ISO

Stiller inn lysfølsomheten når kameraet er stilt inn på Manuell eksponering, Program auto eller (Avansert sportsfotografer.) i Scenevalg. Justerer følsomheten ved hjelp av kontrollknappen i manuell eksponeringsmodus
  1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge ISO-følsomheten.

  1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge den ønskede verdien.(Auto)
Stiller inn ISO-følsomheten automatisk.

/////
Du kan redusere uskarpheten i bilder tatt på mørke steder eller av ting i bevegelse, ved å øke ISO-følsomheten (velg et høyere tall).

ISO-tallet i tabellen over er den representative verdien.
Ved å dreie på den trinnvise velgeren kan du øke eller redusere ISO-følsomheten med trinn på 1/3 som følger:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hastighetsklassifisering for opptaksmedier som inneholder en bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv på mørke steder, mens lukkerhastigheten økes for å redusere uskarphet.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Gir mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
Råd for å hindre uskarphet
Selv om kameraet er i ro, beveger motivet seg under eksponeringen, så det blir uskarpt når lukkerknappen trykkes. Kamerarystelser reduseres automatisk, men funksjonen reduserer imidlertid ikke uskarphet i motivet. Uskarpt motiv forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav.
I så fall må du ta bilder med nedenstående tips I bakhodet.
  • Velg en høyere ISO-følsomhet, slik at lukkerhastigheten blir raskere.

  • Velg modusen (Høy følsomhet) i Scenevalg.

Merknader
  • Du kan ikke velge [Auto] når kameraet er stilt inn på manuelt eksponeringsopptak. [ISO 100] er standardinnstillingen.

  • Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 100] til [ISO 800] når opptaksmodus er stilt inn på serie- eller nivåtrinnfotografering.

  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne