In

Một số tệp phương tiện trong thiết bị USB hoặc máy chủ không được hiển thị.

  • Các tệp không được hỗ trợ không thể hiển thị được.
  • Tất cả thư mục/tệp có thể không hiển thị được tùy thuộc vào trạng thái hệ thống.