Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Upozornenia

Zálohovanie pamäťových kariet

V nasledujúcich prípadoch môže dôjsť k poškodeniu údajov. Kvôli ochrane si nezabudnite údaje zálohovať.

 • Keď sa vyberie pamäťová karta, odpojí sa USB kábel, alebo sa výrobok vypne v priebehu načítavania alebo zapisovania údajov.
 • Keď sa pamäťová karta použije na miestach vystavených pôsobeniu statickej elektriny alebo elektrickému šumu.

Vytvorenie obrazového databázového súboru

Ak do tohto výrobku vložíte pamäťovú kartu, ktorá neobsahuje obrazový databázový súbor, a zapnete napájanie, výrobok automaticky vytvorí obrazový databázový súbor s použitím časti kapacity pamäťovej karty. Tento proces môže trvať dlhý čas, pričom nie je možné obsluhovať tento výrobok, pokiaľ sa daný proces nedokončí.
Ak sa vyskytne chyba databázového súboru, preneste všetky zábery do počítača pomocou PlayMemories Home a potom naformátujte pamäťovú kartu pomocou tohto výrobku.

Nepoužívajte/neskladujte výrobok na nasledujúcich miestach

 • Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako sú interiér auta zaparkovaného na slnku, sa telo fotoaparátu môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Skladovanie na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
  Telo fotoaparátu sa môže odfarbiť alebo zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Na mieste vystavenom pôsobeniu kolísavých vibrácií
 • Blízko magnetického miesta
 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dávajte pozor, aby sa do výrobku nedostali piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu výrobku, pričom v niektorých prípadoch sa daná porucha nedá opraviť.

Prevádzkové teploty

Výrobok je určený na používanie pri teplote približne od 0°C do 40 °C. Snímanie na miestach s mimoriadne nízkou alebo vysokou teplotou, ktorá presahuje tento rozsah, sa neodporúča.

Kondenzácia vlhkosti

 • Ak sa výrobok prenesie priamo zo studeného na teplé miesto, vnútri alebo na vonkajších častiach výrobku môže skondenzovať vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu výrobku.
 • Aby nedošlo ku kondenzácii vlhkosti, keď prinesiete výrobok priamo zo studeného do teplého prostredia, najprv ho vložte do plastového vrecka a vzduchotesne ho uzatvorte. Počkajte približne hodinu, kým teplota výrobku nedosiahne teplotu okolia.
 • Ak dôjde ku kondenzácii vlhkosti, vypnite výrobok a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí. Vezmite do úvahy, že ak sa pokúsite snímať s vlhkosťou zostávajúcou vnútri objektívu, nebude možné zaznamenať jasné zábery.

Funkcie dostupné s týmto výrobkom

 • Tento fotoaparát je kompatibilný s videozáznamami vo formáte 1080 60p alebo 1080 50p. Na rozdiel od tradičných štandardných záznamových režimov, v ktorých sa zaznamenávanie vykonáva pomocou metódy prekladaného riadkovania, tento výrobok vykonáva zaznamenávanie videozáznamov pomocou metódy progresívneho neprekladaného riadkovania. Týmto sa zvyšuje rozlíšenie, ktoré poskytuje plynulejší, realistickejší obraz.
 • Tento fotoaparát je kompatibilný s videozáznamami vo formáte 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Môžete snímať videozáznamy s vyššou kvalitou.

Poznámky týkajúce sa používania výrobku na palube lietadla

 • V lietadle nastavte [Airplane Mode] na [On].

Kompatibilita obrazových údajov

Tento výrobok vyhovuje univerzálnemu štandardu DCF (Design rule for Camera File system) zriadenému asociáciou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Zobrazenie záberov nasnímaných vaším výrobkom prostredníctvom iného zariadenia a zobrazenie záberov nasnímaných alebo upravených pomocou iného zariadenia prostredníctvom vášho výrobku nie sú zaručené.

Poznámky týkajúce sa prehrávania videozáznamov prostredníctvom iných zariadení

 • Videozáznamy nasnímané vaším fotoaparátom sa nemusia dať prehrať správne prostredníctvom iných zariadení. Rovnako sa videozáznamy nasnímané inými zariadeniami ako vaším fotoaparátom nemusia dať prehrať prostredníctvom vášho fotoaparátu.
 • Disky s videozáznamami vo formáte AVCHD nasnímanými vaším fotoaparátom sa dajú prehrávať len prostredníctvom zariadení, ktoré podporujú formát AVCHD.
  DVD prehrávače a DVD rekordéry nepodporujú formát AVCHD, takže nedokážu prehrávať disky s videozáznamami vo formáte AVCHD.
  Taktiež, ak sa disk s kvalitou obrazu s vysokým rozlíšením (HD) so záznamom vo formáte AVCHD vloží do DVD prehrávača alebo DVD rekordéra, môže sa stať, že sa takýto disk nebude dať z daného zariadenia vysunúť.
 • Videozáznamy nasnímané vo formáte 1080 60p/1080 50p je možné prehrávať len prostredníctvom zariadení, ktoré podporujú 1080 60p/1080 50p.
 • Videozáznamy XAVC S je možné prehrávať len na zariadeniach podporujúcich formát XAVC S.

Informácie o monitore, hľadáčiku a objektíve

 • Monitor a hľadáčik sú vyrobené pomocou technológie s mimoriadne vysokou presnosťou, takže viac ako 99,99 % pixelov je funkčných na účinné použitie. Môže sa však vyskytovať niekoľko nepatrných čiernych bodov a/alebo jasných bodov (bielej, červenej, modrej alebo zelenej farby), ktoré sa nepretržite zobrazujú na monitore a v hľadáčiku. Tieto body sú bežné vo výrobnom procese a žiadnym spôsobom neovplyvňujú zábery.
 • Dlhodobé vystavenie displeja alebo objektívu pôsobeniu priameho slnečného svetla môže spôsobiť poruchu. Dávajte pozor pri umiestňovaní výrobku blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí.
 • Netlačte na monitor. Monitor môže stratiť sfarbenie a to môže spôsobiť poruchu.
 • Na chladnom mieste sa na monitore môžu zobrazovať pohybujúce sa obrazy. Nie je to porucha.
 • Ak sa na displeji nachádzajú kvapky vody alebo iné kvapaliny, poutierajte ho mäkkou handričkou. Ak displej zostane mokrý, jeho povrch sa môže zmeniť alebo znehodnotiť. Mohlo by to spôsobiť poruchu.
 • Keď sa vybije akumulátor, výrobok sa môže vypnúť, zatiaľ čo objektív zostane aj naďalej vysunutý. Vložte nabitý akumulátor a potom znova zapnite výrobok.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k nárazu objektívu ani jeho vystaveniu pôsobeniu sily.
 • Neprenášajte fotoaparát držaním za monitor.
 • Keď je objektív v činnosti, dávajte pozor, aby nedošlo k zachyteniu prstov či iných predmetov do objektívu.
 • Nevystavujte fotoaparát pôsobeniu slnečného svetla ani nesnímajte s fotoaparátom dlhodobo otočeným k slnku. Môže sa poškodiť vnútorný mechanizmus.
 • Nepoužívajte fotoaparát v oblastiach so silným vysielaním rádiových vĺn alebo vyžarovaním. Snímanie a prehrávanie nemusia správne fungovať.

Snímanie pomocou hľadáčika

 • Pri pozeraní cez hľadáčik môžete zažiť príznaky, ako sú bolesť očí, únava alebo nevoľnosť podobná nevoľnosti pri cestovaní autom. Pri snímaní pomocou hľadáčika odporúčame, aby ste si robili pravidelné prestávky. Podľa vlastného uváženia určite potrebnú dĺžku a potrebný interval prestávok, keďže sa pri každom jednotlivcovi líšia. Ak sa prejavia nepríjemné príznaky, prestaňte používať hľadáčik dovtedy, kým nepominú, pričom vyhľadajte lekársku pomoc, ak je to potrebné.

Poznámky týkajúce sa blesku

 • Blesk nezakrývajte prstami.
 • Výrobok neprenášajte za jednotku blesku ani naň nepôsobte nadmernou silou.
 • Ak sa do otvorenej jednotky blesku dostanú voda, prach alebo piesok, môže to spôsobiť poruchu.
 • Pri zatláčaní jednotky blesku nadol dávajte pozor, aby ste nezachytili prsty.

Poznámky týkajúce sa likvidácie alebo odovzdania tohto výrobku iným osobám

Pri likvidácii alebo odovzdávaní tohto výrobku iným osobám nezabudnite vykonať nasledujúce úkony, aby ste chránili osobné údaje.
 • Pomocou [Setting Reset] resetujte všetky nastavenia.