Beskytt

Beskytter lagrede bilder mot utilsiktet sletting.
-merket vises for registrerte bilder.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (Beskytt) ønsket modus på kontrollknappen


(Dette bildet)
Beskytter det bildet som vises i enkeltbildemodus i øyeblikket.
(Flere bilder)
Du kan velge og beskytte flere bilder.
Gjør som følger etter trinn 2.
  1. Velg et bilde og trykk deretter på .
    Gjenta ovenstående trinn, inntil det ikke er flere bilder som skal beskyttes. Velg et bilde med -merket for å oppheve -merket.

  1. MENU [OK]

(Still inn alle seriebilder.)
Beskytt alle bilder i den valgte seriegruppen på én gang i Vis seriegruppe-modus.
Trykk på [OK] etter trinn 2.
(Fjern for alle seriebilder.)
Opphev beskyttelsen for alle bilder i den valgte seriegruppen på én gang i Vis seriegruppe-modus.
Trykk på [OK] etter trinn 2.

Merk
  • Når du bruker internminnet til å ta opp bilder, er [Visningsmodus] stilt inn på mappevisning, og stillbilder og filmer vises i samme mappe.

Oppheve beskyttelsen

Velg deg ut det bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås opp beskyttelsen ved å trykke på på kontrollknappen. Indikatoren forsvinner, og beskyttelsen er opphevet.