Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Odpojenie výrobku od počítača

Zruší sa pripojenie USB medzi týmto výrobkom a počítačom.

Pred vykonaním nasledujúcich úkonov vykonajte postupy od kroku 1 do 2:

  • Odpojenie USB kábla.
  • Vybratie pamäťovej karty.
  • Vypnutie tohto výrobku.

  1. Kliknite na (Safely remove USB Mass Storage Device) na paneli úloh.
  2. Kliknite na zobrazené hlásenie.

Poznámka

  • Pri počítačoch Mac presuňte ikonu pamäťovej karty alebo ikonu jednotky do ikony „Kôš“. Tento výrobok je odpojený od počítača.
  • Pri počítačoch so systémom Windows 7/Windows 8 sa ikona odpojenia nemusí zobraziť. V takomto prípade je možné preskočiť vyššie uvedené kroky 1 a 2.
  • Neodpájajte mikro USB kábel od tohto výrobku, kým svieti kontrolka prístupu. Môžete tým poškodiť údaje.