Ευρετήριο εικόνων

Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες ταυτόχρονα.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά W () για να εμφανίσετε την οθόνη ευρετηρίου εικόνων.

Περιστρέψτε ξανά το μοχλό για να εμφανίσετε μια οθόνη ευρετηρίου με περισσότερες εικόνες.
Μπορείτε να επιλέξετε την επόμενη/προηγούμενη εικόνα με το χειριστήριο επιλογής.
  1. Για να επιστρέψετε στην οθόνη μίας εικόνας, επιλέξτε μια εικόνα με το κουμπί ελέγχου και κατόπιν πατήστε .

Εμφάνιση εικόνων με την επιθυμητή ημερομηνία/φάκελο

Επιλέξτε την αριστερή γραμμή με το κουμπί ελέγχου και κατόπιν επιλέξτε το επιθυμητό εύρος ημερομηνίας ή φάκελο με το /.

Προβολή εικόνων με το ημερολόγιο

Όταν η λειτουργία [Τρόπος προβολής] είναι ρυθμισμένη σε [Προβ. ημ/νίας] και η οθόνη βρίσκεται σε λειτουργία ευρετηρίου, περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά W () για να προβάλλετε εικόνες με το ημερολόγιο.
///: Μετακινεί το πλαίσιο επιλογής σε διαφορετική ημερομηνία.