Ispis

Wi-Fi mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

  • Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
  • Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
  • Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičnu mrežu.

Internet ne radi

  • Ako je veza s usmjerivačem ispravna, provjerite vezu usmjerivača s internetom.
  • Vaš usmjerivač (širokopojasni usmjerivač) možda nije pravilno postavljen za povezivanje s vašim davateljem internetskih usluga (npr. pogrešna postavka PPPoE). Upute za pravilno postavljanje usmjerivača potražite u korisničkom priručniku usmjerivača ili na web-mjestu ili se obratite proizvođaču usmjerivača. Ako niste sigurni u vezi informacija za postavljanje svog davatelja usluga (npr. vaš naziv računa i lozinka), obratite se davatelju.
  • Ako vrijeme na vašem televizoru nije pravilno postavljeno, televizor se neće moći povezati s internetom. Provjerite postavke za vrijeme.

Veza računala i interneta je spora

  • U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
  • Za uporabu usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

DHCP

  • Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) postavku usmjerivača. DHCP treba biti uključen.