In

Có biểu ngữ/dấu kiểm ở đỉnh hoặc đáy màn hình.

Trong trường hợp này TV có thể ở trong chế độ demo. Thử thoát chế độ demo.

  • Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa và chọn [Cài đặt] — [Hệ thống] — [Cài đặt chế độ dành cho cửa hàng bán lẻ]. Tắt [Chế độ Demo] và [Chế độ thiết lập lại ảnh].