Ispis

Nema zvuka ili loša kvaliteta zvuka

Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

  • Provjerite jesu li postavke zvuka ispravno postavljene.
  • Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani.
  • Provjerite je li glasnoća isključena ili postavljena na nulu.
  • Provjerite je li audio izlaz televizora povezan s audio ulazom sustava kućnog kina. 
    Zvuk bi se trebao čuti sa zvučnika sustava kućnog kina.
  • Neki uređaji možda će zahtijevati ručno omogućavanje HDMI audio izlaza. Ako je HDMI audio već omogućen, ali još uvijek ne čujete zvuk, pokušajte promijeniti digitalni audio format uređaja na PCM (Pulse Code Modulation). Upute potražite u dokumentaciji isporučenoj s uređajem.