Task

การใช้งานแท็บเล็ตกับแท่นวาง

เมื่อใช้งานแท่นวางรุ่นที่กำหนดของ Sony (SGPDS1, แยกจำหน่าย) สำหรับแท็บเล็ต ท่านจะสามารถชาร์จแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดาย หรือใช้วางให้อยู่ในมุมที่สะดวกต่อการอ่านได้ [รายละเอียด]
ท่านสามารถเลือกโปรแกรมที่จะให้เริ่มทำงานเมื่อท่านวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวางได้

วิธีวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวาง

 1. เลื่อนส่วนฐานของแท่นวางขึ้นไปด้านบน ในตำแหน่งนี้ท่านจะสามารถเสียบหรือถอดปลั๊กของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ได้

 1. ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับช่องต่อสายไฟที่ด้านล่างของแท่นวาง

 1. ต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC เข้ากับเต้าจ่ายไฟ AC

 1. จัดให้ช่องต่อสำหรับชาร์จไฟของแท็บเล็ตตรงกับช่องต่อที่ด้านในของช่องด้านบนของแท่นวาง

 1. วางแท็บเล็ตลงในช่องด้านบนของแท่นวาง

 1. ตรวจดูให้ไฟแสดงการชาร์จสว่าง

หมายเหตุ
 • ในการถือหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์แปลงไฟ AC ระวังอย่าสัมผัสโดนส่วนที่เป็นขั้วไฟฟ้า

 • การปลดอุปกรณ์แปลงไฟ AC ออกจากแท่นวางโดยใช้แรงดึงที่สายไฟ อาจทำให้อุปกรณ์แปลงไฟ AC หรือแท่นวางเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรจับที่ฐานของแท่นวาง

 • เมื่อใช้งานในขณะที่ฐานของแท่นวางอยู่ที่ระดับต่ำ ให้ลากสายของอุปกรณ์แปลงไฟ AC ผ่านช่องที่ฐานของแท่นวาง เพื่อป้องกันไม่ให้แท่นวางล้ม

 • เมื่อวางแท็บเล็ตบนแท่นวางในขณะที่มีสายคล้องมือติดตั้งอยู่ ต้องระวังอย่าให้สายคล้องมือเข้าไปอยู่ระหว่างแท็บเล็ตกับแท่นวาง

คำแนะนำ
 • เมื่อท่านทำการตั้งค่าแท็บเล็ตในขณะที่วางอยู่บนแท่นวาง หรือเมื่อท่านเปิดเครื่องแท็บเล็ตเมื่อวางอยู่บนแท่นวาง ท่านจะได้รับแจ้งให้เลือกโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดทำงานเมื่อท่านใช้งานกับแท่นวางในครั้งต่อไป หากท่านเลือก [None] และ [Use by default for this action] ท่านจะสามารถใช้งานโปรแกรมที่กำหนดไว้แล้วต่อไป โดยจะไม่มีหน้าจอเลือกโปรแกรมปรากฏขึ้นมาอีกในการใช้งานต่อจากนั้น

 • ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่ต้องการให้เปิดใช้งานเมื่อวางแท็บเล็ตลงบนแท่นวาง ให้แตะ [ Apps & Widgets] - [ Settings] - [Cradle]

วิธียกแท็บเล็ตออกจากแท่นวาง

 1. ดึงแท็บเล็ตขึ้นตรงๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง