Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Licencia

Poznámky týkajúce sa licencie

Tento výrobok je vybavený softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi daného softvéru. Na základe žiadostí vlastníkov autorských práv týkajúcich sa týchto softvérových aplikácií, máme povinnosť vás informovať o nasledovnom. Prečítajte si, prosím, nasledujúce časti. Licencie (v angličtine) sú uložené vo vnútornej pamäti vášho výrobku. Zriaďte pripojenie veľkokapacitnej pamäte medzi týmto výrobkom a počítačom, aby ste si mohli prečítať licencie v priečinku „PMHOME“ - „LICENSE“.

TENTO VÝROBOK MÁ UDELENÚ LICENCIU NA ZÁKLADE PORTFÓLIA PATENTOV AVC URČENÚ NA OSOBNÉ POUŽITIE SPOTREBITEĽOM ALEBO INÉ POUŽITIA, PRI KTORÝCH SA NEZÍSKAVA ODMENA ZA

(i) KÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S NORMOU AVC („AVC VIDEO“)
A/ALEBO

(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA AVC, KTORÉ BOLO KÓDOVANÉ SPOTREBITEĽOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÚ ČINNOSŤ A/ALEBO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA, KTORÝ VLASTNÍ LICENCIU NA POSKYTOVANIE VIDEA AVC.

ŽIADNA LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEMOŽNO PREDPOKLADAŤ JEJ UDELENIE NA AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C POZRITE SI HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Informácie o aplikačnom softvéri GNU GPL/LGPL

Softvér, na ktorý sa vzťahuje nasledujúca licencia GNU General Public License (ďalej ako „GPL“) alebo licencia GNU Lesser General Public License (ďalej ako „LGPL“), je zahrnutý do tohto výrobku.
Informuje vás o tom, že máte právo na prístup, úpravu a opätovnú distribúciu zdrojového kódu pre tieto softvérové programy za podmienok dodaných GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozícii na príslušnej webovej stránke. Použite nasledujúcu adresu webovej stránky na jeho stiahnutie.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ocenili by sme, keby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.