Отпечатване

Информация за запазените марки

Лого на Vewd

  • Vewd® Core. Copyright 1995-2020 Vewd Software AS. All rights reserved.

Лого на Bluetooth

  • Знакът Bluetooth® и фирмените знаци са регистрирани търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Други търговски марки и търговски имена са притежание на съответните им собственици.

  • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® и Wi-Fi Direct® са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Логото Wi-Fi CERTIFIED™ е сертификационен знак на Wi-Fi Alliance.

  • “BRAVIA”, BRAVIA и BRAVIA Sync са търговски марки или регистрирани марки на Sony Corporation.

  • Всички други търговски марки са притежание на съответните им собственици.