Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Display Quality

Môžete zmeniť kvalitu zobrazenia.

  1. MENU(Setup) → [Display Quality] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

High:
Zobrazenie s vysokou kvalitou.

Standard:
Zobrazenie so štandardnou kvalitou.

Poznámka

  • Keď je nastavená možnosť [High], spotreba batérie bude vyššia ako pri nastavení [Standard].