Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC

W poniższej tabeli oznacza funkcję, którą użytkownik może zmienić, natomiast — wskazuje taką, której nie można zmienić. Ikony poniżej [Samowyzw.] oraz [Lampa błyskowa] wskazują dostępne tryby.

Pokrętło
trybu
Samo-wyzw.
Lampa błyskowa
Wy-krywa-nie twarzy
Śledze-nie ostro-ścią
Seria/ Bracket-ing
EV
ISO
Automa-tyczne ust. ostrości
Ręczna ostrość
Tryb NAGR
*2
Selekcja sceny
*1
*1
*1

*1 [Wyłącz] nie można wybrać w trybie [Wykrywanie twarzy].
*2 Nie można wybrać [Ustawienia bracketingu].

Uwaga
  • Warunki, w których ustawienia się zmienią lub pozostaną takie same, gdy powyższe tryby fotografowania zostaną zachowane i przywołane funkcją (Tryb wywoływania z pamięci), podano w tabeli powyżej.