Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Copyright Info

Na statické zábery môžete zapísať informácie o autorskom práve.

 1. MENU(Setup)→[Copyright Info]→ požadované nastavenie.
 2. Keď zvolíte [Set Photographer] alebo [Set Copyright], na displeji sa zobrazí klávesnica. Zadajte požadované meno.

Podrobnosti položky ponuky

Write Copyright Info:
Nastavenie možnosti zápisu informácií o autorskom práve. ([On]/[Off])
 • Ak zvolíte [On], v prostredí snímania sa zobrazí ikona .
Set Photographer:
Nastavenie mena fotografa.
Set Copyright:
Nastavenie mena vlastníka autorského práva.
Disp. Copyright Info:
Zobrazenie aktuálnych informácií o autorskom práve.

Rada

Spôsob používania klávesnice

Keď sa vyžaduje manuálne zadávanie znakov, na displeji sa zobrazí klávesnica.

 1. Okienko na zadávanie znakov
  Zobrazia sa zadané znaky.
 2. Prepínanie typu znakov
  Po každom stlačení v strede ovládacieho kolieska sa typ znakov prepne na písmená abecedy, číslice a symboly.
 3. Klávesnica
  Po každom stlačení v strede sa v príslušnom poradí po jednom zobrazia znaky zodpovedajúce danému tlačidlu.

  Napríklad: Ak chcete zadať „abd“

  Zvoľte tlačidlo pre „abc“ a jedným stlačením zobrazte „a“ → zvoľte „“ ((5) Pohybovať kurzorom) a stlačte → zvoľte tlačidlo pre „abc“ a dvojnásobným stlačením zobrazte „b“ → zvoľte tlačidlo pre „def“ a jedným stlačením zobrazte „d“.

 4. Finalizácia
  Finalizujú sa zadané znaky.
 5. Posuv kurzora
  Pohyb kurzora v okienku na zadávanie znakov doprava alebo doľava.
 6. Vymazanie
  Vymaže sa znak nachádzajúci sa pred kurzorom.
 7. Prepnutie nasledujúceho znaku na veľké alebo malé písmeno.
 8. Zadá sa medzera.
  • Ak chcete zrušiť zadaný znak, zvoľte [Cancel].

Poznámka

 • Zadávať je možné len alfanumerické znaky a symboly pre [Set Photographer] a [Set Copyright]. Zadať je možné maximálne 46 písmen.
 • Počas prezerania záberov s informáciami o autorskom práve sa zobrazí ikona .
 • Aby nedošlo k neoprávnenému použitiu [Copyright Info], nezabudnite vymazať stĺpce [Set Photographer] a [Set Copyright] pred požičaním alebo odovzdaním fotoaparátu.