Autofokus

Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus.
AF står for "autofokus", en funksjon som justerer fokus automatisk.
Den valgte AF-avstandssøkerrammen vises på skjermen.
  1. Still inn zoom/fokus-bryteren på AF/ZOOM.

  1. Trykk på FOCUS-knappen.

  1. Velg den ønskede modusen på kontrollknappen.


(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen.
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned i opptaksmodus for stillbilder, vises en grønn ramme rundt det området som er i fokus.
  • Når ansiktsregistreringsfunksjonen er aktiv, prioriterer AF ansikter.


(Senter-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Ved å bruke AF-låsefunksjonen kan du komponere bildet som du vil ha det.

(AF m/fleksibelt pkt.)
Setter deg i stand til å flytte AF-avstandssøkerrammen til det ønskede punktet på LCD-skjermen og fokusere på et ekstremt lite objekt på et smalt område.

Merknader
  • Når du bruker [Digital zoom] eller [AF-lys], er AF-avstandssøkerrammen deaktivert og vises med en stiplet linje. I så fall forsøker kameraet å fokusere på gjenstandene i sentrum av skjermen.

  • Når fokusmodus er stilt inn på noe annet enn [Multi-AF], kan du ikke bruke ansiktsregistreringsfunksjonen.

  • Hvis følgefokusering er aktivert, vil kameraet fokusere med prioritet på motivet som skal følges.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Bruke AF med fleksibelt punkt

Dette er nyttig når du bruker stativ, og motivet befinner seg utenfor sentrum av bildet.
  1. Bruk kontrollknappen til å justere posisjonen til AF-avstandssøkerrammen (A) der du vil fokusere, og trykk deretter på .

Fargen på avstandssøkerrammen endres fra gul til hvit.
For å tilbakestille innstillingen, må du trykke på i midten igjen. Du kan grovjustere posisjonen ved å bruke den trinnvise velgeren.
Merk
  • Så snart du endrer fokuseringsmetoden, fjernes den AF-avstandssøkerrammen du stilte inn.

Liknende emne