ISO

Ustawia czułość na światło, gdy aparat działa w trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia, Autoprogram lub (Zaawansowane fot. sport.) w opcji wyboru sceny. Pozwala ustawić czułość za pomocą przycisku sterowania w trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia.
  1. Naciśnij pokrętło krokowe, aby wybrać czułość ISO.

  1. Przekręć pokrętło krokowe, aby wybrać odpowiednią wartość.(Auto)
Nastawia czułość ISO automatycznie.

/////
Można zredukować rozmazanie obrazu w ciemnym otoczeniu lub zawierającego obiekty w ruchu za pomocą zwiększenia czułości ISO (wybierz wyższą liczbę).

Wartość ISO w tabeli powyżej to wartość reprezentatywna.
Przekręcenie pokrętła krokowego zwiększa lub zmniejsza czułość ISO w krokach co 1/3 jak następuje:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Regulacja czułości ISO (Zalecanego wskaźnika ekspozycji)
Czułość ISO to wartość prędkości nośnika zapisu, zawierającego czujnik obrazu odbierający światło. Nawet przy tym samym naświetleniu zdjęcia różnią się, zależnie od czułości ISO.
Duża czułość ISO
Nagrywa jasny obraz nawet w ciemnym otoczeniu, skracając czas otwarcia migawki, aby zredukować rozmazanie.
Jednak zdjęcie może być nieczyste.
Mała czułość ISO
Nagrywa bardziej gładki obraz.
Jednak gdy zdjęcie jest niedostatecznie naświetlone, może być ciemniejsze.
Wskazówki pozwalające uniknąć rozmycia
Nawet jeśli aparat był nieruchomy, obiekt poruszył się podczas naświetlania i zostanie uchwycony rozmazany gdy będzie naciśnięty spust migawki. Wstrząsy aparatu są redukowane automatycznie, jednak funkcja ta nie eliminuje skutecznie rozmycia obiektu. Rozmycie obiektu pojawia się często przy niewystarczającym oświetleniu lub długim otwarciu migawki.
W takim przypadku należy wykonywać zdjęcia zgodnie z poniższymi wskazówkami.
  • Wybrać wyższą czułość ISO, aby otwarcie migawki było krótsze.

  • Wybierz tryb (Duża czułość) w menu Wybór sceny.

Uwagi
  • Nie można wybrać [Auto], gdy aparat działa w trybie Fot. z ręczną reg. naświetlenia. Domyślne ustawienie to [SO 100].

  • Możesz wybrać tylko z wartości [ISO AUTO], [ISO 100] do [ISO 800], gdy tryb fotografowania ustawiony jest na serię lub bracketing.

  • Zależnie od wybranego trybu REC, nastawienie niektórych funkcji może nie być możliwe. Szczegółowe informacje, zobacz „Funkcje niedostępne w niektórych trybach REC”. [Szczegóły]

Podobny temat