Κουμπί διαγραφής

Σας επιτρέπει να επιλέγετε εικόνες που δεν θέλετε για διαγραφή.
Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες από το κουμπί MENU. [Πληροφ.]
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Κουμπί / (Διαγραφή) επιθυμητή λειτουργία στο κουμπί ελέγχου


Όλες εικόνες της ημερ/νίας
Όλα σε αυτό το φάκελο
Όλα τα αρχεία προβ. AVCHD
Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας ή φάκελο, ή όλες τις ταινίες σε [Προβολή AVCHD].
Πιέστε [OK] μετά το βήμα 2.
Πολλαπλές εικόνες
Σας επιτρέπει να επιλέξετε και να διαγράψετε πολλαπλές εικόνες.
Κάντε τα εξής μετά το βήμα 2.
  1. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε .

Εμφανίζεται ένας δείκτης στην επιλεγμένη εικόνα.
Επαναλάβετε τα ανωτέρω βήματα μέχρι να μην υπάρχουν άλλες εικόνες για διαγραφή. Επιλέξτε ξανά μια εικόνα με το σημάδι για να καταργήσετε το σημάδι .
MENU [OK]
Αυτή την εικόνα
Διαγράφει την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος.
Όλες εικόνες σε ομάδ. ριπής
Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στην επιλεγμένη ομάδα ριπής.
Πιέστε [OK] μετά το βήμα 2.
Όλα εκτός από εικόνα αυτή
Διαγράφει όλες τις εικόνες σε μια ομάδα ριπής εκτός από την επιλεγμένη εικόνα στη λειτουργία εμφάνισης ομάδας ριπής.
Πιέστε [OK] μετά το βήμα 2.
Ακύρωση
Ακυρώνει τη διαγραφή.

Όταν επιλέγετε εικόνες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ της λειτουργίας ευρετηρίου και της λειτουργίας μίας εικόνας
Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά Τ () σε λειτουργία ευρετηρίου για να επιστρέψετε σε λειτουργία μίας εικόνας και περιστρέψτε το μοχλό στην πλευρά W () σε λειτουργία μίας εικόνας για να επιστρέψετε στη λειτουργία ευρετηρίου.
  • Μπορείτε επίσης να εναλλάσσετε μεταξύ λειτουργίας ευρετηρίου και λειτουργίας μίας εικόνας σε [Προστασία], [Αποστολή με TransferJet] ή [Εκτύπωση (DPOF)].

Παρατηρήσεις
  • Σε εύκολη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ [1 εικόνα] ή [Όλες] για να διαγράψετε μια εικόνα.

  • Όταν η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνων, το [Τρόπος προβολής] είναι ρυθμισμένο σε [Προβ. φακέλου].

  • Οι ταινίες σε [Προβολή AVCHD] είναι ταινίες που έχουν εγγραφεί με το [Μορφή ταινίας] ρυθμισμένο σε AVCHD 60i/60p (για συσκευές συμβατές με 1080 60i) ή AVCHD 50i/50p (για συσκευές συμβατές με 1080 50i).

Σχετικό θέμα