In

Chỉ có nhiễu muỗi hoặc hình ảnh đen xuất hiện trên màn hình.

  • Kiểm tra xem tính năng dò kênh tự động có hoạt động không.
  • Kiểm tra xem ăngten (dây ăngten) có bị gẫy hoặc bẻ cong hay không.
  • Kiểm tra xem ăngten (dây ăngten) đã hết thời hạn sử dụng hay chưa (3-5 năm trong điều kiện sử dụng bình thường, 1-2 năm ở vị trí bờ biển).