Bildeindeks

Viser flere bilder samtidig.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Drei W/T (zoomespaken) til W-siden () for å vise bildeindeksskjermen.

Drei spaken en gang til for å vise en indeksskjerm med flere bilder.
Du kan velge neste/forrige bilde med den trinnvise velgeren.
  1. For å gå tilbake til enkeltbildeskjermen må du velge et bilde med kontrollknappen og deretter trykke på .

Vise bilder med den valgte datoen/mappen

Velg den venstre sidestripen med kontrollknappen, og velg deretter ønsket datoområde eller mappe med /.

Vise bilder med Kalender

Når [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning] og skjermvisningen er i indeksmodus, må du dreie W/T-spaken (zoomespaken) mot W-siden () for å vise bilder med kalenderen.
///: Flytter utvalgsrammen til en annen dato.