Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Vyvolanie aplikácie pomocou [One-touch(NFC)]

Môžete vyvolať požadovanú aplikáciu z ponuky aplikácií tohto výrobku priložením smartfónu so systémom Android kompatibilného s funkciou NFC k tomuto výrobku. Ak má vyvolaná aplikácia funkciu, ktorá spolupracuje so smartfónom, tento výrobok a smartfón sa pripoja prostredníctvom Wi-Fi. Ak chcete použiť túto funkciu, vopred zaregistrujte požadovanú aplikáciu.

  1. MENU → (Wireless)[One-touch(NFC)] → požadovaná aplikácia.
  2. Prepnite tento výrobok do režimu snímania a potom na 1-2 sekundy priložte smartfón kompatibilný s funkciou NFC k (značka N) na tomto výrobku.
    • V smartfóne sa spustí PlayMemories Mobile a aplikácia, ktorú ste zaregistrovali, sa spustí v tomto výrobku.

Poznámka

  • Keď je tento výrobok v režime prehrávania, zaregistrovaná aplikácia sa nespustí, aj keď priložíte smartfón k tomuto výrobku.
  • Keď vyvoláte aplikáciu jedným dotykom, aj keď daná aplikácia nepracuje so smartfónom, PlayMemories Mobile sa v smartfóne spustí. Ukončite PlayMemories Mobile bez vykonania úkonu. Ak neukončíte PlayMemories Mobile, smartfón zostane v stave pripojenia v pohotovostnom režime.
  • [Smart Remote Embedded] je priradené [One-touch(NFC)] ako predvolené nastavenie.