Εκτύπωση

HDMI CEC

Συνδέστε στην τηλεόραση συσκευές που είναι συμβατές με το πρωτόκολλο HDMI CEC. Μπορείτε να τις χειριστείτε με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Το HDMI CEC (έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων) πρέπει να είναι ενεργοποιημένο τόσο στην τηλεόραση όσο και στη συνδεδεμένη συσκευή.

Ενεργοποίηση CEC

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση για να ελέγξετε τη συσκευή HDMI.

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις συσκευής > Είσοδοι > Έλεγχος HDMI

 

Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

Απενεργοποιήστε τις συσκευές HDMI με την τηλεόραση.

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις συσκευής > Είσοδοι > Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής

 

Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με συσκευές HDMI.

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις συσκευής > Είσοδοι > Αυτόματη ενεργοποίηση τηλεόρασης

 

Έκδοση HDMI EDID

Ελέγξτε τον αριθμό έκδοσης HDMI EDID.

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις συσκευής > Είσοδοι > Έκδοση HDMI EDID

 

Λίστα συσκευών CEC

Ελέγξτε τη συνδεδεμένη λίστα συσκευών HDMI CEC.

Γρήγορες ρυθμίσεις > Επιλογές τηλεόρασης > Ρυθμίσεις > Προτιμήσεις συσκευής > Είσοδοι > Λίστα συσκευών CEC

 

Σημείωση

  • Το HDMI CEC ενδέχεται να μην λειτουργεί με συσκευές άλλων κατασκευαστών.
  • Η ονομασία της λειτουργίας HDMI CEC διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink και Viera Link. Δεν είναι όλες οι μάρκες πλήρως συμβατές. Οι ενδεικτικές ονομασίες της λειτουργίας HDMI CEC που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.