Προβολή ταινιών

  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Επιλέξτε μια ταινία με το κουμπί ελέγχου.

  1. Πατήστε .

Αρχίζει η αναπαραγωγή ταινίας.

Σχετικά με την οθόνη προβολής ταινίας

Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να εμφανίσετε με το / στο κουμπί ελέγχου και πατήστε .
Εμφανίζεται η γραμμή αναπαραγωγής, μπορείτε να ελέγξετε μια θέση αναπαραγωγής μιας ταινίας.
Στην οθόνη προβολής ταινίας, εμφανίζεται , , , , , ή .
Το εικονίδιο που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα της εικόνας.

Κουμπί ελέγχου
Ενέργεια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
Διακοπή
Γρήγορη προώθηση
Γρήγορη επανατύλιξη
Εμφανίζει τον πίνακα ελέγχου

Για εμφάνιση μόνο ταινιών στην οθόνη ευρετηρίου
Μπορείτε να προβάλλετε μόνο μικρογραφίες ταινιών στην οθόνη ευρετηρίου αν πατήσετε MENU (Τρόπος προβολής) (Προβ. φακέλων (MP4)) ή (Προβολή AVCHD).
(Προβ. φακέλων (MP4)): Εμφανίζει μικρογραφίες ταινιών σε μορφή MP4 στην οθόνη ευρετηρίου.
(Προβολή AVCHD): Εμφανίζει ταινίες που λήφθηκαν με τη μορφή εγγραφής ρυθμισμένη σε [AVCHD 60i/60p] ή [AVCHD 50i/50p]. [Πληροφ.]
  • Όταν ένα αρχείο ταινίας αναπαράγεται μέχρι το τέλος, η κάμερα αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου ταινίας.

Παρατήρηση
  • Μπορεί να μην είστε σε θέση να αναπαράγετε μερικές εικόνες που έχουν ληφθεί με άλλες κάμερες.

Εμφάνιση του πίνακα ελέγχου

Με την εμφάνιση του πίνακα ελέγχου, μπορείτε να ελέγχετε την αργή αναπαραγωγή ταινιών και να προσαρμόζετε την ένταση ήχου.
  1. Πατήστε στο κουμπί ελέγχου.

Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου.
  1. Επιλέξτε το επιθυμητό κουμπί με / και πατήστε .


Πίνακας ελέγχου
Δράση
Αναπαραγωγή
Παύση
Γρήγορη προώθηση
Γρήγορη επανατύλιξη
Αργή αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή αργής επανατύλιξης
Προώθηση κεφαλαίου
Επανατύλιξη κεφαλαίου
Προώθηση καρέ
Επανατύλιξη καρέ
Εγγραφή φωτογραφιών
Ρυθμίσεις έντασης ήχου
Κλείσιμο του πίνακα ελέγχου

Παρατήρηση
  • Τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου θα διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση αναπαραγωγής.

Λήψη ακίνητης εικόνας από ταινία

  1. Πατήστε το στον πίνακα ελέγχου κατά τη διάρκεια της σκηνής που θέλετε να κάνετε λήψη.

  1. Επιλέξτε με / στο κουμπί ελέγχου και κατόπιν πατήστε .

Σχετικό θέμα