Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Uzamknutie automatickej expozície

Keď je kontrast medzi snímaným objektom a pozadím vysoký, ako napríklad v prípade snímania objektu v protisvetle alebo objektu blízko okna, odmerajte svetlo v bode, v ktorom má snímaný objekt vhodný jas a pred nasnímaním záberu uzamknite expozíciu. Ak chcete znížiť jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktorý je jasnejší ako snímaný objekt a uzamknite expozíciu celého obrazového poľa. Ak chcete zvýšiť jas objektu, odmerajte svetlo v bode, ktorý je tmavší ako snímaný objekt a uzamknite expozíciu celého obrazového poľa.
  1. Nastavte zaostrenie v bode, v ktorom sa nastavila expozícia.
  2. Stlačte tlačidlo AEL.

    Expozícia sa uzamkne a rozsvieti sa indikátor (Uzamknutie automatickej expozície).
  3. Podržte stlačené tlačidlo AEL a znova zaostrite na požadovaný objekt a potom nasnímajte záber.
    • Podržte stlačené tlačidlo AEL počas snímania záberu, ak chcete pokračovať v snímaní s pevne nastavenou expozíciou. Uvoľnením tlačidla sa expozícia resetuje.

Rada

  • Ak zvolíte funkciu [AEL toggle] v (Custom Settings) → [Custom Key Settings], budete môcť uzamknúť expozíciu bez podržania stlačeného tlačidla AEL.