počas obnovenia panelu sa na obrazovke zobrazí biela čiara. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.
 • Nastavenie vykonávajte, keď je izbová teplota v rozmedzí od 10 °C do 40 °C. Ak je teplota v miestnosti mimo tohto rozsahu, proces obnovenia panelu sa nemusí dokončiť.
[109] Nastavenia

Nastavenie časovača

Ak chcete nastaviť spustenie časovača

Časovač TV prijímača sa automaticky zapne v určitom čase, t.j. keď začne program, ktorý chcete sledovať. Táto funkcia umožňuje používať TV prijímač aj ako budík.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte (Časovače symbol) — [Časovač zapnutia] — požadovaná voľba.

Ak chcete nastaviť čas spánku

Časovač spánku TV prijímač po vopred nastavenom čase automaticky vypne.

 1. Stlačte tlačidlo HOME a vyberte (Časovače symbol) — [Časovač vypnutia] — požadovaná voľba.

Poznámka

 • Keď TV prijímač vypnete a znova zapnete, [Časovač vypnutia] sa nastaví na [Vyp.].
[110]

Riešenie problémov

 • Začnite tu Máte problém? Začnite tu.
 • Kvalita obrazu
 • Klávesnica
 • Príjem vysielania
 • Zvuk
 • Sieť (Internet/domov)/aplikácie
 • Diaľkový ovládač/príslušenstvo
 • Napájanie
 • Pripojené zariadenia
 • Nahrávanie do zariadenia USB HDD
 • LED
[111] Riešenie problémov

Začnite tu

 • Auto diagnostika
 • Aktualizácie softvéru
 • Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača
 • Často kladené otázky pre riešenie problémov
[112] Riešenie problémov | Začnite tu

Auto diagnostika

Skontrolujte, či TV prijímač funguje správne.

 • Stlačte tlačidlo HELP, potom vyberte [Autodiagnostika], alebo [Diagnostika problému] — [Autodiagnostika].
  Spustí sa [Autodiagnostika].

Tip

V časti [Diagnostika problému] môžete skontrolovať aj nasledovné príznaky.

 • [Príznaky pre Internetové pripojenie]
 • [Symptómy externých zariadení]
 • [Príznaky pre Obraz/Zvuk]

Ak problém pretrváva, skúste nasledovné kroky.

 • Resetnite (reštartujte) TV prijímač. Podrobnosti si prečítajte v časti Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača.
 • Skontrolujte a skúste použiť softvérové aktualizácie.
 • Podpora
[113] Riešenie problémov | Začnite tu

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Sony bude z času na čas poskytovať aktualizácie softvéru za účelom zvýšenia funkčnosti a poskytne užívateľom najnovší televízny zážitok. Najjednoduchší spôsob ako získať aktualizácie softvéru je prostredníctvom internetového pripojenia cez TV prijímač.

Automatická kontrola aktualizácií softvéru

Ak chcete aktivovať funkciu [Automaticky vyhľadať aktualizáciu], stlačte tlačidlo HELP a vyberte položky [Aktualizácia systémového softvéru] — [Automaticky vyhľadať aktualizáciu].

Tip

 • Na manuálnu aktualizáciu softvéru stlačte možnosť [Aktualizácia softvéru].

Poznámka

 • Keď je položka [Automaticky vyhľadať aktualizáciu] deaktivovaná, TV prijímač nemôže prijímať oznámenia ani keď je dostupná aktualizácia softvéru.

Aktualizácia softvéru prostredníctvom pamäťového zariadenia USB

Ak nemáte pripojenie do siete, môžete softvér aktualizovať aj pomocou pamäťového zariadenia USB. Pomocou svojho počítača si prevezmite najnovšiu verziu softvéru na webovej stránke spoločnosti Sony na pamäťové zariadenie USB. Vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu na TV prijímači a aktualizácia softvéru sa spustí automaticky.

Ak si TV softvér aktualizujete pomocou pamäťového zariadenia USB, mali by ste si prečítať upozornenia súvisiace s aktualizáciou pomocou pamäťového zariadenia USB na webovej stránke.

Viac informácií o podpore nájdete na stránke Podpora.

[114] Riešenie problémov | Začnite tu

Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

Ak máte problémy, napr. ak sa na obrazovke obraz nezobrazuje alebo diaľkový ovládač nefunguje, resetnite TV prijímač pomocou nasledovného postupu. V prípade pretrvávania problému skúste nižšie uvedený postup obnovy výrobných nastavení.
Ak je k TV prijímaču pripojené externé USB zariadenie, odpojte USB zariadenia od TV a až potom ho resetujte.

Reset napájania

 1. Reštartujte TV pomocou diaľkového ovládania.
  Stlačte a 5 sekúnd držte stlačené tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači, kým sa nezobrazí hlásenie „Napájanie vypnuté“ .
  TV sa vypne a potom sa asi po jednej minúte automaticky reštartuje.
 2. Odpojte sieťový napájací kábel (kábel pripojený do siete).
  Ak problém pretrváva aj po kroku 1, vytiahnite sieťovú šnúru z elektrickej sieťovej zásuvky. Potom stlačte tlačidlo napájania na TV a čakajte 2 minúty a zasuňte sieťovú šnúru späť do elektrickej sieťovej zásuvky.

Tip

Po reštartovaní TV prijímača nedôjde k strate osobných nastavení a údajov.

Obnovenie výrobných nastavení

Ak problém pretrvá aj po resete napájania, skúste reset výrobných údajov.

Poznámka

Návrat na nastavenia predvolené vo výrobe spôsobí vymazanie všetkých údajov a nastavení TV (ako Wi-Fi a informácie o nastavení káblovej siete, účet Google a ostatné prihlasovacie informácie, Google Play a ostatné nainštalované aplikácie).

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Obnoviť] — [Obnovenie výrobných nastavení].
 2. Vyberte [Vymazať všetko].
  Ak na TV máte nastavený kód PIN, budete ho po zvolení možnosti [Vymazať všetko] musieť zadať.
  Po úspešnom dokončení procesu resetu výrobných nastavení sa na TV spustí sprievodca úvodným nastavením. Musíte odsúhlasiť podmienky používania Google a zásady ochrany osobných údajov Google .
[115] Riešenie problémov | Začnite tu

Často kladené otázky pre riešenie problémov

Pre informácie o riešení problémov sa tiež môžete odvolať na „Často kladené otázky (FAQ)“ na našej stránke podpory, ktorá je uvedená nižšie.

 • http://www.sony.net/androidtv-faq/
  QR kód pre webovú stránku podpory Sony

Pre informácie o riešení problémov sa tiež môžete odvolať na Často kladené otázky (FAQ) na našej stránke podpory, ktorá je uvedená nižšie.

[116] Riešenie problémov

Kvalita obrazu

 • Bez farby/Tmavý obraz/Farba nie je správna/Obraz je veľmi svetlý.
 • Skreslený obraz./Obrazovka bliká.
 • Veľkosť obrazu/formát obrazovky/šírka sa automaticky mení.
 • Keď pozeráte TV, obrazovka sa zrazu zmení na video, ktoré nerozpoznáte.
 • V hornej alebo dolnej časti obrazovky sú pruhy/hodiny.
 • Obraz vo vysokom HDR rozlíšení sa nezobrazuje.
 • Zobrazuje sa odkaz aplikácie žiadajúci o povolenie na prístup k funkciám TV prijímača.
 • Po určitom čase obrazovka stmavne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Zobrazí sa správa [Obnovenie panelu sa nedokončilo]. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Ste znepokojený kvôli zrneniu obrazu. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Na obrazovke sa objaví biela čiara. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • Obnovenie panelu sa neskončí. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
[117] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Bez farby/Tmavý obraz/Farba nie je správna/Obraz je veľmi svetlý.

Upravte tón farby jas a kvalitu obrazu. Použite na to ponuku [Obraz].

 • Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz], kde vykonajte úpravy.
  Podrobnosti nájdete na strane Úprava kvality obrazu.
 • Ak chcete obnoviť nastavenia [Obraz], stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Reset].
 • Ak položku [Šetrič energie] nastavíte na [Nízky] alebo [Vysoký], úroveň čiernej farby sa zvýši. Stlačte tlačidlo HOME a potom vyberte možnosť [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Napájanie] — [Šetrič energie] na [Vyp.], čím sa obrazovka rozjasní.

Poznámka

 • Kvalita obrazu závisí na obsahu a signále.
 • Kvalita obrazu sa môže zlepšiť, ak zmeníte [Obraz] v časti [Nastavenia].
  Stlačte tlačidlo HOME, a vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia], a nastavte [Jas] alebo [Kontrast].
[118] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Skreslený obraz./Obrazovka bliká.

Skontrolujte pripojenie a umiestnenie antény (vzdušná) a periférnych zariadení

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Kábel/anténu neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte medzi zariadením a TV prijímačom určitý priestor.
 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.

Skontrolujte nastavenie [Pohyb]

 • Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp.]. (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  [Motionflow] kompatibilné modely majú [Motionflow] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk][Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb].
 • Zmeňte aktuálne nastavenie [Filmový režim] na [Vyp.].
  Stlačte tlačidlo HOME, a vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Filmový režim].
 • Skontrolujte nastavenia [Analógový].
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Manuálne ladenie] — [Analógový].
  • Položku [LNA] nastavte na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie/oblasti/krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
  • Vykonajte [AFT] na zlepšenie obrazu pre analógový príjem.
   (Dostupnosť režimu [Analógový] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
[119] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Veľkosť obrazu/formát obrazovky/šírka sa automaticky mení.

V ponuke [Obrazovka] možno upraviť rozmer obrazu.
Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obrazovka].

 • Keď zmeníte kanál alebo video vstup, pričom položka [Auto formát] v ponuke [Obrazovka] je aktivovaná, aktuálne nastavenie položky [Široký režim] sa automaticky zmení na základe vstupného signálu. Ak chcete uzamknúť nastavenie [Široký režim] deaktivujte funkciu [Auto formát].
 • Veľkosť obrazu môžete upraviť v ponuke [Široký režim].

Príklad nastavenia [Široký režim] (keď je pomer obrazu pôvodného obrazu 4:3)

 • [Normálny]
  Zobrazí sa originálny formát obrazu. Na ľavej a pravej strane obrazovky sa zobrazia bočné pruhy, ktoré vyplnia rozdiel pri obraze formátu 4:3.
  Príklad nastavenia
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz v pomere 16:9, ktorý bol konvertovaný do formátu 4:3 pri správnom zachovaní pomeru strán.
  Príklad nastavenia
 • [Širokouhlý zoom]
  Zväčší obraz tak, že čo najviac zachová pôvodný obraz.
  Príklad nastavenia

[Široký režim] (keď je pomer obrazu pôvodného obrazu 16:9)

Obraz sa nemusí zobrazovať podľa predpokladov ani v prípade, ak má pomer strán 16:9. Zmenou nastavení prepnite požadované zobrazenie.

 • [Normálny]
  Zobrazí obraz v pomere 4:3, ktorý bol horizontálne rozšírený do formátu 16:9 v správnom pomere strán.
  Príklad nastavenia
 • [Zoom]
  Zobrazí obraz v pomere 16:9, ktorý bol konvertovaný do formátu 4:3 pri správnom zachovaní pomeru strán.
  Príklad nastavenia
 • [Širokouhlý zoom]
  Zväčší obraz tak, že čo najviac zachová pôvodný obraz.
  Príklad nastavenia

Poznámka

 • [Auto formát] v [Obrazovka] na [Širokouhlý zoom] alebo [Zoom]. Nastavenie ostane aktívne, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo opäť manuálne nezmeníte nastavenie položky [Široký režim].
 • [Funkcia Auto formát] v ponuke [Obrazovka] neroztiahne obraz počas prepínania obsahu, pretože informácie o obsahu reguluje poskytovateľ signálu kanálu. Nastavenie [Široký režim] môžete podľa potreby manuálne zmeniť a toto nastavenie ostane aktívne, až kým nezmeníte kanál/vstup alebo nastavenie [Široký režim] opäť manuálne nezmeníte.
 • Veľkosť obrazu závisí na obsahu signálu.
  • Počas vysielania reklám sa obraz zmenší kvôli spôsobu, ktorý poskytovateľ používa na vysielanie obsahu. Keď kanály s obsahom HD prepnú na obsah SD (reklamy), obraz sa môže zmenšiť vďaka čiernemu ohraničeniu.
  • Niektoré širokouhlé programy sú filmované v pomere strán, ktorý je väčší ako 16:9 (čo je bežné najmä u filmových titulov). Váš TV prijímač zobrazí tieto programy s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti obrazovky. Ďalšie podrobnosti nájdete v dokumentácii dodanej s diskom BD/DVD (prípadne kontaktujte poskytovateľa programu).
  • Programy vysielané vo formátoch HD (720p a 1080i) s obsahom s pomerom strán 4:3 majú zvyčajne čierne pruhy na ľavej a pravej strane obrazovky, ktoré pridáva vysielateľ.

Tip

Niektoré káblové a satelitné set-top boxy môžu taktiež regulovať veľkosť obrazu. Ak používate set-top box, ďalšie informácie vám poskytne výrobca set-top boxu.

[120] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Keď pozeráte TV, obrazovka sa zrazu zmení na video, ktoré nerozpoznáte.

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime demo. Skúste ukončiť demo režim.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte funkciu [Režim ukážky] a [Režim obnovenia obrazu].
[121] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

V hornej alebo dolnej časti obrazovky sú pruhy/hodiny.

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime demo. Skúste ukončiť demo režim.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte funkciu [Režim ukážky] a [Režim obnovenia obrazu].
[122] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Obraz vo vysokom HDR rozlíšení sa nezobrazuje.

Na sledovanie HDR obrazu vo vysokom rozlíšení, akým je napríklad rozlíšenie 4K (50p/60p)*, je potrebné nasledovné.

 • Pripojte zariadenie s podporou 4K (50p/60p)* a možnosťou prehrávania.
 • Použite Prémiový vysokorýchlostný kábel (káble) HDMI, ktorý podporuje 18 GB/s.
 • Nastavte položku [Formát signálu HDMI] na možnosť [Vylepšený formát] výberom položiek [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — konektor HDMI, ktorý chcete nastaviť.
 • Skontrolujte, či má pripojené zariadenie najnovšie nastavenia alebo firmvér.

* Dostupnosť závisí od modelu/oblasti/krajiny.

[123] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Zobrazuje sa odkaz aplikácie žiadajúci o povolenie na prístup k funkciám TV prijímača.

 • Vyberte, či má byť prístup k zobrazeným funkciám povolený alebo zamietnutý.
 • Môžete skontrolovať zoznam oprávnení aplikácií usporiadaných podľa funkcií TV prijímača a meniť nastavenie týchto oprávnení pre každú aplikáciu. Stlačte tlačidlo HOME, vyberte [Nastavenia] — [Aplikácie] — [Povolenia aplikácie] — požadovanú funkciu TV prijímača.
[124] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Po určitom čase obrazovka stmavne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • V prípade, že obraz alebo časť obrazu zostane v pokoji, obrazovka postupne stmavne, aby znížila zrnenie obrazu. Toto je funkcia na ochranu panela a neznamená to nesprávne fungovanie.
[125] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Zobrazí sa správa [Obnovenie panelu sa nedokončilo]. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Na zníženie zrnenia obrazu sa panel automaticky obnoví potom, čo sa TV prijímač používal dlhú dobu. Ak je TV prijímač zapnutý, napájací kábel (sieťový kábel) je odpojený alebo ak teplota v miestnosti nebude v rozmedzí od 10 °C do 40 °C počas obnovy panelu, proces sa nedokončí a objaví sa táto správa.

 • Pokiaľ sa obnova panelu spustí automaticky, reštartuje sa, keď vypnete TV prijímač pomocou diaľkového ovládača.
 • Ak bola obnova panelu spustená manuálne, musíte to zvoliť znovu.
[126] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Ste znepokojený kvôli zrneniu obrazu. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

Ak sa rovnaký obraz opakovane zobrazuje alebo sa zobrazuje počas dlhej doby, môže dôjsť k zrneniu obrazu.

Ak chcete znížiť zrnenie obrazu, odporúčame, aby ste TV prijímač vypli normálne vypínačom na diaľkovom ovládači alebo na TV prijímači.

Poznámka

 • Obnovu panelu vykonávajte manuálne iba vtedy, ak je zrnenie obrazu obzvlášť viditeľné. Ako sa uvádza v odkaze, vykonajte to len jedenkrát za rok. Snažte sa predísť tomu, aby ste to vykonávali viac ako jedenkrát za rok, pretože to môže ovplyvniť životnosť panela.
 • Obrazy, ktoré obsahujú hodiny a svetlé farby môžu ľahko zapríčiniť zrnenie obrazu. Predíďte zobrazovaniu takýchto obrazov na dlhú dobu, v opačnom prípade môže dôjsť k zrneniu obrazu.
[127] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Na obrazovke sa objaví biela čiara. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • Na zníženie zrnenia obrazu sa panel automaticky obnoví potom, čo sa TV prijímač používal dlhú dobu. Obnova panelu sa spustí po vypnutí TV prijímača a potrvá zhruba jednu hodinu. Počas obnovenia panelu sa na obrazovke zobrazí biela čiara. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.
[128] Riešenie problémov | Kvalita obrazu

Obnovenie panelu sa neskončí. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

 • Obnovenie panelu funguje, keď je izbová teplota v rozmedzí od 10 °C do 40 °C. Ak počas obnovenia panelu bude teplota v miestnosti mimo tohto rozsahu, proces sa nedokončí a zobrazí sa správa. Ak sa na displeji zobrazí správa, skontrolujte teplotu v miestnosti.
[129] Riešenie problémov

Klávesnica

Keď sa na obrazovke zobrazí klávesnica, nie je možné ovládať obrazovku.

 • Ak chcete vrátiť ovládanie obrazovky za klávesnicou, stlačte tlačidlo BACK na diaľkovom ovládači.
[130] Riešenie problémov

Príjem vysielania

 • Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa príjmu vášho TV prijímača, skontrolujte najprv tieto body.
 • Zobrazuje sa blokovací šum, alebo chybové hlásenie a nie je možné sledovať vysielanie.
 • Objavujú sa dvojité postavy.
 • Na obrazovke sa zobrazuje len šum alebo čierny obraz.
 • Pri prezeraní analógového kanála dochádza k hluku.
 • Niektoré kanály sú prázdne.
 • Slabý príjem alebo slabá kvalita obrazu digitálneho vysielania.
 • Nie je možné prezerať digitálne kanály.
 • Nie všetky analógové kanály sú naladené.
 • Nie je možné prezerať satelitné kanály.
 • Niektoré digitálne kanály chýbajú.
 • Nalaďte satelitnú parabolu.
[131] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa príjmu vášho TV prijímača, skontrolujte najprv tieto body.

 • Skontrolujte, či je kábel antény pevne pripojený k TV prijímaču.
  • Skontrolujte, či kábel antény nie je uvoľnený alebo odpojený.
  • Uistite sa, že kábel alebo konektor kábla antény nie je poškodený.
 • Na sledovanie streamovaného obsahu pripojte TV k internetu.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[132] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Zobrazuje sa blokovací šum, alebo chybové hlásenie a nie je možné sledovať vysielanie.

 • Uistite sa, že kábel antény je pripojený k správnym portom (v TV prijímači/pripojených zariadeniach/stene).
 • Uistite sa, že kábel nie je starý alebo či vnútro konektora neskratuje.
[133] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Objavujú sa dvojité postavy.

 • Skontrolujte pripojenia kábla alebo antény.
 • Skontrolujte umiestnenie a nasmerovanie antény.
 • Stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte možnosť [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb] — [Motionflow] — [Vyp.].
  (Len pre modely kompatibilné s funkciou [Motionflow].)
  [Motionflow] kompatibilné modely majú [Motionflow] v [Nastavenia] — [Obraz a zvuk][Obraz] — [Rozšírené nastavenia] — [Pohyb].
[134] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Na obrazovke sa zobrazuje len šum alebo čierny obraz.

 • Skontrolujte, či je vykonané automatické ladenie.
 • Skontrolujte, či nie je poškodená alebo ohnutá anténa.
 • Skontrolujte, či anténa nedosiahla koniec životnosti (3 až 5 rokov pri bežnej prevádzke, 1 až 2 roky na morskom pobreží).
[135] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Pri prezeraní analógového kanála dochádza k hluku.

 • Skontrolujte nastavenie [Analógový].

  Stlačte tlačidlo HOME potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Manuálne ladenie] — [Analógový].

  • Vykonajte [AFT], čím dosiahnete lepší príjem obrazu a zvuku. (Názvy možností sa líšia v závislosti od oblasti alebo krajiny.)
  • Položku [Audio filter] nastavte na [Vyp.], [Nízky] alebo [Vysoký], čím zlepšíte zvuk analógového príjmu.
  • Položku [LNA] nastavte na možnosť [Vyp.], aby sa zlepšil príjem obrazu. (V závislosti od situácie/oblasti/krajiny nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
[136] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Niektoré kanály sú prázdne.

 • Kanál je určený len pre zakódované/predplatené služby. Predplaťte si platenú TV službu.
 • Kanál sa používa iba na údaje (žiadny obraz ani zvuk).
 • So žiadosťou o údaje o vysielaní sa obráťte na vysielateľa.
[137] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Slabý príjem alebo slabá kvalita obrazu digitálneho vysielania.

 • Zmeňte polohu, smerovanie a uhol antény terestriálnej televíznej antény, aby sa maximalizovala úroveň signálu antény. Dbajte na to, aby sa smerovanie antény náhodne nezmenilo (napríklad vplyvom vetra).
 • Ak používate zosilňovač televízneho signálu, upravte zosilnenie jeho signálu.
 • Ak je medzi anténou a televízorom pripojené zariadenie (napríklad distribútor televízneho signálu), môže ovplyvniť televízny príjem. Pripojte anténu k televízoru priamo a overte, či sa príjem zlepšil.
 • Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť systémy satelitného vysielania. Počkajte, kým sa počasie nezlepší. (len pre modely kompatibilné so satelitom)
[138] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie je možné prezerať digitálne kanály.

 • Informujte sa u miestneho špecialistu, či sa vo vašom okolí dá prijímať digitálne vysielanie.
 • Zaobstarajte si anténus kvalitnejším príjmom.
[139] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie všetky analógové kanály sú naladené.

 • Pokúste sa manuálne nastaviť kanály konfiguráciou nastavení. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály][Nastavenie programu] — [Manuálne ladenie][Analógový]. (Dostupnosť režimu [Analógový] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
[140] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nie je možné prezerať satelitné kanály.

 • Zistite u miestneho špecialistu, či sú vo vašom okolí dostupné satelitné služby.
 • Skontrolujte zariadenie LNB a nastavenia.
 • Ak má TV prijímač konektor „MAIN“ a „SUB“ a režim dvojitého satelitného tunera nie je nastavený pomocou funkcie [Výber režimu satelitného tunera], konektor označený ako „SUB“ nie je možné použiť. V takom prípade pripojte satelitnú anténu do konektora označeného ako „MAIN“.
[141] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Niektoré digitálne kanály chýbajú.

Ak chcete zmeniť rozsah ladenia (dostupné v závislosti od oblasti/krajiny)

Stlačte tlačidlo HOME potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Rozšírené nast] — [Rozsah ladenia].

[Normálny]
Vyhľadávania dostupných kanálov v rámci vašej oblasti/krajiny.
[Rozšírené]
Vyhľadávania dostupných kanálov bez ohľadu na vašu oblasť/krajinu.

Ak chcete aktualizovať digitálne služby

Ak ste sa presťahovali, zmenili ste poskytovateľa služieb, alebo ak chcete vyhľadávať novo spustené kanály, môžete spustiť [Automatické ladenie].

Konfigurácia automatických aktualizácií služieb

Odporúčame nastaviť [Automatická aktualizácia] na [Zap.], aby sa nové digitálne služby automaticky pridali hneď ako sú dostupné.

 1. Pre aktiváciu funkcie [Automatická aktualizácia], stlačte tlačidlo HOME potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály] — [Nastavenie programu] — [Rozšírené nast] — [Automatická aktualizácia].

Ak je deaktivovaná, o nových digitálnych službách budete informovaní odkazom na obrazovke a služby sa automaticky nepridajú.

Tip

 • Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti/krajiny. Ak funkcia nie je dostupná, spustite [Automatické ladenie], čím pridáte nové služby.
[142] Riešenie problémov | Príjem vysielania

Nalaďte satelitnú parabolu.

Ak máte nainštalovanú satelitnú parabolu, prezerať satelitné vysielanie a určiť typ inštalácie môžete po konfigurácii nastavení tunera.

Ak chcete naladiť satelit

 • Príjem satelitného vysielania
[143] Riešenie problémov

Zvuk

 • Bez zvuku, ale dobrý obraz.
 • Hluk.
 • Žiadne alebo slabé audio systému domáceho kina.
 • Skreslený zvuk.
 • Chcete prehrávať zvuk zo slúchadiel/Bluetooth zvukového zariadenia/zvukového systému a TV reproduktorov.
 • Máte obavy z oneskorenia obrazu a zvuku.
 • Žiadne zvuky TV prijímača, akými sú prevádzkové zvuky alebo zvukové odpovede.
 • Nemožno vytvoriť pripojenie eARC.
 • Hlasové vyhľadávanie pomocou Google Assistant* prostredníctvom vstavaného mikrofónu nie je možné používať (platí len pre TV so vstavaným mikrofónom). * Dostupnosť závisí od modelu/oblasti/krajiny.
 • Z reproduktorov TV prijímača počujete slabý šum (platí len pre modely s Režim stredného reproduktora TV).
[144] Riešenie problémov | Zvuk

Bez zvuku, ale dobrý obraz.

 • Skontrolujte ovládanie hlasitosti.
 • Stlačte (Stíšiť) alebo (Hlasitosť) + tlačidlo na zrušenie stíšenia.
 • Stlačte tlačidlo (Rýchle nastavenia) alebo tlačidlo ACTION MENU, potom vyberte [Reproduktor] — [Reproduktor TV].
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Reproduktor TV].
 • Ak sú pripojené slúchadlá alebo Bluetooth audio zariadenie, zvuk nepočuť z reproduktorov TV prijímača ani audio systémov pripojených prostredníctvom eARC/ARC. Odpojte slúchadlá alebo odpojte Bluetooth audio zariadenie.
[145] Riešenie problémov | Zvuk

Hluk.

 • Uistite sa, že je anténa pripojená kvalitným 75-ohmovým koaxiálnym káblom.
 • Kábel antény neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • Používajte nepoškodený kábel antény, aby nedochádzalo k rušeniu TV prijímača.
[146] Riešenie problémov | Zvuk

Žiadne alebo slabé audio systému domáceho kina.

 • Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém].
 • Ak audio systém nie je kompatibilný s technológiou Dolby Digital alebo DTS, nastavte položky [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Digitálny zvukový výstup] na [PCM].
 • Ak vyberiete analógový (RF) kanál a vysielanie sa nezobrazuje správne, budete musieť zmeniť systém TV vysielania. Stlačte tlačidlo HOME potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Kanály][Nastavenie programu] — [Manuálne ladenie][Analógový] — [Systém TV]. (Dostupnosť režimu [Analógový] alebo názov možnosti sa líšia v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
 • Skontrolujte, že nastavenie [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku] TV je na maximálnej úrovni.

  Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky:
  [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Hlasitosť digitálneho výstupu zvuku]

 • Ak používate vstup HDMI v kombinácii s výstupom Super Audio CD alebo DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí poskytovať zvukový signál.
[147] Riešenie problémov | Zvuk

Skreslený zvuk.

 • Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
 • Kábel/anténu neumiestňujte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
 • TV prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, ako sú automobily, sušiče vlasov, jednotky Wi-Fi, mobilné telefóny a optické zariadenia.
 • Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Vykonajte [AFT] v [Manuálne ladenie] — [Analógový] na zlepšenie zvuku pre analógový príjem.
  (Dostupnosť režimu [Analógový] a jeho možností sa môže líšiť v závislosti od oblasti/krajiny/situácie.)
 • Položku [Audio filter] nastavte na [Nízky] alebo [Vysoký], čím zlepšíte zvuk analógového príjmu. (V závislosti od oblasti/krajiny nemusí byť položka [Audio filter] dostupná.)
[148] Riešenie problémov | Zvuk

Chcete prehrávať zvuk zo slúchadiel/Bluetooth zvukového zariadenia/zvukového systému a TV reproduktorov.

Výstup zvuku zo slúchadiel/Bluetooth audio zariadenia a TV reproduktorov

TV nedokáže súčasne vysielať zvuk cez slúchadlá alebo Bluetooth zvukové zariadenie a reproduktory TV.

Výstup zvuku z audio systému pripojeného prostredníctvom eARC/ARC aj reproduktorov TV prijímača

Zvuk môže byť reprodukovaný z audio systému pripojeného k TV prijímaču a súčasne z reproduktorov TV prijímača pri splnení nasledujúcich podmienok.

 • Prepojenie TV prijímača a audio systému digitálnym optickým káblom
 • Nastavenie položky [Digitálny zvukový výstup] na možnosť [PCM]

Podrobnosti o pripojeniach digitálnym optickým káblom nájdete v časti Pripojenie audio systému.

[149] Riešenie problémov | Zvuk

Máte obavy z oneskorenia obrazu a zvuku.

Ak je pripojené audio zariadenie Bluetooth

Obraz a zvuk sa nezhodujú pretože zvuk je oneskorený v dôsledku vlastností Bluetooth. Načasovanie výstupu obrazu a zvuku môžete nastaviť pomocou nastavenia Audio/video synchronizácia.

 1. Pre aktiváciu funkcie [Audio/video synchronizácia], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Audio/video synchronizácia].

Ak je pomocou HDMI kábla pripojený špecifický audio systém

Načasovanie výstupu obrazu a zvuku môžete upraviť. Podrobnosti o podporovaných modeloch nájdete na stránke podpory.

 • Podpora
[150] Riešenie problémov | Zvuk

Žiadne zvuky TV prijímača, akými sú prevádzkové zvuky alebo zvukové odpovede.

Ak je TV pripojený cez eARC alebo [Režim Prechod] je nastavený na [Auto], zvuky TV, ako napr. zvuky z ovládania diaľkovým ovládačom alebo hlasové odpovede nezaznejú, pretože audio signály zo HDMI vstupu prechádzajú do zariadenia podporujúceho eARC. Aby zvuk vychádzal z TV, skúste nasledovné.

 • Prestaňte sledovať zariadenie na HDMI vstupe.
 • Nastavte [Režim eARC] na [Vyp.].
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim eARC] — [Vyp.].
 • Nastavte [Režim Prechod] na [Vyp.].
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim Prechod] — [Vyp.].
[151] Riešenie problémov | Zvuk

Nemožno vytvoriť pripojenie eARC.

 • [Režim eARC] nefunguje v prípade, že funkcia prevodu textu na reč je medzi pomocnými funkciami TV prijímača pri zobrazenom texte zapnutá.
 • Pripojte audio systém ku káblu HDMI s Ethernetom.
 • Do vstupného konektora HDMI TV prijímača s označením „ARC“ zapojte audio systém.
 • Nakonfigurujte nastavenia nasledovne.
  [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Režim eARC] — [Auto]
  [Nastavenia] — [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku] — [Reproduktor] — [Audio systém]
 • V zvukovom systéme aktivujte funkciu eARC.
[152] Riešenie problémov | Zvuk

Hlasové vyhľadávanie pomocou Google Assistant* prostredníctvom vstavaného mikrofónu nie je možné používať (platí len pre TV so vstavaným mikrofónom).

Môže existovať znížená výkonnosť rozoznávania hlasu zo zabudovaného mikrofónu v nasledujúcich prípadoch.

 • Keď sú povolené funkcie eARC
 • Keď je pripojená zvuková lišta
 • Keď [Režim Prechod] je nastavený na [Auto]
[153] Riešenie problémov | Zvuk

Z reproduktorov TV prijímača počujete slabý šum (platí len pre modely s Režim stredného reproduktora TV).

Modely s režimom Režim stredného reproduktora TV majú na zadnej strane vstup CENTER SPEAKER IN.

Ak AV prijímač nie je pripojený k vstupu CENTER SPEAKER IN na TV prijímači, z reproduktorov TV prijímača môžete počuť slabý šum, keď je položka [Reproduktor] nastavená na možnosť [Audio systém].

Ak vás šum znepokojuje, deaktivujte nasledujúce nastavenie:

Stlačte tlačidlo HOME a vyberte položky:
[Nastavenia] — [Režim stredného reproduktora TV] v [Obraz a zvuk] — [Výstup zvuku].

[154] Riešenie problémov

Sieť (Internet/domov)/aplikácie

 • Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti.
 • Obraz alebo kvalita zvuku zo streamovacích aplikácií je zlá.
 • Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.
 • Môžete sa pripojiť k internetu, ale nie k určitým aplikáciám a službám.
[155] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k internetu/sieti.

Ak sa k bezdrôtovej sieti nepodarí pripojiť, prípadne dôjde k jej odpojeniu, skúste nasledovné kroky.

 • Stlačte tlačidlo HOME a skontrolujte, či je aktivované nasledujúce nastavenie.
  [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Wi‑Fi]
 • Skontrolujte umiestnenie TV prijímača a bezdrôtového smerovača. Stav signálu môže by ovplyvnený v nasledujúcich situáciách:
  • V blízkosti sú umiestnené iné bezdrôtové zariadenia, mikrovlnná rúra, žiarivkové svetlá a podobne.
  • Medzi bezdrôtovým smerovačom a TV prijímačom sú podlahy alebo steny.
 • Bezdrôtový smerovač vypnite a následne znova zapnite.
 • Ak sa názov bezdrôtovej siete (SSID) bezdrôtového smerovača, ku ktorému sa chcete pripojiť nezobrazuje, stlačte možnosť [[Manuálny vstup]] a zadajte sieťový názov (SSID).

V prípade, že nedôjde k vyriešeniu problému ani po vyššie uvedenom postupe, prípadne sa vám nedá pripojiť ani cez káblovú sieť, skontrolujte stav sieťového pripojenia.

Kontrola stavu sieťového pripojenia

 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Stav siete] — [Skontrolujte pripojenie].
  Skontrolujte pripojenie vašej siete a/alebo informácie o pripojení v príručke servera alebo kontaktujte osobu, ktorá sieť nastavila (správca siete).

Tip

 • Riešenie sa líši v závislosti od kontroly stavu siete. Riešenia založené na jednotlivých problémoch nájdete na stránke podpory Sony v časti „Často kladené otázky (FAQ)“.

Poznámka

 • Ak je kábel siete LAN pripojený k aktívnemu serveru a TV prijímač získal adresu IP, skontrolujte pripojenie a konfiguráciu servera.

  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Stav siete].

[156] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Obraz alebo kvalita zvuku zo streamovacích aplikácií je zlá.

 • Kvalita závisí od pôvodného videa poskytnutého poskytovateľom video obsahu a od vášho širokopásmového pripojenia.
 • Ak si chcete užiť sledovanie internetových streamovaných videí, je nevyhnutná sieť s rýchlou a stabilnou linkou. Vo všeobecnosti sú potrebné nasledovné rýchlosti:
  • Streamovanie internetového videa v štandardnom rozlíšení (SD): 2,5 MB/s.
  • Streamovanie internetového videa vo vysokom rozlíšení (HD): 10 MB/s.
  • Streamovanie Ultra HD (4K) internetového videa: 25 MB/s.
 • Kvalita pripojenia k bezdrôtovej sieti závisí od vzdialenosti alebo prekážok (napr. steny) medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom, interferencií prostredia a kvality bezdrôtového smerovača. V takom prípade použite káblové pripojenie na internet alebo vyskúšajte 5 GHz pásmo.
 • 5 GHz pásmo nemusí byť v závislosti od oblasti alebo krajiny podporované. Ak 5 GHz pásmo nie je podporované, TV prijímač sa môže pripojiť len k bezdrôtovému smerovaču použitím 2,4 GHz pásma.
 • Ak používate bezdrôtovú sieť, majte bezdrôtové zariadenia v blízkosti alebo sa vyhýbajte prekážkam.
 • Majte zariadenia, ktoré vysielajú rušenia rádiovej frekvencie (napr. mikrovlnky) vzdialené od TV a bezdrôtového smerovača, prípadne tieto zariadenia vypnite.
 • Pri videách bez zvuku sa zvuk nepovažuje za výstup.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[157] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Váš TV prijímač sa nemôže pripojiť k serveru.

 • Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie siete LAN k serveru a k TV prijímaču.
 • Skontrolujte, či je vo vašom TV prijímači správne nakonfigurovaná sieť.
 • Skontrolujte kábel/bezdrôtové pripojenie siete LAN alebo servera. TV prijímač mohol stratiť spojenie so serverom.
 • Vykonajte [Diagnostika servera] ak chcete zistiť, či váš mediálny server správne komunikuje s TV prijímačom. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sieť a internet] — [Nastavenie domácej siete] — [Diagnostika servera].
[158] Riešenie problémov | Sieť (Internet/domov)/aplikácie

Môžete sa pripojiť k internetu, ale nie k určitým aplikáciám a službám.

 • Nastavenia dátumu a času tohto TV prijímača môžu byť nesprávne. V závislosti od určitých aplikácií a služieb sa môže stať, že pri nesprávnom nastavení času sa nebudete môcť pripojiť k príslušným aplikáciám a službám.
  Ak je čas nesprávny, stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — povoliť [Automatický dátum a čas] v [Predvoľby zariadenia] — [Dátum a čas].
 • Skontrolujte, či je kábel siete LAN alebo kábel napájania smerovača/modemu* správne zapojený.
  * Váš smerovač/modem musí byť vopred nastavený na pripojenie k internetu. Informácie ohľadom smerovača/modemu vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.
 • Skúste aplikácie použiť neskôr. Server poskytovateľa obsahu aplikácií môže byť mimo prevádzky.

Tip

 • Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke podpory Sony.
  Podpora
[159] Riešenie problémov

Diaľkový ovládač/príslušenstvo

 • Diaľkový ovládač nefunguje.
[160] Riešenie problémov | Diaľkový ovládač/príslušenstvo

Diaľkový ovládač nefunguje.

Skontrolujte, či TV prijímač funguje správne

 • Ak chcete zistiť, či je problém v diaľkovom ovládači, stlačte vypínač na TV prijímači. Umiestnenie tlačidla napájania nájdete v Referenčná príručka, ktorú ste dostali spolu s TV.
 • Ak TV nefunguje, skúste ho resetovať (vypnúť a znova zapnúť).
  Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

Kontrola správneho fungovania diaľkového ovládača

 • Namierte diaľkový ovládač na snímač diaľkového ovládania, ktorý sa nachádza na prednej časti TV prijímača.
 • Dbajte na to, aby sa pred snímačom diaľkového ovládania nenachádzali žiadne prekážky.
 • Žiarivkové osvetlenie môže rušiť funkciu diaľkového ovládača. Skúste vypnúť žiarivkové osvetlenie.
 • Uistite sa, že sa kladné a záporné póly batérií zhodujú s kladnými (+) a zápornými (-) značkami vnútri priestoru pre batérie.
 • Batérie môžu byť slabé. Odoberte kryt diaľkového ovládača a vymeňte batérie.
  • Posuvný typ
   Obrázok spôsobu odobratia krytu diaľkového ovládača
  • Typ tlačiť-uvoľniť
   Obrázok spôsobu odobratia krytu diaľkového ovládača

Poznámka

 • V závislosti od vášho modelu sa váš diaľkový ovládač Bluetooth dodáva už spárovaný s TV. V okamihu dodávky sa dodané spárované diaľkové ovládače nedajú používať pre iné TV. Pri kontrole fungovania diaľkového ovládača použite TV, s ktorým bol diaľkový ovládač dodaný.

Reset diaľkového ovládača

V prípade, že diaľkový ovládač nefunguje správne v dôsledku slabého kontaktu batérie alebo statickej elektriny, problém možno vyriešiť resetovaním diaľkového ovládača.

 1. Z diaľkového ovládača vyberte batérie.
 2. Na tri sekundy podržte na diaľkovom ovládači stlačené tlačidlo napájania.
 3. Do diaľkového ovládača vložte nové batérie.

Ak problém pretrváva, prečítajte si strany Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača a Často kladené otázky pre riešenie problémov.

Poznámka

 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači. To pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
 • V prípade, že nemôžete vyhľadávať použitím hlasu alebo vám nefunguje ovládanie set-top boxu (boxu digitálnej káblovky/satelitu) pomocou diaľkového ovládača TV (len modely s možnosťou ovládania set-top boxu), aktivujte tlačidlo (Mikrofón) stlačením tlačidla HOME a výberom [Nastavenia] — [Diaľkové ovládanie a príslušenstvo] — [Diaľkový ovládač] — [Pripojiť pomocou Bluetooth].
[161] Riešenie problémov

Napájanie

 • TV prijímač sa automaticky vypne.
 • TV prijímač sa automaticky zapne.
 • Po zapnutí sa TV prijímač okamžite vypne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)
 • TV prijímač sa nezapne.
[162] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa automaticky vypne.

 • Následkom nastavení [Časovač vypnutia] sa mohla obrazovka vypnúť.
 • Skontrolujte nastavenie [Trvanie] pre [Časovač zapnutia].
 • Skontrolujte, či je aktivovaný [Pohotovostný režim nečinného TV] v [Napájanie] .
 • Následkom nastavení [Šetrič obrazovky] sa mohla obrazovka vypnúť.
[163] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa automaticky zapne.

 • Skontrolujte, či je možnosť [Časovač zapnutia] aktivovaná.
 • Deaktivujte nastavenie [Automatické zapnutie TV] v ponuke [Nastavenia BRAVIA Sync].
[164] Riešenie problémov | Napájanie

Po zapnutí sa TV prijímač okamžite vypne. (iba pre modely, ktoré obsahujú panel OLED)

V takom prípade môže byť TV prijímač v režime obnovenia obrazu. Keď je režim obnovenia obrazu aktivovaný, TV prijímač sa vypne asi na 10 minút po zapnutí a potom sa opäť zapne, aby sa znížilo zrnenie obrazu. Toto nepredstavuje poruchu TV prijímača.

Pomocou diaľkového ovládania znovu zapnite TV prijímač a deaktivujte funkciu režimu obnovenia obrazu.

 • Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo HOME a vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Nastavenia režimu pre maloobchod]. Deaktivujte [Režim obnovenia obrazu].
[165] Riešenie problémov | Napájanie

TV prijímač sa nezapne.

Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu, kým sa problém nevyrieši.

1. Skúste, či TV možno zapnúť pomocou diaľkového ovládania.

Namierte diaľkové ovládanie na senzor v prednej časti TV a stlačte na ňom tlačidlo napájania.
Skontrolujte, či sa TV zapne alebo či sa rozbliká kontrolka LED.
Ak sa LED kontrolka rozbliká, no TV prijímač sa nezapne, skúste TV resetovať (reštartovať).

 • Ak sa vyžaduje úplný reset (reštart) TV prijímača

2. Skúste, či TV možno zapnúť pomocou tlačidla napájania priamo na TV prijímači.

Stlačte tlačidlo napájania na TV prijímači a zistite, či sa TV zapne. Tlačidlo napájania nájdete na zadnej strane TV prijímača.
Podrobnosti nájdete v Referenčná príručka k TV prijímaču.
Ak sa týmto postupom podarí zapnúť TV prijímač, problém môže byť s diaľkovým ovládaním. Prečítajte si nasledujúcu tému.

 • Diaľkový ovládač nefunguje.

3. Odpojte napájací sieťový kábel (kábel pripojený do siete) a počkajte 2 minúty (3 minúty v prípade modelov s OLED panelom).

Odpojte napájací kábel TV z elektrickej siete (kábel pripojený do siete) a počkajte 2 minúty (3 minúty v prípade modelov s panelom OLED). Následne napájací kábel znova zapojte do elektrickej siete. Po 20 sekundách stlačte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládaní alebo TV prijímača.

Tip

 • Po odpojení a opätovnom pripojení TV prijímača sa TV prijímač nemusí po určitý čas spustiť, aj keď stlačíte tlačidlo napájania na diaľkovom ovládači alebo TV prijímači. To pretože inicializácia systému chvíľu trvá. Počkajte 10 až 20 sekúnd, a potom to skúste znova.
[166] Riešenie problémov

Pripojené zariadenia

 • Z pripojeného zariadenia nie je žiadny obraz.
 • V Hlavnej ponuke nie je možné vybrať pripojené zariadenie.
 • Určité programy na digitálnych zdrojoch sa nezobrazujú úplne.
 • Trvá dlho, kým sa fotografie alebo priečinky otvoria.
 • Nie je možné nájsť pripojené zariadenie BRAVIA Sync HDMI.
 • Externé zariadenie (ako napr. set-top box) nie je možné ovládať prostredníctvom zariadenia IR Blaster ani diaľkového ovládača TV. (Len kompatibilné modely IR Blaster alebo modely s možnosťou ovládania set-top boxu)
 • Niektoré súbory médií na zariadení USB alebo serveri sa nezobrazujú.
 • Operácia sa náhle zastaví alebo zariadenie nefunguje.
 • Niektorý platený obsah nie je možné prehrať.
[167] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Z pripojeného zariadenia nie je žiadny obraz.

 • Zapnite pripojené zariadenie.
 • Skontrolujte káblové prepojenie medzi zariadením a TV prijímačom.
 • Stlačením tlačidla (Výber vstupu) zobrazte zoznam vstupov a potom vyberte požadovaný vstup.
 • Správne zasuňte zariadenie USB.
 • Uistite sa, že zariadenie USB bolo správne naformátované.
 • Nezaručuje sa fungovanie všetkých zariadení USB. Operácie sa líšia aj v závislosti od funkcií zariadenia USB alebo prehrávaných video súborov.
 • Zmeňte formát signálu HDMI vstupu HDMI, ktorý nezobrazuje obraz v štandardnom formáte. Stlačte tlačidlo HOME a potom stlačte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Formát signálu HDMI] — vstup HDMI, ktorý chcete nastaviť.
[168] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

V Hlavnej ponuke nie je možné vybrať pripojené zariadenie.

 • Skontrolujte, či je kábel pripojený.
[169] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Určité programy na digitálnych zdrojoch sa nezobrazujú úplne.

 • Kvôli digitálnej kompresii zdrojového obsahu, ktorá sa využíva u niektorých digitálnych vysielaní a diskov DVD, sa môže na obrazovke zobrazovať menej detailný obraz ako zvyčajne, alebo artefakty (malé bloky, body alebo pixely). Množstvo viditeľných artefaktov závisí na čistote a rozlíšení obrazu TV prijímača.
[170] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Trvá dlho, kým sa fotografie alebo priečinky otvoria.

 • V závislosti od rozmerov fotografie, veľkosti súboru a počtu súborov v priečinku môže zobrazenie niektorých fotografií alebo priečinkov chvíľu trvať.
 • Pri každom pripojení zariadenia USB k TV prijímaču môže trvať niekoľko minút, kým sa fotografie zobrazia.
[171] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Nie je možné nájsť pripojené zariadenie BRAVIA Sync HDMI.

 • Overte, či je zariadenie kompatibilné s technológiou BRAVIA Sync.
 • Skontrolujte, či je funkcia [Ovládanie pre HDMI] nastavená v zariadení kompatibilnom s technológiou BRAVIA Sync a či je v TV prijímači nastavená možnosť [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync].
[172] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Externé zariadenie (ako napr. set-top box) nie je možné ovládať prostredníctvom zariadenia IR Blaster ani diaľkového ovládača TV. (Len kompatibilné modely IR Blaster alebo modely s možnosťou ovládania set-top boxu)

Modely kompatibilné s IR Blaster alebo s ovládaním set-top boxu majú [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu] v [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy].

 • (Modely kompatibilné s IR Blaster) Uistite sa, že ovládač IR Blaster je správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia nemusí fungovať. Namiesto toho skúste tlačidlo stláčať opakovane.
 • V závislosti od externých zariadení nemusia byť všetky tlačidlá funkčné.
 • (Modely kompatibilné s IR Blaster) IR Blaster možno nie je správne nastavený. Ak chcete nastaviť IR Blaster, stlačte tlačidlo HOME a potom zvoľte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Externé vstupy] — [Nastavenie boxu káblovej televízie/satelitu].
[173] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Niektoré súbory médií na zariadení USB alebo serveri sa nezobrazujú.

 • Nepodporované súbory sa nemusia zobraziť.
 • V závislosti od stavu systému sa nemusia zobraziť všetky priečinky/súbory.
[174] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Operácia sa náhle zastaví alebo zariadenie nefunguje.

 • Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
 • Vymeňte batérie v zariadení.
 • Znova zaregistrujte zariadenie.
 • Zariadenia Bluetooth využívajú 2,4 GHz pásmo, preto sa rýchlosť komunikácie môže znižovať, alebo sa môže komunikácia občas prerušiť z dôvodu rušenia bezdrôtového pripojenia LAN.
  Ak sa v blízkosti nachádzajú elektrické domáce spotrebiče (napríklad mikrovlné rúry alebo mobilné zariadenia), rušenie rádiových vĺn je pravdepodobnejšie.
 • TV prijímač alebo zariadenie nemusí fungovať, ak je položené na kovovej podložke, pretože môže dochádzať k rušeniu bezdrôtovej komunikácie.
 • Informácie o využiteľnej komunikačnej vzdialenosti medzi TV prijímačom a ostatnými zariadeniami nájdete v návodoch k zariadeniam.
 • Ak je k TV prijímaču pripojených viacero zariadení Bluetooth, kvalita komunikácie Bluetooth môže byť zhoršená.
[175] Riešenie problémov | Pripojené zariadenia

Niektorý platený obsah nie je možné prehrať.

 • Zdrojové zariadenie musí spĺňať požiadavky HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2.
  Môže sa stať, že niektorý platený obsah sa pomocou zdrojového zariadenia, ktoré nespĺňa normy HDCP 2.0/2.1/2.2, nezobrazí.
[176] Riešenie problémov

Nahrávanie do zariadenia USB HDD

 • Nie je možné použiť zariadenie USB HDD.
 • Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať.
 • Nahrávanie nie je možné./Nahrávanie zlyhalo.
 • Nahraný obsah zmizol.
 • Chcete vymazať nahraný obsah, ale ikona vymazania nie je zobrazená.
 • Zariadenie USB HDD je v prevádzke, aj keď nie je spustené.
[177] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Nie je možné použiť zariadenie USB HDD.

 • Skontrolujte, či zariadenie USB HDD je:
  • riadne pripojené.

   Skontrolujte, či je pripojené do modrého portu USB3 zobrazeného ako „HDD REC“.

  • zapnuté.
  • zaregistrované na TV prijímači.

   Ak chcete zariadenie USB HDD zaregistrovať do TV prijímača, stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Registrácia HDD].

 • Pripojenie zariadenia USB HDD prostredníctvom USB nie je podporované.
 • Vykonajte [Kontrola výkonu jednotky HDD], čím skontrolujete, či špecifikácie USB HDD spĺňajú požiadavky.
  Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Kontrola výkonu jednotky HDD].
[178] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Zariadenie USB HDD sa nedá zaregistrovať.

 • Skontrolujte, či zariadenie USB HDD je pripojené do portu USB3 (modrý) zobrazeného ako „HDD REC“.
 • Ak je zariadenie USB HDD riadne pripojené do modrého portu USB3, zaregistrujte ho na nahrávanie znova, pretože už je zaregistrované na iné účely ako nahrávanie (napríklad uskladnenie).

Poznámka

 • Ak sú k portom USB1 a USB2 pripojené zariadenia, dočasne ich kvôli registrácii USB HDD odpojte.
 1. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Úložisko].
 2. Z [Úložisko zariadenia] vyberte zariadenie USB HDD, ktoré chcete registrovať na nahrávanie.
 3. Vyberte [Zaregistrovať pre nahrávanie].
 4. Zariadenie USB HDD zaregistrujte do TV prijímača podľa pokynov na obrazovke.
 • Pomocou [Kontrola výkonu jednotky HDD] skontrolujete, či špecifikácie USB HDD spĺňajú požiadavky.

  Ak chcete vykonať [Kontrola výkonu jednotky HDD], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Sledovanie TV prijímača] — [Nast. nahrávacieho zariadenia] — [Kontrola výkonu jednotky HDD].

[179] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Nahrávanie nie je možné./Nahrávanie zlyhalo.

 • Ak nahrávanie zlyhá, dôvod bude uvedený v [Zoznam chýb pri nahrávaní]. Stlačte tlačidlo REC LIST alebo tlačidlo TITLE LIST a potom vyberte [Zoznam chýb pri nahrávaní].
 • Skontrolujte dostupný priestor v HDD. Ak je k dispozícii málo miesta, nepotrebný obsah vymažte.
 • Nasledujúce programy nie je možné nahrávať.
  • Programy chránené proti kopírovaniu
  • Analógové programy
  • Programy z externých vstupov (vrátane programov z pripojeného set-top boxu)
  • Obsah prenosu
 • Časovač nahrávania nemusí byť k dispozícii, ak sa čas vysielania programu zmenil.
[180] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Nahraný obsah zmizol.

 • Ak sú napájacie alebo pripájacie káble počas nahrávania odpojené, nahrávanie nie je možné uskutočniť. Počas nahrávania obsahu neodpájajte žiadne káble. V opačnom prípade môže dôjsť k strate nahrávaného alebo nahratého obsahu.
[181] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Chcete vymazať nahraný obsah, ale ikona vymazania nie je zobrazená.

 • Ak sa (ikona Vymazať) nezobrazuje pre zaznamenaný obsah, tak zaznamenaný obsah je chránený. Pred odstránením obsahu musíte zrušiť ochranu.
  Na zrušenie ochrany obsahu, stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači na odstránenie zaškrtnutia z obsahu, ktorého ochranu chcete zrušiť. Následne vyberte [Nastaviť] a stlačte tlačidlo Potvrdiť.
[182] Riešenie problémov | Nahrávanie do zariadenia USB HDD

Zariadenie USB HDD je v prevádzke, aj keď nie je spustené.

 • Pripojené zariadenie USB HDD môže rotovať, alebo sa môže rozsvietiť LED indikátor zariadenia, kým TV prijímač získava údaje EPG počas pohotovostného režimu.
[183] Riešenie problémov

LED

 • LED osvetlenie sa niekedy rozsvieti.
 • Chcete deaktivovať LED osvetlenie tak, aby nesvietilo alebo neblikalo.
 • Chcete deaktivovať indikátor LED vstavaného mikrofónu, aby nesvietil (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom).
[184] Riešenie problémov | LED

LED osvetlenie sa niekedy rozsvieti.

LED osvetlenie svieti v rôznych situáciách, napríklad pri aktualizáciách softvéru pomocou pamäťového zariadenia USB alebo pri nahrávaní TV prijímača.

Pre viac detailov si pozrite Ako svieti indikátor LED.

[185] Riešenie problémov | LED

Chcete deaktivovať LED osvetlenie tak, aby nesvietilo alebo neblikalo.

Môžete ju vypnúť. Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Dióda LED] — [Osvetlenie LED] — [Vyp.].

Poznámka

 • Aj keď je [Osvetlenie LED] nastavené na [Vyp.], LED podsvietenia svieti odkedy „Ok Google“ je detegovaný a vypočutý dokedy TV zareaguje.
 • Odporúčame, aby ste pri normálnych okolnostiach nemenili toto nastavenie, pretože nebudete môcť identifikovať, či TV prijímač nahráva či je zapnutý alebo vypnutý, alebo či je nastavený časovač.
[186] Riešenie problémov | LED

Chcete deaktivovať indikátor LED vstavaného mikrofónu, aby nesvietil (platí len pre TV prijímače so vstavaným mikrofónom).

Ak chcete vypnúť indikátor LED vstavaného mikrofónu, zvoľte [Nastavenia] — [Predvoľby zariadenia] — [Dióda LED] a deaktivovať [Dióda LED vstavaného mikrofónu].

[187]

Register

TV programy

 • GUIDE
 • Interaktívne vysielania
 • Satelitné vysielania
 • Nahrávanie
 • Nastavenie programu
 • Rodičovský zámok

Obraz/displej

 • Obraz v obraze
 • Obrazy 4K/8K
 • HOME
 • Obraz
 • Dátum a čas
 • Jazyk/Language
 • Nastavenia panelu Expert
 • Posunutie pixelu
 • Obnovenie panelu

Zvuk/hlas

 • Vyhľadávanie pomocou hlasu, pomocou
 • Zvuk
 • Rozpoznávanie reči

Diaľkový ovládač

 • Diaľkový ovládač, používanie
 • Vyhľadávanie pomocou hlasu
 • HOME
 • Rýchle nastavenia
 • Vstupy

Pripojenia

 • Bluetooth
 • Google Cast
 • BRAVIA Sync
 • Internet

  Externé zariadenia

  • Pamäťové USB zariadenia, nahrávanie pomocou nich
  • Prehrávače Blu-ray/DVD, pripojenie
  • Pamäťové USB zariadenia, atď.
  • Počítače
  • Digitálne fotoaparáty, kamkordéry
  • Audio systémy

  Aplikácie

  • Premiestňovanie na pamäťové USB zariadenia
  • Google Play Store
  • YouTube
  • Netflix

  Prehrávanie súboru

  • Počítače
  • Digitálne fotoaparáty, kamkordéry
  • Podporované súbory a formáty

  Iné

  • Reštart
  • Aktualizácia systémového softvéru