Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Audio Level Display

Nastavenie možnosti zobrazenia úrovne zvuku na displeji.

  1. MENU(Custom Settings) → [Audio Level Display] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zobrazí sa úroveň zvuku.
Off:
Úroveň zvuku sa nezobrazí.

Poznámka

  • Úroveň zvuku sa nezobrazí v nasledujúcich situáciách:
    • Keď je [Audio Recording] nastavené na [Off].
    • Keď je DISP (Nastavenie zobrazenia) nastavené na [No Disp. Info.].
  • Režim snímania nastavte na Movie (Videozáznam). Úroveň zvuku je možné vidieť pred snímaním len v režime snímania videozáznamov.