Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Poznámky týkajúce sa pamäťovej karty

 • Ak dlhodobo opakovane snímate a vymazávate zábery, môže dôjsť k fragmentácii údajov v súbore na pamäťovej karte, pričom sa snímanie videozáznamu môže v priebehu snímania prerušiť. Ak k tomu dôjde, uložte svoje zábery do počítača alebo na iné pamäťové miesto a potom vykonajte [Format].
 • Činnosť pamäťovej karty naformátovanej v počítači nie je v tomto výrobku zaručená.
 • Rýchlosť načítania/zápisu údajov sa líši v závislosti od kombinácie používanej pamäťovej karty a používaného zariadenia.
 • Odporúčame zálohovanie dôležitých údajov, ako napríklad na pevný disk počítača.
 • Nelepte nálepku na samotnú pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty.
 • Nedotýkajte sa konektora pamäťovej karty rukou ani kovovým predmetom.
 • Dbajte na to, aby nedošlo k nárazu, ohnutiu ani pádu pamäťovej karty.
 • Nerozoberajte ani neupravujte pamäťovú kartu.
 • Nevystavujte pamäťovú kartu pôsobeniu vody.
 • Nenechávajte pamäťovú kartu v dosahu malých detí. Mohli by ju náhodne prehltnúť.
 • Pamäťová karta môže byť bezprostredne po dlhodobom používaní horúca. Dávajte pozor pri manipulácii s pamäťovou kartou.
 • Nevyberajte akumulátor alebo pamäťovú kartu, ani nevypínajte fotoaparát, kým svieti kontrolka prístupu. Môže to spôsobiť poškodenie údajov na pamäťovej karte.
 • Používanie pamäťovej karty v blízkosti oblastí so silnou magnetizáciou alebo na miestach vystavených statickej elektrine alebo elektrickému šumu môže poškodiť údaje na pamäťovej karte.
 • Nevkladajte pamäťovú kartu, ktorá nepasuje do slotu na pamäťovú kartu. V opačnom prípade dôjde k poruche.
 • Nepoužívajte ani neskladujte pamäťovú kartu za nasledujúcich podmienok:
  • Miesta s vysokou teplotou, ako napríklad v aute zaparkovanom na slnku
  • Miesta vystavené pôsobeniu priameho slnečného žiarenia
  • Vlhké miesta alebo miesta s prítomnosťou korozívnych látok
 • Ak chcete použiť médiá Memory Stick Micro v tomto výrobku, nezabudnite vložiť médiá Memory Stick Micro do adaptéra M2 rovnakej veľkosti ako Duo. Ak vložíte médiá Memory Stick Micro do tohto výrobku bez adaptéra M2 s veľkosťou Duo, môže sa stať, že sa nebudú dať z tohto výrobku vybrať.
 • Ak chcete používať pamäťovú kartu microSD s týmto výrobkom, nezabudnite vložiť pamäťovú kartu microSD do určeného adaptéra.
 • Pri vkladaní pamäťovej karty do adaptéra pamäťovej karty dbajte na to, aby bola pamäťová karta vložená so správnou orientáciou a potom ju vložte až na doraz. Ak sa karta nevloží správne, môže to spôsobiť poruchu.