Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Prenos záberov do počítača

PlayMemories Home umožňuje ľahký prenos záberov. Podrobnosti o funkciách softvéru PlayMemories Home nájdete v Pomocníkovi PlayMemories Home.

Prenos záberov do počítača bez použitia PlayMemories Home (pre Windows)

Keď sa po pripojení USB medzi týmto výrobkom a počítačom zobrazí sprievodca AutoPlay Wizard, kliknite na [Open folder to view files][OK][DCIM] alebo [MP_ROOT]. Potom skopírujte požadované zábery do počítača.

  • Ak sa v počítači so systémom Windows 7 alebo Windows 8 zobrazí Device Stage, dvakrát kliknite na [Browse Files] → ikona média → priečinok, do ktorého sa uložia zábery, ktoré chcete preniesť.

Prenos záberov do počítača bez použitia PlayMemories Home (pre Mac)

Pripojte výrobok k svojmu počítaču Mac. Dvakrát kliknite na novorozpoznanú ikonu na pracovnej ploche počítača → priečinok, do ktorého sa uloží záber, ktorý chcete preniesť. Potom presuňte obrazový súbor do ikony pevného disku.

Poznámka

  • Pri úkonoch, ako sú importovanie videozáznamov XAVC S alebo videozáznamov AVCHD do počítača, používajte softvér PlayMemories Home.
  • Neupravujte ani inak nespracovávajte súbory/priečinky videozáznamov vo formáte AVCHD z pripojeného počítača. Môže dôjsť k poškodeniu alebo znemožneniu prehrávania súborov videozáznamov. Nevymazávajte ani nekopírujte videozáznamy vo formáte AVCHD na pamäťovej karte z počítača. Spoločnosť Sony nebude niesť zodpovednosť za následky vyplývajúce z takýchto úkonov prostredníctvom počítača.