[1]

Czynności wstępne

 • Pilot Ten punkt zawiera opis pilota.
 • Gniazda
 • Podświetlenie diod LED
 • Menu główne
 • Wybór wejść
 • Automatyczna kalibracja dźwięku
 • Funkcje ułatwienia dostępu
[2] Czynności wstępne

Pilot

Wybierz swój pilot.

Pilot z 28 przyciskami.
Pilot z 46 przyciskami.
[3] Pilot | Pilot

Jak używać pilota

Przyciski pilota

Dostarczony pilot, rozmieszczenie przycisków, nazwy przycisków i dostępne funkcje różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Kliknij przycisk na obrazie pilota, aby wyświetlić opis.

(Zasilanie)
Służy do włączania lub przełączania w tryb czuwania/sieciowy tryb czuwania.
TV
Przełączenie na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetlenie Menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Menu telewizora.
(Mikrofon)
Kieruj wypowiadane słowa tutaj, aby skorzystać z mikrofonu w pilocie. Nad mikrofonem znajduje się lampka LED.
(Szybkie ustawienia)
Wyświetlanie menu Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Szybkie ustawienia.

Wskazówka

 • Możesz skorzystać z wygodnej funkcji [Znajdź pilot], aby znaleźć pilot, naciskając przycisk zasilania na telewizorze. Szczegółowe informacje zawiera punkt Szukanie pilota (tylko modele dostarczane z pilotem z wbudowanym głośniczkiem).
(Wybór wejścia)
Wyświetlanie i wybór źródła sygnału itp. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wybór wejść.
MENU
Dostęp do funkcji z menu ekranowego.
(W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) / (Enter) (Nawigacyjny pad kierunkowy)
Nawigacja i wybór w menu ekranowym.
(WSTECZ)
Powrót do poprzedniego ekranu.
(MENU GŁÓWNE)
Wyświetlanie głównego menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Menu główne.
+/- (Głośność)
Regulacja głośności.
(Asystent Google/Mikrofon)
Poproś Asystent Google o pomoc na dużym ekranie. Naciśnij przycisk Asystent Google (lub MIC) na pilocie, aby rozpocząć.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z mikrofonu w pilocie.
Aplikacja Asystent Google jest niedostępna w pewnych językach/krajach/regionach.
(Wycisz)
Wyciszenie dźwięku. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Wskazówka

 • Usługę skrótu do funkcji dostępności można włączyć lub wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk (Wycisz) przez 3 sekundy.
CH +/- (Kanał)
Wybór kanału.
(Panel)
Wyświetlanie menu Panel.
(Odtwórz) / (Wstrzymaj)
Obsługa treści multimedialnych na telewizorze i podłączonym urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
(Przewodnik)
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z przewodnika po programach.
Przyciski aplikacji (Serwis internetowy)
Korzystanie z różnych usług strumieniowania za naciśnięciem jednego przycisku.

Jak wyciszyć dźwięk obsługi pilota

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje, aby je wyłączyć.
  [Ustawienia] — [System] — [Dźwięki systemowe]

Jak wyłączyć podświetlenie pilota. (dotyczy tylko pilota z podświetleniem)

Możesz wyłączyć podświetlenie pilota.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (Głośność) - i przycisk (MENU GŁÓWNE) na pilocie przez 2 sekundy.
  Zwolnij, kiedy wskaźnik MIC LED na pilocie dwukrotnie mignie.
  Aby ponownie włączyć podświetlenie pilota, wykonaj powyższe czynności.

Jak naładować pilota (ładowany pilot)

Dostarczony pilot jest wyposażony w akumulator. Aby w razie potrzeby naładować akumulator, wykonaj poniższe czynności.

 1. Podłącz dostarczony kabel USB Type-C® do pilota.
  Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie pokrywy pilota
 2. Podłącz kabel USB Type-C do zasilacza sieciowego USB.
  Po rozpoczęciu ładowania zaświeci się czerwona dioda LED nad mikrofonem.

Uwaga

 • W wysokiej lub niskiej temperaturze prędkość ładowania może spaść lub ładowanie może zostać przerwane, co sprawi, że będzie nieefektywne. Zalecamy ładowanie akumulatora w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 15°C ~ 35°C.
  Pełne naładowanie rozładowanego akumulatora zajmuje około dwóch godzin. Czas potrzebny do pełnego naładowania może ulec zmianie w zależności od warunków użytkowania.
 • Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, naładowanie go może być niemożliwe z powodu nadmiernego rozładowania. Akumulator należy ładować minimum co sześć miesięcy.
 • Nie wolno zamoczyć złącza USB. Nie należy używać ani ładować akumulatora w wilgotnych warunkach. Podczas używania należy też unikać mgły, piasku, kurzu i elektryczności statycznej.
 • W czasie ładowania należy używać następującego sprzętu, który może dostarczyć prąd wyjściowy o natężeniu 0,5 A (500 mA) lub większym.
  • Dostępny w sprzedaży zasilacz sieciowy USB
  • Komputer wyposażony standardowo w złącze USB (nie gwarantujemy ładowania pilota w przypadku wszystkich komputerów).
  Nie należy również używać zasilacza sieciowego USB o maksymalnej mocy wyjściowej przekraczającej 13 W (5 V, 2,6 A).
 • Podczas ładowania należy używać wyłącznie dostarczonego kabla USB Type-C i pamiętać, aby podłączyć pilot bezpośrednio do komputera lub ładowarki. Podłączenie go przez koncentrator USB itp. może spowodować awarię ładowania.

Wskazówka

 • Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie niski, zasygnalizuje to dioda LED lub głośniczek w następujący sposób.
  30% lub mniej: po naciśnięciu przycisku zasilania dioda LED na pilocie miga na czerwono.
  10% lub mniej: po naciśnięciu przycisku zasilania dioda LED na pilocie miga na czerwono i głośniczek odtwarza sygnał dźwiękowy.
  Głośniczek można wyłączyć/włączyć, przytrzymując wciśnięty przycisk (WSTECZ) podczas naciskania przycisku (Głośność) -.
 • Pozostały poziom naładowania akumulatora można sprawdzić za pomocą następujących ustawień.
  [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Zdalne sterowanie]
  W niektórych przypadkach wyświetlany pozostały poziom naładowania może różnić się od rzeczywistego pozostałego poziomu naładowania. Należy go traktować jako wartość orientacyjną.
 • W przypadku ładowania pilota po dłuższym okresie nieużywania, dioda LED na pilocie może nie zaświecić się od razu.

Informacje na temat wymiany baterii w pilocie (pilot na baterie)

 • Otwórz pokrywę pilota, jak pokazano poniżej.
 • Zdejmij pokrywę komory baterii pilota i wymień baterie na nowe.
 • Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) w komorze baterii.
  • Pokrywa przesuwna
   Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie pokrywy pilota
[4] Pilot | Pilot

Jak używać pilota

Przyciski pilota

Dostarczony pilot, a także rozmieszczenie i nazwy przycisków różnią się w zależności od modelu/kraju/regionu.

Kliknij przycisk na obrazie pilota, aby wyświetlić opis.

(Wyświetlanie informacji/tekstu)
Wyświetlanie informacji.
TV
Przełączenie na kanał telewizyjny lub wejście i wyświetlenie Menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Menu telewizora.
(Zasilanie)
Służy do włączania lub przełączania w tryb czuwania/sieciowy tryb czuwania.
(Ustawienie napisów)
Włączanie lub wyłączanie napisów (kiedy ta funkcja jest dostępna).
AUDIO
Możesz wybrać wielojęzyczną ścieżkę dźwiękową lub dźwięk podwójny dla aktualnie wyświetlanego programu (zależnie od źródła programu).
HELP
Wyświetlanie menu pomocy. Stąd można uzyskać dostęp do Przewodnika pomocniczego.
EXIT
Powrót do poprzedniego ekranu lub wyjście z menu. Kiedy jest dostępna usługa aplikacji interaktywnej, naciśnij, aby wyjść z usługi.
Przycisk numeryczny/・(Kropka)
Razem z przyciskami 0-9 służy do wyboru kanałów cyfrowych.
(Tekst)
Wyświetlanie informacji tekstowych.
Kolorowe przyciski
Wykonanie odpowiedniej funkcji w danej chwili.
(Wybór wejścia)
Wyświetlanie i wybór źródła sygnału itp. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Wybór wejść.
(Szybkie ustawienia)
Wyświetlanie menu Szybkie ustawienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z Szybkie ustawienia.
(W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) / (Enter) (Nawigacyjny pad kierunkowy)
Nawigacja i wybór w menu ekranowym.
(WSTECZ)
Powrót do poprzedniego ekranu.
(MENU GŁÓWNE)
Wyświetlanie głównego menu telewizora. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Menu główne.
MENU
Wyświetla menu na ekranie telewizora, które pozwala korzystać z funkcji przycisków niedostępnych na pilocie.
+/- (Głośność)
Regulacja głośności.
(Przejście)
Przechodzenie między dwoma kanałami lub wejściami. Telewizor przełącza się między bieżącym kanałem lub wejściem i ostatnio wybranym kanałem lub wejściem.
(Wycisz)
Wyciszenie dźwięku. Naciśnij ponownie, aby przywrócić dźwięk.

Wskazówka

 • Usługę skrótu do funkcji dostępności można włączyć lub wyłączyć, naciskając i przytrzymując przycisk (Wycisz) przez 3 sekundy.
CH +/- (Kanał)
W trybie telewizyjnym: Wybór kanału.
W trybie tekstowym: Umożliwia wybór (Następnej) lub (Poprzedniej) strony.
(Panel)
Wyświetlanie menu Panel.
(Odtwórz) / (Przewiń szybko do tyłu) / (Wstrzymaj) / (Stop) / (Przewiń szybko do przodu)
Obsługa treści multimedialnych na telewizorze i podłączonym urządzeniu zgodnym z funkcją BRAVIA Sync.
(Przewodnik)
Wyświetlanie cyfrowego przewodnika po programach telewizora lub dekodera. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Korzystanie z przewodnika po programach.

Jak wyciszyć dźwięk obsługi pilota

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje, aby je wyłączyć.
  [Ustawienia] — [System] — [Dźwięki systemowe]

Informacje na temat wymiany baterii w pilocie

 • Otwórz pokrywę pilota, jak pokazano poniżej.
 • Zdejmij pokrywę komory baterii pilota i wymień baterie na nowe.
 • Sprawdź, czy orientacja wszystkich baterii jest zgodna z symbolami bieguna dodatniego (+) i ujemnego (-) w komorze baterii.
  • Pokrywa przesuwna
   Ilustracja przedstawiająca zdejmowanie pokrywy pilota
[5] Czynności wstępne

Gniazda

Typy i kształty dostępnych złączy zależą od posiadanego telewizora.
Położenie złączy możesz sprawdzić w Przewodnik ustawień (drukowana instrukcja obsługi).
Przewodnik ustawień można również pobrać z Witryna internetowa pomocy.

GniazdoOpis
Obraz portu USB
USB
Służy do podłączania aparatu cyfrowego/kamery wideo/urządzenia pamięci masowej USB.

Uwaga

 • Podłączenie dużego urządzenia USB może kolidować z innymi urządzeniami podłączonymi obok niego. W takim przypadku należy podłączyć je do innego wejścia USB.
Obraz portu USB HDD REC
USB HDD REC
Służy do podłączania dysku USB HDD lub aparatu cyfrowego/kamery wideo/urządzenia pamięci masowej USB.
Funkcja nagrywania na dysku USB HDD jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
Obraz BUILT-IN MIC SWITCH
BUILT-IN MIC SWITCH
Służy do włączania/wyłączania wbudowanego mikrofonu w telewizorze. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)
Obraz gniazda HDMI IN.
HDMI IN
Służy do podłączania urządzenia HDMI. Interfejs HDMI może przesyłać cyfrowy sygnał wideo i audio jednym kablem. Aby odtwarzać wysokiej jakości treści w 4K, podłącz Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speedpostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN. (Zgodne z HDCP 2.3)
Obraz portu HDMI IN SUPPORT 4K 120p
HDMI IN (4K 120 Hz)
Używając urządzenia HDMI, które obsługuje odtwarzanie wideo w 4K 100/120 Hz, podłącz Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisjipostępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić [Format sygnału HDMI] portu HDMI IN. (Zgodne z HDCP 2.3)

Uwaga

 • Obsługa sygnału 4K 100 Hz zależy od kraju/regionu.
Obraz portu HDMI IN eARC/ARC
HDMI IN (eARC/ARC)
Aby podłączyć system audio zgodny ze standardem eARC (Enhanced Audio Return Channel) lub ARC (Audio Return Channel), należy wykorzystać gniazdo HDMIoznaczeniemeARC/ARC” w telewizorze. To funkcja, która wysyła dźwięk do systemu audio z obsługą eARC/ARC przez kabel HDMI. Jeśli system audio nie obsługuje funkcji eARC/ARC, należy go podłączyć za pomocą DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Wskazówka

W zależności od modelu obok gniazda wejściowego HDMI mogą być trzy wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

Obraz gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
lub
Obraz gniazda DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)Obraz gniazda S-CENTER SPEAKER IN
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Służy do podłączania do systemu audio z optycznym wejściem audio.
W przypadku podłączania systemu niezgodnego z ARC za pomocą kabla HDMI, należy podłączyć optyczny kabel audio do DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), aby odtwarzać dźwięk cyfrowy.

Uwaga

 • Gniazdo różni się w zależności od modelu.
 • Optyczne wyjście audio i S-CENTER SPEAKER IN​ współdzielą to samo gniazdo lub mają po jednym gnieździe (łącznie dwa gniazda).
 • W przypadku modelu, który wymaga współdzielenia jednego gniazda, należy użyć Przejściówka cyfrowego złącza audio dostarczonego z telewizorem, wykorzystując go jako optyczne wyjście audio.
S-CENTER SPEAKER IN​
Służy do połączenia telewizora i urządzenia audio wyposażonego w wyjście/gniazdo S-CENTER OUT za pomocą Kabel trybu centralnego głośnika TV. Przed podłączeniem należy pamiętać o odłączeniu przewodu zasilania podłączanego telewizora i urządzenia audio.
Szczegółowe informacje zawiera punkt Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego.

Uwaga

Jeśli gniazdo CENTER SPEAKER IN lub wejście S-CENTER SPEAKER IN​ nie są używane, należy wykonać następujące czynności, aby zapobiec występowaniu szumu w głośnikach.

 • Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wyłącz [Acoustic Center Sync] w [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio].
 • Optyczne wyjście audio i S-CENTER SPEAKER IN​ współdzielą to samo gniazdo lub mają po jednym gnieździe (łącznie dwa gniazda).

Wskazówka

W zależności od modelu, obok gniazda S-CENTER SPEAKER IN​ mogą być dwie wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

Obraz gniazda wejściowego RF
(sygnał RF)
Służy do podłączania tunera telewizji kablowej/anteny/zewnętrznego tunera.

Uwaga

 • Podłączając kabel do gniazda telewizji kablowej/antenowego należy dokręcić go wyłącznie ręcznie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić telewizor.
Obraz gniazda MAIN/SUB
(wejście satelitarne)
Służy do podłączania sygnału satelitarnego.
Etapy podłączania: SUB.MAIN → Antena.
Gniazdo SUB. jest używane tylko w przypadku trybu podwójnego tunera oprócz typu Single Cable Distribution EN 50494 i EN 50607 (EN 50607 dotyczy tylko wybranych regionów/krajów/modeli).

Uwaga

 • Podłączając kabel do wejścia satelitarnego, należy dokręcić go wyłącznie ręcznie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może uszkodzić telewizor.
Obraz portu LAN
LAN
Służy do podłączania routera.
Służy do podłączania do Internetu za pomocą kabla LAN.
Obraz gniazda CAM
CAM (Conditional Access Module)
Zapewnia dostęp do usług płatnej telewizji. Szczegółowe informacje zawiera podręcznik użytkownika dostarczony z modułem CAM.

Uwaga

 • Nie należy umieszczać karty inteligentnej bezpośrednio w gnieździe CAM telewizora. Należy ją umieścić w module CAM dostarczonym przez autoryzowanego przedstawiciela.
 • Moduł CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/regionach. Należy o to zapytać autoryzowanego przedstawiciela.
 • Po przełączeniu na program cyfrowy po wcześniejszym korzystaniu z internetowego wideo może pojawić się komunikat CAM.
 • Nie należy wyjmować karty-atrapy ani osłony (dostępność zależy od modelu telewizora) z gniazda CAM telewizora w celu innym niż umieszczenie karty inteligentnej w module CAM.
[6] Czynności wstępne

Podświetlenie diod LED

Możesz sprawdzić stan telewizora, patrząc na podświetlenie diod LED.

Ilustracja przedstawiająca położenie diody LED na telewizorze. Kolejno A i B od lewej.

 1. Dioda LED funkcji głosowej (w lewej dolnej części telewizora. Dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*).
 2. Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji (w środkowej dolnej części telewizora).

* Wbudowany mikrofon w telewizorze może być niedostępny w zależności od regionu/modelu/języka.

Dioda LED funkcji głosowej

„Świeci” lub „miga” po wykryciu „Hey Google” i w czasie komunikacji telewizora z serwerem. Zachowanie tej diody LED zależy od stanu komunikacji z serwerem.

Uwaga

 • Po naciśnięciu przycisku MIC/Asystent Google na pilocie i zakończeniu aktywacji wbudowanego mikrofonu w telewizorze, dioda LED funkcji głosowej będzie świecić w jasnożółtym kolorze, kiedy wbudowany mikrofon w telewizorze będzie wyłączony (kiedy jest włączony, dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji świeci na bursztynowo). Zachowanie tej diody LED może się jednak różnić w zależności od ustawień.
 • Kolor diody LED funkcji głosowej może się różnić w wyniku zmian w specyfikacji.

Dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji

„Świeci” lub „miga” na biało w czasie włączania telewizora, odbierania sygnałów z pilota lub aktualizacji oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB.
Jeśli włączono wykrywanie „Hey Google”, „świeci” na bursztynowo. (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*)
Jeśli włączono opcję Przełącznik wbudowanego mikrofonu, „świeci” na bursztynowo (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem*). Jednak w zależności od ustawień, dioda LED może nie świecić.
Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

* Wbudowany mikrofon może być niedostępny w zależności od regionu/modelu/języka.

Wyłączanie diody LED funkcji głosowej i bursztynowej diody LED „reakcja po wykonaniu operacji”

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Wskaźnik LED], wyłącz [Status wykrywania głosu].

Wyłączanie białej diody LED „reakcja po wykonaniu operacji”

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Wskaźnik LED], wyłącz [Reakcja po wykonaniu operacji].
[7] Czynności wstępne

Menu główne

Ekran wyświetlany po naciśnięciu przycisku (MENU GŁÓWNE) na pilocie to menu główne. Menu główne umożliwia wyszukiwanie treści oraz wybór rekomendowanych treści, aplikacji i ustawień.

Pozycje wyświetlane w menu głównym zależą od tego, czy w telewizorze skonfigurowano konto Google.
(Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju. Ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy. Mogą się różnić od rzeczywistego ekranu).

(A) Menu główne, kiedy w telewizorze skonfigurowano konto Google
Wygląd menu głównego, kiedy ustawiono konto Google
(B) Menu główne, kiedy w telewizorze nie skonfigurowano konta Google
Wygląd menu głównego, kiedy nie ustawiono konta Google

Konfigurowanie konta Google i korzystanie z telewizora

Po podłączeniu telewizora do Internetu i konfiguracji konta Google można instalować żądane aplikacje na telewizorze i oglądać filmy w Internecie, a także wyszukiwać treści za pomocą głosu.

Korzystanie z telewizora bez konfigurowania konta Google

Nawet jeśli nie skonfigurowano konta Google, można oglądać transmisje telewizyjne i/lub wyświetlać treści z urządzeń podłączonych do telewizora, takich jak odtwarzacz Blu-ray. Po podłączeniu telewizora do Internetu możesz także korzystać z internetowych usług strumieniowania wyświetlanych w menu głównym.

Uwaga

 • Aby skonfigurować konto Google później i korzystać z telewizora, należy skonfigurować funkcję Google TV™ w menu głównym lub menu ustawień.
 • W przypadku usunięcia konta Google, telewizor powróci do domyślnych ustawień fabrycznych.

Wskazówka

 • W zależności od ustawień telewizora, po jego włączeniu będzie wyświetlany ekran główny. Zmieniając poniższe ustawienie możesz zmienić ekran wyświetlany po włączeniu telewizora na kanał telewizyjny lub zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład HDMI, oglądane w momencie wyłączania telewizora.
  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
  2. Wybierz opcję [Działanie po włączeniu], po czym wybierz [Ostatnio używane źródło sygnału].

  Przy następnym włączeniu telewizora zostanie wyświetlony kanał telewizyjny lub zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład HDMI, oglądane w momencie wyłączania telewizora.

  Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
  Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
[8] Czynności wstępne

Wybór wejść

Aby korzystać z urządzeń podłączonych do telewizora (takich jak odtwarzacz Blu-ray/DVD lub napęd USB) lub oglądać telewizję po zakończeniu korzystania z takich urządzeń, należy zmienić źródło sygnału.

W przypadku edytowania pozycji i dodania aplikacji, można będzie wybierać te aplikacje na ekranie wyboru źródła sygnału.

 1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.
  Możesz także nacisnąć przycisk (Wybór wejścia) i użyć przycisków (W lewo) / (W prawo), aby wybrać podłączone urządzenie, po czym nacisnąć przycisk (Enter).

Uwaga

 • Jeśli do wejścia HDMI nie podłączono żadnych urządzeń, wejście HDMI może nie być wyświetlane w [Wejścia].

Aby edytować pozycje źródła sygnału

 1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia).
 2. Naciśnij przycisk (W prawo) (lub (W lewo), w zależności od języka menu telewizora) i wybierz opcję (Edytuj).
 3. Wybierz aplikację/wejście/urządzenie, które chcesz wyświetlić lub ukryć.
 4. Wybierz opcję [Zamknij].

Wskazówka

 • Aby zmienić kolejność albo ukryć wyświetlany element, naciśnij przycisk (W górę) na pilocie, kiedy dany element jest podświetlony, a wówczas pojawią się opcje [Przenieś] i [Ukryj]. Jeśli wybrana została opcja [Przenieś], za pomocą przycisków (W lewo) / (W prawo) na pilocie przesuń element na żądane miejsce, a następnie naciśnij przycisk (Enter) na pilocie.
 • Aby włączyć telewizję, wystarczy nacisnąć przycisk TV na pilocie.
[9] Czynności wstępne

Automatyczna kalibracja dźwięku

Można dostosować dźwięk w celu uzyskania jak najlepszej akustyki w danych warunkach wyświetlania, wykorzystując mikrofon w pilocie do pomiaru dźwięku testowego z telewizora. (To ustawienie może nie być dostępne w zależności od modelu).
Modele, które obsługują automatyczną kalibrację dźwięku, mają następujące ustawienie.
[Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ambient Optimisation Pro] — [Automatyczna kalibracja akustyczna]

Prezentacja graficzna automatycznej kalibracji dźwięku

Uwaga

 • Rezultaty kalibracji będą się różnić w zależności od warunków oglądania.
 • W trakcie pomiaru telewizor będzie odtwarzał głośny dźwięk testowy.
 • Dokonując pomiaru nie należy zasłaniać otworu mikrofonu na końcu pilota.
 • Nie ruszać pilota w trakcie pomiaru. W przeciwnym razie pomiar może być nieprawidłowy.
 • Kalibrację należy przeprowadzać w ciszy. Z powodu hałasu pomiar może być nieprawidłowy.
 • Automatycznej kalibracji dźwięku nie można przeprowadzić w przypadku używania soundbara. Należy zmienić następujące ustawienie.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [Głośnik TV]
 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ambient Optimisation Pro] — [Automatyczna kalibracja akustyczna] — [Konfiguracja kalibracji]
 2. Dokonaj pomiaru, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Akustyka zostanie skorygowana automatycznie na podstawie wyników pomiaru w danych warunkach oglądania.
  Prezentacja graficzna przeprowadzania automatycznej kalibracji dźwięku. Aby dokonać pomiaru, przytrzymaj pilot mniej więcej na wysokości klatki piersiowej i skieruj mikrofon na końcu pilota w stronę telewizora.

Wskazówka

Automatyczna kalibracja dźwięku może zakończyć się niepowodzeniem w następujących przypadkach.

 • Jeśli pilot zostanie poruszony w trakcie pomiaru
 • Jeśli w trakcie pomiaru występują inne dźwięki oprócz dźwięku testowego (na przykład hałas)
[10] Czynności wstępne

Funkcje ułatwienia dostępu

Telewizor oferuje funkcje ułatwienia dostępu w menu [Ułatwienia dostępu], takie jak syntezator mowy odczytujący tekst wyświetlany na ekranie, powiększanie ułatwiające odczytywanie tekstu czy wyświetlanie napisów dialogowych.

Uwaga

 • Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju.

Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Ułatwienia dostępu], aby skonfigurować funkcje dla osób niepełnosprawnych.

Funkcja [Ułatwienia dostępu] ma własny skrót klawiszowy, który umożliwia jej włączanie lub wyłączanie poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku (Wycisz) na pilocie przez 3 sekundy.

Wskazówka

 • Aby zmienić funkcję skrótu, wybierz [Skrót ułatwień dostępu] w [Ułatwienia dostępu], włącz [Włącz skrót ułatwień dostępu] i zmień funkcję w [Usługa skrótu].
 • Jeśli wybierzesz opcję [Samouczek na temat ułatwień dostępu] w menu [Ułatwienia dostępu], możesz wyświetlić informacje na temat funkcji ułatwień dostępu obsługiwanych przez telewizor. (Ta funkcja może być niedostępna w zależności od modelu).
 • Aby skorzystać z syntezatora mowy za pomocą Przewodnika pomocniczego, wyświetl na komputerze lub smartfonie Przewodnik pomocniczy w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
 • Aby uzyskać więcej informacji o dostępności, należy odwiedzić witrynę internetową pomocy firmy Sony.

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/
  kod witryny internetowej pomocy firmy Sony

  https://www.sony.net/A11y.GoogleTV/

[11]

Przydatne funkcje

 • Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu
 • Wybór Typ zawartości na podstawie bieżącej treści
 • Menu Gra
 • Korzystanie z aplikacji
 • Szukanie pilota (tylko modele dostarczane z pilotem z wbudowanym głośniczkiem)
 • Używanie Moduł kamery i mikrofonu
[12] Przydatne funkcje

Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

 • Korzystanie z mikrofonu w pilocie Funkcja jest dostępna w telewizorach, których pilot ma przycisk Asystent Google/MIC.
 • Korzystanie z wbudowanego mikrofonu w telewizorze (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)
[13] Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu | Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

Korzystanie z mikrofonu w pilocie

Piloty z obsługą sterowania głosowego są wyposażone w przycisk Asystent Google/MIC i wbudowany mikrofon. Zapytaj Asystent Google, aby znaleźć filmy, przesyłać strumieniowo aplikacje, odtwarzać muzykę i sterować telewizorem – wszystko za pomocą głosu. Naciśnij przycisk Asystent Google (lub MIC) na pilocie, aby rozpocząć.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Asystent Google/MIC na pilocie.
  czasie naciskania przycisku mikrofon w pilocie będzie włączony i będzie świecić dioda LED na pilocie.
  Ilustracja przycisku MIC na pilocie
 2. Mów do mikrofonu, naciskając i przytrzymując przycisk Asystent Google/MIC.
  W zależności od modelu mogą być wyświetlane przykłady.
  Ilustracja osoby mówiącej do górnej części pilota
  Wyniki wyszukiwania są wyświetlane, kiedy mówisz do mikrofonu.

Uwaga

 • Korzystanie z funkcji wyszukiwania głosowego wymaga połączenia z Internetem.
 • Typ pilota dostarczonego z telewizorem oraz dostępność pilota z wbudowanym mikrofonem różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju. W przypadku niektórych modeli/regionów/krajów jest dostępny opcjonalny pilot.
  Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.
 • Aby korzystać z mikrofonu w pilocie, należy dodać i skonfigurować konto Google w telewizorze.
[14] Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu | Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu

Korzystanie z wbudowanego mikrofonu w telewizorze (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem)

Wbudowany mikrofon w telewizorze może być niedostępny w zależności od regionu/kraju/języka.
Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

Szczegółowe informacje na temat języków, które obsługują funkcję wbudowanego mikrofonu w telewizorze, można znaleźć w następującej witrynie internetowej pomocy firmy Sony.

https://www.sony.net/tv-hf/aep/
Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
https://www.sony.net/tv-hf/aep/

Wskazówka

 • Adres URL może ulec zmianie bez powiadomienia.

Możesz wygodniej korzystać z telewizora, używając tylko swojego głosu. Zacznij, wypowiadając słowa „Hey Google”, aby:

 • Sterować telewizorem i inteligentnymi urządzeniami domowymi
 • Słuchać muzyki i korzystać z materiałów rozrywkowych
 • Otrzymywać odpowiedzi
 • Zaplanować swój dzień i zarządzać zadaniami

Odwróć się przodem do telewizora i wypowiedz słowa „Hey Google”, aby rozpocząć.

Zacznij mówić, kiedy dioda LED funkcji głosowej miga na biało.
Ilustracja przedstawiająca położenie diody LED na telewizorze. Kolejno A i B od lewej.

 1. Dioda LED funkcji głosowej znajduje się w dolnej części, na lewo od środka telewizora.
 2. Kiedy telewizor ma reagować na polecenie „Hey Google, dioda LED umieszczona w dolnej środkowej części telewizora świeci na bursztynowo.

Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, włącz następujące ustawienie.

 1. Włącz przełącznik wbudowanego mikrofonu w telewizorze.
  Położenie przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze możesz sprawdzić w Przewodnik/Przewodnik ustawień.

Uwaga

 • Korzystanie z wbudowanego mikrofonu w telewizorze wymaga połączenia z Internetem.
 • W większości przypadków można używać wbudowanego mikrofonu, jeśli włączono opcję Przełącznik wbudowanego mikrofonu. Jednak w zależności od ustawień telewizora, opcja ta może nie być dostępna.
 • Po włączeniu przełącznika wbudowanego mikrofonu w telewizorze, naciśnij przycisk MIC/Asystent Google na pilocie, aby zakończyć konfigurację, w zależności od modelu/kraju/regionu. (Tylko modele telewizorów z przełącznikiem wbudowanego mikrofonu)
 • Włączony wbudowany mikrofon spowoduje większe zużycie energii, ponieważ zawsze nasłuchuje.

Wskazówka

 • Kiedy telewizor ma reagować na polecenie „Hey Google”, dioda LED Reakcja po wykonaniu operacji będzie świecić na bursztynowo, nawet kiedy telewizor zostanie wyłączony (można ją również tak ustawić, aby nie świeciła).
 • Wbudowany mikrofon w telewizorze może wychwytywać dźwięk z otoczenia i przypadkiem odpowiedzieć. Możesz użyć [Czułość wbudowanego mikrofonu], aby zmienić czułość mikrofonu.

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Czułość wbudowanego mikrofonu]

[15] Przydatne funkcje

Wybór Typ zawartości na podstawie bieżącej treści

Wybierając Typ zawartości na podstawie oglądanych treści, można uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku.

Grafika wideo
Wideo
Grafika gry
Gra
Grafika komputera
Komputer
 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz i dźwięk] — [Typ zawartości]

Możesz zmienić następujące ustawienia.

Wideo/obrazy
Dotyczy jakości obrazu i dźwięku odpowiedniej do oglądania filmów i zdjęć.
Gra
Dotyczy jakości obrazu i dźwięku odpowiedniej do gier wideo, gier komputerowych i obrazów z aplikacji do gier.
PC
Dotyczy jakości obrazu i dźwięku odpowiedniej do sygnału wideo z komputera.

Uwaga

 • To ustawienie może nie być dostępne w zależności od sygnału wejściowego.
[16] Przydatne funkcje

Menu Gra

Po naciśnięciu przycisku MENU po podłączeniu konsoli do gier lub komputera albo po uruchomieniu aplikacji do gier na dole ekranu zostanie wyświetlone menu danej gry.

Ilustracja menu Gra

Wskazówka

 • W zależności od podłączonej konsoli do gier lub komputera albo uruchomionej aplikacji do gier opcja [Typ zawartości] może automatycznie zmienić się na [Gra]. Jeśli [Gra] nie zostanie wybrany automatycznie, ustaw go ręcznie.

Uwaga

 • Dostępne opcje mogą się różnić.
 • Nieobsługiwane opcje są wyszarzone (niedostępne).
[17] Przydatne funkcje

Korzystanie z aplikacji

 • Instalowanie aplikacji
 • Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)
 • Wyświetlanie treści internetowych
[18] Korzystanie z aplikacji | Korzystanie z aplikacji

Instalowanie aplikacji

Możesz instalować aplikacje na telewizorze w taki sam sposób, jak w przypadku smartfonów i tabletów.

Uwaga

 • Możesz instalować tylko aplikacje przeznaczone dla telewizorów. Mogą one różnić się od aplikacji na smartfony/tablety.
 • Instalowanie aplikacji wymaga połączenia Internetem i konta Google.

Wskazówka

 • Jeśli nie masz konta Google lub chcesz utworzyć konto wspólne, utwórz nowe konto, odwiedzając poniższą stronę internetową.
  https://accounts.google.com/signup https://accounts.google.com/signup
  Powyższa strona internetowa może się różnić w zależności od regionu/kraju. Może on także zostać zmieniony bez powiadomienia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie głównej Google.
 • Zalecamy utworzenie konta Google na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
 1. Naciśnij przycisk (MENU GŁÓWNE), a po wyświetleniu opcji (Wyszukiwanie) na ekranie głównym wypowiedz słowa „Wyszukaj aplikacje <nazwa aplikacji>”, aby wyszukać aplikacje, które chcesz zainstalować. Możesz także wybrać pole wprowadzania tekstu i użyć klawiatury ekranowej.
 2. Wybierz aplikację z wyników wyszukiwania i zainstaluj ją.

Wskazówka

 • Jeśli wyszukiwanie aplikacji nie przyniesie oczekiwanych wyników, powiedz „Google Play Store” i spróbuj wyszukać aplikację na ekranie Google Play Store.
 • Możesz także wybrać kategorię z karty Aplikacje w menu głównym i wybrać żądaną aplikację.

Po pobraniu aplikacja zostanie zainstalowana i dodana automatycznie. Możesz wybrać opcję [Otwórz], aby uruchomić aplikację.

Wskazówka

 • Aby uruchomić zainstalowaną aplikację później, wybierz kartę Aplikacje w menu głównym, po czym wybierz [Pokaż wszystko] przy prawej krawędzi obszaru aplikacji. Wybierz zainstalowaną aplikację, aby ją uruchomić.

Aplikacje płatne

Dostępne są aplikacje bezpłatne i płatne. Aby zakupić płatną aplikację, należy podać kod przedpłaconej karty upominkowej Google Play lub dane karty kredytowej. Karty upominkowe Google Play można zakupić u różnych sprzedawców.

Usuwanie aplikacji

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, wybierz opcje [Ustawienia] — [Aplikacje], wybierz aplikację, którą chcesz usunąć i odinstaluj ją.
[19] Korzystanie z aplikacji | Korzystanie z aplikacji

Korzystanie z bezpiecznych aplikacji i usług strumieniowania wideo (Bezpieczeństwo i ograniczenia)

Możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie telewizora, ustawiając ograniczenia dotyczące instalacji aplikacji pobieranych z nieznanych źródeł lub ograniczenia dotyczące wieku dla programów i filmów. (Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju).

Konfiguracja następujących funkcji [Kontrola rodzicielska] pozwoli na:

 • Ograniczenie kanałów telewizyjnych i korzystania z wejść zewnętrznych
 • Ograniczenie instalowania aplikacji z nieznanych źródeł
 • Ograniczenie korzystania z aplikacji (funkcja blokady hasłem)
 • Ograniczenie czasu korzystania z telewizora

Możesz ograniczyć funkcje, ustawiając poniższe opcje.

Aby ustawić ograniczenia wiekowe w programach

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Kanały] — [Klasyfikacja TV].
  Dostępne opcje zależą od modelu/kraju/regionu/ustawień.

Aby ograniczyć dostęp do aplikacji (funkcja blokady hasłem)

Ustaw, aby ograniczyć dzieciom korzystanie z aplikacji takich jak przeglądarki internetowe.

Ustaw ograniczenia w [Kontrola rodzicielska].

Po ustawieniu tej funkcji, podczas uruchamiania aplikacji konieczne będzie podanie kodu PIN.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Aplikacje]
 2. Ustaw lub wprowadź kod PIN.
 3. Włącz funkcję [Ogranicz aplikacje].
 4. Z listy aplikacji wybierz aplikacje, do których chcesz ograniczyć dostęp.
  Ograniczone aplikacje zmienią się z  (Odblokowano) na (Zablokowano). Aby ograniczyć wszystkie aplikacje, wybierz opcję [Wszystkie aplikacje].

Aby wykrywać szkodliwe aplikacje

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [Prywatność] — [Zabezpieczenia] i zmień ustawienie.

Wskazówka

 • W zależności od aplikacji mogą być dostępne inne oddzielne ograniczenia. Szczegółowe informacje zawiera Pomoc danej aplikacji.

Ograniczenie czasu korzystania z telewizora

Ustaw, aby ograniczyć czas korzystania z telewizora przez dzieci.

 1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
  [Ustawienia] — [System] — [Kontrola rodzicielska] — [Czas przed ekranem]
 2. Ustaw lub wprowadź kod PIN.
 3. Włącz funkcję [Ogranicz czas spędzany przed ekranem], aby uruchomić ograniczenie.
  Ustawienie ograniczenia będzie wyświetlane w [Ogranicz czas spędzany przed ekranem]. Aby zmienić ustawienie, ustaw je w [Limit czasu użytkowania] lub [Ograniczony przedział czasowy].
[20] Korzystanie z aplikacji | Korzystanie z aplikacji

Wyświetlanie treści internetowych

Możesz korzystać z usług strumieniowania wideo takich jak YouTube i Netflix, aby oglądać treści internetowe. Dostępne usługi różnią się w zależności od kraju i regionu. Możesz uruchamiać te usługi, wybierając ich aplikacje w menu głównym. Jeśli w telewizorze jest ustawione konto Google, możesz także wybrać treść, która jest wyświetlana w menu głównym.

Uwaga

 • Oglądanie treści internetowych wymaga połączenia z Internetem.
 • Usługi strumieniowania wideo, takie jak Netflix i Amazon Prime są usługami płatnymi.
 • Obsługiwane usługi strumieniowania wideo zależą od modelu/regionu/kraju i niektóre modele/regiony/kraje nie obsługują takich usług.

Wskazówka

 • Nawet jeśli w telewizorze nie ustawiono konta Google, nadal można oglądać filmy, na przykład z serwisu YouTube wyświetlanego w menu głównym, pod warunkiem, że telewizor jest podłączony do Internetu. Aby zainstalować nowe aplikacje, na przykład do obsługi usług strumieniowania wideo, należy skonfigurować/dodać konto Google w telewizorze.
[21] Przydatne funkcje

Szukanie pilota (tylko modele dostarczane z pilotem z wbudowanym głośniczkiem)

Pilot dostarczony z telewizorem ma funkcję, która umożliwia znalezienie pilota za pomocą odtwarzania dźwięku przez wbudowany głośniczek, kiedy nie możesz go znaleźć, na przykład kiedy nie pamiętasz, gdzie został odłożony (na przykład pod poduszkę lub ukryty pod gazetą), albo kiedy oglądasz film w ciemnym pomieszczeniu.

Pilot odtwarzający sygnał dźwiękowy pod kanapą

Aby znaleźć pilota, wykonaj następujące czynności.

Używając przycisku zasilania na telewizorze

 1. Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze.
  Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone menu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz opcję [Znajdź pilot] w wyświetlonym menu.
  Pilot odtworzy sygnał dźwiękowy.

  Uwaga

  • Opcja [Znajdź pilot], wyświetlana po naciśnięciu przycisku zasilania na telewizorze, jest wyświetlana tylko, jeśli pilot z wbudowanym głośniczkiem został sparowany z telewizorem.
  • Istnieje limit odległości od telewizora, w jakiej można szukać pilota. Sygnał dźwiękowy nie może być odtwarzany przez pilot w miejscach poza zasięgiem sygnałów.
  [22] Przydatne funkcje

  Używanie Moduł kamery i mikrofonu

  Do telewizora można podłączyć sprzedawaną oddzielnie Moduł kamery i mikrofonu (CMU-BC1), aby używać czatu wideo lub ustawić optymalną jakość obrazu i dźwięku dla pozycji oglądania przez użytkownika.

  Szczegółowe informacje na temat podłączania sprzedawanej oddzielnie Moduł kamery i mikrofonu (CMU-BC1) zawiera Przewodnik ustawień lub instrukcja obsługi dostarczona z Moduł kamery i mikrofonu (CMU-BC1).

  Ustawianie Funkcje wykrywania kamery

  Uwaga

  • W zależności od modelu niektórych ustawień nie można skonfigurować.

  Konfiguracja ustawień dotyczących czujnika Moduł kamery i mikrofonu.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz w następującej kolejności.
   [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [BRAVIA CAM] — żądana pozycja

  Dostępne ustawienia

  [Automatycznie dostosuj obraz i dźwięk do kamery] (tylko odpowiednie modele)
  Optymalizuje obraz i dźwięk głośnika telewizora odpowiednio do pozycji oglądania i otoczenia wykrytego przez kamerę.
  Dostosuj na podstawie pozycji oglądania
  [Jasność]
  Służy do automatycznego dostosowania jasności do odległości oglądania, aby poprawić widoczność kolorów.
  [Wzmocnienie głosu]
  Służy do automatycznego dostosowania głośności do odległości oglądania. Jeśli użytkownik znajduje się daleko od telewizora, dźwięk będzie lepiej słyszalny.
  [Balans dźwięku]
  Służy do regulacji balansu dźwięku, aby użytkownik miał wrażenie, jakby znajdował się przed telewizorem, nawet jeśli tak nie jest.
  [Automatycznie dostosuj obraz i dźwięk na podstawie pozycji oglądania] (tylko odpowiednie modele)
  [Jasność]
  Służy do automatycznego dostosowania jasności do odległości oglądania, aby poprawić widoczność kolorów.
  [Wzmocnienie głosu]
  Służy do automatycznego dostosowania głośności do odległości oglądania. Jeśli użytkownik znajduje się daleko od telewizora, dźwięk będzie lepiej słyszalny.
  [Balans dźwięku]
  Służy do regulacji balansu dźwięku, aby użytkownik miał wrażenie, jakby znajdował się przed telewizorem, nawet jeśli tak nie jest.
  [Sterowanie gestami]
  Umożliwia używanie gestów przed telewizorem, na przykład do jego wyłączania, regulacji głośności, zmiany kanału czy odtwarzania treści.
  [Alert zbliżeniowy]
  Informuje użytkownika, jeśli odległość oglądania telewizji jest zbyt mała.
  Aby włączyć tę funkcję, należy wprowadzić kod PIN. Po włączeniu funkcja jest ustawiona na 1 m (3 ft.) (domyślnie). Można wybrać opcję [Ustaw odległość], aby ustawić dowolną odległość.
  [Automatyczny tryb oszczędzania energii]
  Automatycznie przełącza telewizor w tryb oszczędzania energii, na przykład zmniejszając jasność, kiedy użytkownik nie zostanie wykryty przed telewizorem przez określony czas.

  Wskazówka

  [BRAVIA CAM] w Moduł kamery i mikrofonu oferuje funkcje uzupełniające Funkcje wykrywania kamery. W razie potrzeby należy je skonfigurować.

  • W przypadku Funkcje wykrywania kamery, obrazy z kamery nie są wysyłane do sieci, można usunąć dane gromadzone przez Moduł kamery i mikrofonu i zresetować Funkcje wykrywania kamery.
   [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [BRAVIA CAM] — [Wyczyść dane]
  • Aby wyłączyć diodę LED Moduł kamery i mikrofonu, należy wyłączyć następujące ustawienie.
   [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [BRAVIA CAM] — [Wskaźnik LED aktywności kamery]
   Dioda LED zawsze będzie włączona podczas czatu wideo lub w czasie aktualizacji Moduł kamery i mikrofonu.
  • Może być wymagana aktualizacja oprogramowania Moduł kamery i mikrofonu. Aby sprawdzić aktualizacje oprogramowania, wybierz kolejno następujące opcje.
   [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [BRAVIA CAM] — [Aktualizacja oprogram]
  [23]

  Oglądanie telewizji

  • Oglądanie programów telewizyjnych
  • Przydatne funkcje w czasie oglądania telewizji
  • Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji
  • Wyświetlanie napisów
  [24] Oglądanie telewizji

  Oglądanie programów telewizyjnych

  • Znaczenie ikon na pasku informacyjnym
  • Korzystanie z przewodnika po programach
  • Odbieranie kanałów cyfrowych
  • Odbieranie kanałów satelitarnych
  • Sortowanie lub edycja kanałów
  • Korzystanie z Menu telewizora
  • Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych
  [25] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Znaczenie ikon na pasku informacyjnym

  Podczas zmieniania kanału na krótko pojawia się baner informacyjny. Na pasku mogą być wyświetlane poniższe ikony.

  Lista ikon z opisami:
  usługa danych (aplikacja emisyjna)
  :
  usługa radiowa
  :
  usługa szyfrowana/objęta subskrypcją
  :
  dostępna wielojęzyczna ścieżka dźwiękowa
  :
  dostępne napisy
  :
  dostępne napisy i/lub ścieżka dźwiękowa dla niedosłyszących
  :
  zalecany minimalny wiek widzów bieżącego programu (od 3 do 18 lat)
  :
  Blokada rodzicielska
  :
  dostępna ścieżka dźwiękowa dla niedowidzących
  :
  dostępne napisy czytane przez lektora
  :
  dostępna wielokanałowa ścieżka dźwiękowa
  [26] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Korzystanie z przewodnika po programach

  Możesz szybko wyszukać ulubione programy.

  Ilustracja ekranu telewizora z wyświetlonym przewodnikiem po programach

  Dostępne funkcje zależą od regionu/kraju/ustawień.

  1. Naciśnij przycisk (Przewodnik), aby wyświetlić cyfrowy przewodnik po programach.
  2. Wybierz program do oglądania.

  Korzystanie z funkcji [Ulubione]

  Aby dodać kanał do [Ulubione], wybierz (Ulubione) w przewodniku po programach. Jeśli wybierzesz (Ulubione) w kolumnie [Guide] wyświetlanej w wyniku wielokrotnego naciskania przycisku (W lewo) na pilocie, kanały zarejestrowane w [Ulubione] i Twoje [Najczęściej wybierane] zostaną wyświetlone w przewodniku po programach.

  Filtrowanie kanałów wyświetlanych w przewodniku po programach

  Można ustawić warunki filtrowania kanałów wyświetlanych w przewodniku po programach. Po wyświetleniu przewodnika po programach, wielokrotnie naciśnij przycisk (W lewo) na pilocie, aby wyświetlić filtr i ustawić warunki.
  (Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/ustawieniach).

  Wskazówka

  • (Tylko modele z obsługą sterowania dekoderem) Po skonfigurowaniu ustawienia [Konfiguracja sterowania dekoderem] w [Konfiguracja dekodera] w obszarze [Zewnętrzne wejścia] można wyświetlić przewodnik po programach dekodera.
  • Można zmienić kanały wyświetlone w przewodniku po programach, wykorzystując [Guide] wyświetlany po kilkukrotnym naciśnięciu przycisku (W lewo) na pilocie.
  • Za pomocą [Czas trwania] można zmienić oś czasu wyświetlaną w przewodniku po programach z dwóch na cztery godziny. Można ustawić [Czas trwania] w [Ustawienia] w kolumnie [Guide] w lewej części przewodnika po programach.
  [27] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Odbieranie kanałów cyfrowych

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie automatyczne].
  2. Ustaw wszystkie dostępne kanały cyfrowe i zapisz je w telewizorze, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Zmiana zakresu strojenia

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Zaawansowane ustawienia] — [Zakres strojenia] — [Domyślny] lub [Poszerzony].

  [Domyślny]
  Wyszukuje dostępne kanały w danym regionie/kraju.
  [Poszerzony]
  Wyszukuje dostępne kanały niezależnie od regionu/kraju.

  Wskazówka

  • Możesz ponownie dostroić telewizor, wybierając funkcję [Strojenie automatyczne] i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po przeprowadzce, zmianie dostawcy usług lub w celu wyszukania nowo uruchomionych kanałów.
  [28] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Odbieranie kanałów satelitarnych

  Jeśli masz antenę satelitarną, możesz oglądać programy satelitarne po skonfigurowaniu ustawień tunera.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Ustawienia kanałów] — [Strojenie automatyczne] — [Konfiguruj] dla wykupionych programów satelitarnych.
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  [29] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Sortowanie lub edycja kanałów

  Możesz sortować wyświetlanie kanałów zgodnie z preferowaną kolejnością.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Edycja listy kanałów].
   Jeśli zostanie wyświetlonych wiele pozycji, wybierz tę, którą chcesz edytować.
  2. Wybierz kanał, który chcesz przenieść w nowe miejsce.
   Możesz wybrać, aby [Wstaw] albo [Zamień] wybrany kanał. Aby to zmienić, wybierz [Typ sortowania].
  3. Wybierz nowe miejsce, w które chcesz przenieść wybrany kanał.
  4. Wybierz [Gotowe], aby zastosować zmiany.

  Uwaga

  • Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od regionu/kraju.

  Edycja listy kanałów za pomocą smartfona

  Można edytować listę kanałów za pomocą smartfona.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Kanały] — [Edycja listy kanałów z urządzenia mobilnego].
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  [30] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Korzystanie z Menu telewizora

  Naciśnij przycisk TV podczas oglądania programu telewizyjnego, aby wyświetlić [Menu telewizora]. W [Menu telewizora] zostanie wyświetlona lista kanałów i można łatwo wybierać programy na innych kanałach w czasie oglądania telewizji.

  Obraz ekranu telewizora

  Uwaga

  • Wyświetlany ekran i menu mogą się różnić w zależności od oglądanych treści i modelu/kraju/regionu.
  1. Naciśnij przycisk TV podczas oglądania programu telewizyjnego.
   W dolnej części ekranu pojawi się Menu telewizora.
  2. Przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz program, który chcesz oglądać.

  Wskazówka

  • Jeśli naciśniesz przycisk (W górę) na pilocie w czasie wyświetlania [Menu telewizora], możesz także korzystać z następujących funkcji.
   • (Przewodnik): Wyświetlanie przewodnika po programach
   • Zmiana wyświetlanej listy kanałów
  • Możesz użyć przycisku TV na pilocie, aby wyświetlić listę kanałów dekodera.

   Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Skrót przycisku TV].

   Następnie wybierz wejście podłączone do dekodera.

  • Jeśli dekoder został skonfigurowany w konfiguracji wstępnej, możesz nacisnąć przycisk TV, aby wyświetlić listę kanałów dekodera.

   Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

  [31] Oglądanie programów telewizyjnych | Oglądanie programów telewizyjnych

  Korzystanie z interaktywnych serwisów telewizyjnych

  Aby wyświetlić informacje tekstowe

  Możesz wyświetlać informacje tekstowe oraz informacje graficzne oparte na tekście, takie jak wiadomości krajowe, prognoza pogody czy programy telewizyjne. Możesz przeglądać interesujące Cię informacje, a następnie wybrać informacje, które chcesz wyświetlić, wprowadzając numer.

  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić [Menu sterowania], po czym wybierz [Kolorowe przyciski/transmisja danych] — [Text] z menu, aby wyświetlić informacje tekstowe.

  Informacje o usłudze cyfrowej informacji tekstowej

  Usługa cyfrowej informacji tekstowej zapewnia wiele treści cechujących się płynnymi obrazami i rysunkami. Dostępne są różne funkcje, takie jak łącza do stron czy prosta w obsłudze nawigacja. Usługę tę oferuje wielu nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

  Informacje o usłudze cyfrowej aplikacji interaktywnej

  Usługa cyfrowej aplikacji interaktywnej zapewnia wysokiej jakości cyfrowy tekst i grafikę wraz z zaawansowanymi opcjami. Ta usługa jest obsługiwana przez nadawców. (Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju).

  Uwaga

  • Serwisy interaktywne są dostępne tylko wówczas, gdy dostarcza je nadawca.
  • Dostępne funkcje oraz zawartość ekranu mogą się różnić, w zależności od nadawcy.
  • W przypadku wyboru napisów i uruchomienia przez użytkownika aplikacji cyfrowej informacji tekstowych, w niektórych przypadkach napisy mogą zniknąć. Po opuszczeniu aplikacji tekstu cyfrowego dekodowanie napisów zostanie wznowione automatycznie.
  [32] Oglądanie telewizji

  Przydatne funkcje w czasie oglądania telewizji

  Timery
  Włączanie i wyłączanie telewizora za pomocą timera.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Timery i zegar.
  Kontrola rodzicielska
  Ustawianie ograniczeń rodzicielskich za pomocą [Kontrola rodzicielska].
  Szczegółowe informacje zawiera punkt System.
  Regulacja jakości obrazu/dźwięku
  Regulacja jakości obrazu i jakości dźwięku odpowiednio do własnych preferencji.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Obraz i dźwięk.
  [33] Oglądanie telewizji

  Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  • Regulacja jakości obrazu
  • Regulacja ekranu
  • Regulacja jakości dźwięku
  • Zaawans. automat. głośność
  • Balans
  • Automatyczna regulacja jakości obrazu/dźwięku
  [34] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Regulacja jakości obrazu

  Możesz skonfigurować różne ustawienia dotyczące obrazu telewizora, takie jak kolor i jasność w ramach jakości obrazu, czy rozmiar obrazu.

  Uwaga

  • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu/kraju/regionu i oglądanych treści.

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

  Możesz zmienić następujące ustawienia.
  Możesz ustawić jakość obrazu odpowiednio do [Typ zawartości].
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Wybór Typ zawartości na podstawie bieżącej treści.

  Obraz

  Dostosuj ustawienia obrazu, np. jasność, nasycenie i odcień.

  Podstawowe
  Możesz dokonać następujących ustawień.
  Tryb obrazu
  Zmień jakość obrazu odpowiednio do oglądanej treści, na przykład filmów.
  Zresetuj ustawienia obrazu dla ***
  Zresetuj ustawienia obrazu dla bieżącego trybu obrazu do domyślnych ustawień fabrycznych.
  Tryb kalibracji aplikacji ***
  Dostosowuje obraz do jakości zbliżonej do zamierzonej przez twórcę treści w czasie oglądania obsługiwanych przesyłanych strumieniowo treści wideo i obsługiwanych aplikacji.
  Jasność
  Dostosuj podświetlenie, aby wyświetlić najjaśniejszą biel i najgłębszą czerń.
  Nasycenie
  Dostosuj poziom nasycenia kolorów i odcień.
  Zaawansowana regulacja koloru (***)
  Możesz dokonać następujących ustawień.
  Zaawansowana temperatura barw: Podstawowe
  Na koniec dostosuj temperaturę koloru dla każdego koloru.
  Zaawansowana temperatura barw: Wielopunktowe (***p)
  Ustawienia profesjonalnego kalibratora. W czasie regulacji zalecamy korzystanie z analizatora kolorów.
  Regulacja pojedynczych kolorów
  Dostosuj odcień, nasycenie i jasność każdego koloru.
  Czystość
  Dostosuj czystość i zmniejsz chropowatość obrazu.
  Ruch
  Możesz dokonać następujących ustawień.
  Motionflow
  Poprawia jakość sekwencji ruchu. Zwiększa liczbę klatek obrazu, aby płynnie wyświetlać filmy. Jeśli wybierzesz opcję [Własny], możesz dostosować ustawienia [Gładkość (Kamera)], [Gładkość (Film)] i [Czystość].
  Tryb kliszy
  Dostosowuje jakość obrazu do rodzaju zawartości wideo, np. do filmu lub grafiki komputerowej. Płynnie odtwarza ruch sfilmowanych obrazów (obrazy zarejestrowane z prędkością 24 klatek na sekundę), na przykład filmów.
  Redukcja rozmycia wskutek ruchu
  Regulacja podobna do [Czystość] w [Motionflow].

  Uwaga

  • Kiedy dla opcji [Typ zawartości] wybrano ustawienie [Gra], opcja [Redukcja rozmycia wskutek ruchu] jest włączona, a opcje [Motionflow] i [Tryb kliszy] są wyłączone.
  Sygnał wideo
  Możesz dokonać następujących ustawień.
  Przestrzeń kolorów
  Zmień gamę odwzorowania kolorów.
  Tryb HDR
  Obraz odpowiedni dla sygnału w formacie HDR (High Dynamic Range).

  Wskazówka

  • Można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące sygnałów wejściowych programów oraz zewnętrznych urządzeń wejściowych.
   Naciśnij przycisk MENU na pilocie w czasie wyświetlania programu lub filmu z zewnętrznego urządzenia wejściowego i wybierz opcję [Szczegółowe informacje o sygnale] z menu wyświetlanego w dolnej części ekranu.
   Zostaną wyświetlone informacje dotyczące sygnału wejściowego (takie jak rozdzielczość, metoda wybierania i częstotliwość). Wyświetlone szczegółowe informacje zależą od sygnału wejściowego.
   Aby zamknąć okno, naciśnij przycisk (WSTECZ) na pilocie.

  Uwaga

  • Szczegółowe informacje są dostępne tylko dla programów i zewnętrznych urządzeń wejściowych.
  • W zależności od ustawień, szczegółowe informacje mogą nie być wyświetlane.
  [35] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Regulacja ekranu

  Możesz dostosować proporcje ekranu oraz obszaru wyświetlania w pionie i w poziomie.

  1. W czasie wyświetlania programu lub obrazu z wejścia HDMI, naciśnij przycisk MENU na pilocie.
  2. Dokonaj ustawień w menu wyświetlanym w dolnej części ekranu.
   Możesz zmienić następujące ustawienia główne.
  Tryb szerokoekranowy
  Możesz zmienić rozmiar ekranu, aby dopasować go do wideo.
  Możesz oglądać w optymalnym trybie ekranu.
  Pole wyświetlania
  Możesz zmienić obszar wyświetlania.

  Wskazówka

  • W przypadku sygnału 4096 × 2160p i wybrania dla opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawienia [Dopasowanie w pionie], rozdzielczość będzie wyświetlana jako 3840 × 2160p. Aby wyświetlić sygnał 4096 × 2160p, wybierz dla opcji [Tryb szerokoekranowy] ustawienie [Dopasowanie w poziomie], [Automat.] lub [Pełny].
  [36] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Regulacja jakości dźwięku

  Możesz skonfigurować różne ustawienia dotyczące dźwięku telewizora, takie jak jakość dźwięku i tryb dźwięku.

  Uwaga

  • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu/kraju/regionu, ustawień telewizora i podłączonego urządzenia.

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

  Możesz zmienić następujące ustawienia.

  Dźwięk (***)

  Dostosować dźwięk odtwarzany przez głośniki telewizora, wyjście audio do systemu audio podłączonego przez HDMI lub optyczne wyjście audio, albo wyjście audio do słuchawek przewodowych lub urządzeń połączonych przez Bluetooth.

  Ustawienia dźwięku
  Możesz zmienić następujące ustawienia.
  Dźwięk przestrzenny
  Funkcja naśladowania efektu realistycznego dźwięku przestrzennego.
  Efekt surround
  Dostosowuje efekt dźwięku przestrzennego.
  Uwydatnienie głosu
  Podkreśla głos.
  Opcja wyświetlana, kiedy dla opcji [Postprodukcja] wybrano ustawienie [Standardowa].
  Korektor dialogów
  Poprawia głosy, kiedy dla opcji [Postprodukcja] wybrano ustawienie [Przetwarzanie przez Dolby Audio].
  Korektor graficzny
  Dostosowuje dźwięk na podstawie różnych częstotliwości.
  Zerowanie
  Przywróć wszystkie ustawienia dźwięku do wartości domyślnych.
  Dźwięk przestrzenny 3D (***)
  Włączenie lub wyłączenie dźwięku przestrzennego 3D (dźwięk stereofoniczny).
  Ustawienia głośności
  Możesz zmienić następujące ustawienia.
  Balans
  Służy do regulacji balansu głośników.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Balans.
  Głośność liniowych głośników wysokotonowych
  Dostosowuje głośność dźwięku odbitego od sufitu.
  Zaawans. automat. głośność
  Ustawienie to utrzymuje stały poziom głośności dla wszystkich programów i wejść.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Zaawans. automat. głośność.
  Poziom dialogu Dolby AC-4
  Reguluje zakres dynamiczny sygnału Dolby AC4.
  Ustawienia zakresu dynamiki
  Możesz zmienić następujące ustawienia.
  Zakres dynamiki
  Kompensuje różnice w poziomie głośności między źródłami sygnału (dla dźwięku Dolby Digital i HE AAC).
  Opcja wyświetlana tylko, kiedy [Wejścia] to HDMI lub w czasie odtwarzania [Odtwarzacz Multimedialny].
  Zakres dynamiki DTS
  Reguluje zakres dynamiczny sygnału DTS.
  Ogólne
  Możesz zmienić następujące ustawienia.
  Postprodukcja
  Wybierz [Standardowa] (Sony) lub dźwięk przetworzony przez technologię Dolby.

  Dostosuj tylko dla ***

  Kiedy ta opcja ma wartość [Wł.], jakość obrazu i dźwięku zostaje dostosowana do aktualnie wybranego wejścia wideo lub aplikacji. Kiedy ta opcja ma wartość [Wył.], jakość obrazu i dźwięku zostaje dostosowana do wszystkich wejść i aplikacji.


  Priorytet informacji o sygnale HDMI

  Automatycznie ustawia typ treści na podstawie informacji o typie treści w sygnale HDMI. Jeśli nie jest to ustawiane automatycznie, należy wybrać ustawienie [Wył.].


  Wyjście audio

  Ilustracja systemu dźwięku przestrzennego

  Służy do konfiguracji dźwięku odtwarzanego przez słuchawki lub system audio zamiast głośników telewizora.
  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] żądane ustawienie.
  Możesz skonfigurować m.in. ustawienia z poniższej listy.

  Głośnik
  Wybór głośników TV lub głośników zewnętrznych.
  Urządzenie Bluetooth
  Wybierz urządzenie Bluetooth podłączone do telewizora, aby odtwarzać dźwięk.
  Ustawienia systemu audio
  Ustawia odtwarzanie do urządzeń podłączonych przez HDMI.
  Acoustic Center Sync
  W tym trybie głośniki telewizora pełnią funkcję środkowego głośnika systemu kina domowego.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego.
  Priorytet systemu audio
  Kiedy ta opcja jest włączona, po włączeniu telewizora wyjście audio jest automatycznie przełączane na system audio zgodny z funkcją BRAVIA Sync.
  Synchronizacja A/V
  Dostosowuje synchronizację odtwarzania, aby zmniejszyć opóźnienie między obrazem i dźwiękiem podczas korzystania z określonych systemów podłączonych przez HDMI.
  Cyfrowe wyjście audio
  Skonfiguruj metodę odtwarzania dźwięku cyfrowego. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, kiedy dla opcji [Głośnik] zostanie wybrane ustawienie [System audio].

  Wskazówka

  • Transmisja sygnału generuje mniej zakłóceń i szumów, a jakość dźwięku jest lepsza w porównaniu do połączeń analogowych.
  Ustawienie eARC
  Po wybraniu ustawienia [Automat.] i podłączeniu urządzenia zgodnego ze standardem eARC do portu HDMIoznaczeniemeARC/ARC”, generowany jest dźwięk wysokiej jakości.
  eARC to ulepszona wersja ARC i oznacza Enhanced Audio Return Channel. Podłączenie urządzenia zgodnego ze standardem eARC pozwoli odtwarzać oprócz formatów dźwięku obsługiwanych przez ARC również nieskompresowane, wysokiej jakości formaty dźwięku oraz nowsze formaty dźwięku przestrzennego. Informacje na temat obsługiwanych formatów audio zawiera punkt Formaty audio.
  Aby połączyć telewizor z urządzeniem zgodnym ze standardem eARC, należy użyć zgodnego ze standardem eARC kabla HDMI*. Informacje na temat podłączania urządzeń zgodnych ze standardem eARC zawiera punkt Podłączanie systemu audio.
  * Zaleca się zatwierdzony Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed.
  Ustawienia urządzenia Bluetooth
  Ustawienia urządzeń połączonych przez Bluetooth.
  Synchronizacja A/V
  Podczas używania urządzeń audio z funkcją Bluetooth (z obsługą profilu A2DP), synchronizacja odtwarzania jest dostosowywana, aby minimalizować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem.
  Ustawienia Bluetooth
  Włączenie/wyłączenie funkcji Bluetooth.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Piloty i akcesoria.
  Ustawienia urządzenia z dźwiękiem przestrzennym 3D
  Funkcja naśladowania efektu realistycznego dźwięku przestrzennego.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Piloty i akcesoria.
  Ustawienia optycznego cyfrowego wyjścia audio
  Włączanie optycznego gniazda wyjściowego dźwięku cyfrowego i konfiguracja wyjścia.
  Optyczne cyfrowe wyjście audio
  Odtwarza sygnał audio do urządzenia podłączonego do optycznego gniazda wyjściowego dźwięku cyfrowego.
  Cyfrowe wyjście audio
  Skonfiguruj metodę odtwarzania dźwięku cyfrowego. To ustawienie jest dostępne tylko wtedy, kiedy dla opcji [Głośnik] zostanie wybrane ustawienie [System audio].

  Wskazówka

  • Transmisja sygnału generuje mniej zakłóceń i szumów, a jakość dźwięku jest lepsza w porównaniu do połączeń analogowych.
  Poziom głośności optycznego cyfrowego wyjścia audio
  Reguluje poziom wyjścia dźwięku cyfrowego. Dotyczy tylko źródła dźwięku PCM. Poziomy głośności w przypadku źródła dźwięku PCM i źródła dźwięku skompresowanego będą się różnić.
  [37] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Zaawans. automat. głośność

  Jeśli dla opcji [Głośnik] wybrano ustawienie [Głośnik TV], głośność może być ustawiona automatycznie na określonym poziomie odpowiednio do zmian głośności programów i sygnałów wejściowych.
  Zmniejszenie różnicy głośności, jaka występuje przy przełączaniu kanałów lub wejść pozwala oglądać telewizję ze stałym poziomem głośności. Aby włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz i dźwięk] — [Dźwięk (***)] — [Zaawans. automat. głośność]

  Ilustracja zaawansowanej automatycznej regulacji głośności

  Uwaga

  • Działanie różni się w zależności od modelu/kraju/regionu, ustawień, programu i sygnału wejściowego.
  [38] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Balans

  Jeśli dla opcji [Głośnik] wybrano ustawienie [Głośnik TV], można ustawić balans między dźwiękiem po lewej i prawej stronie.
  Ze względu na odległość do ścian i okien, a także na odbicia dźwięku, dźwięk po lewej i prawej stronie może wydawać się niezbalansowany. Aby wyregulować balans dźwięku, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Obraz i dźwięk] — [Dźwięk (***)] — [Balans]

  Ilustracja regulacji balansu

  Uwaga

  • Działanie różni się w zależności od modelu/kraju/regionu, ustawień i warunków instalacji.
  [39] Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji | Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji

  Automatyczna regulacja jakości obrazu/dźwięku

  Jakość obrazu i dźwięku można automatycznie dostosować do warunków instalacji telewizora.

  Uwaga

  • Rzeczywisty ekran może się różnić lub część ustawień może być niedostępna w zależności od modelu, oglądanych treści, ustawień telewizora i podłączonych urządzeń.

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz następujące ustawienia.
  [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Ambient Optimisation Pro]

  Możesz zmienić następujące ustawienia.

  Automatycznie dostosuj na podstawie czujników

  Możesz dokonać następujących ustawień.

  Automatycznie dostosuj na podstawie światła otaczającego
  Automatycznie optymalizuje jasność lub kolor* obrazu, wykrywając jasność światła otoczenia.
  * Regulacja kolorów jest dostępna tylko dla kompatybilnych modeli.
  Automatycznie dostosuj na podstawie pozycji oglądania (tylko odpowiednie modele)
  Optymalizuje obraz i dźwięk odpowiednio do pozycji oglądania wykrytej przez kamerę.

  Automatycznie dostosuj na podstawie środowiska instalacji

  Możesz dokonać następujących ustawień.

  Automatyczna kalibracja akustyczna
  Służy do regulacji wyjścia audio odpowiednio do warunków wyświetlania.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Przeprowadzanie automatycznej kalibracji dźwięku.
  [40] Oglądanie telewizji

  Wyświetlanie napisów

  Możesz nacisnąć przycisk MENU na pilocie, aby włączyć napisy.

  [41]

  Nagrywanie programów telewizyjnych

  • Nagrywanie na dysku USB HDD
  • Oglądanie/usuwanie nagranych treści
  • Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów
  [42] Nagrywanie programów telewizyjnych

  Nagrywanie na dysku USB HDD

  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  • Rejestrowanie dysku USB HDD
  • Nagrywanie z timerem
  • Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania
  [43] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Rejestrowanie dysku USB HDD

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

  Podłącz i zarejestruj dysk USB HDD w telewizorze, aby nagrywać programy cyfrowe.

  Podłącz dysk USB HDD do portu USB telewizora oznaczonego jako „HDD REC” (jeśli istnieje niebieski port USB umożliwiający nagrywanie na dysk HDD).

  Ilustracja metody połączenia
  1. Dysk USB HDD
  2. Kabel USB (brak w zestawie)
  1. Podłącz dysk USB HDD do portu USB (niebieski) z oznaczeniemHDD REC” telewizora.
  2. Włącz dysk USB HDD.
  3. Poczekaj na wyświetlenie ekranu [Dysk USB podłączony].
   Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, możesz ręcznie zarejestrować dysk USB HDD w menu Ustawienia.
  4. Wybierz opcję [Zarejestruj, aby nagrywać].
  5. Zarejestruj dysk USB HDD, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga

  • Jeśli w czasie rejestracji w kroku 4 pojawi się komunikat „Nie można wykryć dysku HDD USB do nagrywania”, postępuj zgodnie z zawartymi w nim instrukcjami i sprawdź, czy dysk USB HDD przeznaczony do nagrywania jest podłączony do portu Super Speed USB (niebieski).
   Jeśli pomimo sprawdzenia połączenia dysk USB HDD nadal nie zostanie rozpoznany, musisz ponownie go zarejestrować, ponieważ mógł wcześniej zostać zarejestrowany w innych celach niż nagrywanie.

  Ręczne rejestrowanie dysku USB HDD

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz następujące opcje.
   [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] — [Rejestrowanie dysku HDD].
  [44] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Nagrywanie z timerem

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

  1. Naciśnij przycisk (Przewodnik).
  2. Wybierz żądany program w przewodniku po programach, po czym wybierz [NAGR - programator].
  3. Wybierz opcję [Ust. programator].

  Ręczne ustawianie timera poprzez określenie daty, godziny i kanału

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) i wybierz opcję [Recorded Title List] (Lista nagranych tytułów). Jeśli [Recorded Title List] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Recorded Title List].
  2. Wybierz opcje [Lista/ustawienia programatora] — [Ustaw programator] — [Ustaw programator ręcznie].
  3. Skonfiguruj ustawienie timera.
  4. Wybierz opcję [Ust. programator].

  Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera

  Sprawdzanie, modyfikowanie lub usuwanie ustawień timera odbywa się w menu [Lista programatora: nagrywanie].

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) i wybierz opcję [Recorded Title List] (Lista nagranych tytułów). Jeśli [Recorded Title List] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Recorded Title List].
  2. Wybierz opcje [Lista/ustawienia programatora] — [Lista programatora: nagrywanie], po czym zmień ustawienia.

  Wskazówka

  • Można utworzyć maksymalnie 130 ustawień timera.
  • Jeśli nagrywanie nie powiedzie się, przyczyna zostanie umieszczona na liście [Lista błędów nagrywania]. Wybierz opcje [Lista błędów nagrywania] w [Lista/ustawienia programatora].

  Uwaga

  • Nagrywanie z timerem nie będzie działać, jeśli przewód zasilania zostanie odłączony.
  [45] Nagrywanie na dysku USB HDD | Nagrywanie na dysku USB HDD

  Informacje na temat używania dysków USB HDD do nagrywania

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

  • Dysk USB HDD należy używać wyłącznie do nagrywania. Do wyświetlania zdjęć i filmów używaj oddzielnego dysku USB HDD.
  • Obsługiwane są tylko dyski USB HDD o pojemności większej niż 32 GB.
  • Podłączenie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest obsługiwane. Podłącz urządzenie bezpośrednio do telewizora.
  • Wszystkie dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, sformatuj go na komputerze. (Pamiętaj, że spowoduje to usunięcie wszystkich danych z dysku USB HDD).
  • Dane nagrane na dysku USB HDD mogą być odtwarzane tylko na tym telewizorze, w którym zarejestrowano dany dysk USB HDD.
  • Można nagrywać tylko cyfrowe programy telewizyjne i radiowe. Nagrywanie transmisji danych nie jest obsługiwane.
  • Nagrywanie zakodowanych sygnałów nie jest możliwe.
  • W następujących przypadkach wykonanie nagrywania nie jest możliwe:
   • Telewizor nie rozpoznaje zarejestrowanego dysku USB HDD.
   • Na dysku USB HDD nagrano ponad 3 000 programów.
   • Dysk USB HDD jest pełny.
  • Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
  • Nagrywanie nie jest możliwe w przypadku programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora.
  • W przypadku korzystania z modułu (CAM) nie należy używać jego funkcji ochrony rodzicielskiej, ponieważ w trakcie nagrywania może ona nie działać. Zamiast tego należy użyć funkcji blokowania programów lub ochrony rodzicielskiej w telewizorze, jeśli jest obsługiwana przez nadawcę.
  • Nagrywanie niektórych programów w Norwegii może nie być możliwe z powodu ograniczeń prawnych.
  • Jeśli telewizor będzie narażony na wstrząsy podczas nagrywania na dysku USB HDD, w nagranej treści mogą występować zakłócenia.
  • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani za utratę nagranej treści spowodowaną lub związaną z awarią telewizora, zakłóceniami sygnału lub innymi problemami.
  [46] Nagrywanie programów telewizyjnych

  Oglądanie/usuwanie nagranych treści

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Modele z funkcją nagrywania na dysku USB HDD mają [Konfiguracja urządzenia do nagrywania] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia].

  Oglądanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) i wybierz opcję [Recorded Title List] (Lista nagranych tytułów). Jeśli [Recorded Title List] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Recorded Title List], po czym wybierz treść, którą chcesz obejrzeć.

  Usuwanie nagranej treści

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) i wybierz opcję [Recorded Title List] (Lista nagranych tytułów). Jeśli [Recorded Title List] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Recorded Title List].
  2. Wybierz (ikona Usuń) po prawej stronie programu, który chcesz usunąć.
   Aby usunąć wiele programów, zaznacz (ikona Usuń wiele) z prawej strony wszystkich programów, które chcesz usunąć, po czym wybierz (ikona Usuń).

  Szczegóły dotyczące znaczenia symboli na liście nagranych tytułów można znaleźć w części Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów.

  [47] Nagrywanie programów telewizyjnych

  Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów

  Ta funkcja jest dostępna tylko w wybranych regionach/krajach/modelach telewizorów.
  Aby skorzystać z tej funkcji, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Lista ikon z opisami:
  nieobejrzane nagranie
  :
  chronione nagranie
  :
  obecnie nagrywane
  [48]

  Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  • Urządzenia USB
  • Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD
  • Wyświetlanie ekranu aplikacji iPhone/smartfona lub iPad/tabletu na telewizorze
  • Komputery, aparaty i kamery wideo
  • System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)
  • Konsole do gier wideo
  • Słuchanie dźwięku przestrzennego 3D za pomocą głośnika na szyję lub słuchawek
  • Urządzenia Bluetooth
  • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
  • Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync
  • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń
  • Przewodnik podłączania BRAVIA
  • Obsługiwane pliki i formaty
  [49] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Urządzenia USB

  • Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB
  • Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki
  [50] Urządzenia USB | Urządzenia USB

  Odtwarzanie treści zapisanych na urządzeniu USB

  Aby nagrywać programy na urządzeniu pamięci masowej USB lub oglądać nagrane programy, patrz Nagrywanie programów telewizyjnych.

  Podłączanie urządzenia USB

  Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do portu USB telewizora, aby słuchać muzyki i wyświetlać zdjęcia lub filmy zapisane w urządzeniu.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Urządzenie pamięci masowej USB

  Korzystaj ze zdjęć/muzyki/filmów zapisanych w urządzeniu USB

  Zdjęcia/muzykę/filmy wideo z urządzenia USB można odtwarzać na telewizorze.

  1. Jeśli urządzenie USB podłączone do telewizora ma włącznik zasilania, włącz go.
  2. Naciśnij przycisk (MENU GŁÓWNE) i wybierz opcję [Aplikacje] z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  3. Wybierz nazwę urządzenia USB.
  4. Wybierz folder oraz plik do odtworzenia.

  Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

  • Obsługiwane pliki i formaty

  Uwaga

  • Wyświetlanie niektórych zdjęć lub folderów zajmuje dużo czasu w zależności od rozmiarów obrazu, rozmiaru pliku oraz liczby plików w folderze.
  • Wyświetlenie urządzenia USB może chwilę potrwać, ponieważ telewizor uzyskuje dostęp do urządzenia USB za każdym razem, kiedy urządzenie USB zostaje podłączone.
  • Wszystkie porty USB telewizora obsługują tryb Hi-Speed USB. Niebieski port USB obsługuje standard SuperSpeed (USB 3.2 Gen. 1, USB 3.1 Gen. 1 lub USB 3.0). Koncentratory USB nie są obsługiwane.
  • Podczas dostępu do urządzenia USB nie wyłączaj telewizora ani urządzenia USB, nie odłączaj kabla USB ani nie wyjmuj lub nie wkładaj nośników do nagrywania. Grozi to uszkodzeniem danych w urządzeniu USB.
  • W przypadku niektórych plików odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
  • Aby wyświetlać zdjęcia, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Wskazówka

  • Pozostałe informacje można znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w witrynie internetowej pomocy firmy Sony.
   Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
  [51] Urządzenia USB | Urządzenia USB

  Informacje na temat urządzeń USB używanych do przechowywania zdjęć i muzyki

  • Porty USB telewizora obsługują systemy plików FAT16, FAT32, exFAT i NTFS.
  • Podłączając do telewizora aparat cyfrowy firmy Sony za pomocą kabla USB, w ustawieniach połączenia USB aparatu należy wybrać tryb Auto lub Pamięć masowa.
  • Jeśli aparat cyfrowy ciągle nie działa z telewizorem, spróbuj wykonać następujące czynności:
   • W ustawieniach połączenia USB aparatu wybierz tryb Pamięć masowa.
   • Skopiuj pliki z aparatu na napęd USB, a następnie podłącz napęd do telewizora.
  • Niektóre zdjęcia i filmy mogą zostać powiększone, powodując wyświetlanie obrazu o niskiej jakości. Obrazy o określonych proporcjach czy rozdzielczości nie będą wyświetlane na całym ekranie.
  • Wyświetlenie zdjęcia może chwilę potrwać w zależności od pliku i/lub ustawień.
  • W żadnej sytuacji firma Sony nie będzie ponosić odpowiedzialności za awarie podczas nagrywania ani utratę nagranej zawartości spowodowaną awarią telewizora, nieprawidłowym działaniem urządzenia USB lub innymi problemami.
  [52] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD

  • Podłączanie dekodera, odtwarzacza Blu-ray lub DVD
  • Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD
  • Sterowanie dekoderem za pomocą pilota do telewizora
  [53] Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD | Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD

  Podłączanie dekodera, odtwarzacza Blu-ray lub DVD

  Podłącz dekoder, odtwarzacz Blu-ray/DVD do telewizora.

  Użyj poniższej metody połączenia odpowiednio do gniazd dostępnych w telewizorze.

  Uwaga

  • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

  Połączenie HDMI

  W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy podłączenie odtwarzacza do telewizora za pomocą kabla HDMI. Jeśli odtwarzacz Blu-ray/DVD jest wyposażony w gniazdo (złącze) HDMI, podłącz go za pomocą kabla HDMI.
  Informacje na temat jednoczesnego podłączenia systemu audio lub soundbara zawiera punkt Podłączanie systemu audio dotyczący połączenia HDMI (z obsługą eARC).
  Informacje na temat regulacji synchronizacji odtwarzania obrazu i dźwięku zawiera punkt Regulacja ustawienia synchronizacji AV.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Odtwarzacz Blu-ray/DVD (takie samo podłączenie, jak w przypadku dekodera)
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI.

  [54] Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD | Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD

  Odtwarzanie płyt Blu-ray i DVD

  Możesz oglądać na telewizorze treści z płyt Blu-ray/DVD oraz inne treści obsługiwane przez posiadany odtwarzacz.

  1. Włącz podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
  2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD.
  3. Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym odtwarzaczu Blu-ray/DVD.

  Wskazówka

  • Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora. Ponadto, jeśli naciśniesz MENU na pilocie w czasie oglądania treści z wejścia HDMI, wybierz [*** sterowanie], aby sterować podłączonym urządzeniem BRAVIA Sync z ekranu telewizora.
  [55] Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD | Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD

  Sterowanie dekoderem za pomocą pilota do telewizora

  Modele z obsługą sterowania dekoderem mają opcję [Konfiguracja dekodera] w [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia].

  Przeprowadzenie [Konfiguracja sterowania dekoderem] w [Konfiguracja dekodera] pozwala sterować dekoderem za pomocą pilota do telewizora.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Konfiguracja dekodera] — [Konfiguracja sterowania dekoderem].
  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Uwaga

  • Używając pilota do telewizora, skieruj go na dekoder.
  • W zależności od urządzeń zewnętrznych, niektóre przyciski mogą nie reagować.
  • Jeśli naciskasz i przytrzymujesz przycisk na pilocie, operacja może nie zadziałać. Zamiast tego spróbuj nacisnąć przycisk kilkakrotnie.
  • Dostępność tej funkcji zależy od modelu/regionu/kraju.
  [56] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Wyświetlanie ekranu aplikacji iPhone/smartfona lub iPad/tabletu na telewizorze

  Chromecast built-inlub AirPlay umożliwia wyświetlanie (przesyłanie) ulubionych witryn i ekranów aplikacji w urządzeniu przenośnym bezpośrednio na telewizorze.

  Korzystanie z Chromecast built-in

  1. Podłącz urządzenie przenośne, na przykład smartfon lub tablet, do tej samej sieci domowej, do której jest podłączony telewizor.
  2. Uruchom aplikację obsługiwaną przez Chromecast built-in na urządzeniu przenośnym.
  3. Wybierz przycisk Cast w aplikacji. ( (przesyłanie))
  4. Wybierz telewizor jako urządzenie docelowe dla przesyłania.
   Ekran urządzenia przenośnego zostanie wyświetlony na ekranie telewizora.

  Uwaga

  • Korzystanie z Chromecast built-in wymaga konfiguracji telewizora Google i połączenia z Internetem.

  Korzystanie z AirPlay

  Ten telewizor obsługuje funkcję AirPlay 2.

  1. Upewnij się, że urządzenie Apple jest podłączone do tej samej sieci, co telewizor.
  2. Procedura zależy od treści wyświetlanej na telewizorze.
   • Aby wyświetlać filmy, wybierz (AirPlay Wideo).
   • Aby wyświetlać zdjęcia, wybierz (Udostępnianie).
   • Aby odtwarzać muzykę, wybierz (AirPlay Audio).
   • Aby wyświetlić ekran urządzenia przenośnego, wybierz (Kopia lustrzana).
    (W niektórych aplikacjach może być konieczne wcześniejsze wybranie innej ikony).
  3. Wybierz opcję AirPlay w urządzeniu przenośnym, takim jak iPhone czy iPad i wybierz telewizor, na którym będzie używana funkcja AirPlay.

  Wskazówka

  • Telewizor obsługuje funkcję Apple HomeKit.
   Można sterować telewizorem za pomocą urządzenia przenośnego takiego jak iPhone lub iPad, naciskając przycisk (Wybór wejścia) na pilocie, wybierając (AirPlay) i postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Apple HomeKit.
   Dostępne operacje różnią się w zależności od wersji aplikacji i oprogramowania.
  • Jeśli wybierzesz opcję [Włącz (włączanie przez aplikacje)] w [Zdalne uruchamianie], możesz włączać telewizor za pomocą aplikacji na urządzeniu przenośnym, takim jak iPhone lub iPad.

  Uwaga

  • Korzystanie z AirPlay wymaga konfiguracji telewizora Google i połączenia z Internetem.
  • Obsługa urządzenia przenośnego, takiego jak iPhone lub iPad różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego.
  [57] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Komputery, aparaty i kamery wideo

  • Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści
  • Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści
  [58] Komputery, aparaty i kamery wideo | Komputery, aparaty i kamery wideo

  Podłączanie komputera i wyświetlanie zapisanych treści

  Podłączanie komputera

  Podłącz komputer do telewizora za pomocą kabla HDMI.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Komputer
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI. W przypadku podłączania do komputera z obsługą sygnału 4K 120 Hz, zalecamy zatwierdzony Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisji.

  Wyświetlanie treści zapisanych na komputerze

  Po podłączeniu komputera naciśnij przycisk (Wybór wejścia), po czym wybierz wejście, do którego jest podłączony komputer.

  Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

  • Obsługiwane pliki i formaty

  Uwaga

  • W celu uzyskania optymalnej jakości obrazu zalecamy korzystanie w ustawieniach komputera z sygnałów wyjściowych wideo podanych na liście synchronizacji „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.
  • Obraz może być rozmyty lub rozmazany, co jest zależne od stanu połączenia. W takim przypadku zmień ustawienia komputera i wybierz inny sygnał wejściowy z listy „Dane techniczne sygnału wideo komputera”.

  Wskazówka

  • Informacje na temat obsługiwanych sygnałów wejściowych komputera zawiera Witryna internetowa pomocy.
  [59] Komputery, aparaty i kamery wideo | Komputery, aparaty i kamery wideo

  Podłączanie aparatu lub kamery wideo i wyświetlanie zapisanych treści

  Podłączanie aparatu lub kamery wideo

  Podłącz swój aparat cyfrowy lub kamerę Sony za pomocą kabla HDMI. Użyj kabla wyposażonego w złącze (gniazdo) mini jack HDMI po stronie aparatu/kamery i standardowe złącze (gniazdo) HDMI po stronie telewizora.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Aparat cyfrowy
  2. Kamera wideo
  3. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Pamiętaj, aby używać zatwierdzonego Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed z logo HDMI.

  Aby wyświetlać zawartość zapisaną w aparacie cyfrowym lub kamerze

  1. Podłącz, a następnie włącz aparat cyfrowy/kamerę.
  2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączony aparat cyfrowy/kamerę wideo.
  3. Uruchom odtwarzanie na podłączonym aparacie cyfrowym/kamerze.

  Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

  • Obsługiwane pliki i formaty

  Wskazówka

  • Jeśli podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora. Upewnij się, że urządzenie obsługuje funkcję BRAVIA Sync. Niektóre urządzenia nie obsługują funkcji BRAVIA Sync, nawet jeśli wyposażone są w gniazdo (złącze) HDMI.
  [60] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  • Odtwarzanie dźwięku z systemu audio
  • Podłączanie systemu audio
  • Regulacja systemu audio
  • Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego
  • Formaty audio
  • Dostęp do ustawień systemu audio
  [61] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Odtwarzanie dźwięku z systemu audio

  Można podłączyć do telewizora systemy audio, takie jak wzmacniacze AV czy soundbary. Wybierz metodę połączenia poniżej, zgodnie z danymi technicznymi podłączanego systemu audio.

  • Połączenie kablem HDMI (aby uzyskać szczegółowe informacje, przeczytaj uważnie punkt „Połączenie kablem HDMI” poniżej).
  • Połączenie cyfrowym kablem optycznym

  Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

  Uwaga

  • Patrz podręcznik użytkownika podłączanego urządzenia.

  Połączenie kablem HDMI

  Ten telewizor obsługuje standard Audio Return Channel (ARC) lub Enhanced Audio Return Channel (eARC). Można użyć kabla HDMI do odtwarzania dźwięku z systemów audio, które obsługują ARC eARC.

  W przypadku telewizorów z obsługą eARC można odtwarzać (przesyłać) sygnały audio z podłączonych do telewizora zewnętrznych urządzeń wejściowych do systemów audio z obsługą eARC, wykorzystując gniazdo HDMI opisane „eARC/ARC”.

  Opis metod połączenia można znaleźć na stronie Podłączanie systemu audio.

  Uwaga

  • Położenie gniazda HDMI z obsługą eARC/ARC różni się w zależności od modelu. Patrz dostarczony Przewodnik ustawień.
  [62] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Podłączanie systemu audio

  Zapoznaj się z poniższymi ilustracjami, aby podłączyć system audio, na przykład wzmacniacz AV lub soundbar.

  Uwaga

  • Dostępne gniazda zależą od modelu/regionu/kraju.

  Podłączanie soundbara

  Zalecamy podłączenie gniazda wejściowego HDMI telewizora (eARC lub ARC) do gniazda wyjściowego HDMI soundbara (eARC lub ARC) kablem HDMI.

  Ilustracja podłączenia soundbara
  1. Soundbar
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

  * Zalecamy zatwierdzony Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed.

  Informacje na temat podłączania soundbara przez HDMI zawiera punkt „Połączenie HDMI”.
  Podłączając telewizor do soundbara przez HDMI można skorzystać z następujących funkcji.

  • Powiązać stan zasilania soundbara i telewizora
  • Wyświetlać i konfigurować ustawienia soundbara na telewizorze

  Uwaga

  • Dostępne funkcje zależą od soundbara.
  • W zależności od soundbara, informacje „eARC” lub „ARC” mogą nie być nadrukowane przy gnieździe HDMI. Szczegółowe informacje na temat podłączania zawiera instrukcja soundbara.

  Wskazówka

  W zależności od modelu obok gniazda wejściowego HDMI mogą być trzy wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

  Podłączania wzmacniacza audio

  Zalecamy podłączenie gniazda wejściowego HDMI telewizora (eARC lub ARC) do gniazda wyjściowego HDMI soundbara (eARC lub ARC) przez HDMI. W zależności od systemu audio, można go także podłączyć cyfrowym kablem optycznym.

  Ilustracja podłączenia wzmacniacza audio
  1. Wzmacniacz audio
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*
  3. Cyfrowy kabel optyczny (brak w zestawie)
  4. Przejściówka cyfrowego złącza audio (dostarczany tylko ze zgodnymi modelami)

  * Zalecamy zatwierdzony Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed.

  Informacje na temat podłączania wzmacniacza audio przez HDMI zawiera punkt „Połączenie HDMI”. Informacje na temat podłączania wzmacniacza audio cyfrowym kablem optycznym zawiera punkt „Połączenie cyfrowym kablem optycznym”.

  Uwaga

  • Małe akcesoria ZAWSZE należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie zostały przez pomyłkę połknięte.

  Połączenie HDMI (z obsługą eARC)

  1. Połącz zewnętrzne urządzenie wejściowe i telewizor kablem HDMI. Połącz telewizor i system audio drugim kablem HDMI.
   Podłącz system audio do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC” lub „eARC/ARC”.
   Ilustracja metody połączenia
   1. Zewnętrzne urządzenie wejściowe (na przykład nagrywarka Blu-ray/DVD)
   2. Kabel HDMI (brak w zestawie)
   3. Wzmacniacz AV lub soundbar
   4. Kabel HDMI z obsługą Ethernet (brak w zestawie)*

   * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

  2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio] — [Ustawienie eARC] — [Automat.].
  3. Wybierz opcje [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio].
  4. Włącz funkcję eARC systemu audio.
   Patrz podręcznik użytkownika urządzenia.
  5. Regulacja systemu audio

  Uwaga

  • Nie można wybrać [Ustawienie eARC], jeśli w funkcjach ułatwienia dostępu telewizora jest włączona funkcja syntezatora mowy odczytującego tekst wyświetlany na ekranie.
  • W przypadku odtwarzania dźwięku z urządzeń z obsługą eARC w czasie oglądania sygnału HDMI, telewizor działa w następujący sposób:
   • słychać dźwięk z systemu, a potwierdzenia dźwiękowe nie są odtwarzane, i
   • skuteczność rozpoznawania głosu przez wbudowany mikrofon może ulec pogorszeniu (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).

  Wskazówka

  W zależności od modelu obok gniazda wejściowego HDMI mogą być trzy wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

  Połączenie HDMI (z obsługą ARC)

  1. Połącz telewizor i system audio kablem HDMI.
   Podłącz kabel do gniazda wejściowego HDMI telewizora opisanego „ARC” lub „eARC/ARC”.
   Ilustracja metody połączenia
   1. Wzmacniacz AV lub soundbar
   2. Kabel HDMI (brak w zestawie)*

   * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

  2. Regulacja systemu audio

  Uwaga

  • W przypadku połączeń ARC skuteczność rozpoznawania głosu może ulec pogorszeniu (dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem).

  Wskazówka

  W zależności od modelu obok gniazda wejściowego HDMI mogą być trzy wyczuwalne wypustki. Można je wykorzystać jako wskazówki podczas instalacji.

  Połączenie cyfrowym kablem optycznym

  1. Połącz telewizor i system audio cyfrowym kablem optycznym.
   Podłącz do cyfrowego optycznego gniazda wejściowego systemu audio.
   Ilustracja metody połączenia
   1. Wzmacniacz AV lub soundbar
   2. Kabel optyczny audio (brak w zestawie)
   3. Przejściówka cyfrowego złącza audio (dostarczany tylko ze zgodnymi modelami)
  2. Aby włączyć opcję [Optyczne cyfrowe wyjście audio], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia optycznego cyfrowego wyjścia audio] — [Optyczne cyfrowe wyjście audio].
  3. Regulacja systemu audio

  Wskazówka

  Połączenie HDMI może być podporządkowane systemowi audio (z obsługą eARC)

  Połączenia w systemie audio można podporządkować w następujący sposób.
  Informacje na temat ustawień telewizora można znaleźć w opisie połączenia HDMI (z obsługą eARC). Informacje na temat ustawień systemu audio zawiera instrukcja posiadanego urządzenia.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Zewnętrzne urządzenie wejściowe (na przykład nagrywarka Blu-ray/DVD)
  2. Kabel HDMI (brak w zestawie)
  3. Wzmacniacz AV lub soundbar
  4. Kabel HDMI z obsługą Ethernet (brak w zestawie)*

  * Zalecamy zatwierdzone Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed oznaczone logo HDMI.

  Uwaga

  • Małe akcesoria ZAWSZE należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, aby nie zostały przez pomyłkę połknięte.
  [63] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Regulacja systemu audio

  Po podłączeniu systemu audio do telewizora wyreguluj odtwarzany dźwięk telewizora z poziomu systemu audio.

  Regulacja systemu audio podłączonego kablem HDMI lub cyfrowym kablem optycznym

  1. Po połączeniu telewizora z systemem audio naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio].
  2. Włącz podłączony system audio i wyreguluj głośność.
   Jeśli przy użyciu połączenia HDMI zostanie podłączone urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync, możesz je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

  Uwaga

  • Musisz skonfigurować ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] zgodnie z posiadanym systemem audio. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio] (z podłączonym kablem HDMI) lub [Ustawienia optycznego cyfrowego wyjścia audio] (z podłączonym cyfrowym kablem optycznym) — [Cyfrowe wyjście audio].
   [PCM]
   Ustaw tę opcję, jeśli system audio nie obsługuje Dolby Digital lub DTS.
  • Ustawienia [Cyfrowe wyjście audio] są wyłączone w czasie korzystania z sygnałów audio, które są przesyłane z wejścia HDMI i za pomocą eARC.

  Wskazówka

  • Możesz przeprowadzić synchronizację obrazu i dźwięku wybranego systemu audio podłączonego przewodem HDMI.
   • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
  [64] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Wykorzystanie telewizora jako głośnika centralnego

  Można ustawić telewizor jako głośnik centralny, podłączając urządzenie takie jak soundbar wyposażone w zacisk S-CENTER OUT do zacisku S-CENTER SPEAKER IN​ telewizora. Rozmowy będą brzmiały naturalnie, ponieważ będą dobiegać z ekranu i jego pobliża.

  Wskazówka

  • Informacje na temat systemów audio z obsługą Acoustic Center Sync wyposażonych w zacisk S-CENTER OUT można znaleźć na następującej stronie internetowej.
   https://www.sony.net/hav_faq

   https://www.sony.net/hav_faq
   Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony

  • Modele wyposażone w zacisk CENTER SPEAKER IN mogą także być używane jako głośnik centralny po podłączeniu systemu audio kablem głośnikowym.
  1. Połącz telewizor i system audio z obsługą Acoustic Center Sync, wykorzystując Kabel trybu centralnego głośnika TV dostarczony z obsługiwanym urządzeniem.
   Podłącz kabel trybu centralnego głośnika w telewizorze do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora.
   1. Kabel trybu centralnego głośnika TV (dostarczany z takimi urządzeniami jak soundbary wyposażone w zaciski S-CENTER OUT)

   Uwaga

   • Nawet podłączając system audio z zaciskiem S-CENTER OUT, należy go podłączyć do telewizora kablem HDMI, jak standardowy soundbar.
   • Patrz także instrukcja obsługi systemu audio wyposażonego w zacisk S-CENTER OUT.
   • S-CENTER SPEAKER IN​ i DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) współdzielą to samo gniazdo. Optyczne wyjście audio jest niedostępne podczas używania S-CENTER SPEAKER IN​.
  2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Głośnik] — [System audio].

  Uwaga

  • Jeśli dźwięk kanału centralnego nie jest odtwarzany z telewizora, włącz opcję [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio] — [Acoustic Center Sync].

  Podłączanie wzmacniacza AV kablem głośnikowym (tylko modele wyposażone w zacisk CENTER SPEAKER IN)

  Połącz telewizor i wzmacniacz AV kablem głośnikowym.

  Podłącz kabel głośnikowy do gniazda połączeniowego z tyłu telewizora.
  1. Wzmacniacz AV
  2. Kabel głośnikowy (brak w zestawie)

  Użyj kabla głośnikowego (do nabycia oddzielnie) do podłączenia wzmacniacza AV do zacisku CENTER SPEAKER IN telewizora.
  Pamiętaj, aby przed podłączeniem skręcić końcówki kabla głośnikowego, po czym umieść je w zaciskach telewizora i wzmacniacza AV.

  Gniazdo CENTER SPEAKER IN różni się w zależności od modelu. Podłącz kabel głośnikowy w sposób pokazany na poniższych rysunkach.

  *Usuń około 10 mm izolacji na każdym końcu kabla głośnikowego.

  Uwaga

  • Aby zapobiec stykaniu się przewodów kabli głośnikowych, nie należy usuwać z nich zbyt dużo izolacji.
  • Podłączając kabel głośnikowy, należy zachować prawidłową biegunowość (+/-) między telewizorem i wzmacniaczem AV.
  [65] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Formaty audio

  HDMI IN 1/2/3/4

  W trybie eARC (Enhanced Audio Return Channel)

  • 7.1-kanałowy liniowy PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
  • Dolby Audio
  • Dolby Atmos
  • DTS
  • DTS Express
  • DTS-HD Master Audio
  • DTS-HD High Resolution Audio
  • DTS:X

  Oprócz trybu eARC

  • 7.1-kanałowy liniowy PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
  • Dolby Audio
  • Dolby Atmos
  • DTS
  • DTS Express
  • DTS-HD Master Audio
  • DTS-HD High Resolution Audio
  • DTS:X

  eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (tylko HDMI IN 3)

  W trybie eARC

  • 7.1-kanałowy liniowy PCM: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
  • Dolby Audio
  • Dolby Atmos
  • DTS
  • DTS-HD Master Audio
  • DTS-HD High Resolution Audio
  • DTS:X

  W trybie ARC

  • Dwukanałowy liniowy PCM: 48 kHz 16 bitów
  • Dolby Audio
  • Dolby Atmos
  • DTS
  [66] System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar) | System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)

  Dostęp do ustawień systemu audio

  Z poziomu Szybkie ustawienia telewizora można uzyskać dostęp do ustawień systemu audio (na przykład wzmacniacza AV lub soundbara), takich jak jakość audio.

  Ilustracja ekranu Szybkie ustawienia wyświetlanego na ekranie telewizora
  1. Podłącz system audio przez gniazdo HDMI (eARC/ARC).
  2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz ustawienie systemu audio.
   Szczegółowe informacje na temat ustawień systemu audio zawiera instrukcja posiadanego systemu audio.

  Uwaga

  • Ustawienia systemu audio są wyświetlane tylko w przypadku obsługiwanych modeli.
   Informacje na temat obsługiwanych modeli znajdziesz w witrynie internetowej pomocy.
   https://www.sony.net/hav_faq
   Kod QR strony internetowej https://www.sony.net/hav_faq
   https://www.sony.net/hav_faq
  • Wyświetlane ustawienia zależą od modelu systemu audio.

  Wskazówka

  • W przypadku ustawień, które domyślnie nie są wyświetlane, wybierz ustawienia do dodania z menu (Edytuj).
  [67] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Konsole do gier wideo

  Podłączanie

  Podłącz konsolę do gier wideo z obsługą HDMI do telewizora za pomocą kabla HDMI.
  Informacje na temat jednoczesnego podłączenia wzmacniacza audio lub soundbara zawiera punkt Podłączanie systemu audio dotyczący połączenia HDMI (z obsługą eARC).

  Ilustracja metod podłączania
  1. Konsola do gier wideo
  2. Kabel HDMI (do nabycia oddzielnie)

  Wskazówka

  • Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed jest odpowiedni do zastosowań ogólnych, ale chcąc podłączyć konsolę do gier wideo, która obsługuje sygnał 4K 120 Hz, należy użyć kabla HDMI dostarczonego z konsolą do gier lub Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisji.
  • Typ i położenie portu HDMI różni się w zależności od telewizora. Patrz dokumentacja dostarczona z telewizorem.

  Zmiana ustawień wejścia HDMI

  Po połączeniu należy ustawić połączony port wejściowy HDMI.
  Aby zmaksymalizować wydajność telewizora i konsoli do gier wideo, należy ustawić [Format sygnału HDMI/VRR].

  Konfiguracja automatyczna

  1. Podłącz włączoną konsolę do gier wideo do telewizora za pomocą kabla HDMI.
   Ustaw, postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie telewizora.

  Konfiguracja ręczna

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz kolejno następujące opcje.
   [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI/VRR]

   Wybierz optymalny format dla konsoli do gier wideo.

  Wskazówka

  • Jeśli podłączasz konsolę do gier wideo, która obsługuje odtwarzanie wideo 4K 120 Hz, ustaw [Ulepszony format (zaawansowane)].
  • Jeśli podłączasz konsolę do gier wideo, która obsługuje VRR, włącz opcję [VRR (zmienna częstotliwość odświeżania)].

  Uwaga

  • Podłączając konsolę do gier wideo, która obsługuje sygnał 4K 120 Hz i VRR, sprawdź etykiety portów wejściowych HDMI w telewizorze i podłącz ją do portu wejściowego HDMI oznaczonego 4K 120 Hz, albo do portu wejściowego HDMI, który jest wyświetlany jako [VRR (zmienna częstotliwość odświeżania)] w przypadku [Format sygnału HDMI].
   Dostępny [Format sygnału HDMI] zależy od modelu. Również niektóre formaty HDMI mogą nie być obsługiwane w zależności od modelu/regionu/kraju.
  • W przypadku włączenia opcji [VRR (zmienna częstotliwość odświeżania)] mogą wystąpić niewielkie wahania jasności (migotanie) na ekranie telewizora, zależnie od częstotliwości treści przesyłanej z podłączonej konsoli do gier wideo.
  [68] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Słuchanie dźwięku przestrzennego 3D za pomocą głośnika na szyję lub słuchawek

  Możesz używać głośnika na szyję lub słuchawek marki Sony, aby słuchać dźwięku przestrzennego 3D.

  Szczegółowe informacje można znaleźć pod następującym adresem URL.

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2
  kod witryny internetowej pomocy firmy Sony

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2

  [69] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Urządzenia Bluetooth

  • Podłączanie urządzenia Bluetooth
  • Obsługiwane profile Bluetooth
  [70] Urządzenia Bluetooth | Urządzenia Bluetooth

  Podłączanie urządzenia Bluetooth

  Aby sparować telewizor z urządzeniem Bluetooth

  1. Włącz urządzenie Bluetooth i przełącz je w tryb parowania.
   Informacje na temat przełączania urządzania Bluetooth w tryb parowania zawiera jego instrukcja obsługi.
  2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — [Sparuj urządzenie współpracujące], aby przełączyć telewizor w tryb parowania.
   Zostaną wyświetlone dostępne urządzenia Bluetooth.
  3. Wybierz żądane urządzenie, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
   Jeśli należy podać kod, odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia.
   Po zakończeniu parowania urządzenie połączy się z telewizorem.

  Wskazówka

  • Można sparować wybrane modele słuchawek Sony, aby słuchać realistycznego dźwięku przestrzennego 3D. Szczegółowe informacje zawiera następująca strona internetowa.
   https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2
   kod witryny internetowej pomocy firmy Sony
   https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2
  • Aby jednocześnie odtwarzać dźwięk z głośników telewizora i słuchawek lub głośników Bluetooth, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcję [Wyjście audio] po sparowaniu słuchawek lub głośników Bluetooth. Następnie ustaw następujące funkcje spośród wyświetlonych pozycji.
   • Dla opcji [Głośnik] wybierz [Głośnik TV].
   • Dla opcji [Urządzenie Bluetooth] wybierz sparowane urządzenie Bluetooth, z którego ma być odtwarzany dźwięk.

  Podłączanie sparowanych urządzeń Bluetooth

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria].
  2. Wybierz sparowane, ale niepołączone urządzenie.
  3. Wybierz opcję [Połącz].

  Uwaga

  • Po połączeniu soundbara i telewizora przez Bluetooth, należy podłączyć do telewizora zewnętrzne urządzenie wejściowe takie jak nagrywarka Blu-ray/DVD.
  [71] Urządzenia Bluetooth | Urządzenia Bluetooth

  Obsługiwane profile Bluetooth

  Telewizor obsługuje następujące profile:

  • HID (Human Interface Device Profile)
  • HOGP (HID over GATT Profile)
  • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  • AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)
  • SPP (Serial Port Profile)
  [72] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Regulacja ustawienia synchronizacji AV

  Jeśli podłączono urządzenie audio z funkcją Bluetooth, może występować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem ze względu na charakterystykę technologii bezprzewodowej Bluetooth. Opóźnienie między obrazem i dźwiękiem można wyregulować za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia urządzenia Bluetooth] — [Synchronizacja A/V] — żądana opcja.

  Jeśli urządzenie audio jest podłączone kablem HDMI, dźwięk może być opóźniony z powodu właściwości urządzenia audio. W takim przypadku można dostosować synchronizację odtwarzania obrazu i dźwięku za pomocą ustawienia Synchronizacja A/V.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz kolejno następujące opcje.
   [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — [Wyjście audio] — [Ustawienia systemu audio] — [Synchronizacja A/V] — żądane ustawienie

  Uwaga

  • W zależności od podłączonego urządzenia audio z funkcją Bluetooth lub podłączonego urządzenia HDMI, obraz i dźwięk mogą nie być zsynchronizowane, nawet kiedy ustawienie [Synchronizacja A/V] ma wartość [Wł.] lub [Automat.].
  • Nawet jeśli ustawienie [Synchronizacja A/V] ma wartość [Automat.], nie można regulować synchronizacji odtwarzania obrazu i dźwięku, kiedy dla opcji [Typ zawartości] wybrano następujące ustawienie. Ustawienie [Synchronizacja A/V] ma stałą wartość [Wył.], której nie można zmienić.
   • [Gra]
   • [PC]
  • Nawet jeśli ustawienie [Synchronizacja A/V] ma wartość [Automat.], synchronizacja odtwarzania obrazu i dźwięku nie jest regulowana, kiedy dla opcji [Typ zawartości] wybrano ustawienie [Wideo/obrazy] — [Tryb obrazu] — [Zdjęcia].
  [73] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

  • Opis systemu BRAVIA Sync
  • Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync
  • Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync
  [74] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

  Opis systemu BRAVIA Sync

  Jeśli urządzenie zgodne z funkcją BRAVIA Sync (np. odtwarzacz Blu-ray, wzmacniacz AV) jest podłączone za pomocą kabla HDMI, można je obsługiwać za pomocą pilota do telewizora.

  Ilustracja obsługi urządzenia zgodnego z funkcją BRAVIA Sync
  [75] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

  Korzystanie z funkcji dostępnych dla urządzeń zgodnych z systemem BRAVIA Sync

  Aby sterować urządzeniami zgodnymi z systemem BRAVIA Sync z ekranu telewizora, użyj przycisku (Wybór wejścia) na pilocie, aby wybrać urządzenie, którym chcesz sterować.

  Odtwarzacz Blu-ray/DVD

  • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD, gdy urządzenie rozpoczyna odtwarzanie.
  • Automatycznie wyłącza podłączony odtwarzacz Blu-ray/DVD po wyłączeniu telewizora.
  • Umożliwia m.in. obsługę menu i odtwarzanie za pomocą przycisków (W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) na pilocie do telewizora.

  Wzmacniacz AV

  • Automatycznie włącza podłączony wzmacniacz AV i przełącza wyjście dźwięku z głośników telewizora na system audio w momencie włączenia telewizora. Ta funkcja jest dostępna tylko wówczas, gdy wzmacniacz AV był już wcześniej używany do emitowania dźwięku telewizora.
  • Automatycznie przełącza wyjście dźwięku na wzmacniacz AV poprzez włączenie wzmacniacza AV, gdy telewizor jest włączony.
  • Automatycznie wyłącza podłączony wzmacniacz AV po wyłączeniu telewizora.
  • Ustawia głośność (przyciski (Głośność) +/-) i wycisza dźwięk (przycisk (Wycisz)) podłączonego wzmacniacza AV za pomocą pilota do telewizora.

  Kamera wideo

  • Automatycznie włącza telewizor i przełącza wejście na podłączoną kamerę wideo w momencie włączenia kamery wideo.
  • Automatycznie wyłącza podłączoną kamerę wideo po wyłączeniu telewizora.
  • Umożliwia m.in. obsługę menu i odtwarzanie za pomocą przycisków (W górę) / (W dół) / (W lewo) / (W prawo) na pilocie do telewizora.
  [76] Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync | Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync

  Regulacja ustawień systemu BRAVIA Sync

  Po skonfigurowaniu opcji BRAVIA Sync możliwe będzie wyłączanie podłączonego urządzenia z telewizorem lub wybór urządzenia podłączonego kablem HDMI, którym chcemy sterować za pomocą pilota do telewizora.

  1. Włącz podłączone urządzenie.
  2. Aby włączyć opcję [Sterowanie BRAVIA Sync], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Ustawienia BRAVIA Sync] — [Sterowanie BRAVIA Sync].
  3. Włącz funkcję BRAVIA Sync w podłączonym urządzeniu.
   Jeśli określone urządzenie zgodne z funkcją Sony BRAVIA Sync jest podłączone i włączone, a opcja [Sterowanie BRAVIA Sync] jest włączona, funkcja BRAVIA Sync zostanie automatycznie aktywowana w takim urządzeniu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika podłączonego urządzenia.

  Dostępne opcje

  Poniżej przedstawiono dostępne opcje. (Opcje różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju).

  [Automatyczne wyłączanie sprzężonych urządzeń]
  Jeśli jest wyłączona, podłączone urządzenie nie wyłącza się automatycznie po wyłączeniu telewizora.
  [Automatyczne włączanie telewizora]
  Jeśli jest wyłączona, telewizor nie włącza się automatycznie po włączeniu podłączonego urządzenia.
  [Lista urządzeń BRAVIA Sync]
  Wyświetla listę urządzeń BRAVIA Sync.
  [77] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

  • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K
  • Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością
  [78] Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

  Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K

  Podłączając aparat cyfrowy/kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI w rozdzielczości 4K do złącza HDMI IN telewizora, można wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane w pamięci aparatu lub kamery. Można też wyświetlać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, zapisane na urządzeniach USB lub w sieci domowej. Zdjęcia o rozdzielczości 4K lub wyższej mogą być wyświetlane w rozdzielczości 4K (3840×2160).

  Dostępność tej funkcji zależy od regionu/kraju.

  Ilustracja obrazów z różnych urządzeń wyświetlanych na telewizorze
  1. Aparat cyfrowy
  2. Kamera wideo
  3. Urządzenie USB
  4. Urządzenie sieciowe

  Wyświetlanie zdjęć zapisanych na urządzeniu USB lub urządzeniu sieciowym w rozdzielczości 4K

  1. Podłącz urządzenie USB lub urządzenie sieciowe do telewizora.
  2. Naciśnij przycisk (MENU GŁÓWNE) i wybierz opcję Aplikacje z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  3. Wybierz nazwę urządzenia USB lub nazwę urządzenia sieciowego.
  4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

  Wyświetlanie zdjęć zapisanych w aparacie cyfrowym lub kamerze

  1. Podłącz aparat cyfrowy lub kamerę wideo, które obsługują wyjście HDMI, do gniazda (złącza) HDMI IN telewizora za pomocą kabla HDMI.
  2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk (Wybór wejścia), aby wybrać podłączone urządzenie.
  3. Ustaw podłączone urządzenie na wyjście 4K.
  4. Uruchom odtwarzanie w podłączonym urządzeniu.

  Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

  • Obsługiwane pliki i formaty

  Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K z wyższą jakością

  Możesz ustawić opcję Format sygnału HDMI na Ulepszony format, aby wyświetlać zdjęcia w rozdzielczości 4K z wyższą jakością.

  Informacje na temat Ulepszony format lub zmiany ustawień zawiera strona Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością.

  Uwaga

  • Nie można wyświetlać zdjęć 3D.
  • Jeśli zmienisz zdjęcie, naciskając przycisk (W lewo) / (W prawo), wyświetlenie zdjęcia może chwilę potrwać.
  [79] Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń | Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń

  Ustawienia wyświetlania zdjęć przez wejście HDMI z wyższą jakością

  Aby wyświetlić obraz z urządzenia podłączonego do gniazda wejściowego HDMI w formacie HDMI wyższej jakości*1, ustaw [Format sygnału HDMI/VRR] w [Zewnętrzne wejścia].
  *1 Na przykład 8K, 4K 100/120 Hz, 4K 60p 4:2:0 10 bitów, 4K 60p 4:4:4 lub 4:2:2

  Format sygnału HDMI

  Aby zmienić ustawienie formatu sygnału HDMI, naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — [Zewnętrzne wejścia] — [Format sygnału HDMI/VRR] — wejście HDMI, które chcesz ustawić.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i ustaw format sygnału HDMI dla gniazda wejściowego HDMI na jeden z poniższych dostępnych formatów. Dostępne formaty sygnału HDMI zależą od modelu i wejścia HDMI.

  • Standardowy format
  • Ulepszony format
  • Ulepszony format (zaawansowane)

  Uwaga

  • Obsługa wyświetlania obrazu 4K 100/120 Hz zależy od modelu/regionu/kraju.
  • Obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR) zależy od posiadanego modelu.
  • W trybie Ulepszony format obraz i dźwięk mogą nie być odtwarzane prawidłowo. W takim przypadku podłącz urządzenie do gniazda HDMI IN, które jest w trybie [Standardowy format], lub zmień format sygnału HDMI gniazda HDMI IN na [Standardowy format].
  • Ustaw Ulepszony format tylko w przypadku używania kompatybilnych urządzeń.
  • Podczas wyświetlania obrazu 4K z wysoką jakością należy używać kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s. Szczegółowe informacje dotyczące kabli Najwyższej jakości kabel (kable) HDMI High Speed obsługujących szybkość 18 Gb/s można znaleźć w ich danych technicznych.
  • Aby wyświetlić obraz 4K 100/120 Hz lub 8K, wymagany jest Kabel HDMI o bardzo dużej szybkości transmisji, który obsługuje prędkość 48 Gb/s. Sprawdź w danych technicznych kabla, czy dany kabel obsługuje prędkość 48 Gb/s.
  [80] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Przewodnik podłączania BRAVIA

  Opisy podłączania urządzeń do telewizora są także dostępne w witrynie internetowej pomocy firmy Sony. W razie potrzeby zachęcamy do jej odwiedzenia.

  • https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/ https://www.sony.net/tv_connectivity_guide/
   Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
  [81] Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

  Obsługiwane pliki i formaty

  • Zdjęcia
  • Muzyka
  • Filmy
  • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
  • Napisy zewnętrzne
  [82] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

  Zdjęcia

  Aby wyświetlać zdjęcia, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.

  Zastosowanie: USB / sieć domowa

  Format plikuRozszerzenie
  JPEG*.jpg / *.jpe / *.jpeg
  HEIF*.heic / *.heif / *.hif
  ARW *1*.arw
  • *1 ARW wyłącznie do odtwarzania plików.

  Inne obsługiwane pliki i formaty

  • Muzyka
  • Filmy
  • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
  • Napisy zewnętrzne
  [83] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

  Muzyka

  Zastosowanie: USB / sieć domowa

  mp4

  Rozszerzenie: *.mp4 / *.m4a

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  3gpp

  Rozszerzenie: *.3gp / *.3g2

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k

  Asf

  Rozszerzenie: *.wma

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  WMA9 Standard8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  ogg

  Rozszerzenie: *.ogg

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k

  Inne

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  LPCM *132k / 44.1k / 48k

  Rozszerzenie: *.mp3

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  MP1L1 / MP1L2 / MP1L3 / MP2L1 / MP2L232k / 44.1k / 48k
  MP2L316k / 22.05k / 24k
  MP2.5L38k / 11.025k / 12k

  Rozszerzenie: *.wav

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  WAV *232k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  Rozszerzenie: *.flac

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  FLAC16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k / 88.2k / 96k / 176.4k / 192k

  Rozszerzenie: *.aac

  OpisCzęstotliwość próbkowania
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  • *1 Zastosowanie LPCM obejmuje tylko sieć domową.
  • *2 Zastosowanie WAV obejmuje tylko 2 kanały.

  Inne obsługiwane pliki i formaty

  • Zdjęcia
  • Filmy
  • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
  • Napisy zewnętrzne
  [84] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

  Filmy

  Zastosowanie: USB / sieć domowa

  MPEG1 (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  MPEG1 MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2PS (*.mpg / *.mpe / *.mpeg)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / LPCM / AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MPEG2TS

  Rozszerzenie: *.m2t

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  MPEG2 MP@HL, MP@H14L, MP@ML MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  Rozszerzenie: *.m2ts / *.mts

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 MPEG1L1 / MPEG1L2 / AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MP4 (*.mp4)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@120fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 *1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / AC4 / LPCM 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6 LPCM 3840x2160 3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
  AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / 3840x2160 3840x2160@120fps (XAVC v2) / 3840x2160@60fps
  HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / AC4 / E-AC3 3840x2160 / 3840x2160 3840x2160@60fps
  • *1 Ten wiersz obejmuje zastosowanie formatu XAVC S. Maksymalna obsługiwana szybkość transmisji dla XAVC S to 100 Mb/s.

  avi (*.avi)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  Motion JPEG μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  Asf (*.asf / *.wmv)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  MP@HL, SP@ML WMA9 Standard 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps

  MKV (*.mkv)

  Typ napisów: Wewnętrzne / zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP8 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps
  AVC / H.264 BP@L5.2, MP@L5.2, HP@L5.2 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  HEVC / H.265 MP@L5.1, Main10@L5.1 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60p / 1920x1080@120fps
  AVC BL@L6, HP@L6, HP10@L6 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / 3840x2160 3840x2160@60fps
  HEVC / H.265 MP@L6, MP10@L6 DTS core / AC3 / AAC-LC / E-AC3 / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 3840x2160 / 3840x2160 3840x2160@60fps

  3gpp (*.3gp / *.3g2)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps

  MOV (*.mov)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  AVC / H.264 BP@L3, MP@L4.2, HP@L4.2 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@60fps
  MPEG4 SP@L6, ASP@L5, ACEP@L4 AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  Motion JPEG AAC-LC / HE-AAC v1 / HE-AAC v2 / AC3 / E-AC3 / MPEG1L1 / MPEG1L2 / μ-LAW / PCM (U8) / PCM (S16BE) / PCM (S16LE) 1280x720 / QCIF (176x144) 1280x720@30fps

  WebM (*.webm)

  Typ napisów: Zewnętrzne

  Kodek wideo (Profile@Level)Kodek audioRozdzielczość maks. / min.Maks. liczba klatek
  VP8 Vorbis 1920x1080 / QCIF (176x144) 1920x1080@30fps / 1280x720@60fps
  VP9 Profile 0, Profile 2 Vorbis 3840x2160 / QCIF (176x144) 3840x2160@60fps

  Inne obsługiwane pliki i formaty

  • Zdjęcia
  • Muzyka
  • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
  • Napisy zewnętrzne
  [85] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

  Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)

  Kodek audioCzęstotliwość próbkowania
  LPCM44.1k / 48k
  MPEG1L1 / MPEG1L232k / 44.1k / 48k
  MPEG1L332k / 44.1k / 48k
  AAC-LC16k / 22.05k / 24k / 32k / 44.1k / 48k
  HE-AAC v1 / v224k / 32k / 44.1k / 48k
  AC332k / 44.1k / 48k
  AC444.1k / 48k
  E-AC332k / 44.1k / 48k
  Vorbis8k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  WMA98k / 11.025k / 16k / 22.05k / 32k / 44.1k / 48k
  DTS core44.1k / 48k
  μ-LAW8k
  PCM (U8)8k
  PCM (S16LE)11.025k / 16k / 44.1k
  PCM (S16BE)11.025k / 16k / 44.1k

  Inne obsługiwane pliki i formaty

  • Zdjęcia
  • Muzyka
  • Filmy
  • Napisy zewnętrzne
  [86] Obsługiwane pliki i formaty | Obsługiwane pliki i formaty

  Napisy zewnętrzne

  Zastosowanie: USB

  Format plikuRozszerzenie
  SubStation Alpha*.ass / *.ssa
  SubRip*.srt

  Inne obsługiwane pliki i formaty

  • Zdjęcia
  • Muzyka
  • Filmy
  • Częstotliwości próbkowania audio (dla filmów)
  [87]

  Łączenie się z siecią

  • Łączenie się z siecią
  • Funkcje sieci domowej
  [88] Łączenie się z siecią

  Łączenie się z siecią

  • Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN
  • Łączenie się z siecią za pomocą Wi-Fi
  [89] Łączenie się z siecią | Łączenie się z siecią

  Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

  Łączenie z siecią za pomocą kabla LAN

  Podłączenie do przewodowej sieci LAN zapewnia dostęp do Internetu i do sieci domowej.

  Zadbaj o połączenie z siecią internetową lub domową przez router.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Kabel LAN
  2. Komputer
  3. Router
  4. Modem
  5. Internet
  1. Skonfiguruj router LAN.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera LAN albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).

  Uwaga

  • Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zaleca się połączenie telewizora z Internetem przez router/modem, który oferuje funkcje routera. Bezpośrednie połączenie telewizora z Internetem może narazić telewizor na zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzenie lub manipulowanie treścią lub danymi osobowymi.
   Aby sprawdzić, czy posiadana sieć oferuje funkcje routera, należy skontaktować się z dostawcą usług lub administratorem sieci.
  • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • W zależności od środowiska operacyjnego sieci, prędkość połączenia może się różnić. Szybkość i jakość komunikacji nie są gwarantowane.
  [90] Łączenie się z siecią | Łączenie się z siecią

  Łączenie się z siecią za pomocą Wi-Fi

  Wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN umożliwia dostęp do Internetu i korzystanie z zalet sieci w środowisku pozbawionym kabli.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Komputer
  2. Router bezprzewodowy
  3. Modem
  4. Internet
  1. Skonfiguruj router bezprzewodowy.
   Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  2. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet].
  3. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć, i ustaw hasło.

  Aby wyłączyć wbudowane urządzenie bezprzewodowej sieci LAN

  1. Aby wyłączyć [Wi-Fi], naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Wi-Fi].

  Wskazówka

  • Wskazówki dotyczące płynnego przesyłania obrazu:
   • Jeśli to możliwe, zmień ustawienie routera bezprzewodowego na standard sieci o dużej szybkości, taki jak 802.11n, 802.11ac lub 802.11ax.
    Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień, sięgnij do podręcznika użytkownika routera bezprzewodowego albo skontaktuj się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
   • Jeśli powyższa procedura nie spowoduje żadnej poprawy, zmień ustawienia routera bezprzewodowego na 5 GHz, co może poprawić jakość przesyłania obrazu.
   • Dostępność funkcji obsługi pasma 5 GHz zależy od regionu/kraju. Jeśli pasmo 5 GHz nie jest obsługiwane, telewizor można połączyć z routerem bezprzewodowym wyłącznie używając pasma 2,4 GHz.

  Uwaga

  • Ze względów bezpieczeństwa stanowczo zaleca się połączenie telewizora z Internetem przez router/modem, który oferuje funkcje routera. Bezpośrednie połączenie telewizora z Internetem może narazić telewizor na zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wyprowadzenie lub manipulowanie treścią lub danymi osobowymi.
   Aby sprawdzić, czy posiadana sieć oferuje funkcje routera, należy skontaktować się z dostawcą usług lub administratorem sieci.
  • Wymagane ustawienia sieciowe mogą się różnić w zależności od dostawcy Internetu i routera. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego przez dostawcę Internetu albo dostarczonego z routerem. Możesz też skontaktować się z osobą, która konfigurowała sieć (administratorem sieci).
  • Jeśli na ekranie wprowadzania hasła wybierzesz opcję [Pokaż hasło], ujawnione hasło może być widoczne dla innych osób.
  [91] Łączenie się z siecią

  Funkcje sieci domowej

  • Zmiana ustawień sieci domowej
  • Odtwarzanie treści z komputera
  • Odtwarzanie treści z serwera mediów
  [92] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

  Zmiana ustawień sieci domowej

  Możesz dostosować następujące ustawienia sieci domowej.

  Podłączanie do serwera

  Urządzenie klienckie (telewizor) oraz serwer (nagrywarka BD/DVD) należy podłączyć do tej samej sieci.
  Informacje na temat rejestrowania telewizora jako urządzenia klienckiego na serwerze zawiera instrukcja serwera.

  Ilustracja podłączenia do sieci domowej
  1. Telewizor
  2. Nagrywarka BD/DVD
  3. Router bezprzewodowej sieci LAN
  4. Modem

  Aby sprawdzić połączenie z serwerem

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Diagnostyka serwera] — wykonaj diagnostykę, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  Używanie funkcji renderera

  Renderer (telewizor), serwer (nagrywarka BD/DVD) i urządzenie, które steruje serwerem i rendererem (smartfon) należy podłączyć do tej samej sieci. Można używać smartfona do obsługi telewizora w tej samej sieci.

  Ilustracja funkcji renderera sieci domowej

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Konfiguracja sieci domowej] — [Renderer] — żądana opcja.

  [Funkcja Renderer]
  Włącz funkcję renderera.
  Możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparacie cyfrowym) na ekranie telewizora, obsługując bezpośrednio urządzenie.
  [Kontrola dostępu do Renderera]
  • Wybierz opcję [Automatyczne przydzielenie dostępu], aby automatycznie uzyskać dostęp do telewizora, gdy kontroler uzyskuje dostęp do telewizora po raz pierwszy.
  • Wybierz opcję [Ustawienia niestandardowe], aby zmienić ustawienia uprawnień dostępu każdego kontrolera.

  Aby korzystać z urządzenia zdalnego

  Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Sieć i internet] — [Ustawienia urządzenia zdalnego] — żądana opcja.

  [Zdalne sterowanie]
  Włącz obsługę telewizora z poziomu zarejestrowanego urządzenia.
  [93] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

  Odtwarzanie treści z komputera

  Na telewizorze podłączonym do sieci domowej przez router możesz odtwarzać treści (zdjęcia/muzykę/wideo) przechowywane na urządzeniach sieciowych znajdujących się w innym pomieszczeniu.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Komputer (serwer)
  2. Router
  3. Modem
  4. Internet
  1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
  2. Naciśnij przycisk (MENU GŁÓWNE) i wybierz opcję Aplikacje z menu głównego, po czym wybierz opcję [Odtwarzacz Multimedialny].
  3. Wybierz nazwę urządzenia sieciowego.
  4. Wybierz folder, po czym wybierz plik do odtworzenia.

  Aby sprawdzić obsługiwane formaty plików

  • Obsługiwane pliki i formaty

  Uwaga

  • Przy niektórych plikach odtwarzanie może nie być możliwe nawet przy obsługiwanych formatach.
  [94] Funkcje sieci domowej | Funkcje sieci domowej

  Odtwarzanie treści z serwera mediów

  Po podłączeniu telewizora do sieci domowej przez router możesz odtwarzać zdjęcia, muzykę lub wideo zapisane w kontrolerze (np. aparacie cyfrowym) na ekranie telewizora, obsługując bezpośrednio kontroler. Kontroler powinien być również kompatybilny z rendererem.

  Ilustracja metody połączenia
  1. Aparat cyfrowy (kontroler)
  2. Router
  3. Modem
  4. Internet
  1. Podłącz telewizor do sieci domowej.
  2. Za pomocą kontrolera rozpocznij odtwarzanie zawartości na ekranie telewizora.
  [95]

  Ustawienia

  Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.

  • Korzystanie z Szybkie ustawienia
  • Korzystanie z Pulpit Eko
  • Kanały & Wejścia Kanały, Zewnętrzne wejściaKonfiguracja urządzenia do nagrywania itp.
  • Obraz i dźwięk Obraz, Dźwięk, Wyjście audio itp.
  • Sieć i internet
  • Konta i logowanie Konfiguracja konta Google lub dodanie innych kont.
  • Prywatność Konfiguracja wykrywania nieznanych aplikacji.
  • Aplikacje
  • System Data i godzina, Język/Language, Dźwięki systemowe, Ułatwienia dostępu, Kontrola rodzicielskaWskaźnik LED itp.
  • Piloty i akcesoria Zdalne sterowanie i ustawienia Bluetooth.
  • Pomoc i opinie Zapewnia pomoc firm SonyGoogle.
  • Timery i zegar Timer włączania, Timer wyłączania, Alarm, Wyświetlanie zegara itp.
  [96] Ustawienia

  Korzystanie z Szybkie ustawienia

  Jeśli naciśniesz przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, możesz szybko uzyskać dostęp do funkcji takich jak [Obraz i dźwięk], [Typ zawartości], [Tryb obrazu], [Timer wyłączania] i [Obraz wyłączony] na bieżącym ekranie oraz do ustawień takich jak [Głośnik], w zależności od podłączonych urządzeń. Możesz także wyświetlić [Ustawienia] z [Szybkie ustawienia].

  Uwaga

  • Menu wyświetlane w ustawieniach telewizora różnią się w zależności od modelu/regionu/kraju.
  Obraz ekranu telewizora
  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
  2. Przesuń kursor, aby zmienić lub wybrać ustawienie.

  Aby zmienić wyświetlane ustawienia

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie.
  2. Przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz (Edytuj).
  3. Wybierz żądane ustawienie.
  4. Wybierz opcję [Zamknij].

  Wskazówka

  • Aby zmienić kolejność albo ukryć element, naciśnij i przytrzymaj przycisk (Enter) na pilocie, kiedy element jest podświetlony, a wówczas pojawią się opcje [Przenieś] oraz [Ukryj]. Jeśli wybrana została opcja [Przenieś], za pomocą przycisków (W lewo) / (W prawo) na pilocie przesuń element na żądane miejsce, a następnie naciśnij przycisk (Enter) na pilocie.
  • Za pomocą [Powiadomienia BRAVIA] w Szybkie ustawienia, można sprawdzać, czy są jakieś powiadomienia, na przykład o aktualizacjach oprogramowania i niskim poziomie naładowania baterii w pilocie.
  [97] Ustawienia

  Korzystanie z Pulpit Eko

  Możesz skonfigurować różne ustawienia, aby zmniejszyć zużycie energii, takie jak Oszczędzanie energii.
  Możesz także sprawdzać opisy funkcji w czasie ich ustawiania.

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie i wybierz opcję [Pulpit Eko].
   Ilustracja ekranu telewizora z wyświetlonym ekranem Szybkie ustawienia
  2. W wyświetlonym menu przesuń kursor w lewo lub w prawo i wybierz żądane ustawienie.
   Ilustracja ekranu telewizora z wyświetlonym ekranem Eco Dashboard
  [98] Ustawienia

  Kanały & Wejścia

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Kanały & Wejścia] — żądana opcja.

  Dostępne opcje

  [Kanały]
  Konfiguracja ustawień związanych z odbiorem ramówki. Możesz także skonfigurować ustawienia związane z odbiorem ramówki kanałów satelitarnych.
  Ustawianie kanałów cyfrowych
  Odbieranie kanałów cyfrowych
  Ustawianie anteny satelitarnej
  Odbieranie kanałów satelitarnych
  Sortowanie kanałów lub edycja listy kanałów
  [Preferencje dotyczące kanałów]
  Konfiguracja funkcji [Ustawienia napisów] i [Ustawienia audio (Transmisja)].
  [Zewnętrzne wejścia]
  Konfiguracja ustawień wejść zewnętrznych i BRAVIA Sync.
  Szczegółowe informacje na temat funkcji BRAVIA Sync zawiera punkt Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync.
  [Konfiguracja urządzenia do nagrywania]
  Konfiguracja ustawień dysków USB HDD do nagrywania. (Ta opcja może nie być dostępna w zależności od modelu/regionu/kraju).
  [Skrót przycisku TV]
  Jeśli zostanie ustawiony zewnętrzny sygnał wejściowy, na przykład podłączony tuner, zostanie on wyświetlony po naciśnięciu przycisku TV na pilocie.
  [99] Ustawienia

  Obraz i dźwięk

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Obraz i dźwięk] — żądana opcja.

  Dostępne opcje

  [Obraz i dźwięk]
  [Typ zawartości]
  Konfiguracja [Typ zawartości] na podstawie treści.
  Dostosowanie obrazu i dźwięku na podstawie [Typ zawartości].
  Informacje na temat [Typ zawartości] można znaleźć na stronie Wybór Typ zawartości na podstawie bieżącej treści.
  [Obraz]
  Konfiguracja ustawień wyświetlania, które odpowiadają za jakość obrazu, takich jak jasność obrazu.
  Aby dostosować jakość obrazu do własnych preferencji, zapoznaj się z informacjami na stronie Regulacja jakości obrazu.
  [Dźwięk (***)]
  Konfiguracja ustawień, które regulują dźwięk.
  Aby dostosować jakość dźwięku do własnych preferencji, zapoznaj się z informacjami na stronie Regulacja jakości dźwięku.
  [Wyjście audio]
  Konfiguracja ustawień wyboru dotyczących głośników.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt [Wyjście audio] w Regulacja jakości dźwięku.
  [Ambient Optimisation Pro]
  Konfiguracja ustawień [Automatycznie dostosuj na podstawie czujników] i [Automatycznie dostosuj na podstawie środowiska instalacji].
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Automatyczna regulacja jakości obrazu/dźwięku.
  [Ustawienia panelu — ekspert] (tylko modele wyposażone w panel OLED)
  Używana podczas ustawiania [Przesunięcie pikseli] lub ręcznego uruchamiania funkcji [Odświeżanie panelu].
  [100] Ustawienia

  Sieć i internet

  Konfiguracja ustawień bezprzewodowych sieci LAN, przewodowych sieci LAN i sieci domowych.

  [101] Ustawienia

  Konta i logowanie

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Konta i logowanie] — żądana opcja.

  Dostępne opcje

  Kiedy w telewizorze ustawiono konto Google

  Konfiguracja konta Google lub dodanie innych kont.

  Kiedy w telewizorze nie ustawiono konta Google

  Funkcja [Konta i logowanie] nie może być używana. Aby ustawić konto Google, skonfiguruj Google TV w menu ustawień.

  [102] Ustawienia

  Prywatność

  Konfiguracja wykrywania nieznanych aplikacji.

  [103] Ustawienia

  Aplikacje

  Umożliwia konfigurowanie lub odinstalowanie aplikacji, albo wyczyszczenie pamięci podręcznej.

  [104] Ustawienia

  System

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — żądana opcja.

  Uwaga

  • W zależności od ustawień telewizora, niektóre opcje mogą nie być wyświetlane lub dostępne.

  Dostępne opcje

  [Ułatwienia dostępu]
  Konfiguracja ustawień funkcji i usług dostępności, aby ułatwić użytkownikom nawigację po urządzeniach.
  [Informacje]
  Wyświetlenie szczegółowych informacji o telewizorze.
  Tutaj możesz zresetować telewizor.
  [Data i godzina]
  Konfiguracja bieżącej godziny i automatycznego wyświetlania zegara.
  [Język/Language]
  Wybór języka menu. Wybrany język menu ustawi także język rozpoznawania głosu.
  [Klawiatura]
  Konfiguracja ustawień klawiatury ekranowej.
  [Pamięć]
  Zmiana ustawień związanych z przechowywaniem danych.
  [Tryb nieaktywny]
  Konfiguracja wyświetlanego ekranu, kiedy telewizor nie jest używany przez pewien czas i wyświetla inną treść, niż transmisje i filmy.
  [Zasilanie i energia]
  Konfiguracja ustawień dotyczących oszczędzania energii i ekranu startowego telewizora.
  [Przesyłanie]
  Konfiguracja uprawnień obsługi podczas przesyłania treści z urządzenia zewnętrznego.
  [Dźwięki systemowe]
  Konfiguracja dźwięków systemowych.
  [Kontrola rodzicielska]
  Konfiguracja ustawień kontroli rodzicielskiej w celu ograniczenia korzystania z takich elementów jak [Kanały], [Aplikacje] i [Czas przed ekranem].
  [Sterowanie gestami]
  Konfiguracja gestów używanych stojąc przodem do kamery.
  [Czułość wbudowanego mikrofonu]
  Ustawianie czułości wbudowanego mikrofonu.
  Aby skorzystać z wbudowanego mikrofonu, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora.
  [Wskaźnik LED]
  Konfiguracja ustawień [Reakcja po wykonaniu operacji] i [Status wykrywania głosu]*. (Wyświetlane menu różni się w zależności od modelu).
  [Apple AirPlay i HomeKit]
  Konfiguracja ustawień Apple AirPlay i HomeKit.
  [Konfiguracja początkowa]
  Konfiguracja podstawowych funkcji, takich jak sieć i kanały przy pierwszym użyciu.
  [Ustawienia trybu prezentacji sklepowej]
  Wzbogacenie obrazu w celu wyświetlania na wystawie sklepowej przez ustawienie opcji [Tryb Demo] itp.
  [Uruchom ponownie]
  Ponowne uruchomienie telewizora.

  * Dotyczy tylko telewizorów z wbudowanym mikrofonem

  [105] Ustawienia

  Piloty i akcesoria

  1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [Piloty i akcesoria] — żądana opcja.

  Dostępne opcje

  Możesz włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth, albo zarejestrować urządzenia Bluetooth.

  [Bluetooth]
  Włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.
  [Sparuj urządzenie współpracujące]
  Parowanie urządzeń Bluetooth.
  [Ustawienia urządzenia z dźwiękiem przestrzennym 3D]
  Możesz cieszyć się immersyjnym dźwiękiem przestrzennym 3D (dźwięk stereofoniczny).
  Szczegółowe informacje zawiera następująca strona internetowa.

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2
  Kod QR strony internetowej https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2

  https://www.sony.net/bravia-xr-3ds2

  [BRAVIA CAM]
  Służy do podłączenia Moduł kamery i mikrofonu w celu konfiguracji Funkcje wykrywania kamery.
  [Zdalne sterowanie]
  Konfiguracja parowania pilota głosowego zdalnego sterowania.
  [106] Ustawienia

  Pomoc i opinie

  Tutaj można wyświetlić pomoc firmy Sony. Jeśli w telewizorze ustawiono konto Google, można także przesłać firmie Google opinię zwrotną.

  [107] Ustawienia

  Timery i zegar

  W menu Timery i zegar można ustawić funkcje Timer włączania, Timer wyłączania, AlarmWyświetlanie zegara.

  Dodawanie Timery i zegar do ekranu wyboru źródła sygnału

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia).
   Dostępne urządzenia i aplikacje są wyświetlane w dolnej części ekranu.
  2. Naciśnij przycisk (W prawo) na pilocie i wybierz (Edytuj).
  3. Wybierz Timery i zegar i naciśnij przycisk Enter.
   Funkcja Timery i zegar została dodana.

  Konfiguracja ustawień funkcji Timery i zegar

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) na pilocie i wybierz następujące opcje.
   [Timery i zegar] — żądane ustawienie

  Dostępne opcje

  [Timer włączania]
  Włączanie telewizora na żądanym kanale lub wejściu o ustawionym czasie.
  [Timer wyłączania]
  Wyłączanie telewizora po ustawionym czasie.
  [Alarm]
  Odtwarzanie dźwięku po ustawionym czasie.
  [Wyświetlanie zegara]
  Wyświetlanie zegara na ekranie telewizora zawsze lub co godzinę.
  [108]

  Rozwiązywanie problemów

  • Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor
  • Aktualizacje oprogramowania
  • Samodzielna diagnostyka
  • Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów
  [109] Rozwiązywanie problemów

  Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor

  W razie problemów, na przykład kiedy obraz nie jest wyświetlany na ekranie lub pilot nie działa, zresetuj telewizor, wykonując poniższą procedurę. Jeśli problem występuje nadal, spróbuj wykonać poniższą procedurę przywracania ustawień fabrycznych.
  Jeśli do telewizora podłączono zewnętrzne urządzenie USB, odłącz je od telewizora przed zresetowaniem.

  Reset zasilania

  1. Uruchom telewizor ponownie za pomocą pilota.
   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na pilocie przez około 5 sekund, aż telewizor uruchomi się ponownie (pojawi się komunikat o wyłączaniu).

   Jeśli problem występuje nadal, odłącz telewizor i jeden raz naciśnij przycisk zasilania na telewizorze.
   Następnie zaczekaj 2 minuty przed włączeniem telewizora. W zależności od modelu, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na telewizorze (40 sekund lub dłużej), aż telewizor wyłączy się i uruchomi ponownie.

  2. Odłącz przewód zasilania.
   Jeżeli problem nie ustępuje po wykonaniu czynności w punkcie 1, odłącz telewizor (jego przewód zasilający) od zasilania. Następnie naciśnij i zwolnij przycisk zasilania na telewizorze. Zaczekaj 2 minuty i podłącz przewód zasilania z powrotem do gniazda elektrycznego.

  Wskazówka

  • Modele telewizorów z 1 przyciskiem na telewizorze (tylko przycisk zasilania) także można uruchomić ponownie za pomocą przycisku zasilania. Naciśnij przycisk zasilania na telewizorze, aby wyświetlić menu obsługowe, wybierz [Uruchom ponownie] w menu, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby uruchomić telewizor ponownie.
  • Twoje indywidualne ustawienia i dane nie zostaną utracone po ponownym uruchomieniu telewizora.

  Przywracanie danych fabrycznych

  Jeśli po resecie zasilania problem występuje nadal, spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.
  Szczegółowe informacje zawiera punkt Przywracanie danych fabrycznych.

  [110] Rozwiązywanie problemów

  Aktualizacje oprogramowania

  Firma Sony zapewni okresowe aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność i maksymalnie ułatwić obsługę telewizora. Najprostszym sposobem otrzymywania aktualizacji oprogramowania jest połączenie telewizora z Internetem.

  Automatyczne sprawdzanie aktualizacji oprogramowania

  1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) na pilocie i wybierz [Pomoc]. Jeśli [Pomoc] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Pomoc].
  2. Wybierz opcję [Stan i diagnostyka]. Włącz [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] w [Stan i diagnostyka] — [Aktualizacja oprogramowania systemowego].

  Wskazówka

  • Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie, wybierz [Aktualizacja oprogram].
  • Listę zmian wprowadzonych przez aktualizację oprogramowania można sprawdzić w Powiadomienia BRAVIA lub w witrynie internetowej pomocy.

  Uwaga

  • Kiedy funkcja [Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji] jest wyłączona, telewizor nie może otrzymywać powiadomień nawet, kiedy aktualizacja oprogramowania będzie dostępna.

  Aktualizacja oprogramowania za pomocą urządzenia pamięci masowej USB

  Jeśli nie masz połączenia sieciowego, możesz także aktualizować oprogramowanie za pomocą urządzenia pamięci masowej USB.

  Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.

  [111] Rozwiązywanie problemów

  Samodzielna diagnostyka

  Sprawdź, czy telewizor działa poprawnie.

   1. Naciśnij przycisk (Wybór wejścia) na pilocie i wybierz [Pomoc]. Jeśli [Pomoc] nie istnieje, wybierz opcję [Edytuj] i dodaj [Pomoc].
   2. Wybierz opcje [Stan i diagnostyka] — [Automatyczna diagnostyka].

   Wskazówka

   Możesz także sprawdzić następujące objawy w [Stan i diagnostyka].

   • [Diagnostyka połączenia z Internetem]
   • [Diagnostyka połączenia z urządzeniem zewnętrznym]
   • [Test obrazu/dźwięku]

   Jeśli problem występuje nadal, spróbuj następującej metody.

   • Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor. Szczegółowe informacje zawiera punkt Zresetuj (uruchom ponownie) telewizor.
   • Sprawdź i wypróbuj Aktualizacje oprogramowania.
   • Internetowa witryna pomocy
   [112] Rozwiązywanie problemów

   Często zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów

   image

   Informacje na temat rozwiązywania problemów można także znaleźć w sekcji „Często zadawane pytania” w naszej witrynie internetowej pomocy, podanej poniżej.

   • https://www.sony.net/androidtv-faq/
    Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
   • https://www.sony.net/androidtv-faq/
   [113]

   Indeks/Pozostałe

   • Indeks
   • Informacje o Przewodniku pomocniczym
   • Struktura Przewodnika pomocniczego
   • Dane techniczne
   • Witryna internetowa pomocy
   • Aktualizacja oprogramowania telewizora
   • Przywracanie danych fabrycznych
   • Informacje o znakach towarowych
   [114] Indeks/Pozostałe

   Indeks

   Programy telewizyjne

   • GUIDE/(Przewodnik)
   • Programy interaktywne
   • Programy satelitarne
   • Nagrywanie
   • Ustawienia kanałów
   • Kontrola rodzicielska

   Obraz/ekran

   • Zdjęcia 4K
   • Menu GŁÓWNE
   • Obraz
   • Data i godzina
   • Język/Language

   Dźwięk/głos

   • Wyszukiwanie głosowe, obsługa
   • Dźwięk

   Pilot

   • Wyszukiwanie głosowe
   • HOME/(STRONA GŁÓWNA)
   • Szybkie ustawienia
   • Wejścia
   • SYNC MENU

   Połączenia

   • Bluetooth
   • Chromecast built-in
   • BRAVIA Sync
   • Internet

    Urządzenia zewnętrzne

    • Urządzenia pamięci masowej USB, nagrywanie
    • Odtwarzacze Blu-ray/DVD, podłączanie
    • Urządzenia pamięci masowej USB itp.
    • Komputery
    • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery
    • Systemy audio

    Aplikacje

    • YouTube
    • Netflix

    Odtwarzanie plików

    • Komputery
    • Obsługiwane pliki i formaty
    • Cyfrowe aparaty fotograficzne, kamery

    Inne

    • Ponowne uruchamianie
    • Ułatwienia dostępu
    • Aktualizacja oprogramowania systemowego
    • Pulpit Eko
    [115] Indeks/Pozostałe

    Informacje o Przewodniku pomocniczym

    Niniejszy Przewodnik pomocniczy zawiera objaśnienia dotyczące obsługi telewizora. Przewodnik ustawień zawiera także informacje na temat instalacji telewizora, a Przewodnik zawiera takie informacje, jak dane techniczne i instrukcja montażu telewizora na ścianie.

    Ilustracja instrukcji
    1. Przewodnik ustawień
    2. Przewodnik

    Wersje Przewodnika pomocniczego

    Dostępne są dwie wersje Przewodnika pomocniczego: wersja wbudowana i wersja online. Przewodnik pomocniczy online zawiera najnowsze informacje.
    Przewodnik pomocniczy online zostanie wyświetlony automatycznie po podłączeniu telewizora do Internetu. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony wbudowany Przewodnik pomocniczy.

    Ilustracja połączenia z Internetem

    Struktura Przewodnika pomocniczego

    Szczegółowe informacje na temat struktury Przewodnika pomocniczego, patrz strona Struktura Przewodnika pomocniczego.

    Uwaga

    • Aby skorzystać z najnowszych funkcji opisanych w Przewodniku pomocniczym, może być konieczna aktualizacja oprogramowania telewizora. Szczegółowe informacje na temat aktualizacji oprogramowania zawiera strona Aktualizacje oprogramowania.
    • Nazwy ustawień w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić od wyświetlanych na ekranie telewizora w zależności od daty produkcji telewizora lub modelu/kraju/regionu.
    • Obrazy i ilustracje użyte w Przewodniku pomocniczym mogą się różnić w zależności od modelu telewizora.
    • Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
    • Przewodnik pomocniczy zawiera opisy wspólne dla wszystkich modeli/regionów/krajów. Niektóre opisy funkcji mogą nie mieć zastosowania w zależności od modelu/regionu/kraju.

    Wskazówka

    • Przewodnik pomocniczy został napisany dla wszystkich regionów/krajów. Niektóre zawarte w nim opisy mogą nie mieć zastosowania do pewnych regionów i krajów.
    [116] Indeks/Pozostałe

    Struktura Przewodnika pomocniczego

    Przewodnik pomocniczy ma następującą strukturę.

    Czynności wstępne

    • Pilot
    • Gniazda
    • Podświetlenie diod LED
    • Menu główne
    • Wybór wejść
    • Automatyczna kalibracja dźwięku
    • Funkcje ułatwienia dostępu

    Przydatne funkcje

    • Wyszukiwanie treści/obsługa telewizora za pomocą głosu
    • Wybór Typ zawartości na podstawie bieżącej treści
    • Menu Gra
    • Korzystanie z aplikacji
    • Szukanie pilota (tylko modele dostarczane z pilotem z wbudowanym głośniczkiem)
    • Używanie Moduł kamery i mikrofonu

    Oglądanie telewizji

    • Oglądanie programów telewizyjnych
    • Przydatne funkcje w czasie oglądania telewizji
    • Regulacja jakości obrazu/ekranu/dźwięku według własnych preferencji
    • Wyświetlanie napisów

    Nagrywanie programów telewizyjnych

    • Nagrywanie na dysku USB HDD
    • Oglądanie/usuwanie nagranych treści
    • Rozumienie symboli wyświetlanych na liście nagranych tytułów

    Korzystanie z telewizora z innymi urządzeniami

    • Urządzenia USB
    • Dekoder, odtwarzacze Blu-ray i DVD
    • Wyświetlanie ekranu aplikacji iPhone/smartfona lub iPad/tabletu na telewizorze
    • Komputery, aparaty i kamery wideo
    • System audio (na przykład wzmacniacz AV lub soundbar)
    • Konsole do gier wideo
    • Słuchanie dźwięku przestrzennego 3D za pomocą głośnika na szyję lub słuchawek
    • Urządzenia Bluetooth
    • Regulacja ustawienia synchronizacji AV
    • Urządzenia zgodne z systemem BRAVIA Sync
    • Wyświetlanie zdjęć w rozdzielczości 4K ze zgodnych urządzeń
    • Przewodnik podłączania BRAVIA
    • Obsługiwane pliki i formaty

    Łączenie się z siecią

    • Łączenie się z siecią
    • Funkcje sieci domowej

    Ustawienia

    • Korzystanie z Szybkie ustawienia
    • Korzystanie z Pulpit Eko
    • Kanały & Wejścia
    • Obraz i dźwięk
    • Sieć i internet
    • Konta i logowanie
    • Prywatność
    • Aplikacje
    • System
    • Piloty i akcesoria
    • Pomoc i opinie
    • Timery i zegar

    Rozwiązywanie problemów

    Indeks/Pozostałe

    • Indeks
    • Informacje o Przewodniku pomocniczym
    • Dane techniczne
    • Witryna internetowa pomocy
    • Aktualizacja oprogramowania telewizora
    • Przywracanie danych fabrycznych
    • Informacje o znakach towarowych
    [117] Indeks/Pozostałe

    Dane techniczne

    Dane techniczne można znaleźć w witrynie internetowej pomocy firmy Sony:
    Wystarczy odwiedzić stronę produktu dotyczącą danego telewizora i sprawdzić Dane techniczne. Więcej informacji na temat witryny internetowej pomocy zawiera strona Witryna internetowa pomocy.

    Obraz witryny internetowej pomocy zawierającej dane techniczne.

    Uwaga

    • Strona Dane techniczne może nie być dostępna w zależności od modelu. W takich przypadkach patrz  Przewodnik.
    [118] Indeks/Pozostałe

    Witryna internetowa pomocy

    Najnowsze informacje i Przewodnik pomocniczy online można znaleźć w witrynie internetowej pomocy firmy Sony:

    https://www.sony.eu/support/
    Kod QR witryny internetowej pomocy firmy Sony
    https://www.sony.eu/support/

    [119] Indeks/Pozostałe

    Aktualizacja oprogramowania telewizora

    W trybie czuwania/sieciowym trybie czuwania telewizor pobiera dane, takie jak przewodniki po programach. Aby oprogramowanie telewizora było zawsze aktualne, zalecamy wyłączanie telewizora w standardowy sposób, używając przycisku zasilania na pilocie lub telewizorze.

    [120] Indeks/Pozostałe

    Przywracanie danych fabrycznych

    Można wykonać Przywracanie danych fabrycznych. Jeśli do telewizora podłączono zewnętrzne urządzenie USB, odłącz je od telewizora przed zresetowaniem.

    Uwaga

    Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie wszystkich danych i ustawień telewizora (takich jak ustawienia sieci Wi-Fi i sieci przewodowej, konta Google i innych danych logowania, i zainstalowanych aplikacji).

    1. Naciśnij przycisk (Szybkie ustawienia) na pilocie, po czym wybierz opcje [Ustawienia] — [System] — [Informacje] — [Resetowanie] — [Przywracanie danych fabrycznych].
    2. Usuń wszystko.
     Jeśli w telewizorze jest ustawiony kod PIN, pojawi się prośba o podanie tego kodu.
     Po pomyślnym zakończeniu przywracania ustawień fabrycznych w telewizorze uruchomi się kreator konfiguracji wstępnej. Konieczne będzie zaakceptowanie warunków korzystania z usług Google oraz polityki prywatności Google.
    [121] Indeks/Pozostałe

    Informacje o znakach towarowych

    Logo Vewd

    • Vewd® Core. Copyright 1995-2023 Vewd Software AS. All rights reserved.

    Logo ACCESS

    Logo przeglądarki NetFront

    • Niniejszy produkt zawiera przeglądarkę NetFront firmy ACCESS CO., LTD.
    • ACCESS, logo ACCESS i NetFront są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy ACCESS CO., LTD. w Stanach Zjednoczonych, Japonii i innych krajach.
    • © 2023 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.
    • Niniejsze oprogramowanie jest częściowo oparte na pracy zespołu Independent JPEG Group.

    Logo Bluetooth

    • Słowo i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie użycie tych znaków przez Sony Group Corporation i podmioty zależne odbywa się na mocy licencji.

    Logo DTSX IMAX

    • Wyprodukowano na licencji IMAX Corporation. IMAX® jest zarejestrowanym znakiem towarowym IMAX Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. W kwestii informacji na temat patentów DTS należy skorzystać z witryny http://patents.dts.com. Produkowane na licencji DTS, Inc. DTS,DTS:X oraz logo DTS,DTS:X są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. © 2024 DTS, Inc. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

     logo hevc

     • Objęte jednym lub kilkoma zastrzeżeniami patentów HEVC wymienionych na stronie
      patentlist.accessadvance.com.

     • Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi CERTIFIEDWi-Fi CERTIFIED 6® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.
     • Logo Wi-Fi CERTIFIED i logo Wi-Fi CERTIFIED 6® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

     • Disney+ i wszystkie powiązane logo oraz znaki są znakami towarowymi firmy Disney Enterprises, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.

     • Amazon, Prime Video i wszystkie powiązane logo są znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej spółek zależnych.

     • Apple, Apple Home, AirPlay i HomeKit są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i regionach.
      Aby korzystać z AirPlay oraz Apple HomeKit na tym telewizorze, zalecana jest najnowsza wersja iOS, iPadOS lub macOS.


     • Google TV to nazwa oprogramowania urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube, Chromecast built-in, Google Play i inne znaki są znakami towarowymi firmy Google LLC.
     • BRAVIA i logo BRAVIA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

     • Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

     Uwaga

     • Dostępność poszczególnych usług zależy od regionu/kraju.