AF-lys

AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren vil nå vises.
  1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

  1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [AF-lys] ønsket modus


Auto
AF-lyset er aktivert.

Av
AF-lyset er ikke aktivert.

Merknader
  • Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, uansett om lyset treffer midten av motivet eller ikke.

  • Du kan ikke bruke AF-lyset i følgende situasjoner:

  • I filmmodus

  • I Intelligent panoramafotograferingmodus

  • Når modusen (Landskap), (Halvlys), (Kjæledyr), (Fyrverkeri) eller (Avansert sportsfotografer.) er valgt i Scenevalg.

  • Når [Selvutl.] er stilt inn på [Selvportrett, en person] eller [Selvportrett, to personer].

  • Når du bruker AF-lyset, deaktiveres den normale AF-avstandssøkerrammen, og en ny AF-avstandssøkerramme vises ved en stiplet linje. AF prioriterer de delene av motivet som befinner seg nær midten av rammen.

  • AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke utgjør noen helsefare, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på kort hold.