In

Không thể dò được tất cả các kênh analog.

  • Cố gắng dò trước kênh theo cách thủ công bằng cách định cấu hình cài đặt. Nhấn nút (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, sau đó chọn [Cài đặt] — [Kênh & Ngõ vào] — [Kênh] — [Thiết lập kênh] — [Dò kênh thủ công] — [Analog]. (Tính khả dụng của [Analog] và các tùy chọn của nó có thể sẽ khác nhau, tùy thuộc vào vùng/quốc gia/trường hợp.)