Digital Music PlayerNW-E393/E394/E395

Poznámky k zacházení s přehrávačem Walkman

Upozornění

 • Zajistěte, aby nedošlo ke zkratu kontaktů přehrávače Walkman kovovými předměty.
 • Nepolijte přehrávač Walkman vodou, ani nedovolte, aby se do přehrávače dostaly cizí předměty. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pokud se to stane, přehrávač Walkman ihned vypněte, odpojte přehrávač Walkman od počítače a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů Sony nebo servisním střediskem Sony Service Center.
 • Přehrávač Walkman nedávejte do ohně.
 • Přehrávač Walkman nerozebírejte ani nemodifikujte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. V případě potřeby výměny nabíjecích akumulátorů, kontroly vnitřních částí či opravy se obraťte na nejbližšího prodejce Sony nebo servisní středisko Sony Service Center.
 • Nepokládejte na přehrávač Walkman žádné těžké předměty a nedovolte, aby utrpěl náraz.

  Mohlo by to způsobit poruchu nebo zničení přístroje.

Následující popisy jsou důležité pro používání přehrávače Walkman. Dodržujte níže uvedené pokyny.

 • Doba nabíjení se liší v závislosti na podmínkách použití akumulátoru.
 • Pokud je výdrž akumulátoru i při úplném dobití přibližně poloviční, je akumulátor nejspíš opotřebený. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
 • Nedotýkejte se nabíjecího akumulátoru holýma rukama, pokud je netěsný. Pokud akumulátor vytekl, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony, protože kapalina z akumulátoru může zůstat v přehrávači Walkman. Pokud se vám kapalina dostane do očí, nemněte si oči, protože by to mohlo vést až ke slepotě. Vypláchněte si oči čistou vodou a poraďte se s lékařem.

  Pokud se kapalina dostane na tělo nebo oděv, ihned ji omyjte. Pokud tak neučiníte, může dojít k popáleninám nebo poranění. Pokud utrpíte poranění nebo popálení kapalinou z akumulátoru, poraďte se s lékařem.

 • Přehrávač Walkman se může v následujících situacích zahřívat. Nejedná se o závadu. Dávejte si však pozor, protože byste se mohli i při nízkých teplotách popálit.

  • Při nabíjení akumulátoru
  • Při přehrávání na přehrávači Walkmanpo dlouhou dobu
 • Mějte na paměti, že při rychlém přemístění přehrávače Walkman z prostředí s nízkou teplotou do prostředí s vyšší teplotou nebo při používání v místnosti, kde bylo právě zapnuto topení, může přechodně dojít ke kondenzaci. Kondenzace je jev, při kterém vzdušná vlhkost přilne k povrchům, jako jsou například kovové panely, a potom se změní na kapalinu. Dojde-li v přehrávači Walkman ke kondenzaci, nechte jej vypnutý, dokud vlhkost nevyschne. Používání navlhlého přehrávače Walkman může způsobit jeho chybnou funkčnost.
 • Pokud používáte přehrávač Walkman na chladném místě, obrázky se mohou zobrazovat ohraničené černými pruhy. Nejedná se o závadu přehrávače Walkman.
 • Způsobuje-li přehrávač Walkman rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, přehrávač Walkman vypněte a umístěte dále od rádia či televizoru.
 • Při používání v obzvláště suchém ovzduší můžete na uších cítit mírné brnění. Jedná se o působení statické elektřiny nahromaděné v těle a nikoli o závadu přehrávače Walkman.

  Tento efekt lze minimalizovat nošením oblečení vyrobeného z přírodních materiálů.

 • Používáte-li řemínek (není součástí dodávky), dávejte pozor, aby se nezachytil za okolní předměty, kolem kterých procházíte.

  Dávejte také pozor, aby se přehrávač Walkman na řemínku nehoupal, abyste někoho neudeřili.

 • Nepoužívejte přehrávač Walkman v letadle, jak požaduje hlášení během vzletu nebo přistání.
 • Pokud uvidíte blesky nebo uslyšíte hřmění, sundejte si neprodleně sluchátka z uší a přehrávač Walkman nepoužívejte.
 • Pokud zjistíte alergickou reakci na sluchátka dodaná s určitým modelem přehrávače Walkman, okamžitě je přestaňte používat a obraťte se na lékaře.
 • Nikdy nepoužívejte přehrávač Walkman na místě, kde by byl vystaven extrémnímu světlu, teplotě, vlhkosti nebo otřesům. Například nikdy nenechávejte přehrávač Walkman v autě zaparkovaném na slunci nebo na přímém slunečním světle. Mohlo by to způsobit změnu barvy, deformaci nebo poškození.

 • Přehrávač Walkman nenechávejte na příliš prašných místech.
 • Přehrávač Walkman nenechávejte položený na nestabilních či nakloněných plochách.
 • Při odpojování sluchátek od přehrávače Walkman se ujistěte, že držíte konektor sluchátek. Tahání za kabel sluchátek může způsobit jeho poškození.
 • Netlačte na povrch displeje nadměrnou silou. Mohlo by dojít ke zkreslení barev či jasu nebo poruše displeje.
 • Při používání přehrávače Walkman dodržujte níže uvedené bezpečnostní pokyny. Zanedbání těchto pokynů může způsobit deformaci krytu nebo způsobit poruchu přehrávače Walkman.
  • Nesedejte si s přehrávačem Walkman umístěným do zadní kapsy kalhot.

  • Nedávejte přehrávač Walkman s kabelem sluchátek nebo špuntových sluchátek omotaným kolem přístroje do tašky, na kterou působí silné nárazy.

 • Nevystavujte přehrávač Walkman vodě. Přehrávač Walkman není voděodolný. Nezanedbávejte níže uvedená opatření.
  • Dávejte pozor, abyste neupustili přehrávač Walkman do umyvadla nebo jiné nádoby naplněné vodou.
  • Nepoužívejte přehrávač Walkman ve vlhkém nebo mokrém počasí, například v dešti nebo sněžení.
  • Nenechávejte přehrávač Walkman mokrý.

   Pokud se dotknete přehrávače Walkman mokrýma rukama nebo vložíte přehrávač Walkman do mokrého kusu oblečení, přehrávač Walkman může zvlhnout, což může způsobit poruchu.

 • V přehrávači Walkman jsou předinstalována ukázková data.
 • Vzorová data nejsou v některých zemích/oblastech nainstalována.
 • Pokud vzorová data odstraníte, nebude možné je obnovit ani vám nebudeme schopni dodat žádná náhradní data.
 • Společnost Sony neodpovídá za neúplný záznam či stažení dat a za jejich poškození v důsledku problémů přehrávače Walkman nebo počítače.

Informace o skladování nabíjecích lithium-iontových akumulátorů

Nabíjecí lithium-iontový akumulátor je součástí přehrávače Walkman. Pokud jej skladujete dlouhou dobu, dodržujte níže uvedené zásady pro skladování.

 • Pokud nabitý akumulátor dlouho nepoužíváte, dochází u něj ke zhoršování kvality a zmenšování kapacity. Zhoršování akumulátoru je kritičtější, pokud skladujete plně nabitý akumulátor, a zrychluje se, pokud jej dlouhodobě vystavujete teplu, např. necháte-li přehrávač Walkman v autě připojený k napájecímu portu. Přehrávač Walkman skladujte při teplotách pod 35 °C . Doporučuje se také akumulátor před uskladněním nabít či vybít na přibližně 50 % kapacity.
 • Kvalita akumulátoru se zhoršuje, pokud jej necháte úplně vybitý. Chcete-li předejít zhoršování stavu akumulátoru, nabijte jej nejméně jednou za půl roku až rok na přibližně 50 % kapacity.