Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Multi Frame NR

Výrobok automaticky nasníma nepretržite viacero záberov, skombinuje ich, zníži šum a uloží ich ako jeden záber.Pri redukcii šumu viacerých záberov môžete zvoliť aj vyššie hodnoty citlivosti ISO, ako je maximálna citlivosť ISO.Výsledný zaznamenaný záber je jeden kombinovaný záber.

  1. MENU (Camera Settings) → [ISO] [Multi Frame NR].
  2. Stlačením pravej strany ovládacieho kolieska zobrazte prostredie nastavenia a potom zvoľte požadovanú hodnotu pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska.

Poznámka

  • Keď je [Quality] nastavená na [RAW] alebo [RAW & JPEG], táto funkcia sa nedá použiť.
  • Blesk, [D-Range Opt.] a [Auto HDR] sa nedajú použiť.
  • Keď je [Picture Profile] nastavený na inú možnosť ako [Off], nebude možné nastaviť [Multi Frame NR].
  • Keď je [Picture Effect] nastavený na inú možnosť ako [Off], nebude možné nastaviť [Multi Frame NR].

Rada

  • Môžete zmeniť automaticky nastavený rozsah citlivosti ISO v režime [ISO AUTO] v rámci [Multi Frame NR]. Zvoľte [ISO AUTO] v rámci [ISO] a stlačte pravú stranu ovládacieho kolieska a nastavte požadované hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum]. Hodnoty pre [ISO AUTO Maximum] a [ISO AUTO Minimum] sa použijú aj pri snímaní v režime [ISO AUTO] v rámci [Multi Frame NR].