Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Picture Profile

Umožňuje zmeniť nastavenia farieb, gradácie, atď.


Prispôsobenie profilu obrazu

Kvalitu obrazu je možné prispôsobiť nastavením položiek profilu obrazu, ako sú [Gamma] a [Detail]. Pri nastavovaní týchto parametrov pripojte fotoaparát k TV prijímaču alebo monitoru a nastavte ich pri súčasnom sledovaní obrazu na obrazovke.

 1. MENU (Camera Settings) → [Picture Profile] → profil, ktorý chcete zmeniť.
 2. Prejdite do prostredia so zoznamom položiek stlačením pravej strany ovládacieho kolieska.
 3. Zvoľte položku, ktorá sa má zmeniť, pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska.
 4. Zvoľte požadovanú hodnotu pomocou hornej/spodnej strany ovládacieho kolieska a stlačte v strede.

Použitie predvoľby profilu obrazu

Východiskové nastavenia [PP1][PP7] pre videozáznamy boli vo fotoaparáte nastavené vopred na základe rôznych podmienok snímania.
MENU (Camera Settings) → [Picture Profile] → požadované nastavenie.
PP1:
Príklad nastavenia pomocou [Movie] gama
PP2:
Príklad nastavenia pomocou [Still] gama
PP3:
Príklad nastavenia prirodzeného farebného tónu pomocou [ITU709] gama
PP4:
Príklad nastavenia farebného tónu verného štandardu ITU709
PP5:
Príklad nastavenia pomocou [Cine1] gama
PP6:
Príklad nastavenia pomocou [Cine2] gama
PP7:
Príklad nastavenia pomocou [S-Log2] gama

Položky profilu obrazu

Black Level
Nastavenie úrovne čiernej farby. (–15 až +15)

Gamma 
Voľba krivky gama.
Movie: Štandardná krivka gama pre videozáznamy
Still: Štandardná krivka gama pre statické zábery
Cine1: Zjemnenie kontrastu v tmavých častiach a zvýraznenie gradácie v svetlých častiach na získanie príjemného farebného videozáznamu. (ekvivalentný HG4609G33)
Cine2: Podobný ako [Cine1], ale optimalizovaný na úpravu s max. 100 % obrazovým signálom. (ekvivalentný HG4600G30)
ITU709: Krivka gama zodpovedajúca ITU709.
ITU709(800%): Krivka gama na potvrdenie scény za predpokladu snímania pomocou [S-Log2].
S-Log2: Krivka gama pre [S-Log2]. Toto nastavenie vychádza z predpokladu, že sa bude obraz po nasnímaní spracovávať.

Black Gamma
Korekcia gama v oblastiach s nízkou intenzitou.
Range: Voľba rozsahu korekcie. (Wide / Middle / Narrow)
Level: Nastavenie úrovne korekcie. (-7 (maximálna kompresia čiernej farby) až +7 (maximálne roztiahnutie čiernej farby))

Knee
Nastavenie bodu ohybu a sklonu pre kompresiu obrazového signálu tak, aby nedošlo k preexponovaniu, a to obmedzením signálov v oblastiach vysokej intenzity daného objektu podľa dynamického rozsahu vášho fotoaparátu.
Pri voľbe [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2] v [Gamma] sa [Knee] nastaví na [Off], ak je [Mode] nastavené na [Auto]. Ak chcete používať funkcie v [Knee], nastavte [Mode] na [Manual].
Mode: Voľba automatických/manuálnych nastavení.
 • Auto: Bod ohybu a sklon sa nastavia automaticky.
 • Manual: Bod ohybu a sklon sa nastavia manuálne.
Auto Set: Nastavenia pri zvolenej možnosti [Auto] pre [Mode].
 • Max Point: Nastavenie maximálnej hodnoty v bode ohybu. (90 % až 100 %)
 • Sensitivity: Nastavenie citlivosti. (High/Mid/Low)
Manual Set: Nastavenia pri zvolenej možnosti [Manual] pre [Mode].
 • Point: Nastavenie bodu ohybu. (75 % až 105 %)
 • Slope: Nastavenie sklonu ohybu. (-5 (jemný) až +5 (strmý))

Color Mode
Nastavenie typu a úrovne farieb.
Movie: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Movie].
Still: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Still].
Cinema: Vhodné farby v prípade, keď je [Gamma] nastavené na [Cine1].
Pro: Farebné tóny podobné štandardnej kvalite obrazu pri profesionálnych fotoaparátoch od spoločnosti Sony (v kombinácii s ITU709 gama)
ITU709 Matrix: Farby zodpovedajúce štandardu ITU709 (v kombinácii s ITU709 gama)
Black & White: Nastavenie sýtosti na nulu pre snímanie v čiernobielom režime.
S-Gamut: Nastavenie vychádza z predpokladu, že sa bude obraz po nasnímaní spracovávať. Používa sa, ak je [Gamma] nastavené na [S-Log2].

Saturation
Nastavenie sýtosti farieb. (-32 až +32)

Color Phase
Nastavenie fázy farieb. (-7 až +7)

Color Depth
Nastavenie farebnej hĺbky pre každú fázu farieb. Táto funkcia je účinnejšia pre chromatické farby a menej účinná pre achromatické farby. Farba nadobudne sýtosť pri zvýšení hodnoty nastavenia smerom ku kladnej polohe a svetlejší vzhľad pri znížení hodnoty smerom k zápornej polohe. Táto funkcia je účinná aj v prípade, že [Color Mode] je nastavené na [Black & White].
[R] -7 (svetločervená) až +7 (tmavočervená)
[G] -7 (svetlozelená) až +7 (tmavozelená)
[B] -7 (svetlomodrá) až +7 (tmavomodrá)
[C] -7 (svetlozelenomodrá) až +7 (tmavozelenomodrá)
[M] -7 (svetlopurpurová) až +7 (tmavopurpurová)
[Y] -7 (svetložltá) až +7 (tmavožltá)

Detail
Nastavenie položiek pre [Detail].
Level: Nastavenie úrovne [Detail]. (-7 až +7)
Adjust: Nasledujúce parametre sa dajú zvoliť manuálne.
 • Mode: Voľba automatického/manuálneho nastavenia. (Auto (automatická optimalizácia) / Manual (Detaily sa nastavujú manuálne.))
 • V/H Balance: Nastavenie vertikálneho (V) a horizontálneho (H) vyváženia DETAILOV. (-2 (vypnutie vertikálnej strany (V)) až +2 (vypnutie horizontálnej strany (H)))
 • B/W Balance: Voľba vyváženia spodných DETAILOV (B) a horných DETAILOV (W). (Type1 (smerom k dolnej strane DETAIL (B)) až Type5 (smerom k hornej strane DETAIL (W)))
 • Limit: Nastavenie limitnej úrovne pre [Detail]. (0 (Spodná limitná úroveň: s pravdepodobnosťou obmedzenia) až 7 (vysoká limitná úroveň: bez pravdepodobnosti obmedzenia))
 • Crispning: Nastavenie úrovne zostrenia obrysov. (0 (plytká úroveň zostrenia obrysov) až 7 (hlboká úroveň zostrenia obrysov))
 • Hi-Light Detail: Nastavenie úrovne [Detail] v oblastiach s vysokou intenzitou. (0 až 4)

Copy
Skopírovanie nastavení profilu obrazu do iného čísla profilu obrazu.
MENU (Camera Settings) → [Picture Profile][Copy]

Reset
Resetovanie profilu obrazu na východiskové nastavenia. Nie je možné resetovať naraz všetky nastavenia profilu obrazu.
MENU (Camera Settings) → [Picture Profile][Reset]

Poznámka

 • Keďže sa parametre spoločne používajú pre videozáznamy a statické zábery, danú hodnotu nastavte, keď zmeníte režim snímania.
 • Ak vytlačíte zábery vo formáte RAW s nastaveniami snímania, nasledujúce nastavenia sa vo výsledku neodrazia.
  • Black Level
  • Black Gamma
  • Knee
  • Color Depth
 • Keď [Record Setting] je [120p 100M]/[100p 100M] alebo [120p 60M]/[100p 60M], [Black Gamma] sa pevne nastaví na „0“ a nedá sa upraviť.
 • Ak zmeníte [Gamma], zmení sa aj dostupný rozsah hodnôt citlivosti ISO.
 • Pri použití gama S-Log2 bude šum badateľnejší v porovnaní s inými typmi gama. Ak je aj naďalej značný výskyt šumu, a to aj po spracovaní záberov, môže sa to zlepšiť snímaním so svetlejším nastavením. Dynamický rozsah sa však zodpovedajúcim spôsobom zúži, keď snímate so svetlejším nastavením. Pri použití S-Log2 odporúčame vopred skontrolovať záber na základe skúšobného snímania.
 • Nastavenie [ITU709(800%)] alebo [S-Log2] môže spôsobiť chybu v používateľskom nastavení vyváženia bielej. V takomto prípade najprv nastavte expozíciu svetlejšie a potom vykonajte uloženie používateľského nastavenia.
 • Nastavením [ITU709(800%)] alebo [S-Log2] sa deaktivuje nastavenie [Black Level].
 • Ak nastavíte [Slope] na +5 v [Manual Set], [Knee] sa nastaví na [Off].
 • S-Gamut je farebný priestor jedinečný pre výrobky značky Sony, ktorý poskytuje široký farebný priestor ekvivalentný filmovým fotoaparátom. Nastavenie S-Gamut tohto fotoaparátu však nepodporuje celý farebný priestor S-Gamut; je to nastavenie určené na realizáciu reprodukcie farieb ekvivalentných priestoru S-Gamut.