Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Live View Display

Nastaví sa možnosť zobrazenia záberov zmenených pomocou účinkov korekcie expozície, vyváženia bielej farby, [Creative Style] alebo [Picture Effect] na displeji.

  1. MENU (Custom Settings) → [Live View Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Setting Effect ON:
Zobrazenie živého náhľadu za podmienok blízkych tomu, ako bude váš záber vyzerať ako výsledok použitia všetkých vašich nastavení. Toto nastavenie je užitočné, keď chcete snímať zábery počas kontroly výsledkov snímania na displeji so živým náhľadom.

Setting Effect OFF:
Zobrazí sa živý náhľad bez účinkov korekcie expozície, vyváženia bielej farby, [Creative Style] či [Picture Effect]. Keď sa použije toto nastavenie, kompozícia záberu sa dá ľahko skontrolovať.
Živý náhľad sa bude stále zobrazovať s vhodným jasom aj v režime [Manual Exposure].
Keď sa zvolí [Setting Effect OFF], v prostredí živého náhľadu Live View sa zobrazí ikona .

Poznámka

  • Keď je režim snímania nastavený na [Intelligent Auto], [Superior Auto], [Sweep Panorama], [Movie] alebo [Scene Selection], [Live View Display] sa nedá nastaviť na [Setting Effect OFF].
  • Keď je [Live View Display] nastavené na [Setting Effect OFF], jas nasnímaného záberu nebude rovnaký ako jas zobrazeného živého náhľadu.

Rada

  • Keď použijete blesk od iného výrobcu, ako je napríklad štúdiový blesk, zobrazenie živého náhľadu môže byť pri niektorých nastaveniach rýchlosti uzávierky tmavé. Keď je [Live View Display] nastavené na [Setting Effect OFF], zobrazenie živého náhľadu bude dostatočne jasné, takže budete môcť ľahko skontrolovať kompozíciu záberu.