Fotografering m/manuell eksp.

Du kan fotografere med den eksponeringen du foretrekker, ved å stille inn lukkerhastigheten og blenderåpningen manuelt.
 1. Still inn modusvelgeren på (Fotografering m/manuell eksp.).

 1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge lukkerhastigheten, blenderen (f-verdi) eller ISO-hastighet.

 1. Velg lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi) ved hjelp av den trinnvise velgeren.


Trinnvis velger
Funksjon
Elementer i bevegelse
Innstillinger for lukkerhastighet, blender (f-verdi) eller ISO-hastighet

 1. Trykk på lukkerknappen for å ta bildet.

Innstilling av lukkerhastighet og blenderåpning (f-verdi)
Forskjellen mellom innstillingene og korrekt eksponering, slik kameraet vurderer dette, vises på EV-verdien på skjermen.
A: Lukkerhastighetsverdi
B: Blenderverdi
C: EV
 • 0EV er den verdien kameraet mener er den riktigste.

 • Når lukkerhastigheten er på ett sekund eller lavere, angis lukkerhastigheten med [˝], f.eks. [1˝].

 • Hvis du stiller inn en lavere lukkerhastighet, anbefales det å bruke et stativ for å unngå å få rystelser i bildet.

 • Når lukkerhastigheten blir lavere enn en bestemt verdi, aktiveres funksjonen NR med sakte lukker automatisk for å redusere støy i bildet, og vises på skjermen.

 • Hvis du velger lave lukkerhastigheter, tar det tid å behandle dataene.

Merknader
 • [Auto] kan ikke velges for [ISO] ved manuell eksponering.

 • Hvis innstillingene dine ikke gir korrekt eksponering, vil innstillingsindikatorene på skjermen blinke når lukkerknappen trykkes halvveis ned. Du kan ta bildet slik, men det anbefales å justere eksponeringsinnstillingene.

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne
ISO
EV