Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Protect

Ochrana uložených záberov proti náhodnému vymazaniu. Na chránených záberoch sa bude zobrazovať značka .

  1. MENU(Playback) → [Protect] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Multiple Img.:
Použije sa alebo sa zruší ochrana viacerých vybraných záberov.

(1) Zvoľte záber, ktorý sa má chrániť a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. V označovacom okienku sa zobrazí značka . Ak chcete danú voľbu zrušiť, opätovným stlačením odstráňte značku .

(2) Ak chcete chrániť ďalšie zábery, zopakujte krok (1).

(3) MENU [OK] → Stlačte v strede.

All in this Folder:
Nastaví sa ochrana všetkých záberov v zvolenom priečinku.
All with this date:
Nastaví sa ochrana všetkých záberov v zvolenom rozsahu dátumov.
Cancel All in this Folder:
Zruší sa ochrana všetkých záberov v zvolenom priečinku.
Cancel All with this date:
Zruší sa ochrana všetkých záberov v zvolenom rozsahu dátumov.

Poznámka

  • Položky ponuky, ktoré je možné zvoliť, sa líšia v závislosti od nastavenia [View Mode].