Digitální fotoaparátDSC-RX10M3

Poznámky k paměťové kartě

 • Pokud dlouho opakovaně pořizujete a mažete snímky, může dojít v souboru na paměťové kartě k fragmentaci dat, a uprostřed natáčení videosekvence může dojít k přerušení záznamu. V takovém případě uložte své snímky do počítače nebo na jiné úložiště a proveďte příkaz [Formátovat].
 • Není zaručeno, že paměťová karta naformátovaná na počítači bude na přístroji pracovat.
 • Rychlost čtení/zápisu dat se liší podle kombinace paměťové karty a použitého vybavení.
 • Doporučujeme zálohovat důležitá data, např. na pevný disk počítače.
 • Na paměťovou kartu a adaptér na paměťové karty neumísťujte nálepky.
 • Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty rukama nebo kovovým předmětem.
 • Paměťovou kartu neohýbejte a nevystavujte pádům ani nárazům.
 • Paměťovou kartu nerozebírejte ani neupravujte.
 • Paměťovou kartu nevystavujte působení vody.
 • Paměťovou kartu neponechávejte v dosahu malých dětí. Mohly by ji omylem spolknout.
 • Po delším používání může být paměťová karta horká. Při manipulaci s ní buďte opatrní.
 • Nevytahujte blok akumulátorů nebo paměťovou kartu a nevypínejte fotoaparát, dokud svítí kontrolka přístupu. To může způsobit poškození dat na paměťové kartě.
 • Pokud se paměťová karta používá v blízkosti oblastí se silným magnetickým polem nebo na místech se statickou elektřinou nebo elektrickým šumem, mohou být data na paměťové kartě poškozena.
 • Do patice pro paměťovou kartu nevkládejte karty, které neodpovídají její velikosti. Jinak může nastat porucha.
 • Paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte za následujících podmínek:
  • extrémně vysoké teploty, například v automobilu zaparkovaném na slunci
  • místa vystavená přímému slunci
  • vlhké prostředí nebo prostředí s výskytem korozívních látek
 • Chcete-li v tomto přístroji použít média Memory Stick Micro, nezapomeňte Memory Stick Micro vložit do adaptéru M2 ve velikosti Duo. Pokud vložíte médium Memory Stick Micro do přístroje bez adaptéru M2 velikosti Duo, možná ho nebudete moci z přístroje vytáhnout.
 • Pokud chcete používat paměťovou kartu microSD s tímto přístrojem, vložte paměťovou kartu microSD do vyhrazeného adaptéru.
 • Při vkládání paměťové karty do adaptéru dbejte na to, aby byla karta vložena ve správném směru a poté ji zasuňte co nejdál. Pokud nebude karta zasunuta správně, může způsobit poruchu.