Ρύθμ ημερ & ώρας

Ρυθμίζει ξανά την ημερομηνία και ώρα.
  1. MENU (Ρυθμίσεις) (Ρυθμίσεις ρολογιού) [Ρύθμ ημερ & ώρας] επιθυμητή ρύθμιση

  1. Επιλέξτε το στοιχείο που θα αλλαχθεί με το /// στο κουμπί ελέγχου.

  1. Πατήστε / στο κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την αριθμητική τιμή.

  1. [OK]


Μορφ ημερ & ώρας
Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή εμφάνισης της ημερομηνίας και ώρας.
Καλοκαιρινή ώρα
Μπορείτε να επιλέξετε θερινή ώρα [Ναι]/[Όχι].
Ημ/νία & ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και ώρα.