Digitálny fotoaparátDSC-RX10M2

Snímanie super spomalených videozáznamov (HFR Settings)

Pomocou snímania s vyššou snímkovou frekvenciou ako príslušný záznamový formát môžete nasnímať plynulý super spomalený videozáznam.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na (High Frame Rate).
  Zobrazí sa prostredie nastavenia HFR.
 2. Zvoľte MENU→(Camera Settings)→[HFR Settings] a zvoľte požadované nastavenia pre [Record Setting], [Frame Rate], [Priority Setting] a [REC Timing].
  • Požadovaný expozičný režim môžete nastaviť voľbou MENU→(Camera Settings)→[High Frame Rate].
  • Môžete vykonať ďalšie nastavenia snímania, ako sú oblasť zaostrovania, režim zaostrovania a snímková frekvencia, a vykonať priblíženie v prostredí nastavenia HFR.
 3. Stlačte v strede ovládacieho kolieska.
  Zobrazí sa prostredie snímania HFR.
  • Ak chcete zmeniť nastavenia, opätovným stlačením v strede prepnite fotoaparát do prostredia nastavenia HFR.
 4. Stlačte tlačidlo MOVIE (Videozáznam).
  Fotoaparát automaticky spustí zaznamenávanie, hneď ako skončíte snímanie.

Podrobnosti položky ponuky

Record Setting:
Voľba snímkovej frekvencie videozáznamu z možností [60p 50M]/[50p 50M], [30p 50M]/[25p 50M] a [24p 50M*].
* Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.
Frame Rate:
Voľba snímkovej frekvencie snímania z možností [240fps]/[250fps], [480fps]/[500fps] a [960fps]/[1000fps].
Priority Setting:
Zvoľte [Quality Priority] alebo [Shoot Time Priority]. Ak zvolíte [Shoot Time Priority], dostupný čas záznamu bude dlhší ako v režime [Quality Priority].
REC Timing:
Voľba toho, či sa bude zaznamenávať v trvaní nastaveného časového intervalu po stlačení tlačidla MOVIE ([Start Trigger]), alebo sa bude zaznamenávať v trvaní nastaveného časového intervalu dovtedy, kým nestlačíte tlačidlo MOVIE ([End Trigger]).

Rada

Najkratšia vzdialenosť snímania

 • Keď je snímaný objekt príliš blízko, napríklad počas snímania v režime makro, dôjde k rozostreniu záberu. Snímanie z najkratšej vzdialenosti snímania (poloha W: Približne 3 cm, poloha T: Približne 25 cm (od objektívu)).

Časovanie záznamu

V závislosti od nastavenia [REC Timing] je vzťah medzi tým, kedy stlačíte tlačidlo MOVIE a zaznamenanou časťou videozáznamu, zobrazený nižšie.
(A):Tlačidlo MOVIE
(B):Zaznamenaná časť
[Start Trigger]


[End Trigger]


 • Keď je [REC Timing] nastavené na [Start Trigger] a počas snímania znova stlačíte tlačidlo MOVIE, fotoaparát ukončí snímanie a spustí zaznamenávanie.

Opätovné snímanie

Záznam môžete zrušiť voľbou [Cancel] na displeji. Videozáznam nasnímaný až do bodu zrušenia sa však uloží.

Rýchlosť prehrávania

Rýchlosť prehrávania sa bude meniť tak, ako je to uvedené nižšie, v závislosti od priradenia [Frame Rate] a [Record Setting].
 • [Frame Rate]: [240fps]/[250fps]
  • [Record Setting]: [24p 50M]*
   10-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [30p 50M]/[25p 50M]
   8-krát pomalšie/10-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [60p 50M]/[50p 50M]
   4-krát pomalšie/5-krát pomalšie
 • [Frame Rate]: [480fps]/[500fps]
  • [Record Setting]: [24p 50M]*
   20-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [30p 50M]/[25p 50M]
   16-krát pomalšie/20-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [60p 50M]/[50p 50M]
   8-krát pomalšie/10-krát pomalšie
 • [Frame Rate]: [960fps]/[1000fps]
  • [Record Setting]: [24p 50M]*
   40-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [30p 50M]/[25p 50M]
   32-krát pomalšie/40-krát pomalšie
  • [Record Setting]: [60p 50M]/[50p 50M]
   16-krát pomalšie/20-krát pomalšie

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC.

[Priority Setting] a dostupné trvanie záznamu

 • [Priority Setting]:[Quality Priority]
  • [Frame Rate]: 240fps/250fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 1824 × 1026
   Dostupné trvanie záznamu: približne 2 sekundy
  • [Frame Rate]: 480fps/500fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 1676 × 566
   Dostupné trvanie záznamu: približne 2 sekundy
  • [Frame Rate]: 960fps/1000fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 1136 × 384
   Dostupné trvanie záznamu: približne 2 sekundy
 • [Priority Setting]: [Shoot Time Priority]
  • [Frame Rate]: 240fps/250fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 1676 × 566
   Dostupné trvanie záznamu: približne 4 sekundy
  • [Frame Rate]: 480fps/500fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 1136 × 384
   Dostupné trvanie záznamu: približne 4 sekundy
  • [Frame Rate]: 960fps/1000fps
   Počet účinných pixelov načítaných z obrazového snímača: 800 × 270
   Dostupné trvanie záznamu: približne 4 sekundy

Poznámka

 • Zvuk sa nezaznamená.
 • Videozáznam sa zaznamená vo formáte XAVC S HD.
 • Dokončenie zaznamenávania môže po stlačení tlačidla MOVIE istý čas trvať. Počkajte, kým sa prostredie neprepne do snímania HFR, aby bolo možné spustiť ďalšie snímanie.
 • Po prepnutí prostredia do snímania HFR nebude možné upraviť expozíciu, vykonať nastavenie zaostrovania vrátane manuálneho zaostrovania, či miery priblíženia.