In

Một số kênh bị trắng.

  • Kênh chỉ dành cho dịch vụ thuê bao/thử nghiệm. Đăng ký dịch vụ TV trả tiền.
  • Kênh chỉ dùng cho dữ liệu (không có hình ảnh hoặc âm thanh).
  • Liên hệ với đài phát sóng để biết chi tiết về việc truyền phát.