Печат

Телевизор

Използвайте това помощно ръководство, ако имате въпроси относно използването на телевизора. За подробности вижте "Using the Help Guide" (Използване на помощното ръководство).

PDF за печат

Препоръчани теми

  • Ако искате да отпечатате пълното помощно ръководство, вижте "Help Guide (Print Version)" (Помощно ръководство отпечатана версия).
  • За информация за отстраняване на неизправности можете да направите справка с раздела Frequently Asked Questions (Често задавани въпроси) в нашия сайт за поддръжка по-долу.