Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Soft Skin Effect (statický záber)

Nastavenie efektu použitého na hladké snímanie pokožky v rámci funkcie Face Detection.

  1. MENU (Camera Settings) → [Soft Skin Effect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Off:
Funkcia [Soft Skin Effect] sa nepoužije.

On:
Použije sa [Soft Skin Effect].

Rada

  • Keď je funkcia[Soft Skin Effect] nastavená na [On], môžete zvoliť úroveň efektu.Zvoľte úroveň efektu stlačením pravej/ľavej strany ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • [Soft Skin Effect] nie je dostupná, keď je [Quality] nastavené na možnosť [RAW].