Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

TC/UB Settings

Informácie časového kódu (TC) a používateľského bitu (UB) je možné zaznamenať ako dáta pripojené k videozáznamom.

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] → hodnota nastavenia, ktorú chcete zmeniť.

Podrobnosti položky ponuky

TC/UB Disp. Setting:
Nastavenie zobrazenia počítadla, časového kódu a používateľského bitu.
TC Preset:
Nastavenie časového kódu.
UB Preset:
Nastavenie používateľského bitu.
TC Format:
Nastavenie spôsobu zaznamenávania časového kódu. (Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.)
TC Run:
Nastavenie formátu spočítavania časového kódu.
TC Make:
Nastavenie formátu zaznamenávania časového kódu na záznamové médium.
UB Time Rec:
Nastavenie možnosti zaznamenávania času ako používateľského bitu.

Spôsob nastavenia časového kódu (TC Preset)

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [TC Preset] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
 2. Otočte ovládacie koliesko a zvoľte prvé dve číslice.
  • Časový kód je možné nastaviť v rámci nasledujúceho rozsahu.
   Keď je zvolené [60i]: 00:00:00:00 až 23:59:59:29
   *Keď je zvolené [24p], môžete zvoliť posledné dve číslice časového kódu v násobkoch štyroch od 0 do 23 snímok.
   Keď je zvolené [50i]: 00:00:00:00 až 23:59:59:24
 3. Nastavte ostatné číslice podľa rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.

Spôsob resetovania časového kódu

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [TC Preset] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) resetujte časový kód (00:00:00:00).

Časový kód (00:00:00:00) je možné resetovať aj pomocou diaľkového ovládača RMT-VP1K (predáva sa osobitne).

Spôsob nastavenia používateľského bitu (UB Preset)

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [UB Preset] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
 2. Otočte ovládacie koliesko a zvoľte prvé dve číslice.
 3. Nastavte ostatné číslice podľa rovnakého postupu ako v kroku 2 a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.

Spôsob resetovania používateľského bitu

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [UB Preset] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
 2. Stlačením tlačidla (Vymazať) resetujte používateľský bit (00 00 00 00).

Spôsob voľby metódy snímania pre daný časový kód (TC Format*1)

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [TC Format] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
DF:
Zaznamená sa časový kód vo formáte Drop Frame*2.
NDF:
Zaznamená sa časový kód vo formáte Non-Drop Frame.

*1 Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.

*2 Časový kód je založený na 30 snímkach za sekundu. Medzi skutočným časom a časovým kódom sa však počas dlhodobého snímania vyskytne rozdiel, keďže snímková frekvencia obrazového signálu NTSC je približne 29,97 snímok za sekundu.Korekcia tejto medzery sa vykonáva pomocou funkcie drop frame, aby sa časový kód rovnal skutočnému času. V rámci funkcie drop frame sa prvé 2 čísla snímok odstránia každú minútu okrem každej desiatej minúty.Časový kód bez tejto korekcie sa nazýva non-drop frame.

 • Nastavenie sa pevne nastaví na [NDF] pri snímaní vo formátoch 4K/24p alebo 1080/24p.

Spôsob voľby formátu počítania pre daný časový kód (TC Run)

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [TC Run] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
Rec Run:
Nastavenie režimu krokovania pre časový kód, ktorý sa spustí len počas snímania. Časový kód sa zaznamenáva následne od posledného časového kódu predchádzajúceho snímania.
Free Run:
Nastavenie režimu krokovania pre časový kód, ktorý sa spustí kedykoľvek bez ohľadu na činnosť fotoaparátu.

 • Časový kód sa nemusí zaznamenať postupne v nasledujúcich situáciách, aj keď časový kód postupuje v režime [Rec Run] .
  • Keď sa zmenil záznamový formát.
  • Keď sa odstráni záznamové médium.

Spôsob voľby toho, ako sa bude časový kód zaznamenávať (TC Make)

 1. MENU → (Setup) → [TC/UB Settings] [TC Make] a potom stlačte v strede ovládacieho kolieska.
Preset:
Zaznamená sa novonastavený časový kód na záznamové médium.
Regenerate:
Načíta sa posledný časový kód predchádzajúceho snímania zo záznamového média a následne sa zaznamená nový časový kód od posledného časového kódu. Časový kód bude postupovať v režime [Rec Run] bez ohľadu na nastavenie [TC Run] .