Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Používanie prostredia „Quick Navi“

Nastavenia môžete zmeniť priamo pomocou prostredia Quick Navi, keď sa používa hľadáčik. Zobrazený obsah a jeho poloha slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť.

 1. MENU→ (Custom Settings) → [DISP Button] [Monitor][For viewfinder][Enter].
 2. Opakovane stláčajte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia) na ovládacom koliesku dovtedy, kým sa prostredie nenastaví na [For viewfinder].
 3. Stlačením tlačidla Fn (Funkcia) prepnite dané prostredie do prostredia Quick Navi.

  V automatickom režime alebo v režime výberu scén

  V režime P/A/S/M/Panoramatické snímanie

 4. Zvoľte požadovanú funkciu stlačením hornej/dolnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
 5. Otočením ovládacieho kolieska zvoľte požadované nastavenie.
  • Niektoré hodnoty nastavení sa dajú jemne doladiť otočením ovládacieho voliča.

Vykonávanie nastavení v určenom prostredí

Zvoľte požadovanú funkciu v kroku 4 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska. Zobrazí sa určené prostredie nastavenia funkcie. Nastavenia vykonajte podľa sprievodcu obsluhou fotoaparátu (A).

Poznámka

 • Sivé položky na obrazovke Quick Navi nie sú k dispozícii.
 • Pri používaní [Creative Style] alebo [Picture Profile] je možné niektoré úlohy nastavenia vykonať len na príslušnej obrazovke.